စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ စကားေျပာဆိုသူသင္ စကားေျပာဆိုေနခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ Presentation လုပ္ေနခ်ိန္၊ ေဟာေျပာေနခ်ိန္ေတြမွာ သင့္စကားကို နားေထာင္ေနသူေတြအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားကို အကဲျဖတ္ေနၾကပါတယ္။ သင္ဟာ ေၾကာက္ေနတာလား၊ အမွားေတြေျပာေနတာလား၊ ယံုၾကည္ရမယ့္သူဟုတ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ အေတြးေတြ သူတို႔ဆီမွာ ရွိေနပါတယ္။ UCLA ကေန လုပ္ထားတဲ့ သုေတသနတစ္ခုအရ သင္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ေျပာဆိုေနတုန္း သင့္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားကို အကဲျဖတ္ၾကရာမွာ လူေတြက ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ ၾကည့္ၾကပါတယ္။

(၁) ၅၅% ေသာသူမ်ားက သင့္ရဲ႕ အသြင္အျပင္၊ မ်က္ႏွာရိပ္မ်က္ႏွာကဲမ်ားနဲ႔ သင့္ကို အမွတ္ေပးေလ့ရွိၾကတယ္။

(၂) ၃၈ % ေသာ နားေထာင္သူေတြက သင့္ရဲ႕ အသံေနအသံထား၊ အတုိးအက်ယ္ စတာေတြနဲ႔ အကဲျဖတ္ၾကတယ္။

(၃) ၇ % ေသာသူမ်ားကသာ သင္သံုးေသာ အသံုးအႏံႈးေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

စကားလံုးအသံုးအႏံႈးက ေအာက္ဆံုးမွာ ေရာက္ေနေပမဲ့လည္း သူတို႔ကို အေလးမေပးသင့္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ အသြင္အျပင္၊ အသံေနအသံထားနဲ႔ သင္သံုးတဲ့စကားလံုးေတြက သင့္ကုိ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ စကားေျပာဆိုသူ အေနနဲ႔ အျခားသူေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေစမွာပါ။


https://www.facebook.com/myanmaentrepreneurs/photos/a.1427500567529655.10737418

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...