စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ေအာင္ျမင္မႈကုိ မဂၤလာျဖင့္ရယူျခင္း”

              
ဗုဒၶစာေပတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ သင္ျပထားပါသည္၊၊ လူတုိ႔သည္ ေအာင္ျမင္လုိၾကေသာ္လည္း ဘ၀တြင္က်ရံွဳးေနရသည္က မ်ားပါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈ၏အနီးအနားသုိ႔ေရာက္ျပီးကာမွ လြဲရသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အစစအရာရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းသျဖင့္မေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ မထူးဆန္းဟုသုံးသပ္ႏုိင္ပါသည္။
ထက္ျမက္သူျဖစ္ပါလ်က္ ေအာင္ျမင္မႈမရျခင္းမွာမူ ထူးဆန္းသည္ဟုယူဆရပါမည္။
ထက္ျမက္သူအ မ်ားစုတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသည့္စိတ္အေျခခံမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရပါသည္။
●မာနၾကီးျခင္း၊
●ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊
●မနာခံတတ္ျခင္း၊
●ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း၊စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

❦“မာနၾကီးျခင္း”သည္ ရန္သူမ်ားျခင္း၊ လူမုန္းမ်ားျခင္းႏွင့္
အတုိက္အခံမ်ားျခင္းတုိ႔၏ အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

❦“ဘ၀င္ျဖင့္ျခင္း”သည္ အမ်ားတကာမွအျမင္ကပ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးမဲ့ကိုျပဳခံရျခင္းမ်ား၏
အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါသည္။

❦“ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း”ဟုဆုိရာတြင္ အေျခအေနမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနပါသည္။
ဘ၀ေမ့ျခင္း၊ ေက်းဇူးကန္းျခင္း၊ ေက်းဇူးရွိသူကုိေစာ္ကားျခင္း၊
မိမိ၏အစစ္အမွန္အဆင့္အတန္းႏွင့္ တျခားသူ၏အဆင့္အတန္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္
နားမလည္ျခင္းစသည္တုိ႔သည္ “ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း”ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။

ေအာက္ေျခလြတ္သူသည္ လက္တေလာမည္မွ် အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနေစကာမူ ဧကန္မုခ်ဒုကၡ
ေတြ႔မည့္သူျဖစ္ပါသည္။ထိုသူမ်ဳိးမ်ားသည္ အနီးအေ၀းပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း လမ္းမွားသုိ႔
ဦးတည္ေစတတ္ျပီး၊ ဒုကၡေပးတတ္သူျဖစ္ပါသည္။ေလာကၾကီးကို ရွဳပ္ေထြးေစသူ၊ အမွန္ကို အမွား၊
အမွားကိုအမွန္ျဖစ္ေစသူဟူသည္ ဘ၀င္ျမင့္ဘ၀ေမ့တတ္သူမ်ားကို ဆုိလိုဟန္ရွိပါသည္။

ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္းသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာထက္ျမက္သည့္တုိင္ ပညာမျပည့္၀ျခင္း၏သေကၤတ
တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ဤသုိ႔ဆုိသျဖင့္ ေအာက္ေျခလြတ္သူတုိင္း
ထက္ျမက္သူမ်ားဟု မဆုိလိုပါ။မည္သည့္အရည္အေသြးမွ်မရွိဘဲ အသားလြတ္
ေအာက္ေျခလြတ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါေသးသည္။

အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပခဲ့ျပီးသည့္ “မာနၾကီးျခင္း၊ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခလြတ္ျခင္း”
တုိ႔သည္ လူတစ္ဦး၏ဘ၀တြင္ အရည္အေသြးျပည့္ထက္ျမက္သည့္တုိင္ ထိပ္ဆုံးတုိင္မေအာင္ျမင္ႏုိင္ျခင္း၏
အေျခခံအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မာန္မာနမရွိ ဘ၀င္မျမင့္ ေအာက္ေျခမလြတ္ပါဘဲ၊ေအာင္ျမင္မႈကိုရထုိက္သူျဖစ္ပါလ်က္ တုိးတက္မႈမရွိ၊
က်ရံွဳးရသူမ်ားကိုလည္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႔တတ္ရပါသည္၊၊ ထုိ႔သုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ
“မနာခံတတ္ေသာေၾကာင့္” ျဖစ္ပါသည္၊၊

မွန္ပါသည္၊၊ အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္မွေပးေသာ အၾကံညာဏ္ႏွင့္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈကုိ
တူးတူးခါးခါး ျငင္းဆန္တတ္ၾကပါသည္။လူတေယာက္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မ်က္စိမ်ားစြာႏွင့္
နားမ်ားစြာတုိ႔၀န္းရံေနသည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ “တစ္တခါတရံ မိမိကအမွန္ကိုလုပ္သည္ ေျပာသည္”
ဟု အထင္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း မိမိထက္အသိဉာဏ္ရွိသူမ်ားက အမွားဟုေထာက္ျပသုံးသပ္သည္မ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။

ထုိသုံးသပ္မႈမ်ားကို ေ၀ဖန္ျခင္း ၊အျပစ္ျမင္ျခင္းႏွင့္မည္မွ် ကြာျခားသည္ကုိသတိမျပဳဘဲ ေျပာဆုိ၊
အၾကံျပဳသမွ်ကို စိတ္ဆုိးေဒါသျဖစ္ျပီး ျငင္းဆန္ေနျခင္းမ်ဳိးကို “မနာခံတတ္ျခင္း”ဟု
ေခၚပါသည္၊၊ “မဂၤလသုတ္”တြင္ နာခံတတ္ျခင္း၊ ေျပာဆုိရလြယ္ကူသူျဖစ္ျခင္းကို
“ေသာ၀စႆတာ ဧတံမဂၤလ မုတၱမံ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူပါသည္၊၊

လူတစ္ေယာက္၏ဘ၀တြင္ပတ္၀န္းက်င္မွ သုံးသပ္ေ၀ဖန္အၾကံေပးမႈ ေျပာဆုိလမ္းညြန္မႈမ်ားကုိ
ျငင္းဆန္ျခင္း၊ နာခံတတ္ျခင္းမဂၤလာမရွိလွ်င္ ဘ၀တြင္မည္သုိ႔မွတုိးတက္မႈမရႏုိင္ဘဲ က်ရံွဳးမႈမ်ားကိုသာ
ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္၊၊ ဤသုိ႔ဆုိသျဖင့္ တခ်ိန္လုံးပတ္၀န္းက်င္ကို ဂရုစုိက္ေနရမည္ဟု မဆုိလုိပါ၊၊

ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မိမိထက္အေတြ႔အၾကဳံပိုမုိရွိသူမ်ားႏွင့္၊ အသိပညာေတာ္သူထက္သူမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
အေတြ႔အၾကဳံရွိသူမ်ားႏွင့္ အသိပညာထက္ျမက္သူမ်ား၏ သုံးသပ္ေ၀ဖန္အၾကံျပဳသည္ မ်ားကိုသာသတိမူ
လက္ခံႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဘ၀တစ္ခုတြင္ထိပ္ဆုံးအထိ တုိးတက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္အရည္ေသြးထက္ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းေပးသူ၊အုပ္စုေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထုိထုိ
ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား၏ကိုယ္ တုိင္ေရးအတၳဳပၸတၱိစာအုပ္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္၊၊

တစ္ေန႔က မဟာမကုဋေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ ငယ္ဆရာသမားႏွင့္
စကား ေျပာဆုိမိခိုက္ “နာခံတတ္ျခင္း=ေသာ၀ႆတာ”သည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္မည္မွ်အထိအေရးပါေၾကာင္း
ေမးမိေသာအခါ ဆရာအရွင္မွ“ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေသာ့တံသည္ နာခံတတ္ျခင္း မဂၤလာျဖစ္သည္”
ဟုေျပာဆုိသည္ကို မွတ္သားရပါသည္၊၊

အရွင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနစဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံသာသာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ “အဓမၼ၀ါဒ”ဟုေၾကျငာျခင္းကိုခံထားရသည့္ဂုိဏ္းၾကီးတစ္ဂုိဏ္းတည္ရွိရာ သမုိင္း၀င္ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ထုိဂုိဏ္းၾကီးသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံမွ “အဘိဓမၼာပိဋကတ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္ႏွင့္၊ အျခားေသာသုတ္မ်ားစြာကို”
ဘုရားေဟာမဟုတ္ဟု လက္ခံယူဆထားေသာဂုိဏ္းၾကီး ျဖစ္ပါသည္၊၊

ဂိုဏ္းၾကီးတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းကုိးဆယ္ခန္႔ကပင္ “အဂၤလိပ္စာအပါ၀င္
ဘာသာစကားေပါင္းဆယ့္ႏွစ္ခုခန္႔ကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္တတ္ေျမာက္ထားျပီး”၊ ပါဠိစာေပအရာတြင္လည္း
ဆဌသဂၤါယနာပြဲၾကီး၌ “ပိဋကတ္စီစစ္ေရးအဖြဲ႔”ၾကီးတြင္ပင္ ပါ၀င္ ရသည့္ဆရာေတာ္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္၊၊

ထုိဂုိဏ္းၾကီးတြင္ ပါဠိစာေပက်မ္းမ်ားကို ဘုရားေဟာအစစ္အမွန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္စီစစ္ရန္အတြက္
ေပတံ(၃)ခုထားရွိျပီး၊ ေပတံႏွင့္ညီညြတ္မွ ျမတ္စြာဘုရားေဟာအျဖစ္လက္ခံသည္ဟု
ေလ့လာခဲ့ရပါသည္။ ေပတံသုံးခုမွာ---
(1) မဂၤလာ၊
(2) ေၾကာင္းက်ဳိးျဖစ္စဥ္နိယာမ၊
(3) ဓမၼစၾကၤာ၊ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္၊၊

မဂၤလာေပါင္း(၃၈)မ်ဳိးရွိျပီး “မဂၤလသုတ္”တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ေဟာေျပာသင္ျပထားပါသည္၊၊
“ေၾကာင္းက်ဳိးျဖစ္စဥ္နိယာမ”ကို “ပဋိစၥသမုပၸါဒေဒသနာ”တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရွင္းလင္းေ၀ဖန္ ေတာ္မူထားပါသည္၊၊ “ဓမၼစၾကၤာ”တြင္ အစြန္းႏွစ္ပါးႏွင့္၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးကို
ေဟာေျပာသင္ျပထားျပီး၊ “ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္”တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ေဟာေတာ္မူထားပါသည္၊၊

လူတုိ႔အတြက္ ဘ၀တြင္ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားျခင္း၏အေၾကာင္းမ်ားကုိ “မဂၤလသုတ္”တြင္ တိတိက်က်
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျပီး၊ “နာခံတတ္ျခင္း”သည္ မဂၤလာတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။
စာေပႏွင့္ပညာရပ္မ်ားကိုေလ့လာရာတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ယူဆနည္းႏွင့္၊ အလားတူယူဆနည္းမ်ားကို
အသုံးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္းစာဖတ္သူ သိျပီးျဖစ္ပါမည္၊၊

မဂၤလာ(၃၈)မ်ဳိးသည္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ၾကီးပြားေၾကာင္းဟုဆုိလိုက္လ်င္ မဂၤလာအတုိင္းမျပဳမူ၊ မေျပာဆုိ၊
မေနထုိင္တတ္လ်င္ “ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေၾကာင္း”ျဖစ္သည္ဟု အလိုအေလ်ာက္ နားလည္ၾကရပါမည္။
အရွင္၏ဘ၀တြင္ ပညာေရးထက္ျမက္ျပီးတုိးတက္ရနအလားအလာ ေကာင္းသည့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားစြာကို
ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္၊၊

ေတာ္ထက္သူမ်ားျဖစ္ပါလ်က္ ေအာင္ျမင္မႈမရၾကဘဲ၊လမ္းေခ်ာ္ၾကရသည္မ်ားႏွင့္ လမ္းေဘးေရာက္ၾကရသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို
သုံးသပ္ေ၀ဖန္ၾကည့္ေသာအခါ “နာခံျခင္းမဂၤလာ”မရွိၾကသည္မ်ားကို ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္
ယၡဳစာတမ္းကိုေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊

“အလင္းစက္”စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိထက္အေတြ႔အၾကဳံရွိသူမ်ားႏွင့္ အသိပညာပိုမုိသူမ်ား၏
ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈကိုလက္ခံနာယူျပီး၊ မိမိထက္အစစျပည့္စုံသူမ်ားႏွင့္ အလ်င္းသင့္တုိင္း
ေဆြးေႏြးလ်က္ အၾကံေကာင္းေပးသည္မ်ားကို နာခံလြယ္သူမ်ားျဖစ္ၾကရန္ တုိက္တြန္းရပါသည္၊၊

❦“ေသာ၀စႆတာ ဧတံမဂၤလ မုတၱမံ” နာခံတတ္ျခင္းသည္ တုိးတက္ၾကီးပြားရန္
အေကာင္းဆုံး မဂၤလာတစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားသင္ျပေတာ္မူသည္ကို ေလ့လာမွတ္သားျပီး၊
မဂၤလာမ်ားျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း “အလင္းစက္အရွင္”မွ
ဆုမြန္ပန္သလ်က္စာတမ္းကို အဆုံးသပ္လုိက္ရပါသည္။ ။
 

-【အရွင္ေက၀လ (အလင္းစက္)】[B.A-Eng, M.A-Phil- Sri Lanka
မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္းတုိက္ကုိလံဘုိၿမိဳ႕ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊၊]
Posted by►


https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.1024094424267236.10

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...