စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...႐ွဴး႐ွဴးတစ္ခါေပါက္ တစ္႐ူပီး ရအမာဒါဘတ္

အိႏၵိ ယႏိုင္ငံ အေနာက္ ပိုင္း အမာဒါဘတ္ၿမိဳ႕ ျမဴနီစီပယ္က အမ်ား ျပည္သူသံုးသန္႔စင္ခန္းတြင္ လာေရာက္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ေငြေပးရန္စီစဥ္ေနတယ္ လို႔ UPI သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့ပါတယ္။

လူအေျမာက္အျမား လူျမင္ ကြင္းတြင္ က်င္ငယ္စြန္႔ပစ္ျခင္းနဲ႔ မစင္ စြန္႔ျခင္းတို႔ကို ဟန္႔တားရန္ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ အေနနဲ႔ ယခုလို ေငြေပးရန္စီစဥ္ေနရတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

လဟာျပင္ လူျမင္ကြင္းမ်ား တြင္ က်င္ငယ္စြန္႔ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ နဲ႔ သန္႔စင္ခန္းတြင္ လာေရာက္သံုးစြဲၾက ရန္ ဆြဲေဆာင္တဲ့အေနနဲ႔ တစ္ႀကိမ္လာ ေရာက္သံုးစြဲပါက တစ္႐ူပီးေပးရန္ ဆံုး ျဖတ္ထားတယ္လို႔ အ မာဒါဘတ္ ျမဴနီစီပယ္ က်န္းမာေရးတာဝန္ခံ က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အမာဒါဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ား ျပည္သူသံုးသန္႔စင္ခန္း ၆၇ခုတြင္ စမ္း သပ္မယ့္ ယခုအစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္ပါ က ၿမိဳ႕ရွိ သန္႔စင္ခန္း ၃ဝဝ ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ား စုက သန္႔စင္ခန္းေရအိမ္မ်ားထက္ လဟာ ျပင္လူျမင္ကြင္းမ်ားတြင္ က်င္ငယ္စြန္႔ျခင္း နဲ႔ မစင္စြန္႔ျခင္းတို႔ကို ပိုမိုလိုလားေနၾက တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေနအိမ္ႏွင့္ေဝးရာတြင္ မစင္ စြန္႔ျခင္း၊ က်င္ငယ္စြန္႔ျခင္းတို႔မွာ ပိုမိုသန္႔ ရွင္းတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။

Ref: UPI

#TheFlowerNews

https://www.facebook.com/yangonmediagroup/photos/a.335477406471186.83922.3

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...