စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

 

တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္တာဝန္ပိုမ်ားလာျခင္း၊ ႐ံုး၏မူ ဝါဒမ်ား၊ အရသာမရွိေသာ ကင္တင္းမွ စားစရာမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ ဖိစီးစရာမ်ား ပါဝင္ေနပါက ယင္းကို တုိက္ဖ်က္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားအတုိင္း လိုက္နာႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္မ်ားလာလွ်င္ ခဏမွ် အနားယူလိုက္ပါ။ တစ္စံုတစ္ ေယာက္ႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာပါ။ ေတးသီခ်င္းနားေထာင္ပါ(သို႔မ ဟုတ္)တစ္ေမွးအိပ္လုိက္ပါ။
ျပႆနာမ်ားအားလံုးကို စိတ္ထဲမထားပါႏွင့္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ပါက သင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း စဥ္းစားႏုိင္ရန္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား၊ အေတြးအျမင္သစ္မ်ားရရန္ အေထာက္အကူ ျပဳပါ လိမ့္မည္။

စိတ္ကို ေအးေအးေဆးေဆးထားၿပီး မတူညီေသာ အလုပ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလုပ္ပစ္လုိက္ပါ။ ေသာက္ေရဘူးရွိရာသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရယ္စရာဗီဒီယိုတစ္ခု ဖြင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
ခဏတာ အနားယူပါ။ သို႔ေသာ္ ေကာ္ဖီမေသာက္ပါႏွင့္။ ေကာ္ဖီေသာက္ပါက သင့္ကို သက္ေသာင့္သက္သာမရွိ ျဖစ္ေစပါလိမ့္ မည္။

ေဒါသထြက္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဖိစီးျခင္းတို႔တြင္ မူလရင္းျမစ္တစ္ခု ရွိၿပီး ေဒါသထြက္ စိတ္ဖိစီးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
ရန္သူကို သိထားရမည္ဆိုေသာ စကားအတုိင္း ေဒါသထြက္ စိတ္ဖိစီးေစေသာ အေၾကာင္းရင္းကို သိထားပါက သက္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။

စိတ္ဖိစီးေနပါက တရားထိုင္ပါ။ သင္၏အလုပ္စားပြဲမွ ထြက္ သြား၍ မရျဖစ္ေနပါက ခႏၶာကိုယ္သက္ေသာင့္သက္သာရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေပ်ာ္ ရႊင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ပါ။

အလုပ္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမ်ားကို သီးျခားစီထားပါ။ အလုပ္၏ ဖိစီးမႈက သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ ႏိုင္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးဖိအားမ်ားကလည္း အလုပ္ကိစၥမ်ားအေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္ႏုိင္သျဖင့္ ယင္းကိစၥႏွစ္ခုကို သီးျခားစီထားပါ။
အေကာင္းျမင္ေလ့မရွိေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ ေဝးေဝးေန ပါ။ သို႔ေသာ္ သင့္အနားတြင္ရွိေနပါက ၎တို႔ေျပာေသာ စကားကို နားေထာင္လုိက္ပါ။

သို႔ေသာ္ အဆင္ေျပေအာင္ အလုိက္သင့္တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။ အျခားလူမ်ားကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံေျပာဆိုပါ။ သို႔ေသာ္ သေဘာလြယ္သူတစ္ေယာက္ မျဖစ္ပါေစႏွင့္။                                                   
—Ref: TOI
http://7daydaily.com/story/39851

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...