စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ျမန္မာ႕႐ုိးရာ လယ္ထြန္မဂၤလာနယုန္လ မုတ္သုံမိုးဝင္လာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား
ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ၿပီး ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကရပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိက စီးပြားေရး
ျဖစ္သည့္အျပင္ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သမုိင္းအရ လည္း အလြန္အစဥ္အလာ ႀကီးမားေသာအလုပ္ျဖစ္ သည္။

မိ႐ိုးဖလာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားမွာလည္း စိုက္ပ်ဳိး ေရးကို အေျခခံ ကာ ေပၚထြန္းလာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ထြန္းကားလာေသာ ဟိႏၵဴျဗဟၼဏႏွင့္ဗုဒၶဘာသာတုိ႔မွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကျပဳၾကေသာ ေၾကာင့္ ယင္းကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈအားလံုးသည္ စုိက္ပ်ဳိး ေရးဆုိင္ရာဓေလ့၊ ထံုးစံ၊ အခမ္းအနား၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ကို ေပၚထြန္းလာေစသည္။

ျမန္မာမင္းတုိ႔သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ နန္းတက္လာသည္ ႏွင့္ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ ကန္၊ ေခ်ာင္းမ်ားကိုျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ျခင္း၊ အသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာေျမ ကုိင္းကြၽန္းတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္တုိးခ်ဲ႕ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမကြၽန္မ်ား၊ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားလွဴျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာမင္းတို႔သည္ အာဒိစၥဝံ့သမ်ဳိးမွ ဆင္းသက္လာ သည္ဟု ယံုၾကည္ၾက သည္ႏွင့္အညီ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ တုိ႔၏ အစဥ္အလာအရ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ စီးပြား ခ်မ္းသာျဖစ္ထြန္းေစျခင္းအက်ဳိးငွာ ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔ ကုုိယ္ေတာ္တုိင္ မင္းပရိသတ္ၿခံရံကာ သတ္မွတ္ထားေသာ လယ္ေတာ္သုိ႔အခမ္းအနားႏွင့္ထြက္ေတာ္မူၿပီး လယ္ထြန္ မဂၤလာကိုဆင္ယင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ဘုရင္ ကိုယ္တုိင္က်င္းပလိုက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တြင္ မိုးေလဝသေကာင္းၿပီး ဆန္ေရစပါး ေပါၾကြယ္ဝ၍ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအားလံုး ကုိယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာၾက သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ကပ္ဦးအစ၊ မဟာသမၼတမင္းမွစ၍ လယ္ထြန္ မဂၤလာက်င္းပသည့္အတုိင္း ဘုရားေလာင္းသိဒၶတၴ မင္းသား၏ ခမည္းေတာ္သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးကလည္း က်င္းပခဲ့သည္။ သားေတာ္သိဒၶတၴမင္းသား တစ္လသား အရြယ္ေရာက္ေသာ နယုန္လျပည့္ေန႔တြင္ လယ္ထြန္ မဂၤလာက်င္းပရန္ ေနျပည္ေတာ္ကို ခမ္းနားစြာ ဆင္ယင္ေစ သည္။

ထြန္တံုးတစ္ေထာင္ကုိ ျပင္ဆင္ေစသည္။ ႏြားႏုိ႔ ေရာင္အဆင္းရွိေသာ ႏြားထီး တစ္ရွဥ္းစီဆြဲေသာ ထြန္တံုး တုိ႔ကို ေရႊေငြတန္ဆာဆင္ေစသည္။ ရတနာ စီျခယ္ထား ေသာ ႀကိမ္ႏွင္္တန္ကို ကိုင္စြဲလ်က္ မင္းႀကီးကေရႊထြန္တံုး ကိုစတင္ထြန္ေတာ္မူသည္။ က်န္ ထြန္တံုးတုိ႔ကုိလည္း မင္းညီမင္းသား၊ မွဴးမတ္အားလံုး အသီးသီးထြန္ၾကသည္။ ထြန္ေရးအျပန္အလွန္ျပဳၿပီးေနာက္ မဂၤလာစည္ေတာ္မ်ား ရြမ္း၊ ဆုေတာင္းမႈမ်ားျပဳၿပီး အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္ စြာရပ္နားသည္။ နယုန္လျပည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ လျပည့္ ေက်ာ္ရက္မ်ား၊ နယုန္လအတြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

မင္းအားလံုးက်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိ။ ႏွစ္စဥ္လည္း မက်င္းပႏိုင္ ပါ။
အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွိတုိ႔က ဘုရင္မင္းျမတ္တုိ႔ လယ္ထြန္မဂၤလာ က်င္းပျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ မိုးေလဝသမွန္ၿပီး ဆန္ေရစပါးေပါမ်ားသည့္ မဂၤလာ နိမိတ္ယူျခင္းဟုဆုိၾကသည္။ ေဗဒင္ကိန္းခန္းအရ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ''ေတာင္သူႀကီးမင္းမူလတၱံ ''ဟု ေဟာကိန္း ထြက္ေသာအခါ က်ိန္းေခ်သည့္အေနျဖင့္ ဘုရင္ကိုယ္ တုိင္ လယ္ထြန္မဂၤလာက်င္းပသည္ ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။

လယ္ယာကိုင္းကြၽန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ ႏုိင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ကိုယ္တုိင္က စိုက္ပ်ဳိး ေရးကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္လယ္ထြန္ျပ ျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားအမ်ားျပည္သူတို႔ အားတက္ဂုဏ္ယူၾကၿပီး လုပ္ငန္းကို ႀကိဳးစားမႈပိုမိုျဖစ္လာ ေစသည္။ ဘုရင္ကိုယ္တုိင္က စံနမူနာျပၿပီး ထြန္ယက္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဂံမင္းဆက္တြင္ လယ္ထြန္မဂၤလာကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေသာ မင္းတို႔ကို ''ထြန္'' ဟူေသာ စကားႏွင့္ အမည္ေပးမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။
ယင္းတို႔ ကား (၁) ထြန္တုိက္မင္း(၅၆၉-၅၈၂ေအဒီ)၊ (၂) သားေတာ္ ထြန္ပစ္မင္း (၅၈၂-၅၉၈ ေအဒီ)၊ (၃) သားေတာ္ ထြန္ခ်စ္မင္း (၅၉၈-၆၁၃ ေအဒီ)ႏွင့္ (၄) ထြန္တြင္းမင္း (၇၅၃-၇၇၆ေအဒီ)တို႔ ျဖစ္သည္။

လယ္ထြန္မဂၤလာက်င္းပေသာအခါ ဘုရင္ကိုယ္တုိင္ မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါးဝတ္ဆင္ၿပီး ထြက္ေတာ္မူႀကီးႏွင့္ ထြက္လာသည္။ ထြက္ေတာ္မူႀကီးဆုိသည္မွာ ေရွ႕ဆံုးတြင္ စေျမာင္(လယ္ရွင္းေပးေသာတပ္)။ သည့္ေနာက္ ေရွ႕ ေျခာက္တပ္မွာ ဘုရင္ေရွ႕က လုိက္ပါရသည္။ ေနာက္ေျခာက္ တပ္မွာ ေနာက္ေတာ္မွ ပါရသည္။ ဝင္းစံုခင္းထြက္ေတာ္ မူလာသည္။ ေရွ႕၊ ေနာက္ေျခာက္တပ္မ်ားတြင္ စစ္အဂၤါ ေလးပါး ဆင္၊ ျမင္း၊ ရထား၊ ေျခလ်င္တပ္မ်ားပါၿပီး ေျခလ်င္တပ္မ်ားတြင္ ဓား၊ လွံ၊ အဲေမာင္း၊ ေသနတ္၊ အေျမာက္၊ ေလးျမားစစ္ သည္မ်ားပါသည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ လယ္ထြန္မဂၤလာက်င္းပခဲ့ ေသာ မင္းမ်ားမွာ ပထမ (၁ ဘုိးေတာ္ ဘုရား) (ဗဒုံမင္း)(၁၇၈၂-၁၈၁၉ေအဒီ)သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၅၂ခု (ေအဒီ ၁၇၉ဝ) ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ကန္တိလိေခၚ ေအာင္ပင္လယ္ ကန္အနီး၌ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနား ေသာ သဘင္နန္းကို ေဆာက္ေစၿပီး ''ေရႊထြန္၊ ေငြထြန္၊ ေရႊထမ္း ပိုး၊ ေငြထမ္းပိုး၊ ေရႊႀကိဳး၊ ေငြႀကိဳး၊ ေရႊႏွင္တံ၊ ေငြႏွင္တံတုိ႔ႏွင့္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္း၊ မင္းညီမင္းသား၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္၊ သူေဌး၊ သူၾကြယ္ အေပါင္းၿခံရံလ်က္ လယ္ထြန္မဂၤလာသဘင္ျပဳ ေတာ္မူသည္။
ထုိအခါ အိမ္ေရွ႕ အိမ္ေတာ္ေရႊတုိက္စာေရး ေမာင္မင္းေအာင္ကို အိမ္ေရွ႕မိဖုရားအမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ဆင့္ ၍ ေမာင္မင္းေအာင္က စီကံုးဆက္သရေသာ လယ္ထြန္ မဂၤလာတ်ာသံသီခ်င္းမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

''လယ္ေတာ္ထြန္စ၊ ေန႔ေက်ာ္မွာ၊ လမုိင္းတံခြန္တြင္ ဝန္သည့္ မတ္လိမ္မာ၊ သည့္ျပင္မွာငယ္ေလ၊ ျပည္ဦးကင္း၊ ေျမာက္ဘက္ကယ္တိုက္ဝန္း ေရႊနန္းစဥ္ ကြၽန္း၊ ေရႊထြန္ႀကီး တစင္းငယ္ႏွင့္ေလး။ ''ဇမၺဴပိုင္ထိပ္နန္းေရွ႕ေတာ္မွာ၊ အစဥ္ မကြဲ၊ လက္ဝဲ ႏွင့္ လက္ယာ၊ ဘုန္းစရာငယ္ေလး၊ ကိုယ္လံုးဝင္း၊ ေရႊသား ငယ္မ်ဥ္းတိုတြင္းခ်ပ္၊ မိန္ညိဳဆင္၊ ေနလုလင္ၿပိဳင္ႏႈန္း၊ ကင္းရေလး။
''လယ္ေတာ္တြင္းငယ္မွာ၊ ၾကယ္မင္းငယ္ဥကၠာ၊ နားလ်ာက် သို႔ေလး။ ေသာက္႐ွဴးေတာ္၊ ေရႊကုံးႏွင့္ တိမ္လုံး ျပည့္လွ်ပ္ႏြယ္၊ အံ့ဖြယ္မ်ားလွေလး။

''မဟာသမၼတ ဆက္စဥ္လား၊ လယ္ထြန္ေအာင္ခန္း၊ ေရႊနန္းမဂၤလာထြန္ေတာ္ သိဂၤါမွာ ရန္မ်ဳိးပ။ နန္းလုံး ငယ္မ်က္ရွင္ ေရႊစက္ေတာ္တင္၊ စမၸယ္ရွင္ ရွဥ္းစုံကသည္ ႏွင့္ေလး။

''ေရႊနန္းငယ္ရံသ နတ္ဣႏၵာ၊ ေရႊထြန္ေတာ္ႀကီးအနီး အေဝးမကြာ။ သည့္ေနာက္ေတာ္မွာေလ၊ မင္းသားႀကီး ေတာ္ဒူးငယ္စနည္၊ ရာထူးလည္စဥ္စီေရႊထြန္စီးပါလုိ႔ေလး။

''လယ္ေတာ္ႀကီးငယ္မွာ၊ ေရႊထီးငယ္ႏွင့္သာ စံကာ ျမန္းေတာ့သည္။ မ်ည္းရွည္ေတာ္ေရႊသားႏွင့္တိမ္ၾကားက နတ္ႏွယ္၊ သြယ္သြယ္ဆန္းလွသည္''။
ဘုိးေတာ္ဘုရားႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကုိင္းမင္း အ႐ုိက္အရာ ဆက္ခံေသာ သာယာဝတီမင္း (ကုန္းေဘာင္မင္း၊ ေရႊဘုိမင္း ၁၈၃၇-၁၈၄၆ ေအဒီ) သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂ဝ၂ (ေအဒီ ၁၈၄ဝ) ႏွစ္ တြင္ ေအာင္ပင္ လယ္ကန္အနီး ဘုရင့္လယ္ေတာ္တြင္ ခမ္းနားေသာ မင္းတဲႀကီး ေဆာက္လုပ္ၿပီး စစ္အဂၤါ ေလးပါးၿခံရံလ်က္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးႏွင့္အတူ ထြက္ေတာ္မူ လာၿပီး လယ္ထြန္မဂၤလာက်င္းပပါသည္။

ေရႊထြန္၊ ေငြထြန္၊ ေရႊထမ္းပုိး၊ ေငြထမ္းပုိး၊ ေရႊႀကိဳး၊ ေငြႀကိဳး၊ ေရႊႏွင္တံ၊ ေငြႏွင္တံတုိ႔ျဖင့္ သားေတာ္၊ ညီေတာ္ ေဆြေတာ္၊ မ်ဳိးေတာ္၊ မွဴးေတာ္၊ မတ္ေတာ္၊ ဗုိလ္မွဴး၊ တပ္မွဴး၊ သူေဌးသူၾကြယ္ အေပါင္းၿခံရံလ်က္ ႀကီးက်ယ္ခ မ္းနားစြာ ျဖင့္ လယ္ထြန္မဂၤလာကုိ ဆင္ယင္က်င္းပေတာ္မူ သည္။ ေတာင္ဥယ်ာဥ္ စံနန္းေတာ္တြင္ ရွိေနစဥ္ ျမဝတီမင္းႀကီး ဦးစအား လယ္ထြန္မဂၤလာ သီခ်င္းအသစ္ကုိ ''ေမာင္စက ဆက္သြင္းေစ'' အမိန္႔ခ်ေသာေၾကာင့္ ျမဝတီ မင္းႀကီးဦးစက ေအာက္ပါအတုိင္း စပ္ဆုိဆက္သြင္းရသည္။

''ဆဒၵန္မုိင္ ဘုန္းျမင့္နရိႏၵာ၊ လယ္ထြန္ေအာင္ခန္း၊ ေရႊနန္းစဥ္မဂၤလာ၊ မုိးယံမွာေလ၊ ၾကယ္ေဇဌ၊ သီတဂူ တာရိန္၊ ႏွစ္နန္းငယ္ခ်ိန္ ထိန္ထိန္ရံဝန္းစသည္ႏွင့္ေလး။''စမၸာယ္ျဖဴဥႆဘ၊ ဟန္လွငယ္ရွဥ္း စုံ၊ ေရႊထြန္ ေတာ္ႀကီး ညီးညီးအံ့ရာပုံ၊ ေဇယ်ခုံငယ္ေလ၊ သာသန္႔ရွင္း အမရေဝယနာ၊ ေရႊဗိမာန္၊ ဧကန္ေျမခ်ီး ကင္းဝယ္မေလး။ ''ျပည္၊ ျပည္ေတာင္သနင္း၊ မင္းမင္းမ်ားသခင္၊ စက္စုံ ေတာ္ တင္ျမန္းရစ္သန္းလွည့္ကာႏွင္၊ ေရွ႕ေတာ္တြင္မွာ ေလ၊ မွဴးမတ္ႀကီး လက္ဝဲငယ္လက္ယာ တင့္ေမာစြာ၊ ဆက္ကာေဝး၊ မနီးငယ္ကေလး။
''ေရႊထြန္းစီပါလုိ႔ လြန္တင့္တယ္ ေလးမည္ရန္တား၊ နတ္လားထင္မိဖြယ္၊ ဘုန္းပြင့္လ်ာေနႏြယ္ေလ။ ရာမင္း မင္းဖ်ားေမာက္တုိေတာ္ရတနာ၊ ကုိးမ်က္ေရာင္ျဖာ၊ .အ့ံ . ရာအျခားျခားငယ္ႏွင့္ေလး။

''မ်ဥ္းရွည္ေတာ္ ညံ့ထြား၊ ပတၱျမားလိႈင္ခြၽန္းမ်ဥ္း တုိ ေရာင္ၾကြား၊ ျပယားေဝ သဝဏ္၊ တုိင္းထြက္စြန္း၊ ေရွး လြန္မႀကံဳေတာင္းငယ္တည့္ေလး။ ''ေတာ္ႀကီးငယ္ဆင္၊ ဧယာဥ္သည္ျမေျပာင္းမွ်ေလး။

နတ္ငွာန္ငယ္ေက်ာ္ ေသာင္း၊ ထက္စည္ငယ္ညံေညာင္း ေဆာ္တယ္ကို၊ ရာဝင္ေတာ္စံု၊ ေဖြေဖာ္တူးသည္ႏွင့္၊ ခ်ီးက်ဴး ခြင့္မကုန္ပါလို၊ ရစ္သန္း ငယ္ေရာင္စုိေလ၊ ထိန္ဝင္းလိုညီး။

''ထြန္ေရးငယ္ျဖန္႔ရာ၊ ေနာက္ေတာ္ကမွာ၊ စီစဥ္ကာ မင္းသားႀကီးငယ္ႏွင့္ေလး။
''ဇမၺဴေရႊမွည့္သီး၊ တီးခ်က္ကယ္ၿပိဳးေျပာင္၊ ေမာက္တုိ ေရႊသား၊ ပတၱျမားမ်က္စိ စိန္ေတာင္။

''မွဴးႀကီးငယ္မတ္ေခါင္ေလ၊ အျခားျခား၊ တိမ္ခ်ပ္ကယ္ ပံုျပင္၊ နတ္ေစာသြင္၊ ဆင္ယင္ေရႊဝတ္ခါးငယ္ႏွင့္ေလး။ ''မုိးယံငယ္တလႊား၊ မုိးသား ငယ္၊ လႈိက္ဝွန္၊ ၾကယ္ သြန္ႏႈိးေတာ့သည္။ ေကာက္ႏွံငယ္ဆင့္ပြား၊ ေကာက္သား ငယ္ ၾကြယ္ကံု၊ ေတာင္ပံုၿဖိဳးေတာ့သည္''။

ေနာက္ဆံုးလယ္ထြန္မဂၤလာက်င္းပေသာ ျမန္မာမင္းမွာမင္းတုန္းမင္း(၁၈၅၃-၁၈၇၈ ေအဒီ) ျဖစ္သည္။ ယင္းအခမ္းအနားကို မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးတို႔က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ တစ္ဦးမွာ နန္းတြင္းပန္း ခ်ီဆရာႀကီး ဆရာၿခံဳျဖစ္သည္။ ပုရပိုက္ျဖဴတြင္ ေဆးေရာင္ စံုႏွင့္ မင္းတုန္းမင္း လယ္ထြန္ မဂၤလာဆင္ယင္ေနပံုကို ေရးခ်ယ္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ယင္းပန္းခ်ီ ပုရပိုက္ျဖဴကို ယေန႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ၿဗိတိသွ်ျပတုိက္တြင္ သိမ္းဆည္းထား သည္။

ယခု ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ေနာက္ တစ္ဦးမွာ အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိး ေဂ်ဂ်ီစေကာ့ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမန္မာ သမုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားထုတ္ေဝ သူျဖစ္သည္။ ေရႊ႐ုိးဟူေသာ ကေလာင္ အမည္ျဖင့္သူေရးသား ထုတ္ေဝေသာThe Burman, his life and nations စာအုပ္တြင္Gracious Ploughing ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္း၏ လယ္ထြန္ မဂၤလာအခမ္းအနားကို အစအဆံုးအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား သည္။ ဆရာၿခံဳ၏ ပန္းခ်ီမွတ္တမ္းႏွင့္ စေကာ့၏မွတ္တမ္း တို႔ကိုက္ညီလွသည္။ ထုိ႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေဂဇက္တီယား Mandalay Gnzetteer Vol. A စာမ်က္ႏွာ ၆၆-၆၇ တြင္ Mr.H.F Serrle ေၾကးတိုင္မင္းႀကီးက မင္းတုန္းမင္း၏ လယ္ထြန္မဂၤလာသဘင္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

''မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို တည္ၿပီးေနာက္ မင္းတုန္း မင္းသည္ ေရွး႐ုိးရာ အစဥ္အလာအတုိင္း လယ္ထြန္ မဂၤလာပြဲကို ေအာင္ပင္လယ္အနီးရွိ လယ္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည္။ မႏၲေလးနန္းၿမိဳ႕၏ အေရွ႕စူးစူး ရန္ကင္းေတာင္သို႔ သြားရာလမ္းအတုိင္းသြားရသည္။ သရက္ကုန္းရြာ၏ အေနာက္ဘက္ရွိ လယ္ကြက္မ်ား ပယ္ ၂ဝ ရွိရာ ၁ဝ ပယ္မွာ မင္းႀကီးလယ္၊ က်န္ ၁ဝ ပယ္မွာ မိဖုရားေခါင္ႀကီးလယ္ျဖစ္သည္။ နန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ဦးထိပ္တံခါးမွစၿပီး လယ္ေတာ္အေရာက္ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ လံုး ပြဲလမ္းေစ်းကနားမ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္။ မင္းတရား ႀကီးသည္ ထြက္ေတာ္မူႀကီး အခမ္းအနားႏွင့္ ေရႊနန္းေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူလာသည္။

ရတနာနဒီျမစ္ကို ျဖတ္ကူး မဂၤလာဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း ယာယီ နန္းေတာ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ လယ္ထြန္မဂၤလာက်င္းပမည့္ လယ္ေတာ္တစ္ဝုိက္တြင္ ၃၇ မင္း နတ္စင္မ်ားေဆာက္ထား ၿပီး ပူေဇာ္ပသထားသည္။ မဂၤလာအခါေတာ္က်သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ မင္းတုန္းမင္းသည္ မင္းေျမာက္တန္ဆာ ငါးပါးဝတ္ၿပီး မင္းညီမင္းသား မွဴးမတ္ေသနာပတိအေပါင္း ၿခံရံကာ လယ္ေတာ္တြင္းသုိ႔ ဆင္းလာသည္။ အားလုံး အခမ္းအနားဝတ္စုံျပည့္ဆင္ျမန္းလာၾကသည္။

ထြန္မ်ား ႏွင့္ ႏြားမ်ားမွာလည္း ရတနာေက်ာက္မ်က္မ်ား စီျခယ္ထားေသာ အဆင္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေတာက္ပေန သည္။ ထြန္တုံးမ်ား မွာ ေရႊထြန္ တုံး၊ ေငြထြန္တုံးမ်ားျဖစ္ သည္။ မင္းတရားႀကီးက လယ္ေတာ္တြင္ သုံးေလးႀကိမ္ခန္႔ အျပန္အလွန္ထြန္ေသာအခါ အားလုံးက လည္းဆုိင္ရာ ထြန္မ်ားကုိ ထြန္ၾကသည္။ သည့္ေနာက္ မင္းတရားႀကီး သည္ ယာယီနန္းေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြသြားၿပီး သုံးရက္စံျမန္း ေနသည္။ ထုိအခ်ိန္ တြင္ ေန႔ညမျပတ္ပြဲခံသည္။ အုိးစည္၊ ဒုိးပတ္၊ အက၊ အခုန္မ်ားက်င္း ပရာ ျပည္သူအေပါင္း ေသာင္းေသာင္းျဖျဖေပ်ာ္ျမဴးၾကသည္။ ၃၇ မင္းနတ္တုိ႔ကုိ လည္း ပူေဇာ္ပသသည္။

သည့္ေနာက္ ေရႊနန္းေတာ္သုိ႔ ျပန္ဝင္ေတာ္မူသည္။ လယ္ထြန္မဂၤလာကုိ နယုန္လ ဒုတိယပုိင္းတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ မုိးေကာင္းၿပီးသီးႏံွစပါး ဆန္ေရေပါမ်ားေစရန္အတြက္ လယ္ထြန္မဂၤလာ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

မင္းတုန္းမင္း၏ လယ္ထြန္မဂၤလာကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ဖြဲ႕ဆုိထားေသာ သီခ်င္းကုိ ေက်ာင္းသုံး ျမန္မာစာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ေလ့လာရပါသည္။

ယမထာ၊ ေရႊႀကိမ္လုံးရယ္နဲ႔
ထြန္တုံးကုိတဲ့ေျခေတာ္တင္
ႏြားၾကန္စုံအင္၊
ပ်ဳိးခင္းကုိဝင္၊
ေကာင္းကင္က၊ ေရႊပိန္ညင္းရယ္
မုိးေခၚလုိ႔ဆင္း။

ယမထာဆုိသည္မွာ ျမန္မာ့သစ္ေတာထြက္ ႀကိမ္ မ်ားအနက္ အေကာင္းဆုံးႀကိမ္အမ်ဳိးအစားကုိ ေခၚသည္။ ႏြားၾကန္စုံအင္ဆုိသည္မွာ ႏြားႏုိ႔ေရာင္ကဲ့သုိ႔ ျဖဴေဖြးလွပၿပီး အဂၤါလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ႏြားထီးႏွစ္ေကာင္ ကုိ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားႏွင့္ ဆင္ယင္ထားၿပီး ဘုရင့္ ေရႊထြန္တုံးကုိ ဆြဲေစသည္။ ကနက္ကဒန္ထီးျဖဴႏွစ္စင္း က ထြန္တုံးေပၚစီးေနေသာ မင္းတရားႀကီးအား ကာမုိး ထားသည္။ ဆရာၿခံဳပန္းခ်ီတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။
ယေန႔တုိင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ပင္လယ္အနီး သရက္ကုန္းရြာနား၌ ဘုရင့္လယ္ေတာ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါ သည္။ ။

မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ

စည္သူေဒါက္တာခင္ေမာင္ၫြန့္

https://www.facebook.com/mwdmedia/photos/a.280237205426758.63709.246194712164341/800360443414429/?type=1&theater 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...