စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ပရိုတိန္းႏွင့္အသည္း၊အမိုင္နိုအက္ဆစ္၏သက္ေရာက္မွဳပရိုတိန္း(အသားဓါတ္)မ်ားမ်ားမွီ၀ဲလိုေသာ၊အားကစားသမားမ်ားအတြက္ပရိုတိန္းမ်ားမ်ားစားသံုးျခင္းသည္
အသည္းေပၚသက္ေရာက္မွဳရွိမရွိေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရက်န္းမာေသာလူနွင့္
ႀကြက္မ်ားကိုစမ္းသပ္ေလ့လာႀကည့္ရာတြင္ပရိုတိန္းမ်ားမ်ားမွီ၀ဲျခင္း၊ထိုအေလ့အထေန ့စဥ္စဲြျမဲျခငး္သည္
လည္းခႏၶာကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားအထူးသျဖင့္အသည္းအေပၚဆိုးရြားေသာသက္ေရာက္မွဳတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါ။

သို ့ေသာ္မည္မွ်ပင္က်န္းမာေနေစကာမူ၊ဥပုဒ္ေစာင့္ျခင္း၊သို ့မဟုတ္အျခားေသာအေႀကာင္းတစ္ခုခုေႀကာ
င့္ေလးဆယ္ရွစ္နာရီႀကာမွ်ကယ္လိုရီျဖတ္ထားျပီးေနာက္၊ရုတ္တရက္ပရိုတိန္းမ်ားမ်ားမွီ၀ဲျခင္းကသာအ
သည္းကိုျပသနာျဖစ္ေစနိုင္သည္ကိုေတြ ့ရွိရသည္။ထို ့ေႀကာင့္ပရိုတိန္းမ်ားမ်ားစားျခင္းသည္အသည္းအ
တြက္ျပသနာမရွိပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာ့အာဟာရ၏အဓိကျပသနာမွာပရိုတိန္းစားသံုးမွဳမ်ားလြန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲပရိုတိန္းစားသံုးမွဳ
စံမမွီမျပည့္၀ျခင္းသာျဖစ္သည္။
-အမိုင္နိုအက္ဆစ္သည္အက္ဆစ္ပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ခႏၶာကိုယ္ေပၚသက္ေရာက္မွဳရွိမရွိ
မရွိပါ။အထက္ပါေမးခြန္းကေတာ့သီအုိရီဆန္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လက္ေတြ ့မွာအမိုင္နိုအက္ဆစ္မ်ားျပားျခင္း
ေႀကာင့္ကိုယ္တြင္းမွာျဖစ္ေပၚလာမဲ့ acidity ဟာလူေတြကိုဆိုးက်ိဳးျပဳရေလာက္ေအာင္မျပင္းထန္ဘူးလို ့
သုေတသနမ်ားကဆိုပါတယ္။


ပရိုတိန္း၏အရိုးသိပ္သည္းမွဳအေပၚသက္ေရာက္မွဳ
ပရိုတိန္းမ်ားမ်ားမွီ၀ဲျခင္းသည္၊ေန ့စဥ္ကယ္လိုရီတစ္ေထာင္လ်င္၊ကယ္လစီယမ္ဓါတ္ ၄၀၀-မီလီဂရမ္ျပည့္
ေအာင္မွီ၀ဲနိုင္သူမ်ား၏အရိုးသိပ္သည္းမွဳအေပၚဆိုးရြားသည့္သက္ေရာက္မွဳမရွိေႀကာင္းသုေတသနမ်ားက
ဆို၏။ထို ့အျပင္အမိုင္နိုအက္ဆစ္ေႀကာင့့္ျဖစ္ေပၚလာေသာဆာလဖာဓါတ္၏အာနိသင္ကိုေခ်ဖ်က္နိုင္ပါက
ပရိုတိန္းမ်ားမ်ားစားျခင္းသည္ပင္လ်င္အရိုးသိပ္သည္းဆအတြက္အက်ိဳးျပဳနိုင္၏။ပဲပိစပ္မွရေသာisoflavone
သည္ေသြးဆုံးျပီးသားအမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ား၏အရိုးသိပ္သည္းမွဳေလ်ာ့နည္းျခင္းကိုကာကြယ္ေပးနိုင္သည္။
ေလးစားလ်က္-

နိုင္ဦး-၁၁၉
References
1. Merli M, Riggio O Dietary and nutritional indications in hepatic encephalopathy . Metab Brain
Dis. (2009)
2. Starr SP, Raines D Cirrhosis: diagnosis, management, and prevention . Am Fam Physician. (2011)
3. Ong JP, et al Correlation between ammonia levels and the severity of hepatic encephalopathy .
Am J Med. (2003)
4. Bolter CP, Critz JB Plasma enzyme activities in rats with diet-induced alterations in liver enzyme
activities . Experientia. (1974)
5. Dargent-Molina P, et al Proteins, dietary acid load, and calcium and risk of postmenopausal
fractures in the E3N French women prospective study . J Bone Miner Res. (2008)
6. Calvez J, et al Protein intake, calcium balance and health consequences . Eur J Clin Nutr. (2011)
7. High-Protein Weight Loss Diets and Purported Adverse Effects: Where is the Evidence?
8. Thorpe M, et al A positive association of lumbar spine bone mineral density with dietary protein
is suppressed by a negative association with protein sulfur . J Nutr. (2008)
9. Zhang X, et al Prospective cohort study of soy food consumption and risk of bone fracture
among postmenopausal women . Arch Intern Med. (2005)

 http://muscleprofessor.blogspot.com/2015/05/blog-post_21.html

ပရိုတိန္းႏွင့္အသည္း၊အမိုင္နိုအက္ဆစ္၏သက္ေရာက္မွဳ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...