စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တစ္ညေလာက္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းသည္ပင္ ခႏၶာကိုယ္ အိုမင္းႏႈန္း ပိုျမန္ေစႏုိင္

                        
တစ္ညေလာက္ အိပ္ေရးပ်က္သြား ပါက လူကႏံုးခ်ိခ်ိ ရီေ၀ေ၀ေတြျဖစ္၊ အလုပ္မွာ အားမစိုက္ႏိုင္ ေတြျဖစ္ကာ လူမႈစီးပြား အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္တတ္သည္။ ထို႔ထက္ပိုဆိုးသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရး စနစ္ကိုပါ ထာ၀ရထိခိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ပံုမွန္ အိပ္ေနက် အခ်ိန္ထက္ မ်ားစြာေနာက္က်မွ အိပ္ရာ၀င္ရျခင္း၊ မ်ားစြာေစာၿပီး ႏိုးေနျခင္း၊ တစ္ညလံုး ႏိုးတစ္၀က္ အိပ္တစ္၀က္ေတြ ျဖစ္ေနျခင္း မ်ားသည္လည္း အိပ္ပ်က္မႈ ဒဏ္ေၾကာင္႔ ခႏၶာဇီ၀စနစ္ ေရရွည္ ပ်က္စီးေစႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ ေရာဂါဘယမ်ား တိုးလာေစႏိုင္စြမ္း ပါရွိသည္။ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းကို ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ျပဳမူမႈမ်ား ဆိုင္ရာ သိပၸံဌာနမွ ဂ်ဴဒစ္ကာ႐ိုးလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။


ေလ့လာခံသူ (၂၉) ေယာက္၏ အကူအညီျဖင့္ သုေတသန ျပဳခဲ့သည္။ ေလးရက္တာ ေလ့လာမႈ ကာလအတြင္း ထိုသူမ်ားကို အိပ္ေရးပ်က္ေအာင္ လုပ္ၿပီး စမ္းသပ္သည္။ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အသက္ (၆၁) မွ (၈၆) ၾကားရွိသည္။ (၄၈) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္သည္။ ပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အိပ္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ၿပီးေနာက္ မနက္တိုင္းတြင္ ထိုသူမ်ား၏ ေသြးအတြင္းရွိ PBMC ဆဲလ္မ်ားကို မွတ္တမ္း ယူသည္။ ထိုေသြးဆဲလ္သည္ ခႏၶာခုခံအားစနစ္ စြမ္းရည္ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း ကိုယ္စားျပဳသည္။
ထိုအခါ တစ္ညေလာက္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း သည္ပင္ PBMC ဆဲလ္မ်ား ေသြးတြင္းပါ၀င္မႈ 


ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း၊ အိပ္စက္မႈ မူမမွန္ျခင္းသည္ PBMC ဆဲလ္မ်ား ထြက္ရွိသည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုပါ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ ေစႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။
ခႏၶာဇီ၀စနစ္ လည္ပတ္မႈ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ကာ ဆဲလ္မ်ား ပ်က္စီးမႈျမန္ျခင္း၊ အစားျဖည့္ေပးႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ အိုမင္းေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အိပ္ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာ လည္ပတ္မႈစနစ္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ရသည့္အခါ အိုမင္းႏႈန္းက ပိုျမန္လာေတာ့သည္။
ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းကို Sleep ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
Source: Daily Mail
Messenger News Journal

https://www.facebook.com/InnwaMedia/photos/a.238324163039742.1073741829.23832

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...