စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လူတစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္မႈရရန္အတြက္လုိအပ္ခ်က္မွာ
ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္(IQ) မဟုတ္။ ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္း(IQ)ျဖစ္ေၾကာင္း
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္မွ စိတ္ပညာ႐ွင္ နီးယဲလ္ဂုိးလ္မန္းက
ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူသည္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမား တစ္ေထာင္ခန္႔ကုိ
သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႕႐ွိမႈအရ (IQ)ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္သူ ၂၅%၊
(EQ)ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္သူ ၇၅% ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။

ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္ေကာင္းေသာ ဘြဲ႕ရပညာတတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္သည္
ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္း ည့ံဖ်င္းသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္မႈမရ၊
အလုပ္မွ ထြက္ခဲ့ ရေလၿပီ။ ထုိအလုပ္ကုိ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ့္ၿပီး
ဘြဲ႕မရေသာ္လည္း ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္းျမင့္သည့္ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက
အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္႐ုံမက
ထုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သည္ လုပ္ငန္းတြင္ ႐ွယ္ယာ၀င္တစ္ေယာက္ပင္
ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း နီးယဲလ္ဂုိးလ္မန္းသုေတသနျပဳရာ၌ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရသည္။

(EQ)ႏွလုံးရည္ျပကိန္း (Emotional Quotient)သည္ အက်င့္စာရိတၱႏွင္
စိတ္ေနသေဘာ သဘာ၀၏ အရည္အေသြးပင္ျဖစ္သည္။

ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္း (EQ)ျမင့္သူသည္ -

(၁) ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အကဲျဖတ္သိႏိုင္ျခင္း (Self Evaluation)

(၂) ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာ စိတ္လႈံ႕ေဆာ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း
(Impulse Control)

(၃) ကုိယ့္သိကၡာကုိယ္ေစာင့္ျခင္း (Self Oiscupline)

(၄) တစ္ဖက္သားအေပၚ စာနာေထာက္ထားငဲ့ညာႏိုင္စြမ္း႐ွိျခင္း (Compassion)

(၅) တစ္ဖက္သား၏ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးႏိုင္စြမ္း႐ွိျခင္း (Praise)

(၆) မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ျခင္း (Positive Thinking)
……………………… စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသူျဖစ္သည္။ ထုိသူသည္ (EQ)ကုိ
မိဘႏွစ္ပါးထံမွ အေမြဆက္ခံရ႐ွိႏိုင္သည္။ ႏွလုံးရည္အဆင့္ျမင့္ေသာ မိဘမ်ားမွ
ေပါက္ဖြားလာသူသည္ အလုိအေလ်ာက္ ႏွလုံးရည္ျမင့္သူျဖစ္လာၿပီး
ႏွလုံးရည္အဆင့္နိမ့္ေသာမိဘမွ ေပါက္ဖြားလာသူမွာ ႏွလုံးရည္အဆင့္နိမ့္သူသာ
ျဖစ္ေနတတ္သည္။

သည္ေနရာနွင္ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးဆုိသည့္စကားရပ္၏ ေလးနက္မႈကုိ
သိျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ မိဘေကာင္းလွ်င္ သားသမီးေကာင္းမည္၊
မိဘဆုိးလွ်င္ သားသမီးလည္းဆုိးမည္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ႏွလုံးရည္အဆင့္ကုိ မိဘထံမွရသျဖင့္ ဆုိးေသာမိဘမွ ေပါက္ဖြားလာေသာသူသည္
သားစဥ္ေျမးဆက္ဆုိးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမရ၊ ဘ၀ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး
နလံမထူႏိုင္ျဖစ္ေနလွ်င္ သဘာ၀ႀကီးကုိ တရားပါ့မလားဟု
ေမးစရာေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

ထုိေမးခြန္းအတြက္ အေျဖ႐ွိပါသည္။ အေျဖက
ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္ ျပဳျပင္ယူ၍ရသည္ဆုိျခင္းပင္ျဖစ္၏။

ႏွလုံးရည္အဆင့္ကုိ မိဘထံမွရသလုိ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္မွာလည္
မိဘမ်ားထံမွ ထက္၀က္ရေၾကာင္းတင္ျပလုိပါေသးသည္။ စိတ္ပညာ႐ွင္ ပါေမာကၡႀကီး၏
သုေတသနျပဳခ်က္အရ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္ ၅၀% မွာ မိဘမ်ားထံမွရ႐ွိသည္။
ထုိသုိ႔ရ႐ွိျခင္းသည္ အတုိးအေလ်ာ့မ႐ွိ။ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိေပ။ က်န္ေသာ
၅၀%ကုိ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မိမိအား ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးသူ (ဆရာ၊
ဆရာမ)မ်ားထံမွရသည္။ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္
ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့သူ၊ ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ့္ေသာ
ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးသူတုိ႔လက္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူသည္ က်န္ ၅၀%မွာ
အဆင့္နိမ့္တတ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဆုိလုိရင္းမွာ ပထမ ၅၀% (မိဘမ်းာထံမွရ)သည္
ေျပာင္းလဲမႈ မ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း က်န္ ဒုတိယ ၅၀%သည္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္းေက်ာင္းေပးသူမ်ားအေပၚ လိုက္ၿပီး
ဉာဏ္ရည္အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိတတ္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္ ႏွလုံးရည္အဆင့္တုိ႔တြင္ ႏွလုံးရည္အဆင့္က
အဓိကက်ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္
ေျပာဆုိျခင္းအေပၚ ဉာဏ္ရည္အဆင့္႐ွိရန္မလုိဟု မယူဆ ေစလုိပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္
ဉာဏ္ရည္အဆင့္ေကာင္းၿပီး၊ ႏွလုံးရည္အဆင့္အတန္းပါေကာင္းလွ်င္
ထိပ္ဆုံးေရာက္ဖုိ႔ ေသခ်ာပါသည္။ ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ့္ၿပီး
ႏွလုံးရည္အဆင့္ေကာင္းလွ်င္လည္း ထိပ္ဆုံးသုိ႔ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္သာေကာင္းၿပီး ႏွလုံးရည္မေကာင္းလွ်င္
အဆင့္အတန္းတစ္ခုကုိ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ထိပ္ဆုံးသုိ႔ မေရာက္ႏိုင္၊
ေ႐ႊလက္ပိုင္႐ွင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ႏွလုံးရည္ေကာင္းေသာ ေ႐ႊလက္ပိုင္႐ွင္ျဖစ္ရန္ မိဘႏွစ္ပါးက မေပးခဲ့လွ်င္
မိမိဘာသာ မိမိတည္ေဆာက္ယူရပါမည္။ ထုိသုိ႔တည္ေဆာက္ရန္
လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပပါမည္။

ႏွလုံးရည္အဆင့္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ …………….

(၁) အေျခအေနကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္အကဲျဖတ္ပါ။

(၂) မွန္ကန္စြာသိျခင္းျဖင့္ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊ သိမ္ငယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ
ေ႐ွာင္႐ွားရမည္။ မိမိစိတ္ကုိ အစြန္းတစ္ဘက္သုိ႔ မေရာက္ပါေစႏွင့္။

(၃) စိတ္ခံစားခ်က္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ ၀မ္းနည္းလြယ္၊ ေဒါသျဖစ္လြယ္ မ႐ွိပါေစႏွင့္။

(၄) ျပႆနာတစ္ရပ္ကုိ ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစိတ္ေမြးပါ။
စိတ္ကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ထားပါ။

(၅) ကိုယ္ခ်င္းစာတရား႐ွိပါ။ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္မႈရ႐ွိေစရန္ အေပးအယူမွ်တစြာ
ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ပါ။

(၆) စည္းကမ္းသတ္မွတ္ပါ။ အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္တစ္ခုကုိ ခ်က္ခ်င္းထလုပ္ပါ။
အခ်ိန္ေ႔႐ႊဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ပါ။

(၇) အျပဳစိတ္ထားပါ။ အေကာင္းဘက္က ေတြးေခၚစဥ္းစား အေကာင္းျမင္စိတ္ထားပါ။

(၈) တစ္ဖက္သားကုိ အဓိပၸါယ္႐ွိစြာ ခ်ီးက်ဴးပါ။

(၉) သိကၡာ႐ွိျခင္း၏အဓိပၸါယ္ကုိသိပါ။ သိကၡာ႐ွိစြာေနထိုင္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအနက္ သင့္တြင္ ဘာေတြ႐ွိၿပီး ဘာေတြခ်ဳိ႕ယြင္းေနသည္ကုိ
ေ၀ဖန္ အကဲျဖတ္ပါ။ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားျပည့္စုံလာေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ သင္သည္
ႏွလုံးရည္အဆင့္႐ွိသူ တစ္ေယာက္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ သင္သည္
ေ႐ႊလက္ပိုင္႐ွင္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္လာႏိုင္သလုိ သင္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိ႔လည္း
ေ႐ႊလက္ပိုင္႐ွင္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ အေမြေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

မိဘထံမွအေမြရေသာ ႏွလုံးရည္အဆင့္ကုိ ျမင့္မားႀက့ံခိုင္လာေစရန္
ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ၍ရသလုိ
မိမိ၏အျပဳအမူအေနအထိုင္ေၾကာင့္ အေမြရထားေသာ ႏွလုံးရည္အဆင့္
ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္ကုိလည္း သတိျပဳေစခ်င္သည္။

လူတစ္ေယာက္ကုိ ေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ႏိုင္သူသည္ ထုိသူကုိယ္တိုင္ျဖစ္သလုိ
ဆုိးေအာင္ တြန္းပုိ႔ႏိုင္သူမွာလည္းထုိသူပင္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ ဦးေႏွာက္ဉာဏ္ရည္အဆင့္နိမ့္ေသာ္လည္း
ႏွလုံးရည္အဆင့္ျမင့္သူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင့္ထံမွ အေမြမရႏိုင္ေသာ
ဉာဏ္ရည္အဆင့္သုိ႔ သားသမီးမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေစရန္ေကာင္းေသာ
ပတ္၀န္းက်င္၌ေနပါေစ။ ေကာင္းေသာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသူႏွင့္ ေတြ႕ပါေစ။

လူတစ္ေယာက္အတြက္ ဉာဏ္ရည္အဆင့္႐ွိၿပီး ႏွလုံးရည္အဆင့္ပါ႐ွိလွ်င္
အေကာင္းဆုံးဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆုိခ်င္ပါသည္။

"ေကာင္းထက္"၏ ေ႐ႊခင္းလမ္းကုိေလွ်ာက္မလား၊ ေငြခင္းလမ္းကုိေလွ်ာက္မလား စာအုပ္မွ။

မိတ္ထြက္ျခင္းကို ကုသနည္းမ်ား30 MARCH 2013

မိတ္ထြက္ လာရင္ ပထမဆံုး လုပ္ရမယ့္ အလုပ္က သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို အေအးခံဖို႔ ပဲျဖစ္တယ္။ တတ္ႏိုင္ သမွ် ေလေအးေပးစက္ တပ္ထား တဲ့ အခန္းထဲမွာ ေနပါ။ ေရေအးႏွင့္ ေရခ်ိဳးပါ။ ယင္းေနာက္ မိတ္ထြက္ လို႔ ယားယံျခင္းမွ သက္သာေစဖို႔ ေအာက္ပါ အလြယ္နည္း မ်ားကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။

ေရခဲၾကပ္ထုတ္ ကပ္ေပးပါအေအး ဓာတ္က ယားယံ ျခင္းႏွင့္ အေရာင္ ကို ေလ်ာ့ပါးက်ဆင္း ေစပါ တယ္။ ၄ နာရီ ဒါမွမဟုတ္ ၆ နာရီျခားၿပီး ေရခဲၾကပ္ ထုပ္ကို မိတ္ ေတြ အေပၚမွာ ကပ္ေပးပါ။ တစ္ႀကိမ္ကို ၁၀ မိနစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူပါ။

ရွားေစာင္း လက္ပပ္ အေစးႏွင့္ လိမ္းက်ံေပးပါရွားေစာင္း လက္ပပ္ မွ အေစး သို႔မဟုတ္ ဂ်ယ္လ္(gel) ကို ယားယံျခင္း သက္သာ ေစဖို႔ႏွင့္ အနာက်က္ ျမန္ေစဖို႔ ေရွးကပဲ သံုးစြဲ လာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ယင္းအေစးကို မိတ္ထြက္ရာ ေနရာမွာ တစ္ေန႔ ၂ ႀကိမ္၊ ၃ ႀကိမ္ လိမ္းက်ံေပးပါ။ မလိမ္းက်ံမီ အေရျပား ကို ေရႏွင့္ ေဆးေၾကာ ထားပါ။ကယ္လမင္း လိမ္းေဆး(calamine lotion )လိမ္းပါ
စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္ျခင္းကို ေလ်ာ့ပါး ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဦးလွျမင့္(ဂႏၶာမာ)
HEALTH DIGEST

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=398393910258446&set=a.351047714993066.76

ခြင့္လႊတ္တယ္ ဆုိတာ


တစ္ကယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ ေျပာျပမယ္။
ဒါက အေမရိကမွာျဖစ္ခဲ့တာ။

ဒကာမၾကီး တစ္ေယာက္ရဲ ့တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးကုိ
လူတစ္ေယာက္က သတ္လုိက္တယ္။ သူ ့မွာ
ဒီသမီးတစ္ေယာက္ထဲ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခ်စ္စရာရွိတာေနာ္။

အဲဒီသမီးအသတ္ခံလုိက္ရေတာ့ အဲဒီ ဒကာမၾကီးမွာ အၾကီးအက်ယ္စိတ္ဆင္းရဲ ရတယ္။သူ ့ရဲ ့ဆံုးရႈံးမႈက
ဘယ္လုိမွ အစားထုိးလုိ ့မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။
ပစၥည္းဆံုးရႈံးတာက ျပန္ရွာရင္ရႏုိင္ေသးတယ္။ သမီးအသတ္ခံရတာဘယ္လုိမွ ျပန္အစားထုိးလုိ ့မရႏုိင္ဘူး။ အဲဒီဒကာမၾကီးက ပညာလည္းတတ္ ၊
ပစၥည္းဥစၥာလည္းခ်မ္းသာတဲ့ သူျဖစ္တယ္။ သူကေရွ့ေနေကာင္းေကာင္းဌားျပီးေတာ့ သူ ့သမီးကုိ
သတ္တဲ့သူကုိ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးေအာင္ တရားရံုးမွာ
စြဲခ်က္တင္တယ္။

အဲဒီျပည္နယ္မွာ ေသဒဏ္အျပစ္ဆုိတာ မရွိဘူး။
အလြန္ဆံုး ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ပဲ ရွိတယ္။
သတ္တဲ့သူဟာ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္က်သြားတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ဒကာမၾကီးဟာ ဘယ္လုိမွ မေက်နပ္ႏုိင္ဘူး။
သူ ့သမီးကုိ သတ္တဲ့သူေသမွပဲ သူေက်နပ္ႏုိင္မယ္ဆုိျပီး
ဆက္ျပီးေတာ့ ၾကိဳးစားေသးတယ္။ ဒီလုိမေက်နပ္ႏုိင္တဲ့
စိတ္နဲ ့ေနလာလုိက္တာ ၁၈ ႏွစ္ၾကာတယ္။
တစ္ျခားကိစၥေတြကုိ သူေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။

♦ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ခြင့္လြတ္ျခင္းဆုိတာကုိ
သူနားလည္လာတယ္။အသက္လည္းၾကီးလာျပီေနာ္။
၁၈ ႏွစ္ေတာင္ၾကာသြားျပီ။ ဘ၀အေတြ ့အၾကံဳလည္းမ်ားျပီ။ တရားသေဘာေတြ သေဘာေပါက္လာတယ္။
စိတ္ထဲမွာ အဲဒီလူကုိ ခြင့္လႊတ္လုိက္တယ္။
ခြင့္လႊတ္လုိက္ျပီးေတာ့ ေထာင္ထဲကုိသြားျပီး ေတာ့
အဲဒီ သတ္တဲ့လူနဲ ့ေတြ ့တယ္။

ေတြ ့ျပီးေတာ့ "နင့္ကုိ ငါ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္" လုိ ့
တစ္ကယ္စိတ္ပါလက္ပါ ေျပာလုိက္တယ္။
တစ္ကယ္ေက်ေက်နပ္နပ္ ေျပာလုိက္တာ။
ေျပာလုိက္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ သတ္တဲ့သူကလည္း
၀မ္းနည္းျပီးေတာ့ ငုိေတာ့တာပဲ။
သူစိတ္မေကာင္းပါဘူးလုိ ့ေျပာတယ္။
သူလည္း လုပ္တုန္းက လုပ္ခဲ့ျပီးျပီေနာ္။
အခု၁၈ ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ သူလည္းပဲ
ဒုကၡေတာ္ေတာ္ေရာက္ပါျပီ။သူ ့ဘ၀တစ္သက္လံုး
ေထာင္ထဲမွာ ေနရေတာ့မွာ။

တစ္ဖက္က ခြင့္လႊတ္ပါတယ္လုိ ့ေျပာေတာ့မွ
လုပ္ခဲ့တဲ့သူကလည္း မွားပါတယ္ ၊
သူစိတ္မေကာင္းပါဘူးလုိ ့ေျပာတယ္။

♦ အဲဒီဒကာမၾကီးက ေနာက္ေတာ့ဘယ္လုိေျပာသလဲ
ဆုိေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္အထိ သူတစ္ရက္မွ
စိတ္မျငိမ္းခ်မ္းခဲ့ဘူးတဲ့။

♦ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ပါေသးတဲ့အခ်ိန္ထိ တစ္ေန ့မွ
သူစိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိမရခဲ့ပါဘူး။ ခြင့္လြတ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ကေန
စျပီးေတာ့သူ ့စိတ္ဟာျငိမ္းခ်မ္းသြားျပီ။ လြတ္လပ္သြားျပီတဲ့။

♦ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ဘ၀ကုိေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိေနရမလဲ
ဆုိတာ သူစဥ္းစားျပီတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာ အဲဒီေလာက္အထိအေရးၾကီးတယ္။

♦ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာ ဘာလဲဆုိေတာ့
ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡ ၊
ကုိယ့္ႏွလံုး ကုိယ့္ရင္ထဲမွာ ခံစားေနရတဲ့ နာၾကည္းမႈ ၊
ပူေဆြးမႈ ၊ ေသာက ၊ ေဒါမနႆ ၊ မခံခ်င္စိတ္ ၊
လက္စားေခ်ခ်င္စိတ္ေတြ ၊
အဲဒါေတြကုိ သက္သာမႈရေအာင္ လုပ္လုိက္တာ။

► ဘယ္သူသက္သာမႈ ရေအာင္လုပ္တာလဲဆုိေတာ့ ကုိယ့္စိတ္သက္သာမႈရေအာင္ကုိယ္လုပ္လုိက္တာပါ။
ခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာ ကုိယ့္စိတ္ကုိသက္သာမႈရေအာင္ ကုိယ္လုပ္လုိက္တာပါေနာ္။

ကုိယ့္စိတ္ကုိ ဒီမုန္းတီးမႈ ၊ နာၾကည္းမႈ ၊ ကလဲ့စားေခ်ခ်င္တယ္ဆုိတဲ့အေတြးေတြက
ေႏွာင္ဖြဲ ့ထားတာကုိ လႊတ္လုိက္တာပဲ။
ဘယ္သူ ့ကုိအေႏွာင္အဖြဲ ့က လႊတ္လုိက္တာလဲဆုိေတာ့
ကုိယ့္စိတ္ကုိ အေႏွာင့္အဖြဲ ့က လႊတ္လုိက္တာပါ။
အဲဒါကုိ နက္နက္နဲနဲစဥ္းစားပါ။

သူမ်ားအေပၚမွာ နာၾကည္းေနရတာ ၊
သူတစ္ပါးကုိ လက္စားေခ်မယ္လုိ ့ေတြးေနရတာေတြဟာ အမွန္ေတာ့ကုိယ့္ဘ၀ကုိ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္သြားေစပါတယ္။
ကုိယ္တစ္ကယ္ လုပ္သင့္တဲ့ ၊
အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ကိစၥေတြကုိ လုပ္ခြင့္မရေတာ့ဘူး။

► ဒါေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာ ကုိယ့္စိတ္ကုိ
လြတ္လပ္မႈေပးလုိက္တာပဲ။
ကုိယ့္စိတ္ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းခြင့္ေပးလုိက္တာပဲ။

► တစ္ကယ္ေတာ့ ကုိယ့္အက်ိဳးကုိ လုပ္လုိက္တာပါ။
သူမ်ားအက်ိဳးပါခ်င္လည္း ပါမယ္ေပါ့။
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ခ်စ္လြန္းလုိ ့အားလံုးကုိခြင့္လႊတ္ပါတယ္။
သူတုိ ့ကုိ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ရင္ ကုိယ္ပဲ ခံေနရတာပဲေနာ္။

♦ျပီးေတာ့ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာ ကုိယ္က အထက္စီးေနရာ
ကေနျပီးေတာ့ မင္းကုိငါခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိျပီး
တစ္ဖက္သားကုိ အႏုိင္ယူလုိက္တာမဟုတ္ဘူး။
ခြင့္လႊတ္လုိက္တယ္ဆုိတာကုိအႏုိင္ယူလုိက္တဲ့
သေဘာထားမ်ိဳးနဲ ့လုပ္လုိ ့မရဘူး။
သူက လူဆုိး ၊ သူကမတရားတာကုိလုပ္တာ ၊
သူက သူေတာ္ေကာင္းစိတ္မရွိဘူး။
ဒါေပမယ့္ ငါက သေဘာထားၾကီးၾကီးနဲ ့သူ ့ကုိခြင့္လႊတ္ပါတယ္
ဆုိျပီးေတာ့ ( one upတစ္ဆင့္ျမင့္ ) မာနစိတ္နဲ ့
ခြင့္လႊတ္လုိ ့မရဘူး။
အဲဒီလုိ စိတ္မ်ိဳးဟာ လြတ္လပ္တဲ့စိတ္မဟုတ္ဘူး။
မာနၾကီးတဲ့သူဟာ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ဘူး။

♦ အျပစ္မရွိတဲ့သူကုိ အျပစ္တင္ျပီးမွ ခြင့္လြတ္တယ္
ဆုိတာလည္း တစ္ကယ္ေတာ့ ခြင့္လႊတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ "အႏုိင္ယူလုိက္တာပါ" ပဲ။

♦ ေစတနာဆုိးနဲ ့သူတစ္ပါးကုိ ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တဲ့
သူဟာ သူ ့မွာအကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္ေနတယ္။
သူ ့အကုသုိလ္ကုိ တစ္ျခားတစ္ေယာက္က ေပ်ာက္ေအာင္
လုပ္ေပးလုိ ့မရဘူး။

♦ [You cannot escape from your kamma.]

ကုိယ့္ကံကုိ ကုိယ္လြတ္ေအာင္ ေျပးလုိ ့မရဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ကသူ ့ကုိခြင့္လႊတ္လုိက္တယ္ဆုိတာသူ ့အကုသုိလ္ကုိေပ်ာက္ေအာင္လုပ္လုိက္တာမဟုတ္ဘူး။
ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာ နာၾကည္းေနတာကုိပဲ ေပ်ာက္ေအာင္
လုပ္လုိက္တာ။

♦ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆုိတာ အႏုိင္ယူလုိက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။
♦ အရံႈးေပးလုိက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။
♦ အထက္စီးကေနတာလည္းမဟုတ္ဘူး။
♦ ေအာက္က်ိဳ ့တာလည္း မဟုတ္ဘူး။

[Forgiveness is freeing up and putting to better
use the energy once consumed by holding grudges ,
harboring resentments and nursing
unhealed wounds.]

♦ ရန္ျငိဳးဖြဲ ့ေနရတာ ၊ မုန္းတီးေနရတာ ၊
မက်က္ေသးတဲ့ဒဏ္ရာေဟာင္းေတြကုိ ျပဳစုေနရတာနဲ ့
ကုန္ေနရတဲ့ အင္အားေတြကုိပုိျပီးေတာ့
ေကာင္းတဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ လြတ္လပ္ေအာင္
လုပ္လုိက္တာဟာ ခြင့္လႊတ္တာပဲ။

♦ ခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုတာ လြတ္လပ္ေအာင္လုပ္လုိက္တာပါ။
ရန္ျငိဳးထားေနရတာ စိတ္မလြတ္လပ္ဘူး။
စိတ္ဓာတ္အင္အားေတြကုိတစ္ျခားေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြမွာ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္သံုးခြင့္မရဘူး။

နာၾကည္းေနရတာ ၊ စိတ္ဆုိးေနရတာ၊
အနာေဟာင္းေလးကုိ ျပန္ျပီးေတာ့ အနာသစ္ျဖစ္ေအာင္ အနာေဖးခြာေနရတာဟာ ကုိယ့္ရဲ ့စိတ္ဓာတ္အင္အားနဲ ့အခ်ိန္ေတြအလကားျဖစ္သြားေစတယ္။

အဲဒီလုိ နာၾကည္းေနရတဲ့အတြက္ စိတ္ဓာတ္အင္အားေတြ ၊ ခႏၶာကုိယ္အင္အားေတြ ၊
အခ်ိန္ေတြကုန္မယ့္အစား
အဲဒီအခ်ိန္နဲ ့အင္အားကုိ ပစၥဳပၸန္မွာလည္း အက်ိဳးမ်ားေအာင္ အနာဂတ္မွာလည္းအက်ိဳးမ်ားေအာင္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ ေတြကုိ
လုပ္ရင္းနဲ ့ အသံုးခ်ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ ့ကုိခြင့္လႊတ္တာ။

[Forgiveness is an internal process. It happens within us.]

ခြင့္လြတ္တယ္ဆုိတာ အတြင္းမွာျဖစ္တဲ့စိတ္စဥ္ျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္စိတ္ထဲမွာပဲျဖစ္တယ္။

လူတစ္ေယာက္ကုိ ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ဘူး ၊
စိတ္ဆုိးေနတယ္ ဆုိပါေတာ့။
အဲဒီစိတ္ကုိေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေနပါ။
စိတ္ထဲမွာ သူ ့ကုိဘယ္လုိေျပာလုိက္မယ္ ၊
ဘယ္လုိလုပ္လုိက္မယ္ ၊
သူဒုကၡေရာက္သြားရင္ေကာင္းမယ္ စတဲ့အေတြးေတြ
ခဏခဏေပၚေနမယ္။

ေတာ္ၾကာရင္ ျပန္ေပၚလာျပီးခဏေလာက္ေမ့ေနျပီးေတာ ့ဒီအေၾကာင္းသတိရျပန္ျပီး ျပန္ေတြးေနမိျပန္ျပီ။
အဲဒီလုိေတြးေနတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ပါ။
စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လုိခံစားေနရလဲ။ တင္းက်ပ္ေနတယ္။
ပင္ပန္းေနတယ္။ဆင္းရဲေနတယ္။ ေခါင္းေတြ ပူေနတယ္။
ရင္ေတြပူေနတယ္။

♦ သူ ့ကုိေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနႏုိင္တဲ့အခါ သက္သာတယ္။ ေတာ္ၾကာသတိရျပန္ရင္ ေတြးျပန္တယ္။
အဲဒီအေတြးကုိျပန္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္လုိခံစားရသလဲ။
ရင္ပူတယ္။ ပင္ပန္းတယ္။ ႏြမ္းနယ္တယ္။
အဲဒီလုိ ၾကည့္ဖန္မ်ားလာတဲ့အခါတစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ
သတိအားေကာင္းလာလုိ ့တည့္တည့္ျမင္ရင္သူ ့သေဘာသူေဆာင္တဲ့စိတ္ပဲဆုိတာ သိလာတယ္။
ျဖစ္တတ္တဲ့ သဘာ၀ပဲဆုိတာသိလာတယ္။
ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ပင္ပန္းခံေနတယ္ဆုိတာျမင္လာတယ္။
ဒီလုိနဲ ့တစ္ခ်ိန္မွာ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တဲ့စိတ္ကုိ ရသြားတယ္ဆုိပါေတာ့။

အဲဒီသူ ့အေပၚမွာ နာၾကည္းေနတဲ့စိတ္ ၊
မေက်နပ္တဲ့စိတ္ ၊ လက္စားေခ်ခ်င္တဲ့စိတ္ မရွိေတာ့ဘူး
ဆုိပါေတာ့ ၊ အဲဒီလုိစိတ္မရွိေတာ့တဲ့အခါ စိတ္ထဲမွာ
ဘယ္လုိေနသလဲ။ ေနသာထုိင္သာရွိသြားတယ္ေနာ္။
ေနရတာ ေတာ္ေတာ္သက္သာသြားတယ္ေနာ္။

[It is a feeling of wellness, freedom and acceptance.]

♦ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္တဲ့စိတ္ဟာ ေနလုိ ့ေကာင္းတဲ့ခံစားမႈကုိျဖစ္ေစတယ္။ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ရင္ ေနလုိ ့ေကာင္းတယ္။ လြတ္လပ္သြားတယ္။လက္ခံႏုိင္သြားတယ္။ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥကုိ လက္ခံႏုိင္သြားတယ္။

♦ ဒါေၾကာင့္အကယ္၍စိတ္ထဲမွာ လြတ္လပ္မသြားဘူး ၊
စိတ္ထဲမွာ ျငိမ္းခ်မ္းမသြားဘူး ၊
ဒီကိစၥကုိ ထပ္ခါတစ္လဲလဲေတြးေနေသးတယ္ဆုိရင္
ခြင့္မလႊတ္ႏုိင္ေသးလုိ ့ပဲ။

ခြင့္လႊတ္လုိက္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္က
သူ ့ကုိနာၾကည္းေနရတာကုိ ငါလုပ္ေနဖုိ ့မလုိေတာ့ဘူး။
အဲဒါ ငါ့အတြက္ မလုိအပ္ေတာ့ဘူး။
အဲဒါ ငါ့အတြက္ အသံုးမက်ေတာ့ဘူး ၊
အက်ိဳးမရွိေတာ့ဘူးလုိ ့သိသြားတာ။

(ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက)

[ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက ၏
"သိကၡာရွိရွိေနမယ္ ၊ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္" မွ-]

--------------------------*--------------------------
- သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ -
"ဣဒံ ေမ ပုညံ အာသဝကၡယာဝဟံ ေဟာတု"
"Donated By Honey Lay"

ဒီေနရာမွ ကူးယူမွ်ေဝပါသည္။ 

ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ပါသျဖင့္…

မွတ္မွတ္ရရ ထုိေန႔က စာေရးသူအပါအ၀င္ စိတၱသုချမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (ကုိရီးယား) အကိ်ဳးေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေက်ာင္းဖြင့္ပဲြအတြက္ အစည္းအေ၀း လုပ္သည့္ေန႔ျဖစ္၏။ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ ၁၄-၁၂-၂၀၀၈ ရက္ေန႔ကျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ေက်ာင္းဖြင့္ပဲြျပဳလုပ္မည့္ ရက္ကုိအတိအက် မသတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စာေရးသူ၏ ဥပစၨ်ာယ္ဆရာေတာ္ႀကီး က်န္မာေရး အသဲအသန္ျဖစ္သျဖင့္ မျဖစ္မေန ျမန္မာျပည္ျပန္ၾကြရန္ အေၾကာင္းေပၚလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ``ျမန္မာျပည္က ျပန္ၾကြလာမွပဲ ေက်ာင္းဖြင့္ပဲြရက္ကုိ ျပန္ၿပီးတုိင္ပင္ညွိႏႈိင္းၾကပါစုိ႔`` ဟုသာ အစည္းအေ၀းကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့ၾကရ၏။ သုိ႔ျဖင့္ စာေရးသူလည္း ျမန္မာျပည္ျပန္ၾကြရန္ လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေနစဥ္ ထုိေန႔ညေနေစာင္းအခ်ိန္ ေက်ာင္းသုိ႔ ဒကာတစ္ေယာက္ အေျပးအလႊားေရာက္လာ၏။ မ်က္ႏွာမွာလည္း ပူေဆြးေသာကရိပ္မ်ား လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ စုိရႊဲေန၏။ စာေရးသူအား ျမင္ျမင္ခ်င္း ဦးခ်ကန္ေတာ့ကာ အက္ကဲြေနသည့္ ငုိသံႀကီးျဖင့္ ``အရွင္ဘုရား… တပည့္ေတာ္သမီး ဆုံးသြားၿပီဘုရား..၊ ဘယ္လုိမွယုံႏုိင္စရာ မရွိဘူး..၊ မေန႔ကပဲ တပည့္ေတာ္နဲ႔ စကားေျပာေတာ့ အေဖဘာမွ မစုိးရိမ္နဲ႔ သမီးဘာမွ မျဖစ္ဘူးလုိ႔ေတာင္ ေျပာတယ္ ခုေတာ့… `` ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္အသံထြက္မလာခဲ့ေပ။ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ျဖင့္သာ ငုိေၾကြးေနေလေတာ့၏။ စာေရးသူလည္း အားေပးေျဖသိမ့္စကားေျပာရင္း ယေန႔မနက္မွာပင္ ထုိဒကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကုသုိလ္မ်ားကုိ ျပန္လည္အမွတ္ရေစလွ်က္ ဆုံးသြားသည့္ သမီးအား အမွ်ေပးေ၀ေပးခဲ့ရ၏။

ထုိဒကာျပန္သြားၿပီးေနာက္တြင္ စာေရးသူမွာ အေတြးမ်ားျဖင့္ ေလးလံေနေတာ့၏။ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည္မ်ားႏွင့္သာ မၾကာမၾကာ ၾကားသိႀကဳံေတြ႕ေနရသျဖင့္ ပုထုဇင္သဘာ၀ စိတ္တုန္လႈပ္မႈျဖစ္ခဲ့၏။ ျဖစ္မည္ဆုိလည္း ျဖစ္စရာေကာင္းလွ၏။ ေက်းဇူးရွင္ဆရာေတာ္ႀကီးမွာလည္း ေန႔လားညလား ျဖစ္ေနသည့္အေျခအေန၊ ယခုသမီးဆုံးသြားသည့္ ဒကာ၏ပူေဆြးေနရသည့္ ခံစားမႈ၊ ထုိ႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည္ ႏွစ္လအလြန္က ေလာကႀကီးကုိ စြန္႔ခြာသြားသည့္ စာေရးသူ၏ သာသနာ့ညီေတာ္လည္းျဖစ္၊ အလြန္အားကုိးရၿပီး အရည္အခ်င္းလည္း ရွိသည့္ အသက္ ၃၁ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ ဆုံး႐ႈံးမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားက စိတ္ကုိတုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားေစခဲ့၏။ သက္တမ္းအရ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အရင္ေမြးသူ အသက္ႀကီးသူက အရင္ေသေၾကပ်က္ဆီး ၾကရမည္သာျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ယခုမူ စာေရးသူထက္ ၂ႏွစ္ငယ္သည့္ ညီေတာ္ ရဟန္းေတာ္က အရင္ကံစြမ္း ကုန္သြားခဲ့သကဲ့သုိ႔ အေဖ့အရင္ သမီးက ေသဆုံးသြားခဲ့သည့္ ဒကာ၏အျဖစ္ကလည္း လက္ေတြ႕ျဖစ္ေန၏။ ညီေတာ္အတြက္ ရည္စူးၿပီး ေနာင္ေတာ္ျဖစ္သူက ကုသုိလ္ျပဳ အမွ်ေပးေ၀ေပးေနရသကဲ့သုိ႔ သမီးျဖစ္သူအား ရည္စူးၿပီး အေဖျဖစ္သူက အမွ်ေပးေ၀ေပးေနရျပန္၏။ 
 
ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ သြားရမည့္အေျခအေနမ်ားသည္ ေျပာင္းျပင္ျဖစ္ေနခဲ့၏။ က်န္းမာေရး အသည္းအသန္ျဖစ္ေနသည့္ ဆရာေတာ္၏ စကားကုိသာ ျပန္လည္ၾကားေယာင္ေနခဲ့မိ၏။ ဆရာေတာ္က အသဲကင္ဆာ ခံစားေနရသည့္ တပည့္ျဖစ္သူကုိ ၾကည့္ၿပီး ``ဒီေကာင့္ကုိ ပုိၿပီးဂ႐ုစုိက္ၾကပါ… င့ါေရာဂါအေျခအေနထက္ သူ႔အေျခအေနက ပုိဆုိးတယ္… `` ဟု မိန္႔ေတာ္မူဖူး၏။ ဆရာေတာ္အမိန္႔ရွိသကဲ့သုိ႔ပင္ စာေရးသူ၏ ညီေတာ္သူငယ္ခ်င္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္အရင္းက ဆရာေတာ့္အရင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ရွာေပၿပီ။ ထုိ႔အတူ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သည့္ ဒကာ၏ အေျခအေနသည္လည္း ``အေဖ… သမီးအတြက္ဘာမွ မစုိးရိမ္နဲ႔ သမီးဘာမွ မျဖစ္ဘူး..`` ဟု ေျပာခဲသည့္ သမီးက အေဖ့အရင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ရွာေပၿပီ။ အခ်ိန္မေရြး လာေနသည့္ ေသျခင္းတရားကား အမွန္ပင္ သံေ၀ဂျဖစ္စရာ၊ ေၾကာက္လန္႔စရာပင္။

စင္စစ္ ပုထုဇင္ျဖစ္၍သာ စာေရးသူအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာက အရင္ျဖစ္သင့္သည္၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္က အရင္သြားသင့္သည့္ စသည့္အေတြးမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း တရားသေဘာအရ၊ သဘာ၀ဓမၼအရ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္အရာမွ် တစ္သမွတ္တည္း တြက္ဆ၍မရေပ။ ေလာကႀကီးသည္ မိမိျဖစ္ခ်င္သည့္အတုိင္း ျဖစ္ခြင့္မရွိ၊ သူ႔သဘာ၀အတုိင္းသာ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္၏။ ဤသေဘာအတုိင္းပင္ ေသျခင္းတရား ဟူသည္မွာလည္းအသက္အရြယ္အစဥ္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္ သေဘာမဟုတ္၊ အရြယ္မေရြး ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ သေဘာရွိ၏။ သားသမီးထက္အရင္ မိဘသည္ ေလာကႀကီးအတြင္းသုိ႔ ေရာက္လာသျဖင့္ ေလာကႀကီးမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္အခါ မိဘကအရင္ ထြက္ခြာရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မိဘအရင္ သားသမီးက ထြက္ခြာသြားေနၾကသည္မွာလည္း အားလုံးမ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္၏။ ထုိ႔အတူ ဆရာႏွင့္တပည့္၊ အစ္ကုိႏွင့္ညီ စသူတုိ႔သည္လည္း မည္သူကအရင္ ေသၾကရမည္၊ မည္သူကအရင္ ေလာကႀကိးက ထြက္ခြာသြားၾကရမည္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားခ်က္မရွိ၊ ႀကိဳတင္၍လည္း မွန္းဆသိႏုိင္ခြင့္လည္း မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ ေလာက၌ သတၱ၀ါမ်ား ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္ အရာငါးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္၏။ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ အ႒ကထာႏွင့္ ဇာတကအ႒ကထာတုိ႔တြင္ ေလာက၌ သတၱ၀ါမ်ား ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္ အရာငါးမ်ိဳးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထား၏။ စာေပ၌ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

``ဇီ၀ိတံ ဗ်ာဓိ ကာေလာစ၊ ေဒဟနိေကၡပနံ ဂတိ။
ပေဥၥ ေတ ဇီ၀ေလာကသိၼ ံ၊ အနိမိတၱာ န နာယေရ`` ဟူ၍ျဖစ္၏။ ဤဂါထာတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ေလာက၌ သတၱ၀ါမ်ား ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္ အရာငါးမ်ိဳးကုိ အမ်ားနားလည္ေစရန္ သ႐ုပ္ထုပ္ျပရလွ်င္…

၁။ မည္သည့္အရြယ္တြင္ ေသၾကရမည္ဟု ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ျခင္း
၂။ မည္သည့္ေရာဂါျဖင့္ ေသၾကရမည္ဟု ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ျခင္း
၃။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသၾကရမည္ဟု ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ျခင္း
၄။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေသၾကရမည္ဟု ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ျခင္း
၅။ ေသၿပီးေနာက္ မည္သည့္ဘုံဌာနတြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ၾကရမည္ဟု ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္၏။

မွန္၏။ ပုထုဇင္ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ေသၾကရမည္ကုိ ေသခ်ာတိက်စြာ သိႏုိင္ၾကေသာ္လည္း မည္သည့္ အသက္အရြယ္တြင္ ေသၾကရမည္ဟူသည္ကုိကား ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ သက္တမ္းျပည့္ ေနသြားၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေသသြားၾကရ၏။ အခ်ိဳ႕လည္း ေမြးၿပီးတစ္လ၊ ႏွစ္လအလြန္တြင္ ေသၾကရၿပီး အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ ေမြးေမြးခ်င္း ေသသြားၾကရ၏။ ေသျခင္းတရားတြင္ မည္သည့္အရြယ္၌ ေသၾကရမည္ဟု ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ၊ အခ်ိန္မေရြး ေသႏုိင္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း မည္သုိ႔မွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္ ျဖစ္သြားခဲ့ၾက၏။ မေန႔တစ္ေန႔ကပင္ ထုိသူႏွင့္ မိမိေတြ႕ႀကဳံစကားေျပာခဲ့ၾကေသး၊ ယခု သူကမရွိေတာ့ဟူသည္ ခံစားမႈမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ဖူးၾကမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အရြယ္တြင္ ေသရမည္ကုိသာ ႀကဳိတင္၍ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ေသျခင္းတရားသည္ အရြယ္မေရြးလာႏုိင္သည္ ဟူသည့္ အခ်က္မွာ အတိအက်ျဖစ္သျဖင့္ ေသျခင္းတရား မိမိထံေရာက္မလာမီ ထုိေသျခင္းတရားကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္၏ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္၏။

ထုိ႔အတူ သတၱ၀ါတုိ႔ ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္ အရာတစ္ခုမွာ မည္သည့္ေရာဂါျဖင့္ ေသရမည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေရာဂါမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လ်က္ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ဖြင့္ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းသျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ပုိ၍မ်ားျပားသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္၏။ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးဆက္ေရာဂါ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္လ်င္ေသႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ား ဆဲြကပ္မႈသည္ တစ္ဆတစ္ဆ မ်ားမ်ားလာ၏။ ထုိေရာဂါမ်ားသည္ မိမိထံသုိ႔လည္း အခ်ိန္မေရြးလာႏုိင္၏။ မိမိသည္လည္း ထုိေရာဂါတစ္ခုခု ဆဲြကပ္ခံရၿပီး အခ်ိန္မေရြး ေသႏုိင္၏။ မည္သည့္ ေရာဂါျဖင့္ ေသမည္ကုိသာ ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရာဂါတစ္ခုခုျဖင့္ ေသရမည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခႏၶာကုိယ္ရွိေနျခင္းကပင္ ေရာဂါအစုႀကီး ရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရာဂါအစုႀကီးျဖစ္သည့္ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ေရာဂါျဖင့္ ေသမည္ကုိ ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း ေရာဂါတစ္ခုခုျဖင့္ ေသၾကရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ အၿမဲသတိျပဳ ဆင္ျခင္သင့္လွ၏။

ထုိ႔အျပင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသၾကရမည္ဟူသည္ကုိလည္း မည္သူမွ် ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ၾကေပ။ မနက္ေသမည္လား၊ ေန႔လယ္ေသမည္လား၊ ညေနေသမည္လား၊ ညေသမည္လား စသည္ျဖင့္ လားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္သာ ေသရမည့္အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေနၾကရ၏။ ေသျခင္းတရားကား အခ်ိန္ကုိလည္း တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ အခ်ိဳ႕လည္း အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္ ေသၾကရ၏။ အခ်ိဳ႕လည္း တရားထုိင္ေနစဥ္ ေသၾကရ၏။ အခ်ိဳ႕လည္း အိပ္ေနစဥ္ ေသၾကရ၏။ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသေနၾကရေသာ္လည္း တိက်သည့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိကား ႀကိဳတင္မေျပာျပႏုိင္၊ ႀကိဳတင္မသိႏုိင္ၾကေပ။ ေသခ်ာသည္ကား အခ်ိန္မေရြးေသႏုိင္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသၾကရမည္ကုိ ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ၾကသျဖင့္ မနက္၊ ေန႔၊ ည အခ်ိန္မေရြး ေရာက္လာႏုိင္သည့္ ေသျခင္းတရားကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္၏။

မည္သည့္ေနရာတြင္ ေသၾကရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္သည္လည္း သတၱ၀ါမ်ား ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ ေမြးသည့္ေနရာက တစ္ေနရာ၊ ေသသည့္အခါ တစ္ေနရာျဖစ္သြားသည္ကုိ ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္၏။ ေတာမွာ ေမြးၿပီး ၿမိဳ႕မွာ လာေသၾကရသူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕မွာေမြးၿပီး ေတာသုိ႔ အလည္သြားသည့္ အခုိက္ ေတာမွာေသၾကရသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ ခရီးသြားစဥ္ ကားေပၚ၊ ရထားေပၚ၊ သေဘာၤေပၚ၊ ေလယာဥ္ေပၚ စသည့္ေနရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသၾကရသူမ်ားလည္း ရွိ၏။ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေျပာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးၿပီး ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ စကၤာပူ၊ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေမရိက စသည့္ ႏုိင္ငံျခား တုိင္းျပည္မ်ားမွာ သြားေရာက္ေသၾကရသူမ်ားလည္း မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားလွ၏။ ဤသည္မွာ ေသျခင္းတရားသည္ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ေပၚေနၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ ေသၾကရမည္ဆုိသည္ကုိ မသိႏုိင္ၾကေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ေသခ်ာသည္ကား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိရွိ ေသၾကရမည္၊ ေသႏုိင္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသျခင္းတရားမွ လြတ္ေအာင္ေရွာင္တိမ္းႏုိင္သည့္ ေနရာဟူသည္ မရွိႏုိင္သည့္အျပင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေသမည္ကုိလည္း ႀကိဳတင္၍မသိႏုိင္သျဖင့္ ေရာက္သည့္ေနရာတုိင္းတြင္ ေသျခင္းတရားကုိ မေမ့ၾကရန္ သတိျပဳဆင္ျခင္ထားၾကရန္ လုိအပ္လွ၏။

အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ျဖစ္သည့္ သတၱ၀ါမ်ား ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေသၿပီးေနာက္ မည္သည့္ဘုံဌာနတြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ၾကရမည္ ဟူသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ နိဗၺာန္မရေသးသမွ် သတၱ၀ါအားလုံး ေသၿပီးေနာက္ ဘ၀သံသရာ က်င္လည္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုဘ၀ မိမိတုိ႔လုပ္ေနၾကသည့္ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံတုိ႔၏ အရွိန္ျဖင့္ တစ္ေနရာရာ ဘုံဌာနတစ္ခုခုတြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ဘုံဌာနတြင္ ျဖစ္မည္ကုိကား ႀကိဳတင္မသိႏုိင္ၾကေပ။ ေသၿပီးေနာက္ နတ္ဘုံနတ္နန္းတြင္ စံျမန္းႏုိင္ၾကသူမ်ား ရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ လူ႔ဘ၀တြင္ ျပန္လည္ေမြးဖြားသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္၏။ အကုသုိလ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ ငရဲျပည္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔၊ အစြဲတစ္ခုခုေၾကာင့္ ၿပိတၱာအျဖစ္၊ တိရိစၦာန္အျဖစ္ ျပန္လည္ပဋိသေႏၶ ယူၾကရသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္၏။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေသၿပီးျပန္လည္ က်င္လည္ရမည့္ ဘ၀ကုိကား တိတိက်က် သိႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္ဘ၀မည္သုိ႔ ျဖစ္မည္ကုိ ႀကိဳတင္မသိႏုိင္ၾကသျဖင့္ ယခုဘ၀တြင္ မိမိတုိ႔ လုပ္ေနသည့္အလုပ္မ်ားကုိ အထူးဂ႐ုစုိက္လုပ္သင့္လွ၏။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပုထုဇင္မွန္သမွ် မည္သူမဆုိ မည့္သည့္အရြယ္္၊ မည့္သည့္ေရာဂါ၊ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေသၾကရမည္ဟူသည္ကုိ မသိႏုိင္ၾကသည့္အျပင္ ေသၿပီးေနာက္ မည္သည့္ဘ၀တြင္ ျပန္လည္ျဖစ္ၾကရမည္ဟူသည္ကုိ ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္ၾကသျဖင့္ တိက်ေသခ်ာသည့္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ကုိ တန္ဘုိးရွိရွိ အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္လွ၏။ တန္ဘုိးရွိရွိ အသုံးျပဳသင့္သည္ဟူသည္မွာ မေကာင္းသည့္အလုပ္မ်ား မလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ ရသမွ် ျပဳလုပ္စုေဆာင္းၾကရန္ကုိ ဆုိလုိ၏။ ထုိႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္ အရာမ်ား ေရာက္မလာမီ တိက်ေသခ်ာသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္လွ၏။ ယခုအခ်ိန္တြင္မွ ရသမွ် ကုသုိလ္အစုကုိ စုေဆာင္းရွာေဖြ အားထုတ္မထားႏုိင္လ်င္ အခ်ိန္မေရြးေရာက္လာႏုိင္သည့္ ထုိတရားမ်ား ေရာက္လာသည့္အခါ အလြန္ေနာက္က်သြားႏုိင္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မတိက်မေရရာသည့္၊ ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္အရာမ်ား ေရာက္လာသည့္အခါ ရဲရဲရင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ တိက်ေသခ်ာသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမႈအစုကုိ ႀကိဳးစားျပဳၾကပါဟု သတိေပးတုိက္တြန္းရင္း စာေရးသူ၏ ဆရာေတာ္ႀကီး စ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ စာေရးသူကုိယ္တုိင္ ေနာက္ဆုံးသီကုံး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ့သည့္ ႀကိဳတင္၍ မသိႏုိင္သည့္အရာမ်ားအေၾကာင္း သံေ၀ဂကဗ်ာေလးကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ရင္း….

ေကာင္းမႈအစု ႀကိဳးစားျပဳေလာ့
ဘယ္အရြယ္မွာ၊ ဘယ္ေရာဂါျဖင့္
ဘယ္ရပ္ေဒသ၊ ဘယ္ကလ၌
ေသၾကရမည္၊ မသိႏုိင္တာ ဓမၼတာတည္း။
ေသၿပီးတစ္ဖန္၊ ျပန္ျဖစ္ျပန္လည္း
ျဖစ္ရာဘ၀၊ ဘုံဌာနကုိ
ႀကိဳတင္တိက်၊ မသိရ၍
တိက်ေသခ်ာ၊ ခုခ်ိန္ခါ၌
ေကာင္းမႈအစု၊ ႀကိဳးစားျပဳေလာ့။ ။

===================
စာေရးသူ = မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ(ဒုိက္ဦး)

" မနာပဒါယီ " ဆိုဒ္မွကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖင္ ့ဓမၼဒါနျပဳပါသည္။

ျမတ္ဗုဒၶအလင္း

ဒီေနရာမွ ကူးယူမွ်ေဝပါသည္။

ရာသီဥတုပူျပင္းခ်ိန္တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ား

ေႏြရာသီကို ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈနဲ႔ အတူ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္တခ်ိဳ႕ ဒြန္တြဲပါလာတတ္ပါတယ္။ ရာသီဥတုပူျပင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကေတာ့ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္တာ၊ အေရျပား ေနေလာင္တာ၊ ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္တက္ၿပီး ေခၽြးမထြက္ဘဲ သတိလစ္ေမ့ေျမာမႈ (Heat Stroke) တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေရႏွင့္ ဆားဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း

ဒါက ခႏၶာကိုယ္မွ ေရဓာတ္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ေရနဲ႔အတူ ပိုတက္စီယမ္၊ ဆိုဒီယမ္စတဲ့ ေသြးတြင္းအေရးပါတဲ့ ဓာတ္ဆားေတြလည္း ဆံုး႐ံႈးရတတ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ဆားေတြက ေက်ာက္ကပ္၊ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ႏွလံုးတို႔လိုု အဂၤ ါအစိတ္အပိုင္း ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအတြက္ အေရးပါပါတယ္။ ေရနဲ႔ဓာတ္ဆားေတြ ဆံုး႐ံႈးမႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ဟာ သတိလစ္တာ၊ ထိုင္းမိႈင္းေလးလံတာ၊ အသက္႐ွဴရခက္ခဲတာနဲ႔ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းမမွန္တာစတဲ့ ေဝဒနာေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆီးသြားတာနဲ႔ ေခၽြးထြက္တာေၾကာင့္ အရည္ဓာတ္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အေရျပားေနေလာင္ျခင္း

ေႏြရာသီမွာ ျပင္းထန္တဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားထိခိုက္တဲ့ လကၡဏာ ျပသတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္ေၾကာင့္ အေရျပားနာက်င္႐ံုသာမက အိုမင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ျမန္ေစၿပီး အေရျပားကင္ဆာလို အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ေရာဂါေတြရဲ႕ျဖစ္နႈန္းကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္။

ကို္ယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္တက္ၿပီး ေခၽြးမထြက္ဘဲ သတိလစ္ေမ့ေျမာမႈ (Heat Stroke)

ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္တက္ၿပီး (Heat Stroke) ျဖစ္ရင္ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ရင္ လကၡဏာေတြက အခ်ိန္တိုအတြင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေပၚၿပီး သတိလစ္ေမ့ေျမာသြားႏိုင္လို႔ပါ။

လကၡာဏာမ်ား

သင့္ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ 20 ံ C (68F) မွာႏွလံုးခုႏႈန္းက ပံုမွန္ျဖစ္ကာ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေနပါလိ္မ့္မယ္။ အပူခ်ိန္ 25 ံ C (77F) မွာ ေခၽြးအသင့္အတင့္ ထြက္ပါလိမ့္မယ္။ အပူခ်ိန္ 30 ံ C (86F)မွာ ေခၽြးအသင့္အတင့္ ထြက္ၿပီး အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ထိခိုက္ပါလိမ့္မယ္။ အပူခ်ိန္ 38-41 ံ C (104F) မွာ ေခၽြးအလြန္အမင္းထြက္ၿပီး ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္ကာ ေမာပန္းတာနဲ႔ ပ်ိုဳ႕အန္ခ်င္တာေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ 45 ံ C (113F) မွာ ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္တက္ၿပီး ေခၽြးမထြက္ဘဲ သတိလစ္ေမ့ေျမာမႈ (Heat Stroke) ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အေရျပားပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕ကာ ကိုယ္တြင္းအဂၤ ါေတြေတာင္ ထိခိုက္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကုသမႈႏွင့္ ကာကြယ္မႈ

အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ပါ

ခႏၶာကိုယ္ဟာ ပံုမွန္ထက္ အရည္မ်ားမ်ားဆံုး႐ံႈးတယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးက ေရမ်ားမ်ားေသာက္ကာ အရည္ဓာတ္ျပန္လည္ အစားထိုးသင့္ပါတယ္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၂၈ ေပါင္ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္က တစ္ေန႔မွာ ေရရွစ္ဖန္ခြက္ ေသာက္ေပးဖို႔လုိပါတယ္။ အလြန္ပူျပင္းတဲ့ ရာသီဥတုမွာ ေရကို မ်ားမ်ားေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

အရည္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အရက္ကိုလံုးဝမေသာက္သင့္ပါဘူး။ အယ္လ္ကိုေဟာက ခႏၶာကိုယ္ကို ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္မႈ ပိုျဖစ္ေစလို႔ပါ။ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ဓာတ္ဆားရည္စတဲ့ အရည္ေတြကိုေတာ့ ေသာက္ႏုိင္ပါတယ္။

အစားအေသာက္ကို ဆန္းစစ္ပါ

ပူၿပီး အဆီအအိမ့္မ်ားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို ေရွာင္ပါ။ ေရဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းရြက္သုပ္ေတြလို အစာေတြကို မ်ားမ်ားစားေပးပါ။

ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ေဝးေဝးတြင္ေနပါ

ေနပူရွိန္ျပင္းထန္တဲ့ေန႔ေတြမွာ အေကာင္းဆံုး ေနသင့္တဲ့ေနရာက အရိပ္ထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနပူထဲထြက္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ေနကာႏိုင္စြမ္း SPF အဆ ၂၀ ပါတျ့ ေနကာခရင္မ္ကို လိမ္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ေနပူထဲမွာ ေနရင္း ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္သလို ေအာ္ဂလီဆန္တာနျ႔ ေနထိုင္မေကာင္းတာေတြကို ခံစားရပါက ေနရိပ္ထဲကို အျမန္ဆံုး ေနထိုင္ပါ။ ေနေရာင္ျခည္က နံနက္ ၁၁နာရီနဲ႔ ညေန ၃နာရီၾကားအခ်ိန္မွာ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရွာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္လွ်င္ သတိထားပါ

တစ္ေန႔တာရဲ႕ အပူျပင္းဆံုးအခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ေလ့က်င့္ခန္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မလုပ္သင့္ပါ။ ေႏြရာသီမွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္ ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မွန္မွန္ပဲ လုုပ္ေဆာင္ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္း အသက္႐ွဴမဝသလို၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္သလို ျဖစ္လာရင္ ခ်က္ခ်င္းရပ္နားၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို ေအးေအာင္ ေစာင့္ကာ ေရခ်ိဳးလိုက္ပါ။ သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့အထိ အနားယူေပးပါ။

ေအးျမေအာင္ ေနပါ

ေပါ့ပါးၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ ခ်ည္သားဝတ္စံုကို ဝတ္ပါ။ ထြက္လာတဲ့ ေခၽြးေတြ အေငြ႕ျပန္လြယ္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေအးျမေနေအာင္ ထားတာက အပူဒဏ္ကို သက္သာေစပါတယ္။

အပူဒဏ္သင့္လြယ္သူမ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ

အသက္ေလးႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြနဲ႔ အသက္ ၆၅ေက်ာ္သူေတြဟာ ေနပူဒဏ္ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ ႀကီးႀကီးမားမား ရရွိတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က အပူခ်ိန္ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ညိ ွႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းလို႔ပါ။ အဝလြန္သူေတြနဲ႔ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူေတြဟာလည္း အပူကို မ်ားမ်ား စုပ္ယူထားကာ အပူဒဏ္သင့္ႏိုင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား သက္တမ္းပိုတိုေစေသာ အေၾကာင္းရင္း(၆)ရပ္အသက္အရြယ္မေရြးမွာ လိုက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားေတြဟာ
အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ ပိုျပီး အသက္တို ၾကပါတယ္။ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ကလြဲလို႔
တကယ္ေသနိုင္ေလာက္တဲ့ ေရာဂါ ၁၅ မ်ိဳးေလာက္မွာ ေယာက်္ားေတြက
ပိုအျဖစ္မ်ားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးေပၚမွာ ပ်မ္းမွ်
ေယာက်္ားေတြက မိန္းမေတြထက္ ၅ႏွစ္ေလာက္အသက္ပိုတိုတယ္လို႔ စစ္တမ္းမ်ားအရေတြ႔ရွိထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ အေၾကာင္းကို
မက္ဖန္ပရိသတ္မ်ား ျပည့္စံုစြာ သိရွိေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပေပးဖို႔ ရွိပါတယ္)။

ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ေတြ ကြဲျပားမွဳ ရွိတာေတြေၾကာင့္လဲ ပါသလို ေနထိုင္ပံု Lifestyle ကလဲ
အဓိက လႊမ္းမိုးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြဟာ
က်န္းမာေရးလိုက္စားဖို႔နဲ႔ ေရာဂါ တစ္ခုခု ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ေဆးကုသမွဳ
ေစာစြာခံယူဖို႔ အခ်ိန္ဆြဲတတ္ၾကတာ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္လို႕ ကမၻာတစ္၀န္း
က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက တညီတညြတ္ထဲ အဆိုျပဳၾကပါတယ္။

“အမ်ိဳးသားေတြဟာ က်န္းမာေရးထက္ တျခားအေရးေတြကို ပိုအာရံုစိုက္ၾကတဲ့ သဘာ၀ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ
လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ အားကစား စသျဖင့္ မိမိ
စိတ္၀င္စားစရာေတြကိုပဲ လုပ္ေနၾကပါတယ္္။ ဒီလို ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေတြကို
လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လုပ္ေနရရင္ပဲ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ က်န္းမာတယ္လို႔
ထင္ေနတတ္ၾကပါတယ္” လို႔ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ့ဆရာ အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးတစ္ဦးက
ေျပာျပပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြဟာ ဆရာ၀န္ဆီသြားဖို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြေလာက္ လြယ္လြယ္ မဆံုးျဖတ္ၾကတဲ့အတြက္ တကယ္တမ္း ဆရာ၀န္ဆီ မျဖစ္မေန ေရာက္ၾကတဲ့
အခ်ိန္မွာ လြန္ကုန္ၾကတဲ့ သေဘာလဲ ရွိပါတယ္။
အေမရိကန္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဂ်ာနယ္ ရဲ့ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Demetrius Porche ကလဲ “အမ်ိဳးသားေတြဟာ
အလုပ္လုပ္နိုင္ေနတယ္၊ စြမ္းေဆာင္နိုင္တယ္လို႔ သူတို့ကုိယ္သူတို႔
ယံုၾကည္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး က်န္းမာေရးအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ကို ညွာဖို႕
စစ္ေဆးဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အေတြးမ၀င္ၾကပါဘူး။ ေနာက္ျပီး ေဆးလိပ္အရက္၊
မူးယစ္ေဆး၀ါး စတာေတြကလဲ အမ်ိဳးသားေတြက ပိုသံုးၾကပါတယ္” လို႔
ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကမၻာတစ္၀န္း အမ်ိဳးသားေတြအားလံုးရဲ့ က်န္းမာေရးကို အျခိမ္းေျခာက္ဆံုး ေရာဂါ (၆)မ်ိဳး အေၾကာင္းကို
မက္ဖန္ပရိသတ္မ်ား အားလံုး ဆင္ျခင္ ကာကြယ္ဖြယ္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။
ကာကြယ္နည္းမ်ားကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အရင္တင္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ
ၾကည့္ရွဳနိုင္ပါတယ္။

(၁)ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား
Cardiovascular Diseases လို႔ေခၚတဲ့ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားဟာ ေယာက်္ားေတြ
အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးေရာဂါ နံပတ္တစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ atherosclerosis
လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးေၾကာေတြ မာခဲပိတ္ဆို႔လာလို႔ ေသြးမေလွ်ာက္ေတာ့တဲ့ ေရာဂါမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ ေရာဂါ (Angina)
ျဖစ္ပါတယ္။ အခန္႔မသင့္ရင္ heart attack နဲ႔ ပြဲခ်င္းျပီး ေသတတ္ပါတယ္။
ကမၻာတစ္၀န္းမွာကိုက atherosclerosis ေၾကာင့္ ေလျဖတ္ျခင္းနဲ႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းေတြဟာ
လူေတြ အေသအမ်ားဆံုး ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာၾကီး
တစ္ခုေတာင္ ျဖစ္ေနပါျပီ။
အဲလို atherosclerosis က ဘာလို႔ျဖစ္ရသလဲဆိုေတာ့ ေသြးတြင္းအဆီဓာတ္ေတြ မ်ားလြန္းလို႔ ေသြးေၾကာ
နံရံေတြ အေပၚ အဆီေတြ အနည္က်ျပီး ပိတ္ဆို႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အမ်ိဳးသားေတြဟာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္တာနဲ႔ လူတိုင္း အဲဒီေရာဂါေတြ
စတင္ခံစားရေတာ့တာပါပဲ။ ငယ္ငယ္ကတည္းက မဆင္ျခင္ဘဲ ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာ
မ်ားတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဒီထက္ ေစာတတ္ပါတယ္။


ျမီးေကာင္ေပါက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ခ်င္း ယွဥ္ရင္ေတာင္ မိန္းကေလးေတြရဲ့ ေသြးေၾကာေတြက
ေယာက်္ားေလး ေတြထက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ မိန္းကေလးေတြမွာ
သဘာ၀အရကိုက က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့ HDL ေခၚ ကိုလက္စထေရာ တစ္မ်ိဳး
ပိုပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား အားလံုးကို အၾကံျပဳခ်င္တာက……..
(၁)အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာ တိုင္းတာပါ။ အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ဆက္တိုင္းပါ။
(၂)ေသြးေပါင္ခ်ိန္နဲ႔ ကိုလက္စထေရာ မ်ားေနရင္ ခ်ေပးပါ။
(၃)ေဆးလိပ္ကို ေရွာင္ပါ။
(၄)တစ္ေန႔ကို အနည္းဆံုး လွဳပ္လွဳပ္ရွားရွားလုပ္ခ်ိန္ နာရီ၀က္ေတာ့ ရွိပါေစ။
(၅)ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အသီးအႏွံမ်ား တတ္နိုင္သမွ် စားေပးပါ။

(၂) အဆုတ္ကင္ဆာ
တကယ္ကို ေၾကာက္စရာေကာင္းလွတဲ့ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါဒဏ္ခံရမွဳ
အရမ္းဆိုးျခင္း၊ ေရာဂါတိုးတက္မွဳ ျမန္ျခင္း၊ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ေနရာအႏွံ႕
ပ်ံ႕ျခင္းေတြမွာ တျခားကင္ဆာေတြထက္ကို ဆိုးပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ျမန္သလဲ ဆိုရင္
ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခု မေပၚခင္အခ်ိန္၊ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိမွဳ မရွိေသးခင္ စျဖစ္တဲ့
အခ်ိန္ ကတည္းကကို စပ်ံ႕ ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႔ျပီဆိုရင္
ေနာက္က်ေနျပီလို႔ကို တစ္ထစ္ခ် ေျပာနိုင္တဲ့အထိ ေၾကာက္စရာေကာင္း ပါတယ္။


ကမၻာေပၚမွာ ရွိရွိသမွ်ေသာ အဆုတ္ကင္ဆာေတြ အားလံုးရဲ့ ၉၀% ေက်ာ္ဟာ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္
ျဖစ္ရတာ အေသအခ်ာပါပဲ။ CT scan ကလြဲလို႔ ၾကိဳစစ္နိုင္တဲ့ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ိဳးလဲ
မရွိေသးပါဘူး။လက္ရွိစြဲျပီးေနတာ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္လို႔ ငါကေတာ့ ေနာက္က်ေနပါျပီ မထူးေတာ့ပါဘူးလို႔ မထင္ပါနဲ႔တဲ့။ ေဆးလိပ္ကိုဘယ္အသက္အရြယ္မွာ ျဖတ္ျဖတ္ ေနာက္မက်ေသးဘဲ အဆုတ္ကင္ဆာနဲ့ အျခားေရာဂါေတြျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းမွာ ေသခ်ပါတယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက
အဆိုျပဳထားပါတယ္။


(၃)ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ
ဆီးက်ိတ္က မိန္းမေတြမွာ မရွိဘဲ ေယာက်္ားေတြမွာသာ ရွိလို႕ ေယာက်္ားေတြပဲ
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ၆ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏွဳန္း
ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲလိုျဖစ္တဲ့သူေတြထဲက ကုသမယ္ဆိုရင္ ၃၅ေယာက္မွာ
တစ္ေယာက္သာေသနိုင္တာမို႔ ေတာ္ေသးတာေပါ့ လို႔ပဲ ဆိုရမွာပဲ။


(၄)စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္း
စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္းဟာ က်န္းမာေရးအေပၚ သိသိသာသာ ဆိုး၀ါးေစပါတယ္။ စိတ္ေထာင္းလို႔ ကိုယ္ေၾကတယ္ လို႔ေျပာရမွာေပါ့။ စိတ္က်ေရာဂါရဲ့ ဒဏ္ကို စိတ္မာပါတယ္ဆိုတဲ့ ေယာက်္ားေတြက
မိန္းမမ်ားေလာက္ေတာင္ မခံနိုင္တာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ
ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမွဳမ်ားရဲ့ ၇၀% နီးပါးဟာ ေယာက်္ားေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။
ေနာက္ျပီး စိတ္က်ေရာဂါ (depression) ၀င္ေနတဲ့ သူဟာ နံပတ္(၁)မွာ ေျပာခဲ့တဲ့
ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္နိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းလဲ ပိုမ်ားပါတယ္။


မိန္းမေတြဟာ ေယာက်္ားေတြေလာက္ စိတ္ဓာတ္မက်တတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ တူတူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
မိန္းမေတြက ဒီလို စိတ္ညစ္ရမွဳကို မ်က္ရည္တို႔ ဘာတို႔နဲ့
ေျဖေဖ်ာက္လို႔ရျပီး စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္သူမ်ား လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားကေတာ့ ၀မ္းနည္းမွဳကို မ်က္ရည္အစား ေဒါသေတြ
ေပါက္ကြဲမွဳေတြ နဲ႕ပဲ ထြက္ေပါက္ေပးေတာ့ ၾကာေတာ့ ပိုဆိုးလာတာျဖစ္ပါတယ္။
(ငိုရင္ ေပါ့သြားတယ္ဆိုတာ ဒါျဖစ္မယ္)


ေနာက္တစ္ခ်က္က အဆံုးစီရင္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကတဲ့ အၾကိမ္အေရအတြက္ကေတာ့ မိန္းမနဲ့ေယာက်္ား မကြာလွဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့ ေယာက်္ားတို႔က
လုပ္တိုင္းနီးပါး ေအာင္ျမင္ၾကလို႔ ပိုေသၾကပါသတဲ့။
အသိဥာဏ္ ဆင္ျခင္တံုတရား ျမဲတဲ့ သူမ်ားကေတာ့ မိမိတို႔ရဲ့ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမွဳကို
meditation ဆိုတဲ့ တရားထိုင္ျခင္း၊ ေဆးကုသျခင္း စတာေတြနဲ့ ကုသျပီး
ေအာင္ျမင္မွဳကို ျပန္လည္ရယူတတ္ၾကပါတယ္။

(၅)ဆီးခ်ိဳေရာဂါ
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လံုး၀မသိသာေအာင္ စလာတတ္တဲ့ ေရာဂါမို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတတ္ျပီး
ကာကြယ္ဖို႔ ေမ့ေနတတ္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါဟာ စျဖစ္ျပီဆိုတာနဲ႔
ပိုလွ်ံေနတဲ့ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ေတြဟာ ေသြးေၾကာေတြနဲ႔ အာရံုေၾကာေတြအတြက္
အဆိပ္အေတာက္မ်ား အျဖစ္ ေနရာ ယူလာၾကပါတယ္။ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း၊
ေလျဖတ္ေရာဂါ၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့ျခင္းနဲ
ေျခလက္ေတြ ျဖတ္ရျခင္းေတြအထိ ျဖစ္နိုင္လို႔ တကယ့္ ေၾကာက္စရာ ေရာဂါပါပဲ။

က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားဟာ သင့္ကို ဆီးခ်ိဳေရာဂါကေန ရာသက္ပန္ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

(၆)ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္း
ဒါဟာ အသက္အႏၱရာယ္ မရွိေပမယ့္ အမ်ိဳးသားတိုင္းနီးပါး ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာ
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္မွတ္ရရင္ အသက္၄၀ ျပည့္ျပီးသား အ်မိဳးသားတိုင္းရဲ့
၄၀% ဟာ ဒီျပႆနာ ခံစားေနရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ နံပတ္(၄)မွာ ေျပာခဲ့တဲ့
စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္းကို ထိေရာက္စြာ အားေပးရာေရာက္လို႔ ကာကြယ္သင့္လွပါတယ္။
ေနာက္ျပီး ပန္းေသပန္းညွိဳး ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတဲ့အထဲက
atherosclerosis ေသြးေၾကာမွာ အဆီခဲေတြ ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္လဲ ျဖစ္နိုင္တာမို႔
ဒါေၾကာင့္သာ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ မလာေတာ့ဘူးဆိုရင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ ေလျဖတ္
စတဲ့ ေရာဂါေတြလဲ တြဲျဖစ္ေနျပီလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္။


 ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၀န္မ်ားကပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္းကို ႏွလံုးနဲ့ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားရဲ့
ေရွ႕ေျပးသတိေပး လကၡဏာ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ၾကပါတယ္။
ဒီေတာ့ ဆိုလိုခ်င္တာက ပန္းေသပန္းညွိဳးကို ကုသလို႔ရတဲ့ ေဆး၀ါးေတြ၊ ကုထံုးေတြ
အမ်ားၾကီးရွိေပမယ့္ ဒါေတြဟာ ဒီကိစၥကိုပဲ ကုသလို႔ ရျပီး ေနာက္ခံ
အေၾကာင္းတရားျဖစ္တဲ့ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို မကုသ မကာကြယ္နိုင္တဲ့
အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ဒီလို ခံစားလာရျပီဆိုရင္ ေဆးစစ္သင့္ျပီလို႔
အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။


ဒီကမၻာေလာကၾကီးမွာ ေယာက်္ားေတြဟာ မိန္းမေတြထက္ ပိုအေရးၾကီးတဲ့ တာ၀န္ေတြကို ယူထားၾကရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အသက္တိုလို႔
မျဖစ္ပါဘူး။ လူသားတိုင္းအေနနဲ႔ ေယာက်္ားျဖစ္ျဖစ္ မိန္းမျဖစ္ျဖစ္ ဘ၀မွာ
ေပ်ာ္ရႊင္ တာ၀န္ေက်စြာ ေနနိုင္ဖို႔၊ မိမိဆႏၵရွိတာေလးေတြ လုပ္နိုင္ဖို႔
က်န္းမာအသက္ရွည္ရန္ လိုအပ္လွတာမို႔ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ၾကပါလို႔မွာခ်င္ပါတယ္။


ဒီေနရာမွကူးယူမွ်ေဝပါသည္။ 

ေပးဆပ္ခြင့္ၿပဴပါ ၾကယ္စင္ ေဖေဖပထမ အေခါက္က မသိသာ ေခ် ။
ဒုတိယ အၾကိမ္ေၿမာက္မွာ ေတာ့လူေတြ အားလံုးရဲ ့မ်က္၀န္းေတြက အသံၾကားရာဘက္သို ့ ဦးလွည့္လာၾကသည္ ။

" ဦးေလး ေတာင္းပန္ပါတယ္ ငါ့ တူရယ္ ေနာ္ "
" ဘာေတာင္းပန္တယ္ ဟုတ္လား ဟားးး ဒါဆိုလည္းရဒယ္ ခြင့္လြတ္ရတာေပါ့ ေလ ကဲ့ ဦးေလး ေၾကာင့္ ေပစြန္းသြားခဲ့တဲ့ က်ဴပ္ေဘာင္းဘီေပၚက ဟင္းဖတ္ေတြကို ဦးေလး ပါးစပ္နဲ ့လ်က္ၿပီးသုတ္ေပး ဒါဆိုခြင့္လြတ္မယ္ "

အင္မတန္ ရိုင္းစိုင္းလွေသာ စကားသံေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ထိုင္ရာမွ ထရပ္လုိက္သည္ ။ ကြ်န္ေတာ္ေဘးနားမွာ ထိုင္လ်က္ရွိေနေသာ သူငယ္ခ်င္း က ကြ်န္ေတာ့္လက္အားဆြဲးထားက
" မင္းသြားလို ့မၿဖစ္ဘူးေလ ဒီအခ်ိန္က မင့္ရဲ ့ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အေကာင္ထည္ ေဖၚေပးရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ "

ကြ်န္ေတာ့္ ေဒါသကို အသာအယာ မ်ိဳခ်လိုက္သည္ ။ ဒီေန ့ကြ်န္ေတာ္ဘ၀ကို အၿမင့္မားဆံုးသို ့ပို ့ႏိုင္မည့္ လူၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိန္းထားေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္ ။

" မလုပ္ေပးႏိုင္လို ့မရဘူး ဒီမွာ ခင္ဗ်ားေၾကာင့္ဟင္းဖတ္ေတြ စြန္းကုန္ၿပီ "ဟု ရိုင္းစိုင္းစြာ ေအာ္ဟစ္လ်က္ စာပြဲထိုးဦးေလး ၾကီးအားေဆာင့္တြန္းလိုက္သည္
" ဟင္းးး အေဖ အေဖ ပါလား "

ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ထဲမွာ စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာ ေသြးတို ့မွာ အဆမတန္ၿမင္ဆန္လ်က္ ေသြးမ်ားဆူပြက္စြာ စီးဆင္းလ်က္ရွိေခ်ေတာ့သည္ ။ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ ဘာလုပ္မိမွန္း ကြ်န္ေတာ္မသိ ။ ကြ်န္ေတာ္ သိသည္
အခ်ိန္တြင္ အေဖ အားေဆာင္တြန္းလိုက္ေသာ လူငယ္ေခါင္းမွာ ေသြးမ်ားထြက္လ်က္ ။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လက္ထဲမွာလဲ ဘီယာ ပုလင္းကြဲအားဆုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေခ်သည္ ။

လူေတြ အားလံုးရဲ ့မ်က္၀န္းမ်ားက အထိတ္တလန္ ့ရွိေနၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အားတလွည့္ လက္ထဲရွိ ပုလင္းအား တလွည့္ ၾကည့္ေနေတာ့သည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အရိုက္ခံရေသာ ေကာင္ေလး ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ...

" ခင္ဗ်ား နဲ ့ဘာဆိုင္လည္း မဆိုင္ဘဲ နဲ ့ဘာလို ့၀င္ပါရတာလဲ ခင္ဗ်ားေသခ်င္ၿပီလား "
" ဒါ ငါ့ အေဖ ကြ ငါကို ေမြးခဲ့တဲ ့အေဖ အရင္းကြ ၊ ေအငါကလည္း ထပ္ေၿပာလိုက္မယ္ ၊ မင္းတို ့ေရာ ေသခ်င္ၿပီလား ငါ ဒီခ်ိန္မွာ လူသတ္ဖို ့၀န္မေလး ဘူးေနာ္ "

ကြ်န္ေတာ္ ေဒါသ ၊ ကြ်န္ေတာ္ ့ အၾကည့္ေၾကာင့္ သူတို ့အားလံုးေနာက္ဆုတ္သြားၾကသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေဖက
" မင္းဘယ္သူလဲ ငါ မင့္ကို မသိဘူး မင္းငါ့ သားမဟုတ္ဘူး '
ေဖေဖ ရဲ ့တုန္တုန္ယင္ယင္နဲ ့ဂေယာင္ေခ်ာက္ၿခား ညင္းဆိုသံေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အထိတ္တလန္ ့ လက္ထဲရွိ ဘီယာ ပုလင္းကြဲးအားလြတ္ခ်လ်က္ အေဖ အားေၿပးဖက္လုိက္သည္ ။

" အေဖ;;;;;;;;;; "
'ဟင့္ အင္း မင္းငါ့ သားမဟုတ္ဘူး ဟု အတင္းၿငင္းဆိုလ်က္ ဆိုင္ထဲမွ ေၿပးထြက္သြားသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္ ေဖေဖ ေနာက္သို ့လိုက္ရန္ ၿပင္လုိက္စဥ္ သူငယ္ခ်င္းက

" မင္းသြားလို ့မရဘူးေလ သူေငွးလာေတာ့မွာ ကြ ၿပီးေတာ့ အဲဒါ မင့္အေဖ လို ့ေၿပာလို ့မၿဖစ္ဘူး သိဒယ္မလား ... "
" ဘာၿဖစ္လဲ အေဖ ဟာ အေဖ ဘဲ စာပြဲထိုးၿဖစ္ၿဖစ္ ငါ ဂရူ မစိုက္ဘူး အိုးးး အဆံုးထိ ေၿပာမယ္ကြာ သူေတာင္းစားလဲ အေဖ ဘဲ ဒီအခ်ိန္ငါ အေဖ နားမွာ ရွိမွ ၿဖစ္မယ္ အိမ္ၿပန္ၿပီ "

' ဟာ ဟေရာင္ သူေဌးလာရင္ေရာ '
" Sorry ပါ ငါ့ အေဖက လြဲရင္ က်န္တာအားလံုးက အေရးမပါတဲ့ အရာေတြ ၿဖစ္ကုန္ၿပီ ။ ငါက ငါ့ေဖနဲ ့ပတ္သက္လာရင္ အေဖ ဖိနပ္စုတ္က အစတန္ဖိုးထားတယ္ ကဲ့ ငါသြားၿပီ သူငယ္ခ်င္း"
------------------------------------------

အိမ္ေရာက္ေတာ့ အိမ္ခန္းေထာင့္ တစ္ေနရာမွာ အံၾကိတ္ငိုေနတာေတြ ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ႏွလံုးသားတစ္စစီ ေၾကကြဲသြားရသည္ ။ ကြ်န္ေတာ့္ ဘ၀မွာ အေဖ ငိုတာ ပထဆံုးၿမင္ဘူးၿခင္းၿဖစ္သည္ ။
" အေဖရယ္ ဘာၿဖစ္လို ့အဲ့လိုလုပ္ရတာလဲ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ကို အေဖသားမဟုတ္ဘူးလို ့ေၿပာရတာလဲ "
" ငါ သား အလုပ္မရမွာစိုလို ့ ၿပီးေတာ့ းးး ၿပီးေတာ့ "
" ၿပီးေတာ့ ဘာၿဖစ္လဲ အေဖ "

" ၿပီးေတာ့ ငါ့သားရွက္မွာ စိုလို ့ .."
" ဟားးးး အေဖရာ ကြ်န္ေတာ္က အေဖ့သားပါလို ့ေၿပာရတာကို အၿမဲဂုဏ္ယူေနတာ အေဖ ဘယ္ဘ၀ ေရာက္ေရာက္ အေဖ ဟာ ကြ်န္ေတာ့္ ရဲ ့ ထာ၀ရ အေဖ ဘဲ ကဲ့ကဲ့ အေဖ မငိုနဲ ့ေတာ့ တိတ္ေတာ့ ဒီအလုပ္မရလဲ ေနာက္အလုပ္ေပါ့ဗ်ားးး ေနာ္ အေဖ "

ကြ်န္ေတာ့္ မ်က္၀န္း၀မွ မ်က္ရည္မ်ားကိုလည္း အၿမန္သုတ္လုိက္ရင္း ေဖေဖ မ်က္၀န္း၀မွ မ်က္ရည္မ်ား ကို ၿဖည္းညင္းစြာ သုတ္ေပးေနမိသည္
ထိုအခ်ိန္တြင္ အိမ္ေပါက္၀မွ သူငယ္ခ်င္းအသံေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို ့သားအဖ ႏွစ္ေယာက္လံုး လွည့္ၾကည့္မိလိုက္သည္ ။

" မင္း မင့္အေဖငိုတာကို မတားပါနဲ ့ေတာ့ ငိုပါေစ ဒီတစ္ခါ က်တဲ ့မ်က္ရည္က ၀မ္းသာလို ့က်တဲ ့မ်က္ရည္ ၿဖစ္မွာပါ ၊သူေဌး က မင့္ကို ရာထူးတိုးလုိက္ၿပီ တကယ္ေတာ့ သူေဌးက မေရာက္ေသးတာ မဟုတ္ဘူး အေစာထဲက ဆိုင္ခန္းတစ္ေနရာမွ ေရာက္ေနၿပီးသားေလ ၿပီးေတာ့ မင့္ကို မွာလိုက္ေသးတယ္ ေလးစားပါတယ္တဲ့

" အေဖးး "
" သားးး "
ကြ်န္ေတာ္နဲ ့ကြ်န္ေတာ္ အေဖ ၿပိဳင္တူေအာ္ဟစ္လ်က္ အားရ၀မ္းသာစြာ ေၿပးဖက္လုိက္သည္ ။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဘးအိမ္မွ ေလဒီယို မွ ေတးသံရွင္ ရိုန္မိုး ၏ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ၿပန္ ့လြင့္လာသည္ ။

♫ ♫ ရင္မွာ ထာ၀စဥ္ေတာက္ပခဲ့တဲ့ အေဖရဲ ေမတၱာ ... လိူင္းထန္ကာ စီးဆင္းပေစ .. ♫ ♫
♫ ♫.ေပးဆပ္ခြင့္ၿပဴပါ ၾကယ္စဥ္ အေဖ .... ♫ ♫


Written by ေကာင္ေလး
ၿပီးပါၿပီ ( ရြင္လန္းခ်မ္းေၿမပါေစ )

>ၿမန္မာ့ယဥ္ေက်းမူကို တန္ဖိုးထားသူမ်ား

ဒီေနရာမွကူးယူမွ်ေဝပါသည္။ 

အရင္းနည္းနည္း အျမတ္မ်ားမ်ား ဥကန္စြန္းစိုက္ၾကစို့လားျမန္မာ့ေရေျမသဘာဝရာသီဥတုႏွင့္အညီ ေဒသအသီးသီးတြင္ စားစရာ အပင္ မ်ား၊ ဝတ္ဆင္စရာ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳအပင္မ်ား၊ ေနထုိင္စရာအေထာက္ အကူျပဳအပင္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းသီးႏွံပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးၾကရသည္။

ထိုအထဲတြင္ ပါဝင္ေသာေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းျမစ္ေရဝင္ကြၽန္းပိုင္းေဒ သမ်ား၌ ဥကန္စြန္း ကိုအမ်ားအျပားစိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။ အလယ္ေသာင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းက သူေဌးကုန္းရြာတြင္ ဥကန္စြန္းေတြ လိႈင္လိႈင္ေပၚေနသည္ဆိုေသာ သတင္းစကားေၾကာင့္ သြားေရာက္ေလ့လာမွတ္ သားခဲ့ရသည္။
သူေဌးကုန္းရြာမွ ဦးသိန္းေဆြဆိုသူက ေျပာျပရာတြင္ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသ က ျမစ္ေရဝင္ေဒသျဖစ္ ပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိတဲ့သီးႏွံေတြကေတာ့ ေျမပဲ၊ ကုလား ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ဖူးစားေျပာင္း၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ေနၾကာ၊ သစၥာပန္း၊ ေမၿမိဳ႕ပန္း၊ ဂႏၶာမာပန္း၊ ေဒါနပန္း၊ အက္စတာပန္း၊ ဘူးသီး၊ ဖ႐ံုသီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ခရမ္းသီး၊
ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဥကန္စြန္းစတာေတြစိုက္ပ်ဳိးၾကပါတယ္။
ဥကန္စြန္းကေတာ့ အရင္းအႏွီးနည္းနည္းနဲ႔ အျမတ္မ်ားမ်ားရႏုိင္တဲ့သီးႏွံျဖစ္ ပါတယ္။ ဥကန္စြန္းကို စိုက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမေျမကိုထြန္ယက္ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမာင္းေဖာ္ရပါတယ္။ ေျမာင္းအတြင္းမွာ ဥကန္စြန္းသားတက္ေတြ ထည့္ရပါတယ္။

အဲဒီသားတက္ေတြက ႏြယ္ (အၫြန္႔)ေတြနည္းနည္းရွည္လာေတာ့မွ ထယ္ထုိးၿပီး ေျမဖို႔ထား႐ံုပါပဲ။ ေျမၾသဇာဖိုး လည္း မကုန္ဘူး။ စၿပီးစိုက္တာကေတာ့ ျမစ္ေရက်သြားၿပီးေနာက္ သီတင္းကြၽတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလမွာ စိုက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။

အခ်ဳိ႕လည္း ေနာက္က်မွစိုက္ၾကပါတယ္။ စိုက္ၿပီး ရက္ ၁ဝဝ၊ ၁၂ဝ ေလာက္ဆို ရင္ ေဖာ္လို႔ရပါၿပီ။ ဒီရြာမွာ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က စိုက္ဧက အနည္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာ ဒသမ ၆ဝ ဧကပဲစိုက္ပ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။ စိုက္စရိတ္က ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝ၊ တူးေဖာ္စရိတ္က ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝ၊ ထြန္စရိတ္နဲ႔ဆိုရင္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝ ေလာက္ ေတာ့ရင္းရတာေပါ့။ ဥကန္စြန္းက တစ္ဧကစိုက္ရင္ ပိႆာခ်ိန္ ၃၅ဝဝ၊ ၄ဝဝဝ ေလာက္ထြက္တယ္ဗ်။ ဒီႏွစ္ ကြၽန္ေတာ္စိုက္တဲ့ ဒသမ ၆ဝ က အသားတင္ အျမတ္ ေငြက်ပ္ ၄၂ဝဝဝဝ ရရွိပါတယ္။

ဝယ္တဲ့လူက စိုက္ခင္းထဲအထိ ကားနဲ႔လာ ဝယ္ၾကတယ္။ ခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသက လူေတြ အရင္ကလို သယ္ယူစရိတ္ မစိုက္ရေတာ့ဘူး။အဲဒီစရိတ္က အပိုဝင္ေငြလို ျဖစ္လာရတာကေတာ့လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းလာလို႔ပါပဲ။တကယ္ေတာ့ ဇီးကုန္း၊ ဇီးကုန္းကြၽန္း၊သူေဌးကုန္းႏွင့္အေရွ႕လက္၊ ေတာင္လက္က ေက်းရြာ ၂ဝ ေလာက္အတြက္ ဆက္စပ္လမ္းနဲ႔တံတားေတြကို သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ဦးစိုးေမာင္၊ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း) သူရဦးျမင့္ေမာင္ တို႔ရဲ႕ စီမံေဆာင္ရြက္ေဖာက္ လုပ္လွဴဒါန္းသလို သူေဌးကုန္းရြာ ဆက္စပ္ လမ္းေပၚကတံတားတစ္စင္းကိုလည္း ဦးသန္႔ဇင္-ေဒၚေအးေအး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕က ေငြက်ပ္ သိန္း ၉ဝဝ ေလာက္ အကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ေပးထားတဲ့အတြက္ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္းရာ သီမေရြး သြားလာႏုိင္လို႔ ေဒသခံျပည္သူေတြ အက်ဳိးခံစား ေနရတာ ကြၽန္ေတာ္ ေတာ့ လက္ေတြ႕ပါပဲ'' ဟု ဥကန္စြန္းစိုက္ပ်ဳိးပံု အရင္းအႏွီး အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္အတူ ေက်းလက္ေဒသလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္မႈ ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြ အက်ဳိးရွိပံုတို႔ကို စံုစံုလင္လင္ရွင္းျပသည္မွာ အားရစရာ မုဒိတာပြားမွတ္သားခဲ့ရပါသည္

ဒါေၾကာင့္ ေဒသအႏွံ႔က ေက်းလက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အရင္း အႏွီးနည္းနည္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ေသာ ဥကန္စြန္းကို တစ္ပိုင္ တစ္ႏိုင္သီးညႇပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားျဖစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးၾကဖို႔ တုိက္တြန္းေရး သားအပ္ပါ သည္။ ။

http://bit.ly/ZuC9o3

ဒီေနရာမွကူးယူမွ်ေဝပါသည္။ 

သင္က တကယ္ အသက္ရွည္က်န္းမာမယ့္သူလားအိမ္အကူ မရွိလွ်င္

အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာ၊ ဖုန္သုတ္ တာ၊ ျပတင္းေပါက္ေတြ ေဆးတာတို႔ကို တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ လုပ္တာေၾကာင့္ ၂၈၅ ကယ္လိုရီေလာင္ကြၽမ္းေစႏိုင္တဲ့အျပင္ ေစာေစာ ေသဆံုးႏိုင္ေျခကို ၃ဝ ရာခိုင္
ႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္က က်န္းမာေရး ႏွင္႕ညီၫြတ္ေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိခဲ႕လွ်င္

ကေလးက်န္းမာ ေရးဂ်ာနယ္ကေမြးဖြားစဥ္မွ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အထိ အာဖရိက-အေမရိကန္လူမ်ဳိး ၁၃၇ဦးကို ေလ့လာခဲ့ရာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္မွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနသူေတြက အရႊယ္ေရာက္လာခ်န္မွာအမ်ဳးိ အစား(၂)
ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိသူေတြက ေရာဂါ မရွိသူေတြ ထက္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂-၄ဆ ပိုမ်ားေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏွလံုး က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းက ဆိုပါတယ္။

ဘြဲ႔ရပညာတတ္ျဖစ္လွ်င္

ဟားဗတ္ေဆးေက်ာင္းရဲ႕ လတ္တ ေလာေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ၁၂ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာတဲ့ အထိ ေက်ာင္းပညာသင္ခဲ့ရသူေတြ (ေကာလိပ္ကို တစ္ႏွစ္ပဲတက္ခဲ့ရင္ေတာင္) ဟာ ေက်ာင္းတက္ႏွစ္ ေလ်ာ့နည္းသူေတြ ထက္ လူ႔သက္တမ္း ၁၈ လပိုရွည္ ရွည္ေနရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပညာပို တတ္ေလေလ၊ ေဆးလိပ္စြဲႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ နည္းေလေလ ျဖစ္လို႔ပါ။ ဘြဲ႕ရတဲ့ အရြယ္ ေရာက္သူ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျဖစ္ၾကၿပီး ပညာသင္ယူမႈ နည္းသူ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာရဲ႕ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။

သင္႕သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ရွိလွ်င္

''ေကာင္းမြန္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေရးစနစ္ရွိတာက စိတ္ဖိစီးမႈကို တြန္းလွန္ ႏိုင္တဲ့ အရာပါ''လို႔ ဆိုက္ဒါခရက္စ္ေကာ လိပ္က စိတ္ပညာတြဲဖက္ပါေမာကၡ မီကန္ က ဆိုပါတယ္။ သင္နဲ႔ ေပါင္းသင္းေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သင္က ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ မႈ ရွိတယ္ ဆိုရင္ သင့္ကို က်န္းမာေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သလို စိတ္ပိုင္းနဲ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ အားေပးမႈေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ေပး
ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ရင္ဖြင့္စရာ မိတ္ ေဆြမရွိဘဲ နာတာရွည္စိတ္ဖိစီးမႈ ရွိေန ရင္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ကို အားနည္း ေစၿပီး ဆဲလ္ေတြကို ျမန္ျမန္အိုမင္းလြယ္ ေစကာ ဘဝသက္တမ္းကို ၄-၈ ႏွစ္ၾကာ တိုေတာင္းသြားေစပါတယ္။ သင္ရဲ႕ စိတဖိစီးမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေစဖို႔ သင္ ေျပာသမွ် နားေထာင္ေပးမယ့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။


အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားက က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လွ်င္

သင္ရဲ႕ အခင္မင္ဆံုးမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္ တက္ေနရင္ သင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ျမင့္တက္ႏိုင္ေျခ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါ တယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ဘဝ ေနထိုင္မႈပံုစံကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေပါင္း ေဖာ္သင့္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔အတူ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ အားက စားခန္းမကို သြားပါ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းအ တူေလွ်ာက္ပါ။

စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား ႏိုင္လွ်င္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စည္းကမ္းရွိတယ္လို႔ သိနားလည္သူေတြက အရာရာကို အစီအစဥ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး တျခားသူေတြထက္ အယ္လ္ဇိုင္း မားေရာဂါျဖစ္ ႏိုင္ေျခ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔အထက္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါတယ္။

အလုပ္သစ္ေတြကို စိန္ ေခၚရင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ရတာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းအားကို ပိုၿပီး
အသံုးခ်ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္မွာ ေတြ႕ဆံုလာႏိုင္ တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ပန္းတိုင္တစ္ခု ခ် မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဦးေႏွာက္ကို လႈံ႔
ေဆာ္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြကို ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ပါ။

ဇြန္


Good Health

ဒီေနရာမွကူးယူမွ်ေဝပါသည္။ 

လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္ အေႀကာင္း

ကိုလိုနီေခတ္ က ကုလားလူမုိက္ေတြနဲ႕ ျပိဳင္ပီး မုိက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာလူမိုက္ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္

(PDF ဖိုင္အခက္အခဲေႀကာင့္...မဖတ္ရသူမ်ားကို ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္..
အပိုင္းမ်ားခြဲ၍ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္မီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူ အမ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားအေျပာမ်ားခဲ့သည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ရွိခဲ့သည္။

သူသည္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳသည့္လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေစကာမူ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ထူးျခားေသာ သူ၏လုပ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ သူ၏အမည္နာမမွာ ဟိန္းထြက္ ေက်ာ္ေဇာလို႔ လာသည္။

သူ၏လုပ္ရပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ေကာင္းရိပ္ဘက္သို႔ အေလးမသာသည့္အေလ်ာက္ မေကာင္းသတင္းဆိုးမ်ားႏွင့္ ယစ္ေထြးခဲ့သည္။

နာမည္ႀကီးေသာလည္း နာမည္မေကာင္း။

ေကာင္းေသာႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားျခင္းသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေကာင္းရိပ္ထင္ေသာ ေက်ာ္ၾကားျခင္းသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္မဟုတ္ေပ။

ေကာင္းသတင္းႏွင့္ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားသူမွာ အသတ္ေသေသာ္လည္း အမည္မေသ။ မေကာင္းသတင္းႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားသူမွာ သူမေသခင္ကတည္းက နာမည္ေသသည္။ ေကာင္းေသာပံုရိပ္ထင္သူမ်ား၏ ဘ၀နိဂံုးသည္ အနားသတ္ မေကာင္း။ အက်ည္းတန္သည္။

သို႔ေစကာမူ ..

ေခတ္ေရစီေၾကာင္း အေျခအေနအရသူ႔ကို အေလးထားေနရာေပး၍ ဆက္ဆံရသည္။

ကြယ္ရာမွာ ဘာေတြပဲေျပာေျပာ ဘယ္သို႔ပင္ ႏွာေခါင္း႐ွံဳ႕ ႐ွံဳ႕၊ ဘယ္လိုပင္ မဲ့ရိပ္ေျပး ေရွ႕တင္ဆိုေတာ့ သူ႔အေၾကာင္း မေကာင္းသတင္း ဆို၀ံ့သူမရွိ။

ႏွာေခါင္း႐ွံဳ႕ရဲသူမရွိ။ မဲ့ရိပ္ ထင္ရာသူမရွိ။

ႏွစ္လိုဖြယ္ အ႐ိုးရိပ္တင္ျပလ်က္ ၾကည္ၾကည္သာသာ အမူအရာေဆာင္ၿပီး လိုလိုလားလားဟန္ထင္၍ ဆက္ဆံၾကရသည္။

သူ႔အရွိန္အ၀ါက သည္ေလာက္ပင္ႀကီးထယ္သည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအေျခအေနအရ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်သည့္နယ္ေျမႀကီးတစ္ခုလံုးမွာ သူ၏စိုးမိုးမႈ ၾသဇာသက္ေရာက္မွေအာက္မွာ ရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ကို တရား၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ပုလိပ္အဖြဲ႔ႀကီးရွိေသာ္လည္း ပုလိပ္အဖြဲ႔ႀကီး၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွာ သူ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေလာက္ မထိေရာက္ခဲ့။

ပုလိပ္အဖဲြ႔ႀကီးက ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

သူက ဥပေဒကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္လုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

အဲဒီေခတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို သံုးပိုင္းခြဲ၍ ဒီ-၀ိုင္-အက္(စ္) ေခၚ မ်က္ႏွာျဖဴ ရဲ၀န္ေထာက္သံုးေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္သည္။

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္း။ ရန္ကုန္အလယ္ပိုင္းကို ပုလိပ္အဖြဲ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။ သူက စိုးမိုးကိုင္တြယ္ထားသည္။ နယ္စားပယ္စားလုပ္ေနသည္။ လူမိုက္ဘဲြ႔ခံ လမ္းမေတာ္ ဖိုးတုတ္။

အဂၤလိပ္မ်ားအုပ္စိုးသည့္ ကာလတြင္ လူမိုက္ေခတ္တစ္ေခတ္ ထြန္းကားခဲ့သည္။

လူမိုက္ေခတ္ ထြန္းကားလာေအာင္ သူတို႔ကပင္ လုပ္ေပးခဲ့သည္။

လူမိုက္ကို ၾကားခံအျဖစ္ထား၍ လူလူခ်င္း ဗိုလ္က်စိုးမိုးသည့္ စနစ္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။

ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္သည့္နည္း။

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္မွာ ေငြရႊင္ေသာ နယ္ေျမကို တရား၀င္ အပိုင္စားရထားသူတို႔ႏွယ္ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္စိုးစဥ္ကာလတေလွ်ာက္လံုး ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္သည္အထိ လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္၏ ေက်ာ္ေဇာသတင္းမွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္က တပည့္အသိုင္းအ၀ိုင္း အားကိုးႏွင့္ မိုက္သူ မဟုတ္။

သူကိုယ္တိုင္လည္ လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲ သတၱိရွိသည္။

တပည့္တပန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းေကာင္းကိုလည္း ေရြးတတ္ ေမြးတတ္သည္။

ၾသဇာေညာင္းေအာင္လည္း အကိုင္အတြယ္ က်င္လည္သည္။

မလႈပ္ရဲ၊ မလွန္ရဲေအာင္လည္း နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ ထိန္းထားႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။

ဒါတင္မက ေျပလည္ေအာင္ ဆက္ဆံရမည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အထာကၽြမ္းသည္။

အခ်ိဳႀကိဳက္သူ အခ်ိဳ၊ အခ်ဥ္ ႀကိဳက္သူ အခ်ဥ္။ ခ်ဥ္ငန္စပ္ႀကိဳက္သူကို ခ်ဥ္ငန္စပ္။

ဘာႀကိဳက္ သူျဖစ္သည္ကို အကဲဖမ္းကၽြမ္းသလို အႀကိဳက္ကိုလည္း ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။

ေငြေရး ေၾကးေရး အေပးအကမ္းလည္း ရက္ေရာသည္။

အဲဒီအရည္အခ်င္းေတြေၾကာင့္လည္း လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္မွာ လူမုိက္သတ္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

လူမိုက္ေခတ္အစ၊ မတ္စတီးခန္းမန္မဆာတို႔က ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳရေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူမိုက္စိုးမိုးေရးကို သူတို႔က စတင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာလူမိုက္ေခတ္မေရာက္မီက ကုလားလူမိုက္ေခတ္။

ထိုစဥ္ကာလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အေနနည္းသည္။

ကုလားႏွင့္တ႐ုတ္မ်ားသာ အေနမ်ားသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေရေက်ာ္၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ စက္ဆန္း၊ အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ကမာရြတ္ စေသာ ထိုထိုကာလ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးဟု ဆိုရမည္ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္သာ အေနမ်ားသည္။

အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ကုလားႏွင့္တ႐ုတ္တို႔လက္ထဲတြင္ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ ကုလားလူမ်ိဳးမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို စိုးမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

ကုလားလူမ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္သူတို႔လူမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား သူတို႔နယ္ေျမထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ဗိုလ္မက်ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုလားလူမိုက္ေခတ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားသည့္ကုလားလူမိုက္ ေခါင္းေဆာင္မွာ မတ္စတီးခန္း။

လူက ေမာင္ေထာ္ေလးလမ္းမွာ ေနထိုင္သည္။

ခ်မ္းသာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္၍ ထိုစဥ္ကာလ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ၀င္ဆန္႔သူျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ပုလိပ္မင္းႀကီးအထိ ေပါက္ေရာက္သည္။

မက္စတီးခန္းက စတီးဘရားသားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ စပါးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းႀကီးကို လုပ္ကိုင္ေနသူ။

စပါးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဓိကက်သည့္ စီ၊ ဘီ မ်ား ပိုင္ဆိုင္သူ။

ကမာရြတ္တြင္ရွိသည့္ မတ္စတီးေစ်းႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္သူ။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ေစ်းႀကီးလမ္းဟု အစြဲျပဳေခၚေ၀ၚရသည့္ စူရတီဘဇားေစ်းႀကီး၏အစုရွယ္ယာ ပိုင္ရွင္။

အစဦးပိုင္းက သူ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ရဖို႔အတြက္ ကုလားလူမိုက္မ်ားကို လက္သပ္ေမြးထားခဲ့သည္။

ထိုမွ တစ္စတစ္စ တပည့္တပန္းေတြမ်ားလာၿပီး လူမုိက္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံလာရသည္မွ ေနရာတကာတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကို မိန္႔ေမာလာသည္။

ကုလားသူေဌးမ်ားထံမွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအစ ဆက္ေၾကးပါေပးၿပီး သူ၏အကူအညီကို ရယူလာၾကရသည္။

ေနရာတကာမွာ ၀င္ဆန္႔သူျဖစ္လာသည္။ ထိုအေပၚတြင္ သာယာမိန္႔ေမာလာသည္။ တကယ္ေတာ့ သူက ကိုယ္တုိင္လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ သတၱိေကာင္း၍ ထင္ေပၚလာသူျဖစ္လာသည္ မဟုတ္။

တပည့္တပန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းေကာင္းျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအပိုင္းအထိ ၀င္ဆန္႔ေသာေၾကာင့္ ထင္ေပၚလာသူ ျဖစ္လာသည္ပါ။

စပတ္လမ္း(ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း) မွ သိမ္ႀကီးေစ်းအထိ သူ႔ပိုင္နက္နယ္ေျမျဖစ္လာသည္

သူႀကီးစိုးထားသည့္ နယ္ပယ္အျဖစ္ ထင္ရွားလာသည္။ မတ္စတီးခန္း၏ အရွိန္အ၀ါမွာလည္း ေတာက္ထင္လာသည္။ သူ၏ အမည္မွာ အေက်ာ္ေဒးယ် ျဖစ္လာသည္။

အုပ္စိုးသည့္အဂၤလိပ္တုိ႔က သူတို႔၏စစ္ဗိုလ္ႀကီးအမည္ကို အစြဲျပဳ၍ ေပးထားသည့္လမ္းအမည္သည္ပင္ သူ၏အမည္ႏွင့္အစားထိုးအသိအမွတ္ျပဳခံလာရသည္။

အဂၤလိပ္တို႔ေပးထားသည့္ လမ္းအမည္ "စတင္းေမာင္ေထာ္ေလးလမ္း"

ေနာက္ပိုင္း လူအမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳ ေခၚေ၀ၚလာသည့္လမ္းအမည္မွာ "မတ္စတီးလမ္း "

သူေနထိုင္သည့္လမ္းကို သူ၏အမည္ျဖင့္ အေခၚအေ၀ၚျပဳလာသည့္အထိ သူ၏အရွိန္အ၀ါ ေတာက္ထည္လာသည္။

သူက အေနအထုိင္ အလြန္ထည္၀ါသည္။ ဂ်ိမ္းစဘြန္းဇာတ္ကားတြင္ပါ၀င္သည့္ ေရႊဦးထုပ္မ်ိဳးကို သူက အဲ့ဒီကတည္းက ေဆာင္းခံသူပါ။

တကယ္ ဟုတ္ မဟုတ္ဆိုသည္ကိုေတာ့ အတိအက် မေျပာႏုိင္။

ေရႊဦးထုပ္ေဆာင္းသည္ဟု ေျပာစမွတ္စကား ျဖစ္တည္ခဲ့သည္။

သူညေနဘက္ ေလညင္းခံထြက္သည့္အခါ ျမင္းေလးေကာင္တပ္ေဒါက္တပ္ရထားႀကီးစီး၍ ေလညင္းခံထြက္သည္။

ထိုေခတ္က ေမာ္ေတာ္ကားစီးႏုိင္သည္ထက္ ေဒါက္ကပ္စီးႏုိင္သည္ကပို၍ ဂုဏ္ရွိန္ျမင့္ထည္သည္။ ေမာ္ေတာ္ကားထက္ ျမင္းေလးေကာင္တပ္ေဒါက္တပ္က ပို၍ စရိတ္က ႀကီးျမင့္သည္။

လူအမ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္ျခင္းကို ပိုမုိခံရ၍ အထင္ႀကီးမႈကိုလည္း ပို၍ ခံရသည္။

သူ၏ေဒါက္ကပ္ေမာင္းသူမွာ မဟာရာဂ်ာေစာ္ဘြားမ်ား ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုမ်ိဳး ၀တ္ဆင္၍လည္းေကာင္း၊ ဥေရာပတိုက္သားတို႔၏ ခန္႔ထည္ေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုမ်ိဳး ၀တ္ဆင္၍လည္းေကာင္း ၀တ္စားဆင္ယင္ၿပီး ေမာင္းရသည္။

ေဒါက္ကပ္ေမာင္းသူကား အဲဒီေလာက္ ထည္၀ါေနမွေတာ့ ေဒါက္ကပ္စီးသူ ဘယ္ေလာက္ ထည္၀ါေနလိမ့္မည္ကို အထူးေျပာစရာမလိုေအာင္ ထည္၀ါေနလိမ့္မသည္သာပါ။

တစ္ခါတရံ အမိုးဖြင့္ကားကို စီး၍လည္း ကန္ေတာ္ႀကီးကို ပတ္၍လည္း ေလၫႇင္းခံတတ္ေလ့ရွိသည္။

လူမိုက္ဘြဲ႔ခံ မတ္စတီးခန္းက အဲဒီလိုမ်ိဳး အေနအထိုင္ ထည္၀ါသူျဖစ္၏။ ေတာင္းမွာအကြပ္၊ လူမွာ အ၀တ္ ဆို႐ိုးစကားရွိသည္။ သူက ေငြဖလားကို ေရႊနားကြပ္အဆင့္၊ ထုိထက္သာလြန္၍ ေရႊဖလားကို စိန္နားကြပ္သူပါ။

မတ္စတီးခန္းႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္လူမိုက္ဘြဲ႔ခံ ကုလားသူေဌးမွာ မန္မဆာ။

မန္မဆာက မတ္စတီးခန္းေလာက္ နာမည္သတင္း အရွိန္အ၀ါႀကီးေသာ္လည္း ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းမွာ သူကလည္း တစ္ဗိုလ္တစ္မင္း လုပ္ေနႏုိင္သူျဖစ္၏။

ေသာ္မဆင္မွာ တိုက္တာႏွင့္အက်အန ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ ရထားလံုးအမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္သည္။

ေခတ္အခါလိုက္ ဂုဏ္ရည္လည္သူမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေသာ္မဆင္ႏွင့္ ဗိုလတစ္ေထာင္မွာ အငွားခ်ထားသည့္ တိုက္တာအိမ္ေျခမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေျပးဆြဲေနသည့္ ရထားလံုးလုပ္ငန္းအတြက္ တပည့္လူမိုက္ေမြးရင္းကေန ေနာက္ပိုင္း ကိုယ္တိုင္ လူမိုက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူ

မတ္စတီးခန္းေလာက္ မေက်ာ္ၾကားေပမယ့္ မန္မဆာဆိုသည့္ နာမည္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေလာက္ေအာင္ေတာ့ ထင္ေပၚခဲ့သည္။ လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္လူမိုက္ဘဲြ႔ခံခဲ့သည္မွာ စတီးစကင္းခန္တို႔ မန္မဆာတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းအေျခခံလည္း ပါသည္။ ကုလားလူမိုက္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ခါးေဆာင္းတင္ၿပီး စိုးမိုးျခယ္လွယ္ ေနသည္ကို ဖိုးတုတ္က မခံခ်င္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ ေသြးမေကာင္းလုိ႔ သတၱိနည္းလို႔ သူတို႔က ဗိုလ္က်ခြင့္ရေနတာလား။

ျမန္မာလူမိုက္ေတြ ရွိပါလ်က္ကနဲ႔ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ေလာက္မွာဘဲ နယ္က်ဥ္းခံၿပီး ေနေနတာ သူတို႔အရွိန္အ၀ါကို ေၾကာက္လုိ႔လား။

မတ္စတီးခန္းတို႔ နယ္ေျမထဲကို ဘာလို႔ မတိုးရဲတာလဲ။

လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတ္က ဒါကို မေက်နပ္ခံျပင္းသည့္ စိတ္ဓါတ္အေျခခံႏွင့္ လူမိုက္ေလာကထဲသို႔ တိုး၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မတ္စတီးခန္း၏ ညာလက္႐ံုးနာမည္ႀကီး ကုလားလူမိုက္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သူ မာမြတ္ကို စၿပီးၿဖိဳခဲ့သည္။ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ မဂိုလမ္းၾကား နယ္ေျမမွာက မာမြတ္ကို ဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေအာင္ ေၾကာက္ၾကရသည္။ မာမြတ္က မတ္စတီးခန္း လက္ထက္မတိုင္မီကတည္းက လူမိုက္အျဖစ္ ႀကီးစုိးေနသူ။

ေနာက္ပိုင္း မတ္စတီးခန္းက လက္႐ံုးတပည့္အျဖစ္ ေမြးလိုက္ရာမွ ဆရာျဖစ္သူ၏အရွိန္အ၀ါႏွင့္ ပို၍ ဇက္ရဲ လက္ရဲ ဗိုလ္က်စိုးမိုးလာသည္။

ကိုဖိုးတုတ္က ေနာင္သူ႔တပည့္ျဖစ္လာသူ ေသာင္းတင္ဆိုသူႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီး မာမြတ္နယ္ေျမ ပန္းဆိုးတန္းသို႔ ၀င္၍ မူလီေခါင္းတပ္ ႀကိမ္တုတ္ႏွင့္ မွတ္ေလာက္ သားေလာက္ျဖစ္ေအာင္ ႏွက္ခဲ့သည္။

မာမြတ္က သူ႔ကို ဘယ္သူ၀င္ႏွက္သြားမွန္းပင္ မသိလိုက္။ ကိုဖိုးတုတ္ကလည္း နာမည္မခံ။ ခံလို႔လည္း မျဖစ္။ မတ္စတီးခန္းက ပုလိပ္အဖြဲ႔အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မွ ရွိေနေသာေၾကာင့္ နာမည္မခံရဲ။

ထို႔ေၾကာင့္ . . .

ကိုဖိုးတုတ္က ေပၚထင္ေရးကို ဦးမတည္ဘဲ လုပ္စရာရွိတာကို သိုသိုသိပ္သိပ္ ပိပိရိရိ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

ခံလွည့္မရွိ။

လုပ္လွည့္သာရွိခဲ့သည့္ မာမြတ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခံခ်က္ႏွင့္ ႀကံဳေတ႔ြလုိက္ရသည့္အခါ ဖ်ားသြားသည္။

ဗိုလ္က်သည့္ ထီမထင္လုပ္ရပ္မ်ား အရွိန္တန္႔သြားသည္။

လမ္းမေတာ္ဖုိးတုတ္က သည္နည္းျဖင့္ သူတို႔အုပ္စု၀င္ လူမိုက္မ်ားက တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ၿဖိဳခဲ့သည္။


credit :Kyaw Mya Than
ေဗဒါလမ္း Baydarlan သုတ ရသ ဟာသ ျပည္ပအႏုပညာ


ဒီေနရာမွကူးယူမွ်ေဝပါသည္။ 

သြားမ်ားကိုအေရာင္စြန္းထင္းေစေသာ အစား အစာမ်ား၁။ ဝုိင္

ဝုိင္နီဟာ အက္စစ္ ဓာတ္မ်ားတဲ့ အခ်ဳိရည္ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ဆီမွာ Chromogen နဲ႔ Tannins တို႔ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြဟာ သြားကို အေရာင္စြန္းထင္းေစတဲ့ အဓိက တရားခံမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဝုိင္နီလိုပဲ ဝုိင္အျဖဴကလည္း သြားေတြကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၂။ လက္ဖက္ရည္

ဝုိင္လိုပဲ သြားေတြကို အေရာင္ စြန္းေစတဲ့ Tannins ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ေကာ္ဖီေတြဟာ Tochromogen ပါဝင္မႈျမင့္ေပမယ့္ သြားကို အေရာင္စြန္း ေစတဲ့ Tannin ပါဝင္မႈ ကေတာ့ နည္းတဲ့အတြက္ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္တဲ့ သူေတြရဲ႕ သြားဟာ ေကာ္ဖီေသာက္သူေတြ ထက္ ပိုၿပီး အေရာင္ စြန္းႏိုင္ပါတယ္။
၃။ ကိုလာ

အက္စစ္ သဘာဝမ်ားၿပီး Chromogen မ်ားစြာပါတဲ့ ကိုလာဟာ သြားေတြကို သိသိသာသာ အေရာင္စြန္း ေစပါတယ္။ အေရာင္ေဖ်ာ့တဲ့ တျခားအေအး (Soft Drink) ေတြဟာလည္း အက္စစ္သဘာဝရွိၿပီး တျခား အစားအစာ ေတြေၾကာင့္ သြားေတြ အေရာင္ စြန္းရေအာင္ ကူညီ ေပးပါတယ္။ ခံုေပၚမွာ အေအးဘူး တင္ထားေလ့ရွိတဲ့သူေတြဟာ တျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီး အေရာင္စြန္း လြယ္ပါတယ္။

၄။ ျပင္းေသာ အခ်ဳိရည္

အက္စစ္ ပါဝင္မႈ ပိုမ်ားတဲ့ ရွတတ အခ်ဳိရည္ေတြဟာ သြားေတြရဲ႕ ေႂကြလႊာကို ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး သြားေတြကို အေရာင္ စြန္းထင္း လြယ္ေစပါတယ္။

၅။ ဘယ္ရီသီးမ်ား

ဘလူး ဘယ္ရီသီး၊ ခရမ္းဘယ္ရီသီး၊ ခ်ယ္ရီ၊ စပ်စ္သီး အပါအဝင္၊ အေရာင္သိသာတဲ့ အသီးေတြ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ မုန္႔တို႔ဟာ သြားကို အေရာင္စြန္း ေစပါတယ္။

၆။ ေဆာ့

ပဲငံျပာရည္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး sauce၊ Curry Sauce အပါအဝင္ တျခား အေရာင္ရင့္တဲ့ Sauce ေတြဟာ သြားကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။

၇။ အခ်ဳိ

အခ်ဳိ၊ သၾကားလံုး၊ ပီေက စတာေတြမွာ သြားကို အေရာင္စြန္းထင္းေစတဲ့ အရာေတြ အမ်ားႀကီး ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို စားၿပီးလို႔ လွ်ာေလးဟာ အေရာင္စံု ျဖစ္ေနၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ သြားလည္း မၾကာခင္ ဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မယ္။ အၿမဲတမ္း စားေနတဲ့သူ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဒီျပႆနာကို သိပ္ၿပီး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခံစားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီျပႆနာ ေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္. . .

(၁) ပိုက္ကိုအသံုးျပဳပါ

ပိုက္ကေန တစ္ဆင့္ စုပ္ေသာက္ရင္ သြားေတြ အေရာင္စြန္းတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ပိုက္က ေသာက္တာေၾကာင့္ သြားနဲ႔ အရည္ထိေတြ႕မႈ နည္းသြားပါတယ္။ ဝိုင္၊ ေကာ္ဖီပူပူ တို႔ကို ပိုက္နဲ႔စုပ္ေသာက္ဖို႔ စိတ္မပါေပမယ့္ အေအး၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ေကာ္ဖီေအး၊ ကိုလာ တို႔ကိုေတာ့ ပိုက္နဲ႔ ေသာက္သင့္ပါတယ္။

(၂) ခ်က္ခ်င္း မ်ဳိခ်ပါ

သြားကို အေရာင္ထင္းေစတဲ့ အေအးေတြ၊ အစားအစာေတြကို ခ်က္ခ်င္း မ်ဳိခ်တာကလည္း ကူညီ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မမ်ဳိခ်ခင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဝါးဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အစားအစာ ေတြကို ပါးစပ္ထဲ အၾကာႀကီး ငံုထားတာမ်ဳိးကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။

(၃) ပလုတ္က်င္းပါ

အစာစားၿပီးတုိင္း သြားတုိက္ ဖို႔ဆုိတာ သိပ္အဆင္ မေျပပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သြားေတြရဲ႕ ေႂကြလႊာဟာ အစာ စားၿပီးလို႔ မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ ၾကာတဲ့အထိ သြားေတြကို ကာကြယ္ ေပးထား ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ဆံုး ေရနဲ႔ ပလုတ္က်င္းထားၿပီး ေနာက္မွ သြားတုိက္ပါ။

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=398600206904483&set=a.351047714993066.76

ရခိုင္႐ိုးရာသံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ နံ႔သာေသြးပြဲေတာ္ကုိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ က်င္းပမည္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့သည့္ ရခိုင္ရိုးရာသံခ်ပ္ပြဲေတာ္အား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သည့္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ဆိုင္ရာ ရခိုင္႐ိုးရာသံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ နံ႔သာေသြးပြဲေတာ္ကုိ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

" ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုလိုသံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ရတာဟာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း႐ွိပါတယ္။ တစ္ပိုင္းက သႀကၤန္မွာ သံခ်ပ္ထိုးတာဟာ ရခိုင္႐ိုးရာ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲတစ္ခုပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒီ႐ိုးရာဟာ ခုမွစတင္ၿပီးလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ရခိုင္ဘုရင္ေခတ္ကတည္းက က်င္းပတဲ႔႐ိုးရာအစဥ္လာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတ္ိယအခ်က္က ဒီ႐ိုးရာဟာ တိမ္ေကာ ေပ်ာ္က္ကြယ္ေနခဲ့တာၾကာပါၿပီိ။ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေပါ့။ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္သင့္ၿပီလို႔ထင္တဲ႔အတြက္ အခုလိုျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ " ဟု သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ရန္ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနသူ ကိုေက်ာ္စိန္သန္းက ေျပာသည္။


နံ႔သာေသြးပြဲကို ဧၿပီလတြင္ က်ေရာက္မည့္ ရိုးရာသႀကၤန္ ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ကာ ဘုရားေရသပၸာယ္ၿပီး (၁၄)ရက္ေန႔မွ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း (၁)ရက္ေန႔ထီ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


၄င္းပြဲေတာ္ကို ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ အားကစားကြင္းေဟာင္းျဖစ္သည့္ နန္းေတာ္ကုန္း တတိယအထပ္တြင္ က်င္းပမည့္ျဖစ္ၿပီး ဆုမ်ားကိုလည္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာမည္သည့္ ၿမိဳ႕ကမဆို လြတ္လပ္စြာပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲကို ႐ိုးရာဟန္မပ်က္ ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းလိုပါက (ကိုႏွင္းထြန္းတိုး-09 41000 184)၊ (ဆရာဦးေမာင္ေက်ာ္ေဇာ- 09 492 175 3171) ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။


Share Arakan News

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=398649460232891&set=a.351047714993066.76

ထုိင္းနိဳင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႔ ရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ အလွဴပြဲ ျမန္မာျပည္လုိ စည္စည္ကားကား က်င္းပ


ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ဟာ တခ်ိန္က ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေတြ စုေ၀း ေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕ လုိ႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဘဲ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရွမ္းတုိင္းရင္းသား အမ်ားဆံုး စုေ၀း တဲ့ ေနရာလုိ႔ ေျပာရမလားပါဘဲ။ 
ရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွမ္းရုိးရာ ရွင္ျပဳ အလွဴပြဲ၊ ဓာတ္ပံု- အိမ့္သံစဥ္ ( ဧရာ၀တီ) ~

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အဆုိေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတဲ့အထဲက တခုျဖစ္တာကေတာ့ သံစဥ္ေလးနဲ႔မုိ႔ အမွတ္ရေနၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ 

"တမူးရလုိ႔ တပဲလွဴ တုိ႔ ရွမ္းေတာင္သူ လွဴႏုိင္ရုိးလား" ဆိုတဲ့ စကားအတုိင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အလွဴပြဲဆုိတာ တကယ္ပဲ အံ့ၾသဖြယ္ပါ။ 

မတ္လ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ နဲ႔ ၃၁ ရက္ေန႔ေတြမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တ၀ိုက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံက ေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရွင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွင္သာမေဏ ျပဳ အလွဴပြဲႀကီးကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပေနၾကပါ တယ္။ 

မၾကာခင္ ရွင္သာမေဏ ျဖစ္ေတာ့မယ့္ ေမာင္ရွင္ေလာင္း ေလးေတြကို ရွမ္းအမ်ိဳးသားေတြက ပုခံုးေပၚ ထမ္းၿပီး အလွဴလွည့္ၾကပါတယ္။ ရွမ္းအုိးစည္၊ ေမာင္သံေတြနဲ႔  ရွမ္းရနံ႔တုိ႔ သင္းပ်ံ႕ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ပါဘဲ။  
 ဒီလို က ခုန္ ေပ်ာ္ျမဴးရင္း ရွင္ေလာင္းလွည့္ၾကတယ္
ပုခံုးေပၚက ေမာင္ရွင္ေလာင္း
အထမ္းနဲ႔ ပင့္လာရတဲ့ ေမာင္ရွင္ေလာင္း
 ေနကာမ်က္မွန္နဲ႔ ေမာင္ရွင္ေလာင္း
အုိးစည္နဲ႔ ေမာင္သံေတြၾကားမွာ စည္းခ်က္ညီ သုိင္းကြက္နင္းေနၾကစဥ္
 ဒီလို ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အထမ္းနဲ႔ ေမာင္ရွင္ေလာင္းလည္းပါတယ္
 ပူလြန္းအုိက္လြန္းလုိ႔ ရွင္ေလာင္းလည္း ယပ္ေတာင္ခပ္ေနရတယ္
 မင္းတရားႀကီးအလား ေမာင္ရွင္ေလာင္း ၀၀ ဖိုင့္ဖုိင္က လည္း အထမ္းနဲ႔
 တပတ္ၿပီး တပတ္ ရွင္ေလာင္းလွည့္ရင္း ေမာပန္းလာေတာ့ ဒီရွင္ေလာင္းကေတာ့ ဘယ္လိုမွ မႏုိင္ေတာ့လို႔ အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။
 ကိုယ့္ ေမာင္ရွင္ေလာင္းေတြအတြက္ သူ႔ မ႑ပ္နဲ႔သူ၊ ဧည့္သည္ကိုလည္း မ႑ပ္ေတြက ဧည့္ခံေသးတယ္။ မနက္ထမင္း၊ ဟင္း၊ ည ထမင္း၊ ဟင္း ေကြ်းတယ္
  ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆိုင္ ရွမ္းအုိစည္သံေတြနဲ႔ ရွမ္းတို႔ ရုိးရာ ရွင္ေလာင္လွည့္ပြဲ 
 ရွင္ေလာင္းလွည့္အၿပီး ေမာပန္းလုိ႔၊  ေရခ်ိဳးၿပီး အျပန္
 ေမာင္ရွင္ေလာင္းအား အဆင့္ဆင့္ ျပင္ဆင္ ၀တ္စားဆင္ယင္ေပးေနပံု
ရွမ္း တုိ႔ ရုိးရာ ရွမ္း ရွင္ျပဳပြဲ ရုပ္သံကုိလည္း ဧရာ၀တီက တင္ဆက္ထားပါတယ္။ 
 
မွ
ေႏြည(ေခတၱထုိင္း)
31/3/2013

စာဖတ္ၿခင္းေႀကာင့္ အက်ိဴးေက်းဇူး ခံစားႀကရသူမ်ား


စာဖတ္ေသာ အယ္ဒီတာ
ဆိုဗီယက္ရုရွား ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ေခါင္းေဆာင္ ေအာင္ျမင္ေစခ့ဲတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ လီနင္ဟာ သတင္းစာဆရာ၊ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာအျဖစ္ စာအလြန္ဖတ္သူ ျဖစ္တယ္။ စာအလြန္ဖတ္ျပီး ေဆာင္းပါးေတြလည္း ေရးခဲ့ပါတယ္။ စာဖတ္လြန္းတဲ့ လီနင္ဟာ အျမင္က်ယ္ပါတယ္။
စာဖတ္ေသာေရွ႕ေန

အေမရိကန္သမၼတေပါင္း (၄၅) ဦးေလာက္ ရွိတဲ့အနက္မွာ လင္ကင္း(သို႔) ေအဗရာဟမ္လင္ကြန္း က ဘယ္သူွမွ မယွဥ္သာေအာင္ လူေသေသာ္လည္း နာမည္မေသသူ ေလးစားခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ပုဂၢိဳလ္ထူးႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ လင္းကင္းရဲ႕ စာေပစာမ်က္နွာမ်ားမွာ ေက်ာင္းတက္ရက္ တစ္ႏွစ္ခြဲေတာင္ မရွိဘဲ ေက်ာင္းစာလည္း ေကာင္းေကာင္း မသင္ခဲ့ရရွာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စာေပကို အလွမ္းမေ၀းဘဲ ရသမွ် လက္လွမ္းမီသမွ် စာေတြကို ဖတ္မွတ္ေလ့လာတယ္။ ရွိတ္စပီယားနဲ႔ အေက်ာ္အေမာ္ စာဆိုႀကီးေတြရဲ႕ စာေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးလွတဲ့ လင္ကင္းရဲ႕ မိန္ခြန္းတိုင္းက အဆီအသား ျပည့္၀လွၿပီး ျပည္သူ႔ဘ၀င္ စြဲေနလို ့ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ေမ့မရ တသသျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စာၾကည့္တုိက္မွဴးမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္သို႔

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲကာလအတြင္းမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကို ေတာ္လွန္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ထဲကို ဟိႏၵားသတၱဳမိုင္း အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ ယိုးဒယားမွ ရန္ကုန္သို႔ တိုက္ခိုက္ခ်ီတက္လာတ့ဲ စစ္ေၾကာင္းမွာ ရဲေဘာ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ လိုက္ပါလာခဲ့တယ္။ သူက ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း အလုပ္သမား စာၾကည့္တိုက္မွာ “စာၾကည့္တိုက္မွဴး ေစတနာ့၀န္ထမ္း” လုပ္တယ္။ သူက အတန္းပညာ ရွစ္တန္း၊ ကိုးတန္းသာ ေအာင္ေပမယ့္ စာဖတ္၀ါသနာထံုေတာ့ အလြန္ စာဖတ္အားေကာင္းတယ္။ ဘီအိုင္ေအေခတ္မွာ သူဟာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တက္ၿပီး အရာရွိ ျဖစ္လာတယ္။ 

ဗိုလ္ဗထူးေပါ့။ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေကာင္းတာေၾကာင့္ တပ္ရင္းမွဴးရာထူး ေပးအပ္ျခင္း ခံရတယ္။ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ေတြေတာင္ တပ္ရင္းမွဴးရာထူး မရတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူးကို ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ကြပ္ကဲ တိုက္ခိုက္ေစပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းရဲ ့ေကာင္းက်ိဳး နမူနာေလးပါ ။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူးလို လူေကာင္းလူေတာ္ေတြ ဦးစီးကြပ္ကဲေတာ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးဟာလည္း ျပည္သူေတြရဲ႔ အားေပးကူညီမႈနဲ႔ အဂၤလိပ္ေတြ တအံ့တၾသ ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္အထိ ရာဇ၀င္ စာတင္ခဲ့ရတာပဲေပါ့။

စာဖတ္ေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္
သခင္ေအာင္ဆန္း (သို႔) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တိုက္ေရးခိုက္ေရး ေရွတန္းတင္ ဦးစားေပးၿပီး၊ ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ အညာသားဆန္ေပမယ္ တကယ့္ သံတမန္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ ၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပႏိုင္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တိက်ျပတ္သားမႈနဲ႔ ျမင္ၾကားတတ္သိ လြယ္မႈေတြမွာ  ယွဥ္သာသူ မရွိေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားလွျပီး ယေန႔တိုင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ အမွတ္အသားကိုယ္စားျပဳ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေအာင္ဆန္းရဲ ့ပင္ကိုယ္စ႐ုိက္အျဖစ္ ဘုဆတ္ဆတ္ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာဆိုတတ္ၿပီး၊ မလိုအပ္လွ်င္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတတ္ေသာ အမူအက်င့္ ရွိေသာ္လည္း၊ ေျပာေရးေျပာသင့္ ေျပာခြင့္ႀကံဳတဲ့အခါ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ရွိလွျခင္းက စာအလြန္ ဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ကဗ်ာ၊ ၀တၳဳ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ေရးသားႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
စာဖတ္ေသာ ေထာင္ထြက္အလွဴရွင္
ပခုကၠဴေဒသမွ ထေနာင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ရွားေတာရြာေန ငယ္အမည္ ေတာေခြး (ခ) ေမာင္အံုးေဖရဲ႕ ဘ၀အစက ႏြမ္းပါးလွၿပီး ျမင္းထိန္း၊ ကြမ္းယာသည္၊ ေဖာင္သမား၊ က်ပန္းအလုပ္စုံနဲ ့ဓားျပျဖစ္ၿပီး ေထာင္သံုးႀကိမ္ က်ဖူးခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္တြင္းမွာ ဘ၀သစ္၊ အေတြးသစ္ေတြကို စာေပမ်ားမွ ရယူၿပီး မေကာင္းမႈမ်ား စြန္႔လို႔ ့သူေဌးသူႂကြယ္၊ ကုန္သည္ပြဲစား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘ၀မွတ္တမ္းမ်ားနဲ႔ “ပခုကၠဴဦးအုန္းေဖ” ဆိုတဲ့ ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းလည္း ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျပီး စာေပရန္ပံုေငြ (၇၆-သန္း)ေက်ာ္ နဲ႔ ပညာေရးထူးခၽြန္ဆု ရန္ပံုေငြ (၅၄-သိန္း)ကို္လည္း စာေပမ်ိဳးေစ့ခ် လွဴဒါန္းၿပီး ပရဟိတ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။
စာဖတ္ေသာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
အာရွကုလသမဂၢေခါင္းေဆာင္ ပထမဦးဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သက္တမ္းႏွစ္ၾကိမ္ (၁၀ ႏွစ္ တိတိ) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသန္႔ဟာ ပန္းတေနာ္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စာအလြန္ဖတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အားလံုးက ကန္႔ကြက္မဲမရွိ တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခံရျခင္းက စာအရမ္းဖတ္လို႔ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ေရာက္သြားခဲ့တာပါ။

စာအလြန္ဖတ္ေသာ ၀န္ဇင္းမင္းရာဇာ
ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ားထဲမွ ဘုရင္စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ အတိအက် မွန္ကန္စြာ ေျဖၾကားႏိုင္ခဲ့လို႔ အင္း၀ဘုရင္ စြာေစာ္ကဲ လက္ထက္မွ မင္းေလးဆက္တိုင္ေအာင္ ရာထူးခ်ီးျမႇင့္ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဘိုးရာဇာ ေလွ်ာက္ထံုးမ်ားဟာ ယေန႔အထိ မွန္ကန္ဆဲ၊ ကိုးကားေနရဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နန္းေတာ္မွာလည္း အမတ္ႀကီး ဘိုးရာဇာအျဖစ္ ရာဇ၀င္္ ထင္ရွားေနရျခင္းမ်ားက စာဖတ္တဲ့ အက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

* * * * * * * *
Forward Mail ကေန ဖတ္ရတဲ့စာပါ။ ဘယ္သူေရးထားတယ္၊ ဘယ္စာအုပ္ကလည္းဆိုတာ မပါတဲ့အတြက္ ဒီအတုိင္းပဲ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္
       ♥♠CR7♠♥
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...