စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ..."ေသာတာပန္၏ ထူးျခားခ်က္(၇)ရပ္"

                      

ကုိယ့္ခႏၶာကုိ ဉာဏ္စုိက္ၾကည့္လုိက္ရင္ ေ၀ဒနာေပၚလဲ ေဖာက္ျပန္သြားတာပဲ၊ ပ်က္စီးသြားတာပဲ။ ေ၀ဒနာ႐ႈလုိက္ေတာ့ ေ၀ဒနာေလးက ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္နဲ႔ သူ႔သေဘာသူ စြန္႔စြန္႔သြားတယ္။

★သုခေ၀ဒနာကလဲ သုခေ၀ဒနာသေဘာစြန္႔တယ္။ ဒုကၡေ၀ဒနာကလဲ ဒုကၡေ၀ဒနာသေဘာစြန္႔တယ္။
ဥေပကၡေ၀ဒနာကလဲ ဥေပကၡေ၀ဒနာသေဘာ စြန္႔တယ္။
ေလာဘစိတ္ကလဲ ေလာဘသေဘာစြန္႔တယ္။
စြန္႔ၿပီး အနိစၥသေဘာခ်ည္း ျဖစ္ၿပီးပ်က္တာခ်ည္းျပတယ္။ ဒီလုိခ်ည္းျပေနေတာ့ ဒါေတြဟာ "၀ိပရိဏာမလကၡဏံ ဒုကၡသစၥံ"ပဲ။

ဉာဏ္နဲ႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့၀ိပရိဏာမလကၡဏာေတြခ်ည္းပဲ၊
ေဖာက္ျပန္တာခ်ည္းပဲ။အထည္မက်န္ဘူး။ ေ၀ဒနာေပၚရင္
ေ၀ဒနာၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေ၀ဒနာေလးကို ရွာမေတြ႕ေတာ့ဘူး။

★ ေ၀ဒနာပ်က္ပ်က္ စိတ္ပ်က္ပ်က္ ႐ုပ္ပ်က္ပ်က္ အထည္မက်န္ဘူး။ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားတာကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမယ္။ ဒီလုိျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ဒုကၡသစၥာပါလား၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားတာမွ တစ္ပုိင္းတစ္စေတာင္မက်န္ေတာ့ပါလား လုိ႔ ေရွးဦးစြာ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာျမင္ရမယ္။ ျမင္ၿပီးေတာ့ မိမိခႏၶာႀကီးသည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈမွတစ္ပါး ဘာမွမရွိ၊ တကယ့္ကုိ ရြံစရာ မုန္းစရာခႏၶာႀကီးပါလားလုိ႔ ဉာဏ္တက္လာမယ္။ ဉာဏ္တက္ၿပီးေနာက္ ရြံစရာမုန္းစရာခႏၶာႀကီးေတာ့သိမ္းမွေတာ္မယ္၊ သိမ္းမွေအးမယ္၊ ရခ်င္စရာတစ္ကြက္မွမရွိဘူးဆုိတဲ့ ဉာဏ္တက္လာလိမ့္မယ္။ ဒီဉာဏ္တက္လာခဲ့ရင္ ေရွ႕ဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္သြားလိမ့္မယ္။ ၀ိပရိဏာမဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္သြားလိမ့္မယ္။★

★အ၀ိပရိဏာမ နိဗၺာန္ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့မွပဲ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈ ၀ိပရိဏာမေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ အခုမွပဲ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈႀကီးဇာတ္သိမ္းသြားတာ ေတြ႕ရေတာ့တယ္ဆုိတဲ့ ဉာဏ္လာတယ္။ ဒါျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမႈဇာတ္သိမ္းတာက နိေရာဓသစၥာ၊ ေတြ႔တဲ့ဉာဏ္က မဂၢသစၥာဆုိေတာ့ ေသာတာပန္တည္ေရာ။ မဂ္ရ ဖုိလ္ရတာပဲ။ မဂ္ဖုိလ္ရရင္ ပစၥေ၀ကၡဏာ ရတာပဲ။ ပစၥေ၀ကၡဏာရတာ အထူးေျပာဖုိ႔မလုိဘူး၊ ၀ီထိနိယာမသေဘာအတုိင္း မဂ္ဖုိလ္ရရင္ သူရမွာပဲ။ မဂ္ရဖုိ႔သာ အဓိကျဖစ္တယ္။

★၀ိပရိဏာမဒုကၡသစၥာျမင္ေနတုန္း ကိစၥဉာဏ္။ ၀ိပရိဏာမဆံုးသြားတာျမင္လုိက္ေတာ့ ကတဉာဏ္။ ကတဉာဏ္ဆုိတာ ငါေသာတာပန္တည္ၿပီလုိ႔ သိလုိက္ရတဲ့ဉာဏ္။ မဂ္ဉာဏ္ကတက္ၿပီး ေသာတာပန္တည္ၿပီလုိ႔သိလုိက္ရတဲ့ဉာဏ္၊ ေဖာက္ျပန္တဲ့ကိစၥေတြ မျမင္ေတာ့ဘဲ ေဖာက္ျပန္တဲ့ကိစၥေတြ ရွာမေတြ႕ေတာ့ဘဲ ေဖာက္ျပန္ျခင္းကင္းတာကို ျမင္တဲ့ဉာဏ္ဟာ ကတဉာဏ္။

ဒါျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ထဲ ဘာေပၚေပၚ ဒုကၡသစၥာခ်ည္းေပၚတာပဲလုိ႔ သိတဲ့ဉာဏ္က သစၥဉာဏ္၊ ေပၚတာဟူသေရြ႕ ဒုကၡသစၥာလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်။ သူ႔ရဲ႕ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတဲ့ကိစၥကုိသိေတာ့ ကိစၥဉာဏ္၊ ေပၚလာတာေလးေတြက ေပၚလာတဲ့သေဘာေတြ အကုန္စြန္႔ၿပီး ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားတာေလးေတြပဲ ဆက္တုိက္ျမင္ေနရင္ ဒါကို ကိစၥဉာဏ္။ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတဲ့ကိစၥ မျမင္ျပန္ေတာ့ ကတဉာဏ္။ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတာေတြေတာ့မျမင္ရေတာ့ဘူး၊ မေဖာက္ျပန္မပ်က္စီးတဲ့ ခ်မ္းသာေလးတစ္ခုတည္းပဲ ျမင္ေနတယ္ဆုိရင္ ဒါ ကတဉာဏ္ပဲ။ ဒီဉာဏ္သံုးဉာဏ္နဲ႔ပဲ တက္လုိက္ပါ။

★အက်ဥ္းအားျဖင့္
သစၥာသိရင္ သစၥဉာဏ္၊
ေဖာက္ျပန္တာသိရင္ ကိစၥဉာဏ္၊ 
ေဖာက္ျပန္တာေတြ မေတြ႕ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ကတဉာဏ္။★

★ကတဉာဏ္ဆုိက္ရင္ ေသာတာပန္တည္ၿပီ။
ေသာတာပန္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေသာတာပန္စိတ္ေပၚတာပါပဲ။ ႐ုပ္ပုိလွလာတာလဲမဟုတ္ဘူး၊ ဆုိင္းဘုတ္ဆြဲထားတာလဲမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေသာတာပန္မွာေပၚတဲ့ ေသာတာပန္စိတ္သည္ ပုထုဇဥ္နဲ႔ မတူတာ ခုႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။★

★★ေသာတာပန္လဲ ေလာဘ ျဖစ္ေသးတယ္၊
ေဒါသလဲ ျဖစ္ေသးတယ္၊
ေမာဟလဲ ျဖစ္ေသးတယ္။
ထိနမိဒၶ ငိုက္မ်ည္းစိတ္ေတြလဲ ျဖစ္ေသးတယ္။
ဥဒၶစၥ ပ်ံ႕လြင့္မႈေတြလဲ ျဖစ္ေသးတယ္။
ကုကၠဳစၥလဲ ျဖစ္ေသးတာပဲ။
ဒီတရားေတြက ပုထုဇဥ္မွာလဲ ျဖစ္တယ္၊ ေသာတာပန္မွာလဲ ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ တူေနတဲ့သေဘာေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါျဖင့္ ဘယ္လုိထူးလဲဆုိရင္ ပုထုဇဥ္က ဒီတရားေတြျဖစ္ရင္ ျဖစ္ေၾကာရွည္တယ္။ ကတဉာဏ္ရလို႔ ေသာတာပန္တည္ၿပီးသားပုဂၢိဳလ္က
ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္ေပမယ့္ ျဖစ္ေၾကာမရွည္ဘူး။★★

★ပုထုဇဥ္က ေလာဘျဖစ္လုိက္ၿပီဆုိရင္လဲ ဒီေလာဘခ်ည္းပဲ အၾကာႀကီးျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ေဒါသျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္လဲ
ေဒါသခ်ည္းပဲျဖစ္လို႔ မေက်မခ်မ္းႏုိင္ဘူး။ ဒါဟာ ျဖစ္ေၾကာရွည္တာပဲ။ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿပီးသား ေသာတာပန္ကေတာ့ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔
ေနာက္က တစ္ခါတည္း ဉာဏ္လုိက္တယ္။ ျဖစ္ရင္ ခ်က္ခ်င္းသိတယ္၊ ျဖစ္ေၾကာမရွည္ေတာ့ဘူး။ ငါေလာဘျဖစ္သြားတယ္လို႔ ေနာက္ကေန ဉာဏ္နဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အသိေလးလုိက္လာတယ္။ ေဒါသျဖစ္ရင္လဲ ဉာဏ္အသိ ခ်က္ခ်င္းလုိက္တယ္။ ထိနမိဒၶျဖစ္ရင္လဲ ခ်က္ခ်င္းလုိက္တာပဲ။ မသိလုိက္တာဆုိတာ မရွိဘူး။ ေလာဘျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒါသျဖစ္ျဖစ္၊ ထိနမိဒၶျဖစ္ျဖစ္၊ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္တာပဲ၊ မပယ္ႏုိင္ေသးလုိ႔ ျဖစ္တာ။★

★ ေသာတာပတၱိမဂ္က ဒိ႒ိနဲ႔ ၀ိစိကိစၧာပဲ ပယ္ႏုိင္ေသးတာ။★

☑ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြက မပယ္ႏုိင္ေသးေတာ့ လာမွာပဲ။ လာပင္လာေသာ္လဲ ခ်က္ခ်င္း ေနာက္က ျပန္သိတယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္က ေနာက္က ျဖတ္ျဖတ္လုိက္တယ္။ ပုထုဇဥ္ကေတာ့ မျဖတ္ဘူး၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တန္းေနေအာင္ သြားတာပဲ။ ဥပမာ ပုထုဇဥ္က ေဒါသျဖစ္ရင္ ကမၻာမေက်ဘူးဆုိၿပီး ေတးထားတယ္။ ေသာတာပန္ကေတာ့ ျဖစ္ေတာ့ျဖစ္လုိက္တာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ေနာက္က အသိနဲ႔ ျပန္လုိက္ေပးလုိက္တယ္။ ဒါနံပါတ္(၁)ကြာျခားမႈပဲ။ ျဖစ္ေၾကာရွည္နဲ႔ ျဖစ္ေၾကာတုိကြာတယ္။

☑နံပါတ္(၂)က ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြ မပယ္ႏုိင္ေသးေတာ့ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္လုိ႔ ေပၚလာခဲ့ေသာ္လဲ ဒီကိေလသာေတြ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္လုိက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ ေပၚလာတယ္။ သိ႐ံုတင္မကဘူး၊ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့အထိလာတယ္။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြကေတာ့ ပုထုဇဥ္လုိပဲ ျဖစ္တာပဲ။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္မွန္းသိတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္လုိက္မယ္ဆုိၿပီး ျဖစ္ပ်က္႐ႈလုိက္ေတာ့ ၿငိမ္းေအးသြားတာပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေက်ဘူး ဘာညာဆုိတာေတြ မက်န္ရစ္ေတာ့ဘူး။ ကိေလသာေတြ လာေသာ္လဲ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္ပစ္လုိက္တယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ မွားရင္ မွားမွန္း ခ်က္ခ်င္းသိတယ္၊ ၿငိမ္းေအာင္လုပ္ပစ္တယ္။ ေလာဘ ေဒါသေတြနဲ႔ မွားတာကုိေျပာတာ။

☑(၃)နံပါတ္က ဒီဘုရားသာသနာမွတစ္ပါး အျခားသာသနာမွာ ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ အနာဂါမ္ ရဟႏၲာမရွိဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္တယ္။ ကုိယ္တုိင္သိလာတာ။ သိလာလို႔ ယံုၾကည္တာ။

☑(၄)နံပါတ္က ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ဘုရားပညတ္ထားတဲ့သိကၡာပုဒ္တစ္ခုခု ခ်ိဳးေဖာက္မိရင္ အျပစ္သင့္တယ္။ အာပတ္သင့္တယ္။ အဲဒီအျပစ္ကုိ သိလုိက္တာနဲ႔ ေပ်ာက္သြားေအာင္ ခ်က္ခ်င္း ေဒသနာၾကားတယ္။ အာပတ္ကုစားတာေခၚတယ္။ လူေတြမွာေတာ့ တစ္ခုခု မွားလုိ႔ရွိရင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ေျပလည္ေအာင္လုပ္လုိစိတ္ေပၚလာတယ္။ မွားတဲ့ဥစၥာ ခ်က္ခ်င္း ေျပေအာင္လုပ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာတာ။ မွားမိတာ သိလုိက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ဘုရားေရွ႕သြားၿပီး ကမၼ႒ာန္းထုိင္ပစ္လုိက္ၿပီး မွားတဲ့အျပစ္ေတြ ေျပေျပာက္ေအာင္ လုပ္လုိက္တယ္။ ဒါေသာတာပန္ရဲ႕စိတ္ထားပဲ။

☑နံပါတ္(၅)က အမႈကိစၥအတြက္ ႐ံုးကန္ကနားေခၚေသာ္ျငားလဲ လုိက္ေတာ့လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာေတာ့ အပ်က္မခံဘူး။ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိလုိ႔ အကူအညီလုိရင္ အကူအညီေတာ့ ေပးတာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ သူ႔သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာေတာ့ အပ်က္မခံဘူး။ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဟုတ္လုပ္အေျပာခုိင္းလဲ သူမေျပာဘူ၊ အလိမ္ခုိင္းလဲ မလိမ္ဘူး၊ မတရား ထြက္ဆုိတာမ်ိဳး သူမလုပ္ေတာ့ဘူး။ အမွန္ေျပာရင္ ဘယ္လုိလုပ္မယ္၊ ဘာလုပ္မယ္စသည္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေစကာမူ သူကေတာ့ အမွန္အတိုင္းပဲ ထြက္ဆုိတယ္။ ဒီလုိေျပာေပးရင္ ေငြေပးမယ္၊ ဘာေပးမယ္ေျပာလဲ သူကေတာ့ မဟုတ္မမွန္တာကုိ အဟုတ္အမွန္လုပ္ၿပီး ေျပာမေပးေတာ့ဘူး။

☑နံပါတ္(၆)က တရားေဟာေနတဲ့အခါ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ သိၿပီး စိတ္ဟာဘယ္မွမသြားဘဲနဲ႔ နာေလ့ရွိတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ေတြ နာၾကားရတဲ့အခါ အာ႐ံုတစ္ပါး စိတ္မသြားဘဲ စူးစူးစုိက္စုိက္ နာႏုိင္ျခင္းသည္ ေသာတာပန္ရဲ႕ သေဘာပဲ။

☑နံပါတ္(၇)က တရားေတာ္ေတြ နာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေျပာလုိ႔လဲ မၿပီးႏုိင္၊ ၀မ္းေျမာက္လုိ႔လဲ မဆံုးႏုိင္ဘူးတဲ့။ သိပ္ၿပီး သေဘာက်လြန္းလုိ႔ ပီတိေသာမနႆေတြျဖစ္ၿပီး ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေပ်ာက္ႏုိင္ဘူး။

★★★အက်ဥ္းျပန္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္-★★★

၁။ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ေပၚတုိင္ေပၚတုိင္း ခ်က္ခ်င္းသိတာသည္ ေသာတာပန္ရဲ႕အသိ။

၂။ သိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿငိမ္းေအးေအာင္လုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ေသာတာပန္ရဲ႕ အသိ။

၃။ ဤသာသနာမွတစ္ပါး အျခားသာသနာမွာ ထြက္ရပ္လမ္းလံုး၀မရွိဘူးဆုိတဲ့ယံုၾကည္မႈဟာလဲ ေသာတာပန္ရဲ႕ သဒၶါ။

၄။ က်ဴးလြန္ထားတဲ့အျပစ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ကုသလုိတဲ့စိတ္ေပၚတာဟာလဲ ေသာတာပန္ရဲ႕ သေဘာ။

၅။ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိလို႔ အကူအညီ သက္ေသလုိက္ရျငားေသာ္လဲ သီလ သမာဓိ ပညာ အပ်က္မခံတာသည္ ေသာတာပန္ရဲ႕သေဘာ။

၆။ တရားေတာ္ေတြကုိ အာ႐ံုတစ္ပါး စိတ္မသြားဘဲ အနက္အဓိပၸါယ္သိၿပီး နာႏုိင္ျခင္းသည္ ေသာတာပန္။

၇။ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္တရားေတြနာရေတာ့ ၀မ္းေျမာက္လုိ႔မဆံုး ၾကည္ၫိုလုိ႔မဆံုး ေက်းဇူးတင္လုိ႔ မဆံုးျဖစ္တာသည္ ေသာတာပန္။

ပုထုဇဥ္နဲ႔ ေသာတာပန္ ဒီ(၇)ခ်က္မွာ ထူးျခားတယ္တဲ့။ ေကာသမၻီရဟန္းေတြ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေဟာတာ။ ဥပမာ ေသာတာပန္လဲ ရန္ေတာ့ ျဖစ္တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မွန္းေနာက္ကသိတယ္။ သိလုိက္ေတာ့ ၿငိမ္းေအာင္လုပ္လုိက္တယ္။ သိလို႔ ကုသလိုက္တယ္။ သူတစ္ပါးကိစၥေဆာင္ရြက္ရာမွာ သီလ သမာဓိ ပညာကုိသာ ငဲ့ေလ့ရွိတယ္။ တရားနာတဲ့အခါမွာ အျခားစိတ္ေတြ အ၀င္မခံဘူး။ တရားနာရေတာ့ ၀မ္းသာလုိ႔မဆံုး ပီတိေသာမနႆေတြလဲ ျဖစ္လုိ႔မဆံုးဘူးတဲ့။ ဒါ ပုထုဇဥ္နဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္ (၇)ခ်က္။ ဒီ(၇)ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီၿပီဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေသာတာပန္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္ပါ။

(မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေဟာတရားမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။)

[ေဒါက္တာ အရွင္ပါရမီ]

----------------------*----------------------
- သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ -
"Donated By Honey Lay"
_/|\_ ခပ္သိမ္းေသာ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊သတၱဝါ အားလံုး ေဘးရန္ ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္း၍
ကိုယ္, စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ, ခ်မ္းသာၾကပါေစ ။လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊… _/|\_
Honey Lay
 

သစ္ရြက္လိပ္ျပာ၊ ဓားခုတ္ေကာင္လိပ္ျပာ ရယ္လို႔မ ဟုတ္ပဲ ဓားခုတ္ေကာင္လို႔ ျမန္မာေခၚေခၚတဲ့ အင္းဆက္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္အျပည့္အစံုကေတာ့ Phyllidae လို႔ေခၚပါတယ္။

ေတာင္အာရွ၊ အေရွ ႔ေတာင္အာရွ နဲ႔ ၾသစေတးလ်တို႔ထိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္တဲ့ အင္းဆက္ သတၱဝါ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ရွိေနတတ္ ပါတယ္။ တကယ့္ သစ္ရြက္မ်ားနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ အေတာင္ေတြက အစ တကယ့္ သစ္ရြက္ပါပဲ။

walking leaves လို႔လည္းေခၚပါတယ္။ တစ္ေကာင္နဲ႔တစ္ေကာင္ ပံုစံခ်င္းလည္း မတူပါဘူး။ အေကာင္လို႔ေတာင္ ထင္ခ်င္စရာ မရွိပဲ အရြက္မ်ားနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ Phyllidae ကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ ရပါတယ္။
--
Ref:wiki
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး) 


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=718318748211380&set=a.247917771918149

ေရာင္းေပးသူ မရွိ၊ စားပြဲထိုး မရွိတဲ့ ကိုယ္တိုင္ေဖ်ာ္ ေကာ္ဖီဆိုင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ North Dakota ျပည္နယ္က Valley City မွာ The Vault လို႔ အမည္ရတဲ့ ေကာ္ဖီဆိုင္ေလး တစ္ခု ရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ကေတာ့ ေရာင္းေပးသူ မရွိ၊ စားပြဲထိုး လည္း မရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ေကာ္ဖီ ေသာက္ခ်င္သူမ်ားက ကိုယ္တိုင္ ေဖ်ာ္ရျပီး ေငြကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ ရွင္းရ ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အေၾကြေငြ ရွင္းမယ့္ သူေတြ အတြက္ ေငြထည့္ပံုး၊ ခရက္ဒစ္ ကဒ္ႏွင့္ ရွင္းမည့္ သူမ်ားအတြက္ စက္ တစ္လံုး ထားရွိ ေပးထား ပါတယ္။ ေကာ္ဖီကိုလည္း စက္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ေဖ်ာ္ျပီး ထည့္ရ ပါမယ္။ ေကာ္ဖီ အျပင္ အျခားေသာ မုန္႔ အခ်ိဳ႕လည္း ရပါေသးတယ္။ ျမိဳ႕ခံ လင္မယား ႏွစ္ဦးမွ ဖြင့္ထားတဲ့ ဆိုင္ပါ။ လကုန္တဲ့ အခ်ိန္ ေငြစာရင္း ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာလည္း သာမွန္ ေကာ္ဖီ ဆိုင္ေလး တစ္ခုလို အျမတ္ပံုမွန္ ရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရ ပါတယ္။

ယင္းဟာ Valley ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားရဲ႕ ရိုးသာမွုကို ေဖာ္ျပျပီး အျခားေသာ လာေရာက္ လည္ပတ္ သူမ်ားေတာင္မွ ေကာ္ဖီ ဆိုင္ကို လာထိုင္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ဖီဆိုင္ထဲမွာ စႏၵယား၊ နဲ႔ အျခား ေတးဂီတ တူရိယာ ၂ ခုေလာက္ကိုလည္း တီးခတ္လိုသူ မ်ားအတြက္ ထားရွိ ေပးထား ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ စာအုပ္စင္ နဲ႔ ဗီရိုမ်ားလည္း ထားရွိေပးထားျပီး လူတိုင္း ဖတ္ရွု ႏိုင္ပါတယ္။ တိတ္ဆိတ္ ျငိမ္သက္တဲ့ လမ္းေထာင့္ တစ္ေနရာမွာ ရွိျပီး လူအမ်ား ဝင္ေရာက္လို႔ ေကာ္ဖီေသာက္ အပန္းေျဖ ၾက ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။
.
Ref; Metro

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=719224494787472&set=a.2479177719181

ဘရာဇီးအသင္း ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ပရိသတ္တစ္ဦး ႏွလံုးထိခိုက္ေသဆံုး


 
ခ်ီလီႏွင့္ပြဲစဥ္တြင္ ဘရာဇီးကစားသမား ေနမာမွ ပင္နယ္တီဂိုး သြင္းယူေနစဥ္
ကမာၻ႕ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္ေရြးစင္အသင္း၏ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ဘရာဇီး ပရိသတ္တစ္ဦး ႏွလံုးေဖာက္ျပန္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဇြန္လ(၂၈)ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ကမာၻ႕ဖလားအိမ္ရွင္ ဘရာဇီး အသင္းသည္ ခ်ီလီႏွင့္ (၁၆)သင္း ႐ံႈးထြက္အဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရာ အခ်ိန္ပို ၿပီးဆံုးသည္အထိ တစ္ဂိုးစီ သေရသာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေတာင္အေမရိက ႏွစ္သင္းအေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရးအတြက္ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူခဲ့ရသည္။

ဘီလိုဟိုရီဇြန္ေတးရွိ ပရိသတ္ (၆၂၀၀၀) ဝင္ဆံ့ေသာ မီႏိုင္ရာအို ကြင္းႀကီးမွ ဘားခန္းတစ္ခုတြင္ အဆိုပါပြဲကို TVမွတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈေနသည့္ အသက္(၆၉)ႏွစ္အရြယ္ ပရိသတ္မွာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ လြန္ကဲလာၿပီး ႏွလံုးထိခိုက္ကာ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ကို ေဆး႐ံုသို႔ အေရးေပၚ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာမီတြင္ပင္ အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့သည္။

Estado de Minas သတင္းစာက ခ်ီလီႏွင့္ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူေနခ်ိန္တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းသျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရသူ ဘရာဇီးပရိသတ္ (၉၈)ဦးထိ ရွိခဲ့ၿပီး ယခုပုဂၢိဳလ္ကမူ ကံဆိုးစြာျဖင့္ အသက္ပါ ဆံုးပါးခဲ့ျခင္းဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘရာဇီး အသင္းသည္ အဆိုပါ ပင္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္တြင္ ခ်ီလီကို အႏုိင္ရရွိၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ကာ ေနာက္ထပ္ ေတာင္အေမရိက ၿပိဳင္ဘက္တစ္သင္းျဖစ္သည့္ ကိုလံဘီယာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

_Ref: Dailymail

 http://www.7daydaily.com/story/14550#.U7GPxLHzuSo

ကမာၻ႕တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး အိမ္ေမြးေခြးေလးမ်ားလူသားမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေခြးမ်ားကို သတ္မွတ္ ညႊန္းဆိုေလ့ ရွိၾကသည္။ ေခြးမ်ား၏ ပင္ကိုသဘာဝ၊ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ လိမၼာတတ္သိမႈမ်ားေၾကာင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူသားမ်ားအတြက္ ခင္မင္စရာ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ေဒသအလိုက္ ေပါက္ဖြားမႈ ကြဲျပားသည့္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနသလို ၎တို႔၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးတို႔ကိုလုိက္ၿပီး တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ကြာဟေလ့ရွိသည္။
အိမ္ေမြးေခြးမ်ိဳးႏြယ္ အမ်ားအျပားအနက္ ကမာၻေပၚတြင္ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆံုး၊ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ (၁၀)မ်ိဳးကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁၀။ Chow Chow

အေမြးပြပြႏွင့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက အဆင့္ဆင့္ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ႀကီးမားေသာ ဦးေခါင္းႏွင့္ အေမြးစုတ္ဖြား အၿမီးမ်ား ရွိတတ္သည္။ ၎တို႔သည္ လူကို ေသသည္အထိ ကိုက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံရသည္။ အိမ္ေစာင့္ေခြးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္မူ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။
Chow Chowတို႔သည္ လူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုေလ့ရွိေသာ္လည္း သခင္ျဖစ္သူ အေပၚတြင္မူ အလြန္ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ၿပီး သစၥာေစာင့္သိေလ့ ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ(၃၀၀၀)မွ်ျဖစ္သည္။
၉။ Pharaoh Hound

ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကတည္းက အိမ္ေမြးေခြး ျဖစ္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ လူအမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုး ဘုရင္မ်ား၏ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားတြင္ နံရံ၌ Pharaoh Hound ေခြးမ်ား၏ ပံုကို ေရးဆြဲထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း Pharaoh Houndတို႔၏ မူရင္းဇာတိေျမမွာ ေမာ္လ္တာဘက္မွျဖစ္ၿပီး ယုန္လိုက္သည့္ ေခြးမ်ားအျဖစ္ မုဆိုးမ်ားက ေလ့က်င့္ အသံုးခ်ေလ့ရွိသည္။
Pharaoh Hound ေခြးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အခါ ယင္းတို႔၏ ခြန္အားေကာင္းမြန္မႈ၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ဇြဲႀကီးမႈတို႔က အဓိက ဝိေသသမ်ား အေနျဖင့္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနတတ္ၿပီး ေျခဦးတည့္ရာ သြားလာခ်င္သည့္ ဉာဥ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သည့္အခါ ယင္းတို႔ကို မျဖစ္မေန သိုင္းႀကိဳးခ်ည္ထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ Pharaoh Hound ေခြးတစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ (၃၀၀၀)ေက်ာ္မွ် က်သင့္သည္။
၈။ Akita

Akita ေခြးမ်ားကို ျမစ္ဖ်ားခံရာ ဇာတိေဒသ ႏွစ္ခုတြင္ ကြဲျပားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ တစ္ေနရာမွာ အေမရိကန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေနရာကမူ အာရွတိုက္မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။
အနီ၊ အျဖဴ၊ အညိဳ အစရွိသျဖင့္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေလ့ရွိၿပီး တုတ္ခိုင္သန္စြမ္းေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး ရွိသည္။ လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခြးမ်ားကို ရန္လိုတိုက္ခုိက္ေလ့ ရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္းၿခံႏွင့္ သီးျခားမထားရွိႏုိင္ပါက မေမြးသင့္ေသာ ေခြးမ်ိဳးျဖစ္သည္။
Akita ေခြးမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အျခားေသာ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္ညီစြာ ေနထုိင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားပါက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။
သစၥာရွိမႈ၊ သခင္အေပၚ တြယ္တာရင္းႏွီးမႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းရသည့္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္သည္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ေဒၚလာ (၃၅၀၀)ဝန္းက်င္မွ် တန္ဖိုးရွိတတ္သည္။
၇။ Chinese Crested Hairless

Hairlessဟူေသာ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေမြးအမွင္ မရွိေသာ ေခြးကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ကိုယ္လံုး အေမြးကင္းမဲ့ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဦးေခါင္း၊ အၿမီးႏွင့္ ေျခလက္ေအာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အေမြးမ်ား ထူထူထပ္ထပ္ ရွိေနတတ္သည္။
ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ Powderpuff မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွာမူ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး အေမြးမ်ား ဖံုးအုပ္ေနေလ့ ရွိသည္။ အေမြးကင္းမဲ့ေသာ ေခြးေလးမ်ားသည္ ေနေလာင္ျခင္း၊ ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္း၊ အသားအေရ ခန္းေျခာက္ျခင္း အစရွိသည့္ အေရျပား ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳရေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။
၆။ Tibetan Mastiff

အာရွအလယ္ပိုင္းမွ အစျပဳ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ခြန္အားသန္မာၿပီး ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မားသည္။ တိဗက္တြင္ ယင္းတို႔ကို လမ္းျပေခြး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြဲႏြားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ အေစာင့္အေရွာက္ေခြး အျဖစ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။
ဦးေခါင္းက အရြယ္အစား ႀကီးမားၿပီး လည္ဆံေမြးမ်ား ထူေျပာစြာ ရွိေနရာ ယင္းတို႔၏ အသြင္အျပင္သည္ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။
သဘာဝအားျဖင့္ သူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုတတ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေအာင္ သင္ျပေပးသည့္အခါ အဆင္ေျပသည့္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ေန႔ဘက္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ကင္းလွည့္ေနတတ္သည့္ အေစာင့္ေခြးမ်ား အေနျဖင့္လည္း လူသိမ်ားသည္။
၅။ Canadian Eskimo Dog

ေျမာက္အေမရိကတြင္ မ်ိဳး႐ိုးအေျချပဳ ဆင္းသက္လာသည့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ မ်ိဳးႏြယ္ေရာစပ္ျခင္း မရွိသည့္ အရွားပါးဆံုး မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။
ျဖဴလြေသာ အေရာင္အဆင္းရွိၿပီး အေမရိကန္ ႏွင္းဝံပုေလြမ်ားသဖြယ္ ခ့ံညားလွပၿပီး သန္မာအားေကာင္းသည့္ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။
ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ သတၱိေကာင္းျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္းႏွင့္ သခင္အေပၚ တြယ္တာျခင္းတို႔သည္ ေဒၚလာ (၆၀၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၄။ German Shepherd

ကမာၻေပၚတြင္ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး စာရင္းဝင္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္း၏ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ာမန္သိုးထိန္းေခြးမ်ားကို ေခြးခ်စ္သူမ်ားက အလြန္လုိလား ႏွစ္သက္ေလ့ရွိသည္။
ဂ်ာမနီမွ စတင္ေပါက္ဖြားလာေသာ ေခြးမ်ားသည္ အေစာင့္ေခြးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သိုးအုပ္မ်ားကို ဝံပုေလြရန္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း လူအမ်ားကို ကူညီေပးေလ့ရွိသည္။
သတၱိရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း၊ သခင့္အလိုကို နားလည္ျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္းႏွင့္ ခိုင္းေစမႈကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ ဝိေသသေကာင္းမ်ားကို အျခားေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္မ်ားထက္ ပီျပင္ထင္ရွားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားတတ္ၾကသည္။
သခင္၏ အမိန္႔ကို တစ္သေဝမတိမ္း နာခံတတ္ၿပီး လူစိမ္းမ်ားကို ယဥ္ပါးမႈမရွိဘဲ သံသယႀကီးလြန္းျခင္းက အေစာင့္ေခြး ေကာင္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္လုိသူမ်ားအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည့္ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္သည္။
ဂ်ာမန္သိုးထိန္းေခြးမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး စစ္ေရးႏွင့္ မႈခင္းေရးရာ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္။ အဆိုပါေခြး တစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ(၆၅၀၀)မွ်ရွိသည္။
၃။ Samoyed

အေမြးႏုႏုမ်ားႏွင့္ ခ်စ္စရာ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသမွ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို Bjelkierဟူေသာ အမည္ျဖင့္လည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။
ဆိုက္ေဘးရီးယားတြင္ စြပ္ဖားဆြဲေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ ေနထိုင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး အေဆာ့သန္သည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ရာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ပင္ စိတ္ခ်လက္ခ် လႊတ္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
အျခားေသာ လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားကို ရန္လိုေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ အေစာင့္ေခြး အေနျဖင့္မူ Samoyedမ်ားက အသံုးဝင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေဒၚလာ (၆၅၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ေနအိမ္သို႔ ဧည့္သည္လာပါက ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုတတ္သည့္ ဧည့္ႀကိဳေခြးမ်ားျဖစ္သည္။
၂။ Rottweiler

ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ႏုိင္သည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခင္က ကၽြဲႏြားအုပ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ Rottweilerမ်ားကို လူအမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။
ႀကီးမားတုတ္ခိုင္ေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး ရွိေနၿပီး အလြန္ခြန္အားသန္မာၾကသည္။ ေဒၚလာ(၇၀၀၀)တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ လူစိမ္းသူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုတိုက္ခိုက္တတ္သည့္ အေစာင့္ေခြး အမ်ိဳးအစားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ယင္းတို႔ကို သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ေစၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တြင္ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။
၁။ Lowchen


ကမာၻေပၚတြင္ အရွားပါးဆံုး စာရင္းဝင္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးလည္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ Lowchenတို႔ကို Little Lion Dogဟုလည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။
ဥေရာပ ေဒသမွ စတင္ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခြးေလးမ်ားသည္ ျခေသၤ့မ်ားႏွင့္ သဏၭာန္တူၿပီး ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီႏွင့္ စပိန္တုိ႔တြင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးမ်ားအျဖစ္ စတင္ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။

Lowchenတို႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးခြံဖြဲ႕စည္းမႈ ရွိေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေမြးမ်ား ထူထူထပ္ထပ္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ၿပီး အေဆာ့သန္ကာ လူအမ်ားကို ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္တတ္သည္။

ထို႔အျပင္ သစၥာရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားတက္ႂကြျခင္း၊ အမိန္႔နာခံလြယ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ေနထိုင္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိသားစု ေမြးျမဴသင့္သည့္ ေခြးေလးမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ယင္းတို႔၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ(၇၀၀၀)ေက်ာ္မွ် ရွိသည္။
_Top Teny


http://www.7daydaily.com/story/14556#.U7GPSrHzuSp

ဒါလား ဟဲ့ ေခတ္စတုိင္လ္

အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခု ေခတ္စားေနတဲ့ စတုိင္လ္တမ်ိဳးက ကိုယ့္အသား အနာခံ လုပ္ၾကတာမ်ိဳးပါ။ တခ်ိဳ႕က စတုိင္လ္ရွိမွ စတားျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိၾကေလေတာ့ အခု ဓာတ္ပံုေတြထဲ မွာ ေတြ႔ရတာေတြ ၾကည့္ၿပီး ဒါလားဟဲ့ ေခတ္စတိုင္လ္ဆုိၿပီး အထူးသျဖင့္ လူလတ္ပိုင္းေတြနဲ႔ လူႀကီးပိုင္းေတြ ေျပာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ဓာတ္ပံု- The Mirror
 
လူငယ္ေတြဟာ ေခတ္ကို ဆန္းသစ္တတ္ၾကတာ သဘာဝျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ ဆန္းသစ္တဲ့ စတုိင္လ္ေတြကုိ ေခတ္ က လက္ခံပါ့မလားဆုိတာေတာ့ ေတြးစရာ ရွိတာေပါ့။ 

အခု ဓာတ္ပံုထဲက ေမာ္ဒယ္ လူငယ္ေလးဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ဘဝမွာကတည္းက ေခတ္ဆန္ေအာင္ တီထြင္တဲ့ေနရာမွာ ကိုယ့္အသားကို ေဖာက္၊ ကြင္းေတြ၊ နားသန္သီးေတြ၊ ခ်ိတ္ဆြဲ၊ ေဆးမင္ေၾကာင္ေတြ ထုိး၊ စတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အသားအေရးကို ပ်က္ဆီးေစတဲ့ နည္းလမ္းေတြ နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ထားတာပါ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း တခ်ိဳ႕ လူငယ္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ေတာင္ ခ်က္၊ လွွ်ာ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း စတာေတြမွာ ေဖာက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲထားတတ္တဲ့ စတုိင္လ္ေတြ လုပ္လာေနၾကတာ တျဖည္းျဖည္း မ်ား လာေနၿပီလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ 

စတုိင္လ္ ရွိတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ စတုိင္လ္ ေၾကာင့္ ကိုယ့္ က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္ဆီး သြား မယ့္ ကိစၥမ်ိဳးကိုေတာ့ ေရွာင္ရွားသင့္ၾကပါတယ္။ လူငယ္ေတြ အတုခုိးမမွားေစဖုိ႔ သတိနဲ႔ ဗဟုသုတ ရွိသင့္ၾကပါတယ္။ အိမ့္သံစဥ္ ~ 

http://blog.irrawaddy.org/2014/06/blog-post_8785.html 


ေသာက ေျဖ ေဆး 

ပုထုစဥ္ လူသားတို ့သည္ အဆိုးေလာကဓံ ေလးပါးနွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေဆြမ်ိဳးတို ့၏ ပ်က္စီးျခင္း၊
အနာေရာဂါ နိွပ္စက္ျခင္း၊စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္း၊စသည္ ့ တရားဆိုးတို ့နွင္ ့ေသာ္လည္းေကာင္း ၾကံဳ
ေတြ ့လာေသာအခါ စိတ္ဓါတ္တည္ျငိမ္မူကင္းလာ၏။ေလာကဓံ မုန္တိုင္းေၾကာင္ ့ဘဝ ပလၤယ္ ျပင္ တြင္ 

ေသာက လိွဳင္းေဘာင္ ဘင္ ခတ္ခဲ ့ရ၏။
 

ေယာနိေသာ မနသိကာရ ေခၚသည္ ့အသင္ ့အတင္ ့ နွလုံးသြင္း ဆင္ ျခင္ နိုင္ ျခင္း ေျဖ ေဆး မရွိလွ်င္

ေမွ်ာ္လင္ ့ျခင္း အ ေဆာက္အအုံမ်ား ျပိဳလဲသည္ အထိ ေသာက လိွဳင္းရိုက္ခတ္ျခင္းခံရတတ္၏။
ထို ေၾကာင္ ့ မိမိ စိတ္ဓါတ္ ၾကံ ့ခိုင္ နိုင္ ရန္ ေျဖ ေဆးလိုအပ္လာေလသည္။ ထို ေျဖ ေဆးတို ့ကား ဘု
ရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေပးခဲ ့၏။ အဖိုးထိုက္ေသာ ေဆးမ်ားပင္ တည္း။
 

ေလာကဓံ တရားကို ေလာက သားအားလံုး ခံၾကရမည္သာ ျဖစ္၏၊ေလာက ထဲတြင္ ေနထိုင္ သူျဖစ္ပါ
လွ်င္ မည္သူမွ် မလြတ္နိုင္ ၾက ၊သာမည လူသား ကို မဆိုထားဘိ၊ဘုရား ရွင္ ပင္ လွ်င္ ထို ေလာကဓံ
တို ့မွ လြတ္ေတာ္ မမူခဲ ့။ နီတိ ပညာ ရွင္ တို ့က အဆိုးအ ေကာင္း ေလာကဓံ တရားတို ့သည္၊လွည္းဘီး
ကဲ ့သို ့ပင္ အထက္တစ္လွည္ ့ ေအာက္တစ္လွည္ ့ေရာက္ၾကရ၏ဟု ဥပမာေပးခဲ ့သည္။

ဘုရားရွင္ သည္ တစ္ခါတစ္ ရံ မကုန္ မခန္းနိုင္ ေသာ လာဘ္လာဘ တို ့ကို ရရွိေတာ္မူ၏။တခါ တရံ မူ
ရွားရွားပါးပါး ၾကံဴေတြ ့ခဲ ့ရဖူး၏ ၊သာဓက တင္ ရလွ်င္ ေဝရဥၨာျပည္၌ ဝါကပ္ေတာ္မူစဥ္ ၊မုေယာဆြမ္း
ၾကမ္း(ျမင္းစားဆန္) မ်ားကိုပင္ ဘုည္းေပးခဲ ့ရဖူး၏။ ဇကနာဠ ပုဏၰားရြာ၌ ဆြမ္းခံစဥ္ လူမ်ားအား မာရ္
နတ္လွည္ ့စားမူေၾကာင္ ့ ဆြမ္းေလာင္းရန္ အမွတ္မရမိၾက၊ေဆးျမဲတိုင္းေသာ သပိတ္ျဖင္ ့သာ ျပန္ၾကြ

ေတာ္မူ ခဲ ့ရသည္ ။ လူ နတ္ျဗဟၼာ တို ့၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္း ခံရ ေသာ္လည္း စိဥၥမာဏ၏ စြပ္စြဲျခင္း ၊မာဂ႑ီ
၏ ဆဲေရးျခင္း စသည္တို ့ကို ခံေတာ္မူ ရ ေသး၏။
အတုလ ဥပသကါ သည္ ဘုရား ရွင္ အားေက်ာင္းသို ့ တရားနာ လာပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္၏။
ဘုရား ရွင္ က .''တရား နာျပီးျပီလား ''ဟု ေမးရာ -

''ျမတ္စြာဘုရား -တပည္ ့ေတ္ာ အရွင္ ေရဝတ ထံသြားရာ အရွင္ ေရဝတ က စကားမ ေျပာ ၊အရွင္ သာ
ရိပုတၲရာ ကအဘိဓမၼာ တရားေတြ မ်ားစြာ ေဟာသည္။အရွင္ အာနႏၵာ ေရာက္လွ်င္ နည္းနည္းပဲ ေဟာ
ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင္ ့ စိတ္ဆိုး၍ ဘုရားရွင္ ထံ ေရာက္ ခဲ ့ပါသည္ ''ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္ က ''အတုလ ' ေလာက ၌ ဘုရင္ ကို လည္း အခ်ိဳ ့ကဲ ့ရဲ ့ၾက အခ်ိဳ ့ခ်ီးမြမ္းၾက၏။
 
ေန-လ-ေျမ တို ့ကို လည္း အခ်ိဳ ့ကဲ ့ရဲ ့ၾက၊ခ်ီးမြမ္းသူက ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ငါ ဘုရား ကို ပင္ ကဲ ့ရဲ ့သူက
ကဲ ့ရဲ ့ၾက၊ခ်ီးမြမ္းသူက ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ လူ မိုက္ တို ့ကဲ ့ရဲ ့သည္မွာ လိုရင္းမဟုတ္ ၊ပညာ ရွိမ်ား မကဲ ့ရဲ ့ 
 
ေအာင္ ဂရုစိုက္ ေနရမည္။ ကဲ ့ရဲ ့ျခင္း မွာ ေခတ္ေပၚသ ေဘာ တရား မဟုတ္ ၊ေရွးေခတ္ေဟာင္း သ
ေဘာတရားျဖစ္၏၊ ဆိတ္ဆိတ္ ေနသူ ကိုလည္း ကဲ ့ရဲ ့၏၊စကားမ်ားသူကိုလည္း ကဲ ့ရဲ ့ၾက၏။ႏႈိင္းခ်ိန္

ေျပာတတ္သူကိုလည္း ကဲ ့ရဲ ့ၾက၏။ ေလာက၌ အကဲ ့ရဲ ့ လြတ္သူမရွိ ၊ေရွးကလည္း မရွိဘူး၊ေနာင္ လည္း
ရွိမည္ မဟုတ္ ၊ယခုလည္း မရွိ ''ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ ့၏။

ေရွ ့က ရဟန္းတစ္ပါး အိမ္တစ္အိမ္ ၌ ဆြမ္းခံရင္း ထိုအိမ္နွင္ ့ အကြ်မ္းတဝင္ ျဖစ္ေန၏။
 

ေနာင္ အခါ အားထုတ္၍ ရဟန္းသာ ျဖစ္သည္၊ထို အိမ္၌ အကြ်မ္းတဝင္ ရွိသည္ကို နတ္ တစ္ဦးက ထို
ရဟန္းပ်က္ဆီးမည္ ကို မလိုလား၊အက်ိဳးကို လိုလားသည္ ျဖစ္၍ ထိုအိမ္မွ အိမ္ ရွင္ မ အ ေယာင္ေဆာင္
ကာ''အရွင္ ဘုရား-ျမစ္ဆိပ္ ျမိဳ ့ဝ လမ္းမ သဘင္ ေနရာ တိုင္းတြင္ အရွင္ ဘုရားနွင္ ့တပည္ ့ေတာ္ မ အ

ေၾကာင္း မ ေကာင္းေျပာေနကုၾကျပီ''ဟုေလွ်ာက္၏။

ရဟန္းက ...ဆန္ ့က်င္ ဘက္ ပဲ ့တင္ ခတ္လာေသာ အသံတို ့ကား မ်ားလွစြာ၏၊ ရဟန္း ဆိုသည္မွာ
ထိုအသံမ်ားကို ခံနိုင္ ရည္ ရွိရမည္။ ထို အသံေၾကာင္ ့ညစ္ႏြမ္းျခင္း မျဖစ္နိုင္ ၊ေလတိုက္ တိုင္းလန္ ့

ေသာ သမင္ ပမာ အသံ ကို လန္ ့ေန ေသာ ရဟန္းကို စိတ္ေပါ ့သူဟု ဆိုၾကကုန္၏။
ထိုရဟန္းမ်ိဳးကာ အက်င္ ့နွင္ ့ မျပည္ ့စံု နိုင္ '''ဟု မိန္ ့ေတာ္ မူသည္။
ရဟန္း၏စကားကို ေကာက္ခ်က္ခ်လွ်င္ ကဲ ့ရဲ ့သည္ ကို လန္ ့ေန လွ်င္ အလုပ္ပ်က္ ရုံသာ ရွိသည္ ဟု
သ ေဘာထားရမည္ ကို ဆိုလိုသည္ ။

ေလာကဓံ တရားကို ခံနိုင္ စြမ္းရည္ ရွိသည္ ့ မိန္းမသား တစ္ဦး ကို တင္ ျပ ပါဦးမည္၊သူမ ကာ ဗႏၶဳလ
စစ္သူၾကီးက ေတာ္ မလိႅကာပင္ တည္း။ တစ္ေန ့၌ မလိႅကာသည္ ရဟန္းေတာ္ မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ေန
၏ ။သူ'' ခ်ီမ လာေသာ ေထာပတ္အိုး သည္ အခန္ ့မသင္ ့က်ကြဲသြားေလသည္ ၊အရွင္ သာရိပုတၲရာ
မေထရ္ျမတ္ က ''ကြဲတတ္ေသာ အရာ မွာ ကြဲမည္သာ ျဖစ္သည္။ စိတ္ပူ မ ေနနွင္ ့ မလိႅကာ''ဟု မိန္ ့

ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မလိႅကာ က မိမိ ခါးပိုက္အတြင္းမွ စာကို ထုတ္ျပျပီး ''အရွင္ ဘုရား -တပည္ ့ေတာ္
မ ရဲ ့ခင္ ပြန္းနွင္ ့တကြ သား သုံးက်ိပ္ သုံးေယာက္လံုးအသတ္ခံ ရ ေၾကာင္း စာရပါသည္။
ဒါကိုပင္ မပူပန္ ပဲ ေထာပတ္ အိုးေလး ကြဲရုံမွ်ျဖင္ ့ဘယ္မွာ စိုးရိမ္ပါ ့မလဲ။ ''ဟု ေလွ်ာက္၏။မလိႅကာ ၏


ေ လာကဓံ ခံနိုင္ စြမ္းရည္ ကား ခ်ီးမြမ္းထိုက္ လွ ေပသည္။

ဇာတ္ေတာ္လာ သာဓက တစ္ခုလည္း ရွိေသး၏ ေရွ ့က ပုဏၰားတစ္ဦးတြင္ သား ေသဆံုး၍မီးသျဂိဳဟ္

ေနၾက၏၊ထိုစဥ္ သိၾကားမင္းသည္ ခရီးသြားေယာက်္ား အသြင္ ေဆာင္ ကာ အဘယ္ေၾကာင္ ့ မငို ေၾကြး
ၾကပါသလဲ -ဟု ေမး၏။ ဖခင္ ပုဏၰားၾကီးက ေျမြ သည္ အ ေရ ေဟာင္းကို စြန္ ့သကဲ ့သို ့သူလည္း ကိုယ္
အ ေဟာင္းကို စြန္ ့၍ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေသ ၍ အသံုးမဝင္ ေတာ ့ေသာ ဤ ကိုယ္ၾကီးကို မီးရိႈ ့သည္
ကိုလည္း သူမသိေတာ ့၊ေဆြမ်ိဳး မ်ား ငို ေကြ်းေနၾကသည္ ကို လဲ သူ မသိ ၊သူ သြားရမည္ ့ လမ္း သြား
သည္ ျဖစ္၍ မငို ေၾကြးပါဟု ''ဆို၏။

မိခင္ ကို ေမးျပန္ ရာ ပုဏၰားမ က သူ ့ကို ငါ တို ့မ ေခၚပဲ ေရာက္လာတယ္၊ ယခု ငါတို ့မနွင္ ပဲ သူထြက္
သြားျပီ သူ သ ေဘာအတိုင္းလာ၍ သူ ့သ ေဘာ အတိုင္းသြားျခင္း ျဖစ္၍ ငိုျခင္းျဖင္ ့ အက်ိဳးမရွိနိုင္ ၊ဟု ေျပာခဲ ့သည္။ 
နွမ ျဖစ္သူကလည္း ကြ်န္မ ငို ေနလွ်င္ ကိုယ္ပိန္ခ်ဴံးရုံပဲ ရွိမွာေပါ ့၊ဘာမွ အက်ိဳးထူးလာမွာလဲ မဟုတ္ဘူး
ခ်စ္ခင္ ကြ်မ္းဝင္ သူ သာ စိတ္မခ်မ္းသာ ျဖစ္ၾကမယ္ ဟု ေျဖသည္။
 

ေသသူ ၏ မယား ကို ေမးရာ '''က ေလးသည္ ေကာင္းကင္ တြင္ သြားလာသည္ ့ လမင္းကို ရလိုေရး
အတြက္ ငို ေၾကြးသကဲ ့သို ့ေသသူကို တ ျပီးငို ေၾကြးျခင္းျဖင္ ့ အစားျပန္မရနိုင္ ၊ငို ေနလွ်င္ ထို က ေလး
မိုက္ ကဲ ့သို ့ပင္ ျဖစ္မည္ ဟု'' ေျဖခဲ ့သည္။

အ ေစခံ ကြ်န္ ကို ေမးျပန္ ရာ '''ကြဲျပီးေသာ အိုးကို ျပန္ဆက္ဖို ့ မျဖစ္နိုင္ သလို ေသသူကို တျပီး ငိုေဆြး

ေနျခင္းမွာ အိုးကို ျပန္ဆက္ ရန္ ၾကိဳးစားသူပမာ အက်ိဳးကို မျမင္ နိုင္ ပါ''ေျဖခဲ ့သည္။
ျမတ္ဗုဒၶ ၏ ေသာက ေျဖ ေဆး မ်ားကို ေသာက္၍ ဆင္းရဲ ေဖ်ာက္နိုင္ ၾကပါေစဟုသာ
စာေရးသူ ဆႏၵ ျပဳလိုက္ပါသည္။

12.6.2014. 


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454760131328253&set=a.153070

ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး လူငယ္လူရြယ္မ်ားအႏုပညာ နယ္ပယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိၿပီးေနာက္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားစြာ ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈအျပင္ ကံၾကမၼာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ပါ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ကတည္းက သန္းႂကြယ္သူေဌးေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။
အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ သန္းႂကြယ္သူေဌးေလးမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ား အနက္မွ အႂကြယ္ဝဆံုး ၁၀ ဦးကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

 
၁၀။ ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာ


ဘီဘာသည္ YouTube မွတစ္ဆင့္ စတင္လူသိမ်ားလာၿပီး အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကမာၻသိ အဆိုေတာ္ေလးတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကေနဒါ ေပါ့ပ္ဂီတ ၾကယ္ပြင့္သည္ ယခုအခါ အသက္(၂၀)သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ေဒၚလာ ၅၃ သန္းမွ် ႂကြယ္ဝေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၎၏ Baby သီခ်င္းသည္ ဘီဘာကို ကမာၻ႕နာမည္အႀကီးဆံုး အဆိုေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္လာေအာင္ တြန္းတင္ေပးခဲ့သည္။

၉။ အင္ဒီရာ႐ို႕စ္ဂ်ိမ္းစ္


ဂ်ိမ္းစ္၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာပံုကမူ အတန္ငယ္ ထူးျခားသည္။ သူမသည္ ကာလသားႀကိဳက္ မဂၢဇင္းႀကီး Soho ကို ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ သူေဌးႀကီး ေပါလ္ေရမြန္၏ ေျမးမေလး ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရမြန္ေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ၎၏အေမြကို ေလးႏွစ္ၾကာ အေမြဆက္ခံႏုိင္သည့္ အ႐ြယ္တြင္ ဂ်ိမ္းစ္က ခြဲေဝရရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ မွ် ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနၿပီ ျဖစ္သည္။

၈။ မုိင္ေလဆိုင္းရပ္စ္


ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝတြင္ စတင္ေအာင္ျမင္ၿပီး ႂကြယ္ဝလာသည့္ အႏုပညာရွင္ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ဆုိင္းရပ္စ္ျဖစ္သည္။ Disney ၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ရင္း နာမည္ေက်ာ္လာသည့္ အဆိုေတာ္မင္းသမီးေလးသည္ ယခုအခါ အသက္(၂၁)ႏွစ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ်ထိ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

၇။ အမ္မာဝပ္ဆန္


Harry Potter ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးကို သိမ္းက်ံဳးညႇိဳ႕ယူခဲ့ဖူးသည္။ အဆိုပါ ေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ အစဥ္တစိုက္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ် ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးေလးသည္လည္း ဇာတ္ကားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ ဝင္ေငြေကာင္းခဲ့ၿပီး ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ သူေဌး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အသက္(၂၄)ႏွစ္ရွိ အမ္မာသည္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ ႂကြယ္ဝသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၆။ ဒါကိုတာဖန္နင္း


ဖန္နင္းသည္ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ ဘဝကတည္းက ေဟာလိဝုဒ္တြင္ လူသိမ်ားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၎အသက္ (၁၀)ႏွစ္ခန္႔က နာမည္ေက်ာ္မင္းသား တြမ္ခ႐ုစ္ႏွင့္အၿပိဳင္ War of the Worlds ဇာတ္ကားတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ ေဟာလိဝုဒ္၌ တက္လမ္းေကာင္းမြန္သည့္ မင္းသမီးငယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ အသက္(၂၀)အရြယ္ မိန္းကေလးသည္ ယခုအခါ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၃၀ မွ် ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၅။ ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္


ဂ်ပ္စတင္ဘီဘာက ဂိုမက္ဇ္သည္ ၎ႏွင့္တြဲေန၍ နာမည္ပိုႀကီးလာေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဘီဘာ၏ ခ်စ္သူေဟာင္းသည္ ဘီဘာထက္ပင္ ပိုမိုခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဂိုမက္ဇ္သည္ အသက္(၂၁)ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အဆိုေတာ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ေရာ၊ ေဟာလိဝုဒ္၏ တက္သစ္စ မင္းသမီးေလးတစ္ဦးအျဖစ္ပါ ပရိသတ္ အခိုင္အမာ ရွိေနသည္။

၄။ အန္းဂက္စ္ဂ်ံဳးစ္


ဂ်ံဳးစ္သည္ ေဟာလိဝုဒ္တြင္ ေခတ္တစ္ခုကို အစျပဳမည့္ မင္းသားငယ္တစ္လက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ညႊန္းဆို ခံထားရသည္။ ၎သည္ အသက္(၂၀)မွ်သာ ရွိေသးေသာ္လည္း ႂကြယ္ဝမႈ အစုစုသည္ ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ မွ်ထိ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ Two and a Half Men ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ ခ်ာလီရွင္းႏွင့္အၿပိဳင္ သရုပ္ေဆာင္ရင္း ဂ်ံဳးစ္၏ ေအာင္ျမင္မႈက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

၃။ အီယန္သီဖူလာဂါ


ဖူလာဂါသည္ ၎၏ လွပမႈႏွင့္ ဖက္ရွင္အျမင္ ျပည့္ဝမႈတို႔ေၾကာင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ လူသိမ်ားသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး လူငယ္မ်ားစာရင္းတြင္ တတိယခ်ိတ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ကံၾကမၼာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူမအသက္ (၁၈)ႏွစ္အရြယ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က EuroMillions ထီေပါက္ၿပီး ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိေငြမ်ားကို စနစ္က်က် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္း တစ္စထက္တစ္စ တိုးပြားလာရာ ေျခာက္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဖူလာဂါ၏ ႂကြယ္ဝမႈ အစုစုသည္ ေဒၚလာသန္း ၁၉၀ ဖိုးမွ် ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

၂။ နစ္ခ္ဂ်ိဳနက္စ္


Jonas Brothers အမ်ိဳးသား အဆိုေတာ္ အဖြဲ႕မွ နာမည္အႀကီးဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည့္ နစ္ခ္သည္ စာေရးဆရာ၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ပါ လူသိမ်ားသည္။ Jonas Brothers အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေနျဖင့္ အႏုပညာ နယ္ပယ္တြင္ သီးျခားလႈပ္ရွားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အသက္(၂၁)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ၎၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ မွ်ထိ ရွိေနသည္။

၁။ ေဂ်ဒန္စမစ္သ္


နာမည္ေက်ာ္ ေဟာလိဝုဒ္မင္းသား ဝီလ္စမစ္သ္၏ သားျဖစ္ၿပီး အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးခ်ိန္၌ ေဒၚလာ ၂၁၅ သန္းမွ်ထိ ခ်မ္းသာေနသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယခုစာရင္းတြင္ အသက္အငယ္ဆံုးႏွင့္ အခ်မ္းသာဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ Karate Kid ဇာတ္ကားတြင္ ဂ်က္ကီခ်န္းႏွင့္အၿပိဳင္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို ဖခင္ႏွင့္ တြဲဖက္ကာ After Earth ဇာတ္ကားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းက ၎အတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေၾကး အမ်ားအျပား ရရွိလာေစခဲ့သည္။ စမစ္သ္၏ အသက္မွာ ငယ္လြန္းေသးေသာ္လည္း အႏုပညာပါရမီ ျပည့္ဝထက္သန္လြန္းသျဖင့္ ဖခင္၏ေျခရာကိုနင္းကာ ေဟာလိဝုဒ္၏ အထင္ကရ ၾကယ္ပြင့္တစ္ဦး ျဖစ္လာမည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းခ်ီးက်ဴးခံထားရသည္။

_Top10 for Everything


http://www.7daydaily.com/story/14305#.U62AdLHzuSp

ဆင္းရဲစဥ္က စြန္႔ခြာသြားသည့္ ခ်စ္သူေဟာင္းကို စိတ္ကူးဆန္းဆန္းျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား


Transformers ရုပ္ရွင္ကားမွ ဇာတ္၀င္ခန္းတစ္ခု
 
မိမိဆင္းရဲႏြမ္းပါးစဥ္က စြန္႔ပစ္သြားသည့္ ခ်စ္သူကို ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား တစ္ဦးက စိတ္ကူးဆန္းဆန္းျဖင့္ တံု႔ျပန္သြားခဲ့သည္။
ဝမ္ဟုသာ အမည္ေဖာ္ျပထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးသည္ ေဟာလီးဝုဒ္ စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံဇာတ္ကားအသစ္ Transformers: Age of Extinctionအတြက္ IMAX ႐ုပ္ရွင္႐ံု (၄)ခုစာ လက္မွတ္မ်ားကို သိမ္းက်ံဳးဝယ္ယူခဲ့သည္။

ယြမ္ႏွစ္သိန္းခြဲ (စတာလင္ေပါင္ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ဖိုးမွ်) အကုန္အက်ခံ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကို ဝမ္က အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ အခမဲ့ ေဝငွသြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎၏ ထူးထူးဆန္းဆန္း အျပဳအမူသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ Social Mediaမ်ားၾကားတြင္ လူေျပာမ်ားသည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း South China Morning Post သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုအမ်ိဳးသား၏ မ်ိဳး႐ိုးအမည္အတိုင္း ဝမ္ဟုသာ မွည့္ေခၚထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္က IMAX ႐ုပ္ရွင္႐ံု လက္မွတ္မ်ား ေဝငွမည့္ အေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ ေရးသားထားၿပီး ေမြးရပ္ဇာတိ နန္ဂ်င္းကိုေရာ၊ ဝမ့္ကိုပါ စြန္႔ခြာကာ ေဘဂ်င္းသို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည့္ ခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္ ဇာတ္လမ္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ဝမ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၇)ႏွစ္က ခ်စ္သူ၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရရွာသူ ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ၎သည္ ဆင္းရဲလြန္းလွသျဖင့္ ခ်စ္သူမိန္းကေလးကို ႐ုပ္ရွင္ပင္ လုိက္မျပႏုိင္ခဲ့ေခ်။ အဆုိပါ ျပစ္ခ်က္ျဖင့္ပင္ မိန္းကေလးက ဝမ့္ကို စိတ္ပ်က္ ေက်ာခုိင္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝမ္သည္ (၇)ႏွစ္တာ အေတာအတြင္း ရွန္ဟိုင္းတြင္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည္အထိ ဘဝကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္ မဝယ္ႏိုင္သျဖင့္ စြန္႔ခြာသြားသည့္ ခ်စ္သူေဟာင္းကို မိမိမည္မွ် ခ်မ္းသာေၾကာင္း ထူးျခားသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝမ္က ၎၏ ခ်စ္သူေဟာင္းကို ရည္စူးၿပီး “တစ္ခုတည္း ငါမင္းကို ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီတုန္းက မင္းေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ မွားခဲ့တယ္ ဆိုတာပဲ”ဟု Weibo ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ၎၏ Accountတြင္ ေရးသားထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ဝမ္က လက္မွတ္မ်ား အခမဲ့ ေဝငွမည့္ အစီအစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့သလို ထုိလက္မွတ္အားလံုး ဝယ္ယူသည့္အတြက္ ကုန္က်ေသာ ယြမ္ေငြႏွစ္သိန္းခြဲသည္ မိမိ၏ တစ္လဝင္ေငြ တစ္ဝက္ပင္ မရွိေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

South China Morning Post၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဇြန္လ (၂၆)ရက္ေန႔ထိ ဝမ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို လူေပါင္း(၁၁၀၀၀၀)ေက်ာ္က မွ်ေဝခဲ့ၿပီး မွတ္ခ်က္ေရးသားသူေပါင္း (၃၅၀၀၀)မွ် ရွိလာကာ အခမဲ့လက္ေဆာင္ ရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳ Blogေရးသူ (၁၅၉၀)မွ် ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
_Ref: Dailymail

http://www.7daydaily.com/story/14303#.U61_N7HzuSp

တန္ ရာ တန္ ဖိုး ေပး ပါ


        
 
အခက္အခဲေၾကာင္ ့၊စိတ္ဓာတ္မက်ျခင္း၊ဇြဲျဖင္ ့ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ျခင္းသည္ ေအာင္ ျမင္ ေရးအတြက္
အဓိက ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္၏။

အလုပ္ ရွာေန ေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္အား'ဘယ္နွယ္လဲ ၊အဆင္ ေျပရဲ ့လား'ဟု ေမးၾကည္ ့ရာသူက
စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ အမူအရာျဖင္ ့-မ ေျပပါဘူး၊အဲဒီအလုပ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၾကိဳတင္ ျပင္ ဆင္ မူေတြအ
မ်ားၾကီး လုပ္ ရဦးမယ္။အဲဒီလို လုပ္ဖို ့ကြ်န္ေတာ္ ့မွာ အခ်ိန္ မရွိဘူး။ အခ်ိန္ မ ေပးနိုင္ ဘူး ၊ကြ်န္ေတာ္က လြယ္လြယ္ကူကူနဲ ့ အဆင္ ေျပမယ္ ့အလုပ္ပဲလုပ္ခ်င္ တာ ဟု ျပန္ေျပာသည္။
 
ထိုျပင္ တကၠသိုလ္တြင္ ဥပ ေဒသင္ တန္းအတြက္ အ ေရြးခံရ ေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္ကလည္း -
ကြ်န္ေတာ္ ဥပ ေဒ ပညာ မသင္ ခ်င္ ေတာ ့ပါဘူး။ဘြဲ ့ရျပီးခ်က္ခ်င္း အလုပ္ ရ မွာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ေလးငါး
နွစ္သင္ယူျပီးေတာ ့လည္း လက္ေတြ ့ဆင္းရဦးမယ္ အဲဒီေနာက္ တစ္ခါ မ ေသခ်ာတဲ ့အမႈသည္ေတြကို
အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး ထိုင္ ေစာင္ ့ေနရအုံးမယ္'ဟု ေျပာသည္။

ဤသည္မွာ ယ ေန ့လူငယ္ အမ်ားစု ရင္ ဆိုင္ ေနရ ေသာ ျပႆနာ ၾကီးပင္ ျဖစ္သည္။
သူတို ့သည္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာ တစ္ခု အတြက္ တန္ ရာ တန္ဖိးုကို မ ေပးလိုၾက။အနာဂတ္ ၾကီးပြားေရး
အတြက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမူ မျပဳလိုၾက။ သူတို ့က တန္ဖိုးရွိေသာ ပစၥည္းကို တန္ဖိုးနည္းနည္းျဖင္ ့လြယ္လြယ္
ကူကူ ရလို ၾကသည္။

မိမိ စိတ္ကို ပြင္ ့ပြင္ ့လင္းလင္းထားျပီး စဥ္းစားၾကည္ ့ပါ မိတ္ေဆြ။

လူဘဝတြင္ လူတစ္လုံး သူတစ္လုံး ျဖစ္ေနသူတိုင္း ဘယ္အရာ ကိုမွ အလကား မရခဲ ့ၾက ပါ။တန္ ရာ တန္
ဖိုးေပးျခင္းတည္းဟူေသာ ၾကိဳတင္ ျပင္ ဆင္ မူ ၊ၾကိဳတင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမူ ျဖင္ ့သာ ရယူခဲ ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္
လူအမ်ားစု ၾကီးသည္ ၾကီးပြားခ်င္ ၾက ေသာ္လည္း ၾကီးပြားနိုင္ သည္ ့ အလုပ္ကို မလုပ္ဘဲ အရာ မ
ေရာက္သည္ ့ အ ေသးအဖြဲ ့ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင္ ့ မိမိ တို ့၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စ ကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေနၾကသည္။
ေလာက တြင္ ဘယ္အလုပ္ကိုပဲ လုပ္လုပ္ ၊ၾကိဳတင္ ျပင္ ဆင္ ျပီးမွ အ ေျခခံ အုတ္ျမစ္ ခိုင္ ခိုင္ ခ်ျပီးမွ
လုပ္ ရသည္။ သို ့မွသာ ထိုအလုပ္သည္ ခိုင္ မာမည္ ၊တည္တံ ့မည္။

လုပ္ငန္းတစ္ ရပ္ ေအာင္ ျမင္ ဖို ့အတြက္ လူတိုင္းအဖို ့အဓိက လိုအပ္ ေနသည္မွာ ဇြဲ စိတ္ ျဖစ္သည္။
ဘယ္အလုပ္မဆို သူ ့အတိုင္းတာနဲ ့သူ ခက္ခဲၾကသည္ခ်ည္းပင္။ သို ့ေသာ္လည္း အခက္အခဲ ေၾကာင္ ့
စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ ့ျခင္းမရွိဘဲ ဇြဲစိတ္ျဖင္ ့ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ လွ်င္ မ ေအာင္ ျမင္ ေသာ လုပ္ငန္း
ဟူသည္ မရွိနိုင္။ အ ေနွးနွင္ ့အျမန္ ေအာင္ ျမင္ ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုကို လြယ္လြယ္ နဲ ့
လက္ေလွ်ာ ့တတ္သူသည္ ဘဝ တြင္ ဘယ္ေတာ ့မွ ေအာင္ ျမင္ မူ မရနိုင္ ပါ။ တနည္းနွင္ ့ မ ေအာင္
ျမင္ လွ်င္ ေနာက္ တစ္နည္းနွင္ ့ထပ္ၾကိဳးစားပါ။

ဇြဲရွိျခင္း၊ ၾကိဳးစားျခင္းသည္တန္ဖိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္ ။တန္ ရာ တန္ဖိုး ေပးသူသည္ ထို တန္ဖိုး နွင္ ့ကိုက္
ညီေသာ ပစၥည္းကို မလြဲမ ေသြ ရလိမ္ ့မည္။ ပညာအ ေျခခံလည္းနည္းျပီး ပိုက္ဆံလည္းမရွိေသာ လူငယ္
ေတြ ခ်မ္းသာသြားၾကသည္ကို ကြ်န္ပ္တို ့ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ျမင္ ေနၾကရသည္။ သူတို ့ယင္းခ်မ္းသာလာ
ၾကသည္မွာ''စိုင္ ေကာ္လို ့ခ်ဴံေပၚေရာက္လာ ''ေသာေၾကာင္ ့မဟုတ္။
သူတို ့လုပ္လို ေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၾကိဳတင္ ျပင္ ဆင္ မူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ ့ၾကသာေၾကာင္ ့
သာ ျဖစ္သည္။
 
ေရကူးတတ္ခ်င္ ရင္ ေရနစ္ခံ၍ ေရကူးေလ ့က်င္ ့ရမည္ ။စာတတ္ခ်င္ လွ်င္ အခ်ိန္မွန္ ၾကိဳးစား၍ စာ
က်က္ ရမည္ ။စစ္ဗိုလ္ ျဖစ္ခ်င္ လွ်င္ ပင္ ပန္းခံ၍ စစ္သင္ တန္းတက္ ရမည္။ ၾကီးပြားလိုသူတြင္ ရည္မွန္း
ခ်က္ ပန္းတိုင္ ရွိရမည္။ ပန္းတိုင္ ကိုဘယ္ေတာ ့မွ မ်က္ျခည္မျပတ္ ရ။ မိမိ ၏ ေန ့စဥ္ ေတြးၾကံ ေျပာဆို
လုပ္ကိုင္ မူ မွန္သမွ်သည္ ပန္းတိုင္ နွင္ ့ အျမဲတမ္းပတ္သက္ ေနရမည္။ တဒဂၤ ေပ်ာ္ရႊင္ မူ ၊သာယာမူ ၊
ျဖားေယာင္းမူမ်ားေၾကာင္ ့ ပန္းတိုင္ ေပ်ာက္မသြားေစရ။

''ေအာင္ ျမင္ ၾကီးပြားသူ ''ဆိုသည္မွာ သူမ်ားထက္ ပို၍ ဇြဲရွိသူပင္ ျဖစ္သည္ ထိုေၾကာင္ ့မ ေအာင္ ျမင္
သး၍ စိတ္ဓာတ္မက်ပါနွင္ ့ မ ေအာင္ ျမင္ ျခင္းသည္ ပင္ လွ်င္ ''ေအာင္ ျမင္ မူတံခါး''ကို ဖြင္ ့ေပး
ေသာ ေနာက္ဆုံး ''ေသာ ့''ျဖစ္နိုင္ ေပသည္။
 
ေလာက တြင္ ကြ်နု္ပ္ တို ့ျမတ္နိုးေသာ အရာ တိုင္းသည္ သူ ့တန္ဖိုးနွင္ ့သူ ရွိၾကသည္။ ထိုအရာ ကို
လိုခ်င္ ၊ရခ်င္ လွ်င္ တန္ ဖိုး ကို ေပးရမည္။ တန္ဖိုး ဟူသည္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ ျဖစ္သည္ ၊တနည္းအား
ျဖင္ ့ၾကိဳးစားအားထုတ္မူ ျဖစ္သည္။

ၾကိဳးစားအားထုတ္မူ တြင္ လည္း အာရုံ စိုက္မူ ရွိရမည္၊ဇြဲရွိရမည္၊စြန္ ့လႊတ္ ရသည္၊အနစ္နာခံရသည္။
အလကား ရလိုသူသည္ ''အလကား လူ '' ျဖစ္သည္ ။အလကား လူ သည္ လူ ့ဘဝတြင္ ေန၍ သူ ့အ
တြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ သူ တစ္ပါးအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ။စင္ စစ္ ''လူ''သည္ လူ ့ေလာက သို ့
ေရာက္လာသူမွာ မိမိ အတြက္နွင္ ့ သူတစ္ပါးအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ အလုပ္ တခုခု ကို လုပ္ကိုင္ ရန္
  ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင္ ့''လူ''သည္ လူ ့ဂုဏ္ သိကၡာ ရွိရန္အတြက္ သင္ ့ေလွ်ာ္ရာ အလုပ္တခုခု ကို လုပ္ ရမည္။
ယင္းအလုပ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဗဟုသုတ ကို ဆည္းပူးရမည္ ။အလုပ္တြင္ ငယ္သည္ ၊ၾကီးသည္ဟူ
ေသာ အခ်က္သည္ အဓိက မဟုတ္ ။ ငယ္ေသာ အလုပ္ ကို ေကာင္းစြာ လုပ္ကိုင္ လွ်င္ ၾကီးေသာ အ
လုပ္ ျဖစ္လာနိုင္ သည္။

 
ေလာက တြင္ မိတ္ေဆြ လို ခ်င္ေသာ အရာ အတြက္ တန္ဖိုး တစ္မ်ိဳးတည္းသာရွိသည္ ။ဘယ္သူ မွ
ေလွ်ာ ့ေစ်းျဖင္ ့မရနုိင္ ဘုရင္ လည္း ထို ေစ်းကိုပင္ ေပးရမည္၊သူေတာင္းစား လည္း ထို ေစ်းကိုပင္
ေပးရမည္။သဘာဝ အ ေရာင္းသမားသည္ ဘယ္သူ ကိုမွ ေလွ်ာ ့ေစ်းျဖင္ ့မ ေရာင္း။
ထိုေၾကာင္ ့ ေလာက တြင္ လူ တစ္လုံး သူတစ္လုံး ျဖစ္ခ်င္ လွ်င္ လိုခ်င္ ေသာ အရာအတြက္ ပထမ
ဦးစြာ တန္ ရာ တန္ဖိုး ေပးပါ ။ထိုတန္ဖိုးကို မိတ္ေဆြကိုယ္စား ဘယ္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ စိုက္
မ ေပးနိုင္၊ ကိုယ္ တိုင္ ေပးမွ ကိုယ္ ရမည္ ျဖစ္ပါသတည္း။
23/6/2014 .
 
 

ကိုယ္ပိုင္ စာ ၾကည္ ့တိုက္ ထားပါ 
''ကိုယ္ပိုင္ စာၾကည္ ့တိုက္ သည္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝတြင္ ဂုဏ္ယူစရာ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းျဖစ္၏။
လူ တစ္ေယာက္ဟူ၍ျဖစ္လာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ စာအုပ္မ်ား ရွိရမည္။စာၾကည္ ့တိုက္သည္ ဇိမ္ခံပစၥည္း
မဟုတ္။ လူ ဘဝ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းသာ ျဖစ္၏။

ယခုေခတ္တြင္ လူကုံထံ အိမ္အမ်ားစု၏ ဧည္ ့ခန္းေဆာင္ မွန္ဗီရုိမ်ားထဲ၌ စာအုပ္မ်ားကို မျမင္ ရဘဲ
လက္ဖက္ ရည္ ပန္းကန္၊လက္ဖက္ ရည္ ေၾကြကရား၊ေၾကြ ပန္းကန္ျပားစသည္ ့မီးဖိုေခ်ာင္ သုံးပစၥည္း
မ်ားကိုသာ ေတြ ့ျမင္ ရသည္ မွာ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွသည္။

''ပစၥည္း မွန္ ေနရာ မွန္'' မရွိသည္ သာမက ဂုဏ္မယူအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို အျမတ္တနိုး ဂုဏ္တင္
ဗန္းျပထားေသာေၾကာင္ ့''ဘုရား ကား ေအာက္ ၊ ေမ်ာက္ ကား အထက္ ''သ ေဘာမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေန၏။
ကြ်နု္ပ္တို ့သည္ တစ္လြဲ ဆံပင္ ေကာင္းေနၾကသည္။ သို ့မဟုတ္ အ ေတြးေခ်ာ္ အျမင္ မွားေနသည္ ။
တကယ္တန္း ေရရွည္ တန္ဖိုးကို တြက္ၾကည္ ့လွ်င္ လူ ့ဘဝတြင္ စာအုပ္ထက္ ဘယ္ပစၥည္းက သာ
နိုင္ ပါမည္နည္း။

လူ မ်ိဳးႏြယ္ အဆက္ဆက္၏ အသိပညာ၊အတတ္ပညာမ်ားကိန္းေအာင္းရာ စာအုပ္မ်ားေၾကာင္ ့သာလွ်င္
ကြ်န္ုပ္တို ့၏ ေလာကၾကီး တစ္ခုလုံး အဆင္ ့ဆင္ ့တိုးတက္လာခဲ ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
သို ့ျဖစ္ပါလ်က္ မိမိ တို ့၏အိမ္ဦးခန္းတြင္ စာအုပ္မ်ားကို ''ဘုရား တစ္ဆူ ဂူတစ္လံုး''သဖြယ္ တင္ ့တင္ ့
တယ္တယ္ ဂုဏ္ယူဗန္းျပထားရန္ ဘာေၾကာင္ ့သတိမရၾကပါသနည္း။

လိုရင္းကို ေျပာရလွ်င္ စာဖတ္သူ မိတ္ေဆြ မ်ား ကိုယ္ ့အားကိုယ္ကိုး တစ္ကယ္တမ္း ၾကီးပြားလိုလွ်င္
စာအုပ္ေတြကို ေခ်ာင္ ထိုးမထားပါနွင္ ့။ဟိုပစ္ ဒီလႊင္ ့မထားပါနွင္။ စာအုပ္၏ ဂုဏ္ ရည္နွင္ ့သင္ ့ေလ်ာ္
ဟပ္စပ္ေသာ ေနရာတြင္ တရိုတ ေသ ျမတ္ျမတ္နိုးနိုး ထားရွိပါ။ ယင္းသို ့ထားရွိျခင္းပင္ လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္
စာၾကည္ ့တိုက္ (ဝါ)အိမ္တြင္းစာၾကည္ ့တိုက္ က ေလးတစ္ခု တည္ေထာင္ ျခင္းျဖစ္၏။ ကိုယ္ပိုင္ စာ
ၾကည္ ့တိုက္ က ေလး တစ္ခု ရွိလွ်င္ အိမ္၏ က်က္သ ေရ ကိုလည္း ေဆာင္ သည္။ မိမိ နွင္ ့တကြ မိသား
စုတစ္ခုလံုး အတြက္ ''ရာသက္ပန္ အသိပညာ ဘဏ္တိုက္ ''ဖြင္ ့လွစ္ထားရာလည္းေရာက္သည္။
မိမိ အိမ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ စာၾကည္ ့တိုက္ မထားရွိေသးသူ သည္ မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္ တိုးတက္ေရး၊အမွန္တ
ကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေအာင္ ျမင္ ေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈထားသူပင္ ျဖစ္သည္။

လူ သည္ မုန္ ့အားျဖင္ ့သာလွ်င္ အသက္ကို ေမြးရမည္ မဟုတ္'ဟူ၍ ခရစ္ေတာ္ က မိန္ ့ဆိုခဲ ့၏။
အဓိပၸါယ္ မွာ အသက္ ရွင္ ေရးအတြက္ အစားအစာ တစ္ခုတည္းကိုသာ စားေနရသည္ မဟုတ္၊စိတ္
ဓာတ္တိုးတက္ေရး အတြက္ ဦးေနွာက္ ကိုလည္းအစာေကြ်း ရဦးမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
စာအုပ္မ်ားသည္ ဦးေနွာက္ အတြက္ အစားအစာ မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင္ ့ အိမ္တိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္
စာၾကည္ ့တိုက္ က ေလးရွိရမည္။ သို ့ေသာ္ တစ္ပါးသူ ထံမွ ငွားရမ္းထားေသာ စာအုပ္ျဖင္ ့ ကိုယ္ပိုင္

စာၾကည္ ့တိုက္ ထူေထာင္၍မျဖစ္။ ငွားရမ္းထားေသာ စာအုပ္မ်ားသည္ မိမိအိမ္သို ့ခဏ လာလည္ေသာ
မိတ္ေဆြမ်ားနွင္ ့တူသည္။ ကိုယ္ပိုင္ စာအုပ္ မ်ားမွာမူ မိမိ၏ အနီးကပ္ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္သည္။
အ ေကာင္းဆုံး အ ေဖာ္ မြန္လည္း ျဖစ္သည္ ။အခ်ိန္မ ေရြး တိုင္ ပင္ ေဆြးေႏြးနိုင္ ေသာ အၾကံေပး
လမ္းညြန္ပုဂၢိဳလ္ လည္းျဖစ္သည္။
ေလာကတြင္ လူ သားတိုင္းေအာင္ ျမင္ျပီး ၾကီးပြားလိုၾကသည္။စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ ၾကသည္။ စိတ္ ခ်မ္းသာ
ေစြာေအာင္ျမင္ ၾကီးပြားျခင္းကို လူတိုင္းေတာင္ ့တ ၾကသည္။ ထာဝရ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေအာင္ ျမင္ၾကီးပြား
ျခင္းကို ရရွိရန္ အ ေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ စာအုပ္ စာေပ နွင္ ့ေမြ ့ေလ်ာ္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။
 
ထိုေၾကာင္ ့မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊အ ေထြ ေ
ေထြ ဗဟုသုတ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္အပန္းေျဖ မူအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အ ေထာက္
အပံ ့ျဖစ္နိုင္ေသာ သက္ဆိုင္ ရာ ဘာသာရပ္ မ်ိဳးစုံ စာေကာင္းေပမြန္ မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ဝယ္ယူစု
ေဆာင္းျပီး ကိုယ္ပိုင္ စာၾကည္ ့တိုက္တစ္ခု ေထာင္ ျဖစ္ေအာင္ ေထာင္ ဖို ့အခ်ိန္ ဆြဲ မ ေနပါနွင္ ့။
ရွိသမွ် စာအုပ္နဲ ့သာ စတင္ လိုက္ပါ။ေနာက္ေတာ ့တျဖည္းျဖည္းနွင္ ့ အ ေရအတြက္ မ်ားလာပါလိမ့္မည္
အျခား အိမ္သုံး ဇိမ္ခံပစၥည္း ေတြကို ေပၚလာတိုင္း မ ေမ့မ ေလ်ာ ့ဝယ္ယူသလို ဝယ္သင္ ့ေသာစာအုပ္
ကိုလည္း ဝယ္ျဖစ္ေအာင္ ဝယ္ထားလိုက္ဖို ့သာ အ ေရးၾကီးသည္။

စာအုပ္ ဝယ္ ရာ တြင္ အသစ္ အ ေဟာင္း ေရြးေနစရာ မလိုပါ ။မိမိ အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ ့ စာအုပ္ ျဖစ္
ဖို ့သာ လို၏။သို ့ေသာ္ ေလာကုတၲရာ စာေပ နွင္ ့ ေလာကီ စာေပ နွစ္မ်ိဳးစလံုး စုံလွ်င္ေတာ ့အ ေကာင္းဆုံးပင္ ။ေလာကုတၲရာ စာေပ တြင္ ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ား ပါဝင္ ျပီး၊ေလာကီစာေပ တြင္ မူ သိပၸံ ၊ဝိဇၨာ စာအုပ္မ်ားပါဝင္ သည္။

စာၾကည္ ့တိုက္ တစ္ခု စတင္ ထူေထာင္ ျခင္းသည္ ဘဏ္တိုက္တြင္ ေငြ စုစာရင္းတခု ဖြင္ ့လွစ္ျခင္းနွင္ ့
အလားတူသည္။ စတင္ မိလွ်င္ ထပ္ျဖည္ ့ဖို ့ကိုပါ စိတ္ေစာေနတတ္သည္ ။စာအုပ္ ဝယ္၍ ကုန္သြား
ေသာေငြေၾကးသည္ အျခားပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုန္သြားေသာ ေငြ ေၾကးထက္ အက်ိဳးရွိနိုင္ သည္။
စာေကာင္း ေပမြန္ မ်ားကို နည္းမွန္ လမ္းမွန္ ဖတ္ ရႈ အသံုးခ်ျခင္းသည္ မိမိ ဘဝ တိုးတက္ ေရးအတြက္
အမွန္တကယ္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္း အရင္းအနွီး ၏ အက်ိဳးေက်းဇူး သို ့မဟုတ္ တန္
ဖိုးကို ေငြ ေၾကးျဖင္ ့ တိုင္းတာ၍ မရနိုင္။

စာၾကည္ ့တိုက္ ရွိ စာအုပ္မ်ားသည္ လူ တစ္ေယာက္အတြက္ ရာသက္ပန္ အရင္းအနွီး လည္း ျဖစ္သည္။
တနည္းဆိုေသာ္ စာအုပ္ ေကာင္းတစ္အုပ္ကို ဖတ္ ရျခင္းသည္ မိတ္ေကာင္း၊ေဆြေကာင္း၊ ဆရာ
ေကာင္း သမားေကာင္း နွင္ ့ အျမဲတမ္း အဆက္သြယ္ ရ ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူ ့စာအုပ္ မွ တဆင္ ့
စာေရးဆရာ နွင္ ့ေတြ ့ဆုံ နွီးေနွာခြင္ ့ရသည္။ သူသည္ စာဖတ္ သူအား ပညာ လည္းေပးသည္။
စိတ္ဓာတ္မက် ေစရန္ လည္းအားေပးသည္၊ စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ၊ေပ်ာ္စရာ စကားကိုလည္း ေျပာသည္။

ထိုေၾကာင္ ့ စာေကာင္းေပမြန္ ေတြ နွင္ ့သာ အျမဲတမ္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနရလွ်င္ ကြ်န္ုပ္ တို ့သည္
ဘယ္ေတာ ့မွလည္း စိတ္ဓာတ္ မက်နိုင္ ။အားမာန္ေတြ အျမဲတမ္း ျပည္ ့ေနလိမ့္မည္ ။
ေလာက မွာအျခား ပစၥည္းေတြ အားလံုး ဂုဏ္ ရည္ က်ဆင္းသြားနိုင္ ေပမယ္ ့ စာအုပ္ ဂုဏ္ ရည္ က  ေတာ ့ထာဝရ တည္ ရွိေနမွာပါ'ဟု အ ေမရိကန္ စာေရးဆရာၾကီး ဝါရွင္ တန္ အာဗင္ က ေျပာခဲ ့ဖူး
သည္။ အဂၤလိပ္ စာေရး ဆရာၾကီး ေသာမတ္ကာလိုင္း ကလည္း ဒီေခတ္ မွာ ''တကယ္ ့တကၠသိုလ္''
ဆိုတာ စာၾကည္ ့တိုက္ ပါပဲ ဟု ေျပာခဲ ့၏။

ထိုေၾကာင္ ့ မိမိ ကိုယ္ကို ေခတ္မီသည္ ၊ဂုဏ္ ရွိသည္ ၊ယည္ေက်းသည္၊အဆင္ ့အတန္းရွိသည္ ဟု
ယူဆ သူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ အိမ္တြင္း စာၾကည္ ့တိုက္ ထားရွိသင္ ့ပါသတည္း။

24/6/2014.
 

ဘာသာ တရား လိုအပ္ျခင္း.


                           The Need For a Religion.
                           ~~~~~~~~~~~~~~~
                           ဘာသာ တရား လိုအပ္ျခင္း.
                           ~~~~~~~~~~~~~~~

To understand the real purpose of life.it is advisable for a person to choose and follow

anethical-moral system that restrains a person from evil deeds. encourages him to do good

and enables him to purify his mind.for simplicity.we shall call this system'religion'

ဘဝ၏ ရည္ ရြယ္ခ်က္ အစစ္ အမွန္ကို သိနားလည္ ေရးအတြက္ လူ တစ္ေယာက္သည္ ကိုယ္က်င္ ့
 
စာရိတၲဆိုင္ ရာ စနစ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ ၍ လိုက္နာက်င္ ့သုံးသင္ ့သည္ ။ထို ကိုယ္က်င္ ့စာရိတၲ စနစ္
 
သည္ မ ေကာင္းမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကည္ ရန္ ခ်ဴပ္ထိန္းေပးရမည္။ ေကာင္းမူမ်ားကို ျပဳလုပ္
 
ရန္ အားေပးရမည္။ သူ၏ စိတ္ကို ျဖဴစင္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ ရန္ စြမ္းေဆာင္ ေပးနိုင္ ရမည္ ။လြယ္ကူ ရွင္း
 
လင္းေစရန္အတြက္ ထိုစနစ္ ကို ''ဘာသာ တရား''ဟု ကြ်နု္ပ္ တို ့ေခၚဆိုၾကပါစို ့။

'Religion is the expression of the striving man. it is his greatest power .

leading him onwards to selfrealisation.it has the power to transform one with negative

characteristics into someone with positive qualities .it turns the ignoble.noble. the

selfish. unselfish. the pround. humble: the haughty, forbearing: the greedy, benevolent:

the cruel, kind: the subjective, objective.

ဘာသာ တရားသည္ အမွန္တရားအတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနသူ တစ္ဦး၏ သ ေဘာထား ေဖာ္ျပခ်က္

ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သူ၏ အၾကီးမားဆုံးေသာ စြမ္းရည္ ျဖစ္၏။သူ ့ကိုယ္သူ ျမင္ သိလာရန္ သူ ့အား ေရွ ့

သို ့ ပို ့ေဆာင္ ေပး၏။ အနုတ္ လကၡဏာ ဓ ေလ ့စရုိက္ ရွိသူ တစ္ဦးအား အ ေပါင္းလကၡဏာအရည္ အ

ေသြးမ်ား ရွိလာေအာင္ ေျပာင္းလဲေပး၏။

ဘာသာ တရားသည္ မ ျမင္ ့ျမတ္သူတို ့အား ျမင္ ့ျမတ္လာေအာင္ ၊ကိုယ္က်ိဳးရွာသူ မ်ားအား ကိုယ္က်ိဳး

စြန္ ့လာေအာင္ ၊ေထာင္ လႊားသူမ်ားအား မာန္စြယ္ က်ိဳးလာေအာင္ ၊ေမာက္မာ သူမ်ားအား သီးခံတတ္

လာေအာင္ ၊ေလာဘ ၾကီးသူ မ်ားအား သ ေဘာထား ေကာင္းလာေအာင္ ၊ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူမ်ား

အား သနားၾကင္ နာတတ္လာေအာင္ ပုဂၢလိက အျမင္ ရွိသူ မ်ားအား ဓမၼ ဓိ႒ာန္ အျမင္ ရွိလာေအာင္

ေျပာင္းလဲေပးသည္။

Every religion represents, however imperfectly. a reaching up wards to a higher level of

being.From the earliest times. religion has been the source of man's artistic and cultural

inspiration. Although many forms of religion had come into being in the course of history.

only to pass away and to be forgotten.each one in its time had contributed something

towards the sum of human progress.

''ဘာသာ တရားတိုင္း ပင္ လွ်င္ မည္သို ့ပင္ မျပည္ ့စံု ေစကာမူ အဆင္ ့ျမင္ ့ေသာ လူ သားအျဖစ္သို ့

ေရာက္ေအာင္ ဘဝ ျမင္ ့တက္ေရး လမ္းစဥ္ကို ကိုယ္စားျပဳ၏။ အ ေစာဆုံး အခ်ိန္မွ စ၍ ဘာသာ တရား

သည္ လူ သားတို့ ့အား အနုပညာ နွင္ ့ယဥ္ေက်းမူဆိုင္ ရာ စိတ္ဓာတ္မ်ား ထက္သန္တက္ၾကြလာေစ

သည့္ အ ေၾကာင္းရင္း ဇာစ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပ သည္။

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘာသာ တရား၏ အသြင္ မ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာၾကျပီးေသာ္ ေမွးမိွန္ကာ ကြယ္

ေပ်ာက္သြားၾက၏။သို ့ေစကာမူ ဘာသာ တရားတစ္ခုစီသည္ ၄င္းေပၚေပါက္သည္ ့ အခ်ိန္အခါ ၌ လူ

သားတို ့၏ တိုးတက္မူ အ ေပါင္းအစု ေတြ တစ္စုံ တစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာျဖင္ ့ ေထာက္ပံ ့ကူညီေပး

ခဲ ့သည္သာ ျဖစ္၏။

''Christianity helped to civilise the a West , and the weakening of its influence has marked

a downward trend of the Occidental spirit.

Buddhism , which civilised the greater part of the East long before . is still a vital force.

and in this age of scientific knowledge is Likely to extend and to strengthen its influence.

''it dose not, at any point. come into conflict with modern knowledge. but embraces and

transcends all of it in a way that no other sysetem of thought has ever done before or is

ever Likely to do,

''ခရစ္ယာန္ ဘာသာ သည္ ကမၻာ ့အ ေနာက္ျခမ္းကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ကူညီေပးခဲ ့၏။

၄င္း၏ ဩဇာ အရွိန္အဝါ ေလ်ာ ့က်လာျခင္း သည္ အ ေနာက္တိုင္း စိတ္ဓာတ္ ေရစီးေၾကာင္း ေလ်ာ

ဆင္းျခင္းနွင္ ့တိုက္ဆိုင္ လ်က္ ရွိ၏။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ထက္ မ်ားစြာပို၍ေစာကာ ကမၻာ ့အ ေရွ ့ျခမ္း တိုင္းနိုင္ ငံ အမ်ားစု ကို ယဥ္ေက်း

ေစခဲ ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ သည္ ယ ေန ့အလြန္အ ေရးပါေသာ ခြန္အား တစ္ ရပ္ ျဖစ္ေန ေပ ေသး၏။

သိပၸံ အသိပညာ တိုးတက္ေန ေသာ ယခုေခတ္၌ ၄င္း၏ ဩဇာ အရွိန္အဝါ ကို ပို၍ တိုးခ်ဲ ့နိုင္၊ပို၍ၾကံ ့

ခိုင္ ေစနိုင္ ေသာ အလားအလာ ရွိ၏။

ဗုဒၶ ဘာသာ သည္ သိပၸံနည္းက် ေခတ္သစ္ အသိပညာနွင္ ့ မည္သည္ ့အခ်က္တြင္ မွ ဆန္ ့က်င္ ဘက္

မျဖစ္ေခ်။ ေခတ္သစ္ အသိပညာ အားလုံးကို ဗုဒၶ ဘာသာက ေထြးပိုက္၍ ေက်ာ္လြန္သြားနိုင္ ၏။

ဤသို ့စြမ္းေဆာင္ နိုင္ မူကို အျခားမည္သည္ ့ အ ေတြးအ ေခၚ စနစ္ကမွ မျပဳလုပ္ နိုင္ ခဲ ့ပါ။

ေနာင္ တြင္ လည္း ျပဳလုပ္ နိုင္ မည္ မဟုတ္ပါ။

''Western man seeks to conquer the universe for material ends.

Buddhism and Eastern philosophy strive to attain harmony with nature and spiritual

satisfaction,

''အ ေနာက္တိုင္းသားတို ့သည္ ရုပ္ ဝတၴဳ တိုးတက္ ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖင္ ့စၾကာဝဠာကို ေအာင္ နိုင္

ရန္ နည္းလမ္းရွာ ၾက၏။

ဗုဒၶ ဘာသာ နွင္ ့ အ ေရွ ့တိုင္း ဒႆန ပညာသည္ သဘာဝ နွင္ ့ သဟာဇာတ ျဖစ္ျပီး စိတ္ပိုင္း ဆိုင္

ရာ ေက်နပ္မူကို ရရွိရန္ ၾကိဳးစားၾက၏။

''Religion teaches a person how to calm down the senses and make the heart and mind

peaceful.

The secret of calming down the senses is to eliminate desire which is the root of our

disturbances.

It is very important for us to have contentment.

''ဘာသာ တရားသည္ အာရုံ နိုးၾကြမူ မ်ားကို ျငိမ္ဝပ္ေစျပီ နွလုံး နွင္ ့စိတ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေစနိုင္ သည္ ့

နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ ျပ ေပး၏။

အာရုံနိုးၾကြ မူ မ်ားကို ျငိမ္ဝပ္ေစနိုင္ ေသာ လွ်ဳိ ့ဝွက္ ခ်က္ မွာ ဝင္ ေရာက္ ေနွာက္ယွက္ မႈမ်ားအားလုံး

၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္ ့ လိုခ်င္ တပ္မက္မူ ''တဏွာ''ကို ပယ္သတ္ ရန္ ျဖစ္၏။

ကြ်နု္ပ္ တို ့အဖို ့ ေရာင္ ့ရဲ တင္းတိမ္ မူ ရွိျခင္းသည္ အလြန္ အ ေရးၾကီး၏။

''The more people crave for their property . the more they have to suffer . property dose

not give happiness to man,

Most of the rich people in the world today are suffering from numerous physical and

mental problems.

With all the money they have. they cannot buy a solution to their problems.

''လူ တို ့သည္ မိမိ တို ့၏ ပစၥည္း ဥစၥာ ကို တပ္မက္တြယ္တာ ေလ ေလ ပို၍ ဆင္းရဲ ေလ ေလ ျဖစ္သည္

ပစၥည္းဥစၥာ သည္ လူ တို ့အား ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ မူ ကို မ ေပးေဆာင္ ပါ။

ယ ေန ့ကမၻာ တြင္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝ ၾက ေသာ လူ အမ်ားစု သည္ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ

ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ့ ့ၾကံဳ ခံစားေန ၾကရသည္။

သူ တို ့ရရွိထားေသာ ေငြ အားလုံးနွင္ ့ သူ တို ့၏ ျပႆနာ အားလုံး ေျဖ ရွင္းခ်က္ ကို သူ တို ့မဝယ္

ယူ နိုင္ ပါ။

Yet, the poorest men who have learnt to have contentment may enjoy their lives far

more than the richest people do.

As one rhyme goes:

''Some have too much and yet do crave.

''I have Little and seek no more:

''They are but poor though much more

they have and I am rich with Little store.

''They poor. I rich: they beg. I give:

They Lack . I have:

they pine: I Live ."

သို ့ပါ ေသာ္ လည္း ေရာင္းရဲ တင္းတိမ္ ရန္ ဆည္းပူးေလ ့လာထား ျပီးၾက ေသာ အဆင္းရဲဆုံး လူတို ့

သည္ သူတို ့၏ ဘဝ မ်ားကို အခ်မ္းသာ ဆုံး လူမ်ားထက္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ခံစားနိုင္ ၾကလိမ္ ့မည္။

ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္တြင္ ဆိုထားသကဲ ့သို ့ …

''အခ်ိဳ ့ သူ တို ့သည္ ေျမာက္မ်ားစြာ ပိုင္ ဆိုင္ ထားၾက ေသာ္ လည္း လိုခ်င္ ေတာင္ ့တ ေနၾက၏။

ကြ်န္ုပ္ တို ့၌ အနည္းငယ္သာ ရွိပါေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ၍ မ ရွာေတာ ့ပါ ။

သူ တို့ ့သည္ မ်ားစြာ ပို၍ ရရွိ ၾကပါေသာ္လည္း ဆင္းရဲ ေန ၾက၏ ။

ကြ်န္ုပ္ ၌ အနည္းငယ္ သာ စုေဆာင္း ထားပါေသာ္လည္း ကြ်န္ုပ္ ခ်မ္းသာ ၏။

သူ တို ့ဆင္းရဲ ၾကျပီ ကြ်န္ုပ္ ခ်မ္းသာ ၏ ။ သူ တို ့က ေတာင္းခံျပီး ကြ်န္ုပ္ က ေပးကမ္း၏။

သူ တို ့ ၌ မရွိပါ ၊ကြ်န္ုပ္၌ ရွိပါ၏။

သူ တို ့လုံးပါးပါး ေန ၾက၏။ ကြ်နု္ပ္ က ေနထိုင္ လ်က္ ရွိ၏။

24/6/2014.
Dr.k.Sri Dhammananda

ေဒါက္တာ မင္းတင္ မြန္ (ဘာသာ ျပန္ )
 

ကိုယ္ပိုင္စီးပြား လုပ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားခဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရပ္ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ နယူးေယာက္ ျမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ ပါတယ္။ Humans of New York ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမွာ သူမ ယခုလို ေျဖၾကား ထား ပါတယ္။

'က်မ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ဖို႔ အတြက္ အင္မတန္ အားသန္ သူပါ။ သုိ႔ေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကမွ စတင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ျဖစ္တယ္။ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနရ တာ ေၾကာင့္ လည္း ပါဝင္တာေပါ့။ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အခင္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ အတူ တိုင္ပင္ ျဖစ္တယ္။ သူနဲ႔ ညေန ရံုးဆင္းခ်ိန္တိုင္းေတြ႔ျပီး ေန႔တိုင္း အုိင္ဒီယာေတြ မွ်ေဝတယ္။ Plan ေတြဆဲြတယ္။ အတူတူ အိုင္ဒီယာ ထုတ္တယ္။ ေခါင္းစားတယ္။ စလုပ္လို႔ရေလာက္မယ့္ အေနအထား ေရာက္လု နီးနီး မွာေပါ့။ အလုပ္ မအား နဲ႔ အျခား အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေတြ႔တဲ့ ရက္ေတြ ၾကဲလာတယ္။ ၂ ရက္ တစ္ခါ ကေန ၃ ရက္ တစ္ခါ၊ ၃ ရက္ တစ္ခါ ကေန ၅ ရက္ တစ္ခါ။ ေနာက္ေတာ့ ၁၀ ရက္ တစ္ခါ၊ တစ္လ တစ္ခါ ကေန လံုးဝ မေတြ႔ျဖစ္ ၾကေတာ့ဘူး။

တစ္ႏွစ္ၾကာသြားတဲ့ အခ်ိန္ သတင္းစာ ထဲမွာ မထင္မွတ္ပဲ သူ႔ကို ေတြ႔လိုက္ တယ္။ က်မနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တုန္းက အတူတူ ဆြဲခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အသံုးခ်ျပီးေတာ့ သူမဟာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသြားတာကို ျမင္လိုက္ရတယ္။ က်မလည္း ဘာမွ မေျပာႏိုင္ေတာ့ ပါဘူး။'


ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

www.yoyarlay.com


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=717242998318955&set=a.24791777191814

မ်က္နွာကို သံပုရာသီးျခမ္းျဖင့္ ပြတ္ပါ
မ်က္နွာ အသားအေရဟာ ေနေလာင္ဓာတ္ေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေနတာျဖစ္ျဖစ္ အဆီျပန္ ဝက္ျခံေတြ ထြက္ေနျပီး အနာအဆာ ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေနသူမ်ား အတြက္ အေကာင္း ဆံုးနဲ႔ အဓိေရာက္ဆံုး နည္းေလးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သံုပုရာသီး တစ္လံုးကို တစ္ျခမ္းျခမ္းျပီး မ်က္နွာကို ပြတ္ေပးလိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္ခဏ အၾကာမွာ ေရမ်ားျခင့္ မ်က္နွာကို ေျပာင္စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာေပးပါ။ သံပုရာ သီးမွာ ပါတဲ့ အက္စစ္ ဓာတ္ဟာ မ်က္နွာေပၚမွ မေကာင္းတဲ့ အရာေတြကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းေပးလို႔ သိသိ သာသာ ျဖဴဝင္သြားေစမွာပါ။

သံပုရာသီးျဖင့္ ပြတ္ျပီးပါက အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မထားသင့္ပါဘူး။ သံပုရာသီးမွာ ပါဝင္တဲ့ အက္စစ္ ဓာတ္ဟာ ျပင္းသျဖင့္ မ်က္နွာအသား အေရကို ထိခိုက္သြားမည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မ်က္နွာ အသားအေရ အတြက္ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အဓိေရာက္ ဆံုးျဖစ္တဲ့ သံုပုရာသီး ကုထံုးကို မိတ္ဆက္ေပး လိုက္ရပါတယ္။

Ref-healthnews
www.yoyarlay.com
ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)
 

အဆုိေတာ္ တစ္ျဖစ္လဲ ဂ်က္ကီခ်န္း
The Myth ရုပ္ရွင္ထဲက Endless Love လို႔ အမည္ရတဲ့ သီခ်င္းေလးကို မွတ္မိ ၾကေသးရဲ႕လား ရိုးရာေလး ခ်စ္သူတို႔..။ ခ်စ္သူ ႏွစ္ဦးရဲ႕ ခြဲမရတဲ့ အခ်စ္ သံေယာဇဥ္ ကို တရုတ္ (Mandarin) နဲ႔ ကိုရီးယား ဘာသာ စကား ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ သရုပ္ေဖာ္ သီဆုိသြားၾကတာ ရုပ္ရွင္ကို ပိုလို romantic ဆန္သြားေစခဲ့ ပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းထဲက မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းနဲ႔ ကိုရီးယား မင္းသမီး Kim Hee-sun တိ႔ု ႏွစ္ဦး ကိုယ္တိုင္ သီဆုိထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်က္ကီခ်န္းဟာ သရုပ္ေဆာင္ ပညာရပ္မွာတင္ မက သီခ်င္းဆုိတဲ့ အႏုပညာမွာပါ ထူးခြ်န္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပ သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သရုပ္ေဆာင္ဘက္ပိုင္းက ပိုေအာင္ျမင္ေန တာေၾကာင့္ သူ သီခ်င္းဆုိတာကို အေနာက္တိုင္းက လူသိ နည္းပါတယ္။ 
အဂၤလိပ္၊ Cantonese, Mandarin, ဂ်ပန္ နဲ႔ ထိုင္ဝမ္ ဘာသာ စကား တို႔နဲ႔ သီဆုိျပီး သီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ထြက္ရွိျပီးသြား ျဖစ္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Ruch Hour နဲ႔ Beauty and the Beast က Theme songs ေတြေၾကာင့္ လည္း လူသိမ်ား ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့ သီခ်င္းထဲမွာ ‘I’ll Make a Man Out of You’ ဆုိတဲ့ သီခ်င္းလည္း ပါဝင္ ပါတယ္။

The Myth ထဲက Endless love ကို http://youtu.be/wtN-U_9eSVs မွာ ဝင္ေရာက္ နားဆင္ ႏိုင္ပါတယ္။
.
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
//// 

ကမာၻ႕တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး ဇိမ္ခံေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကမာၻေပၚတြင္ အခ်မ္းသာ အႂကြယ္ဝဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အႏွစ္သက္ဆံုး အေဆာင္အေယာင္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔စီးနင္းသည့္ ဇိမ္ခံကားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

Lamborghini၊ Bugatti၊ Aston Martin အစရွိသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ကားကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း ေစ်းအႀကီးဆံုး၊ တန္ဖိုးအျမင့္ဆံုး ဇိမ္ခံၿပိဳင္ကားမ်ားကို သီးျခားဖန္တီး ထုတ္လုပ္ကာ အႂကြယ္ဝဆံုးေသာ ေဖာက္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။

အမွတ္တံဆိပ္ တန္ဖိုးအရျဖစ္ေစ၊ ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ ဇိမ္ခံကားမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ ျမင့္သထက္ ျမင့္တက္သြားေလ့ရွိရာ ယင္းတို႔အနက္မွ ထိပ္တန္းအဆင့္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရမည့္ ကမာၻ႕တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး ဇိမ္ခံေမာ္ေတာ္ကား ၁၀ စီးကို ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။

၁၀။ Aston Martin One-77 (ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ သန္း)


Aston Martinက ယခုကားမ်ိဳး ၇၇ စီးသာ ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ယင္းအနက္မွ တစ္စီးစီကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အေနျဖင့္ One-77 ဟု ေမာ္ဒယ္အမည္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္စီးလွ်င္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ သန္းအထိ တန္ေၾကးရွိျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႕ေစ်းအႀကီးဆံုး ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား စာရင္းတြင္ နံပါတ္ ၁၀ ေနရာမွ ပါဝင္လာသည့္ One-77 သည္ ျမင္းေကာင္ေရ ၇၅၀ အား အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားသည္။

ရပ္နားထားရာမွ တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ ႏႈန္းအထိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ ၃ ဒသမ ၄ စကၠန္႔မွ်သာ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုး ျမန္ႏႈန္းအျဖစ္ တစ္နာရီလွ်င္ မုိင္ ၂၂၀ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။

၉။ Pagani Zonda Cinque Roadster (ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈၅ သန္း)


Pagani၏ ဂုဏ္အယူရဆံုး ဖန္တီးမႈ လက္ရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဇိမ္ခံၿပိဳင္ကားမွာ ထူးျခားသည့္ ကိုယ္ထည္ အခ်ိဳးအဆက္ ပံုေဖာ္မႈေၾကာင့္ အဓိက လူသိမ်ားသည္။

ရပ္နားထားရာမွ တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ ျမန္ႏႈန္းအထိ အရွိန္ျမႇင့္ရန္ ၃ ဒသမ ၄ စကၠန္႔ေအာက္ အခ်ိန္ပိုင္းမွ်သာ လိုအပ္သည္။ ကား၏ အင္ဂ်င္မွာ 7.3-liter V12 အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

၈။ Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport (ေဒၚလာ ၂ သန္း)


8-liter အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားသည့္ တံခါးႏွစ္ေပါက္ ဇိမ္ခံကားေလး၏ တန္ဖိုးသည္ Bugatti အမွတ္တံဆိပ္ ပံုရိပ္ေၾကာင့္ ေဒၚလာ ႏွစ္သန္းအထိ တန္ဖိုးက်သင့္သည္။

ရပ္နားထားရာမွ တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ ႏႈန္းသို႔ ျမႇင့္တင္ရန္ ၂ ဒသမ ၄၆ စကၠန္႔သာ ၾကာျမင့္ၿပီး အျမင့္ဆံုး ျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၅၃ ဒသမ ၈ မိုင္ႏႈန္းမွ် ျဖစ္သည္။

၇။ Lamborghini Sesto Elemento (ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ သန္း)


အီတလီ အေျခစိုက္ Lamborghiniသည္ ဇိမ္ခံၿပိဳင္ကား ဝါသနာအိုးမ်ား အမက္ေမာဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 5.2-liter V10 အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားသည့္ Sesto Elementoသည္ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္ယူရသည့္ လက္ရာမြန္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။

တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ ႏႈန္းအထိ ႐ုတ္တရက္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ ၂ ဒသမ ၅ စကၠန္႔မွ်သာ အခ်ိန္လိုအပ္သည္။ Lamborghiniသည္ Sesto Elemento ကို စုစုေပါင္း အစီး ၂၀ သာ ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

၆။ Bugatti Veyron Super Sport (ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ သန္း)


8-liter အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး အရွိန္ျမႇင့္တင္ႏုိင္စြမ္း အျမင့္ဆံုး ဇိမ္ခံၿပိဳင္ကား ေမာ္ဒယ္တစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည္။

ျပင္သစ္ကုမၸဏီ Bugattiက ထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ရပ္နားထားရာမွ တစ္နာရီလွ်င္ မုိင္ ၂၀၀ ျမန္ႏႈန္းအထိ ေမာင္းႏွင္ရန္ ၁၃ ဒသမ ၇ စကၠန္႔သာ လိုအပ္သည္။

ျမန္ႏႈန္းမွာလည္း အထင္ႀကီးေလာက္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး တစ္နာရီလွ်င္ ၂၆၇ ဒသမ ၈၆ မိုင္အထိ ခရီးေပါက္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။

၅။ Lykan Hypersport (ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ သန္း)


လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ ကိုယ္ထည္ကို ျမင္းေကာင္ေရ ၇၄၀ အား အင္ဂ်င္ႏွင့္ လုိက္ဖက္ညီစြာ ေပါင္းစပ္ေပးထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ရပ္နားထားရာမွ တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ ျမန္ႏႈန္းအထိ ျမႇင့္တင္ရန္ အခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၈ စကၠန္႔သာ လိုအပ္သည္။

အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ တစ္နာရီ ၂၆၇ မိုင္ႏႈန္း အရွိန္ျမႇင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ဇိမ္ခံၿပိဳင္ကားကို လက္ဘႏြန္ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီ W Motors က စုစုေပါင္း ခုနစ္စီးသာ ကန္႔သတ္ ထုတ္လုပ္ထားခဲ့သည္။

၄။ Lamborghini Egoista (ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉ သန္း)


Lamborghiniက စိတ္ကူးယဥ္ သိပၸံ႐ုပ္ရွင္မ်ားထဲမွ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကဲ့သို႔ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးျဖင့္ Egoistaကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ Gallardo ေမာ္ဒယ္ကို အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဇိမ္ခံၿပိဳင္ကား၏ ယာဥ္ေမာင္းခန္းကို ေနာက္ဆံုးေပၚ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ေလယာဥ္ေမာင္းခန္းသဖြယ္ ပံုသြင္းထားသည္။

ကား၏ ကိုယ္ထည္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းၿပီး ေမာင္းသူတစ္ဦးတည္းအတြက္သာ ဝင္ဆံ့မည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ အဝင္အထြက္ ျပဳလုပ္တိုင္း ကားစတီရာရင္ လက္ကိုင္ကို ျဖဳတ္ယူဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္သည္။

ျမင္းေကာင္ေရ ၆၀၀ အား အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉ သန္းျဖစ္သည္။

၃။ Lamborghini Veneno (ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ သန္း)


Lamborghini၏ တန္ဖိုးအျမင့္မားဆံုး ေမာ္ေတာ္ကားအျဖစ္ Venenoကို ညႊန္းဆိုႏုိင္ၿပီး လွပေသာဒီဇိုင္း၊ ျမင္းေကာင္ေရ ၇၅၀ အား 6.5-liter V12 အင္ဂ်င္တို႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ကား ဝါသနာအိုးတိုင္း မက္ေမာသည့္ ဖန္တီးမႈတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆႏုိင္သည္။

ရပ္နားထားရာမွ တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ ႏႈန္းအထိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ ၂ ဒသမ ၉ စကၠန္႔သာ လိုအပ္ၿပီး တစ္နာရီ ၂၂၁ မိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

၂။ Koenigsegg CCXR Trevita (ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ သန္း)


ကန္႔သတ္အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ သံုးစီးသာ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမွာ ႏွစ္ေယာက္စီး အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး 4.7-liter အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားသည္။

ရပ္နားထားရာမွ တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ ျမန္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ၃ ဒသမ ၁ စကၠန္႔သာ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ကား၏ အျမင့္ဆံုး ျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီ ၂၄၉ မိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသည္။

၁။ Maybach Exelero (ေဒၚလာ ၈ သန္း)


ေမာ္ေတာ္ကား၏ ျပင္ပကိုယ္ထည္ဒီဇိုင္းႏွင့္ အတြင္းပိုင္း အဆင္အျပင္ကို ျမင္႐ံုျဖင့္ ကမာၻ႕ေစ်းအႀကီးဆံုး ေမာ္ေတာ္ကား ျဖစ္ထုိက္ေၾကာင္း လက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမာၻေပၚတြင္ Maybach Exelero ေမာ္ေတာ္ကား အေရအတြက္မွာလည္း စုစုေပါင္းတစ္စီးတည္းသာ ရွိသည္။

Ferrari၊ Lamborghini၊ Ferrariတို႔ထံမွ ဇိမ္ခံ စူပါၿပိဳင္ကားမ်ားကို တျမတ္တႏိုး စုေဆာင္းဝယ္ယူေလ့ရွိသည့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား စိန္ထည္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ သူေဌးႀကီး ေဒါက္တာအန္ဒရီယာ ဂ်က္ဆင္က Exeleroကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ Maybach ထံ အထူးသီးသန္႔ မွာယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ေယာက္စီး ဇိမ္ခံၿပိဳင္ကားေလးတြင္ ျမင္းေကာင္ေရ ၇၀၀ အား အင္ဂ်င္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး ရပ္နားထားရာမွ တစ္နာရီ မိုင္ ၆၀ ျမန္ႏႈန္းအထိ ျမႇင့္တင္ရန္ အခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၄ စကၠန္႔သာ လိုအပ္သည္။
တစ္နာရီ ၂၁၈ မိုင္အထိ အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားကို အေမရိကန္ ဟစ္ေဟာ့ပ္အဆိုေတာ္ ေဂ်းဇီက ၎၏ သီခ်င္းဗီဒီယို Lost One တြင္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳခဲ့ဖူးသည္။

_Top Teny

http://www.7daydaily.com/story/14202#.U6wddbHzuSp
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...