စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ လွပေသာအနာဂတ္နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆန္စပါး သုေတသနဌာန (IRRI) မွ ေရႊစပါးႏွံဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္း အနားႏွင့္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအစီအမံ စတင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ေမ ၂ဝ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး သုေတသနစုေဝးခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္စပါးသုေတသနဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေရာဘတ္ဇိဂလာက ေရႊစပါးႏွံဂုဏ္ျပဳဆုကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ဖတ္႐ႈခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ''မိမိ တစ္ဦးတည္းအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံႏွင့္ အဝန္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာက႑ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၏ အတူတကြပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္ယူခံစားမိပါေၾကာင္း '' ေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အီတလီႏုိင္ငံ ေရာမျမိဳ႕၌ ဇြန္ ၆ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ''ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕၏ (၃၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ '' က်င္းပေနစဥ္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ''ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ တုိးတက္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အထူးအခမ္းအနား'' တစ္ရပ္က်င္းပျပီး ေထာင္စုႏွစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ၁၉၉ဝ – ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ – ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ ကာလမ်ားအတြင္း အာဟာရ လံုေလာက္မႈမရွိေသာလူဦးေရ ထက္ဝက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၉ ႏုိင္ငံတို႕ကို ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိယ္စား ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္က တက္ေရာက္လက္ခံ ရယူခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရျပန္သည္။ ''ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉ဝ - ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏႈန္းသည္ ၆၂ဒသမ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂ဝ၁၄–၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ၁၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းသို႔ ေကာင္းမြန္စြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္၍ ဂုဏ္ျပဳ လက္မွတ္အား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း'' ဖတ္႐ႈမွတ္သားရပါသည္။

ဤဂုဏ္ျပဳဆု၊ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ စနစ္တက်ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ထုိက္ထိုက္တန္တန္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္စြာ လက္ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဖတ္႐ႈမွတ္သားခဲ့ရေသာ ဤသတင္းႏွစ္ပုဒ္သည္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားျဖစ္ေန၍ ယေန႔ ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလံုး အတြက္ ေန႔စဥ္မရွိမျဖစ္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး ႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝေရး တာဝန္သည္ မိမိတို႔အားလံုးအေပၚတြင္ က်ေရာက္ ေနသည့္ အဓိကတာဝန္ၾကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေစာေၾကာ ခံယူမိရင္း ေနာက္ဆက္တြဲအေတြးမ်ားကို ဆက္လက္အမွ်င္တန္းေနမိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္တြင္ ေနထိုင္ ၾကျပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾက သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူမႈစီးပြားဘဝ သိသိသာသာျမင့္တက္ မလာရ ျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ေစ့ငုၾကည့္ပါက လူႏွင့္ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားကို အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္သည့္ မိ႐ုိးဖလာလက္မႈလယ္ယာစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ ရာသီခ်ိန္မီ မစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ျခင္း၊ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ျခင္း၊ အေလအလြင့္မ်ားျခင္း၊ သီးႏွံအရည္အေသြးမေကာင္းျခင္း၊ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ သီးထပ္သီးညႇပ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မႈမရွိျခင္းစသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚျပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လူပင္ပန္းသေလာက္၊ အခ်ိန္ကုန္သေလာက္ အက်ိဳးမခံစားၾကရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို စိတ္မေကာင္းစရာသံုးသပ္ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ျမင့္မားဖို႕၊ ထိုမွ တစ္ဆင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႕ဆိုလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ မျဖစ္မေနကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အားေပးေဆာင္ရြက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ဤတာဝန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း အဘက္ဘက္မွအားေပးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ေနရသည္။ ဥပမာ တစ္ခုကိုျပပါဆိုလွ်င္ လက္မႈလယ္ယာ စနစ္မွ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႕ကူးေျပာင္းေရးကို အားေပးေဆာင္ရြက္ေန သည္။ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ကုိ အျပည့္အဝကူးေျပာင္းႏုိင္ဖုိ႕ အခ်က္မ်ားစြာျပည့္စံုဖို႕ လိုအပ္သည္။ ၎တို႕အနက္ လယ္ယာ သံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲႏိုင္မႈသည္လည္း အဓိကျပည့္စံုရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

မိမိတို႕ပိုင္လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ မိမိတို႔ပိုင္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ မ်ားျဖင့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္းႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကို ေတာင္သူလယ္ သမားတိုင္းက လိုခ်င္ၾကသည္။ အိပ္မက္မက္ၾကသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ မိုးတစ္ၿပိဳက္ ႏွစ္ၿပိဳက္က်သည္ႏွင့္အခ်ိန္ကိုက္ မိမိတို႕လယ္ယာမ်ားကို ထြန္ယက္မည္။ အခ်ိန္မီ မ်ိဳးေစ့ႀကဲပက္စိုက္ပ်ိဳးမည္ ဆိုသည့္အစီအစဥ္သည္ မိမိတို႕ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကြၽဲ၊ ႏြားစနစ္ႏွင့္ မလံုေလာက္ ၊ အခ်ိန္ကိုက္မျဖစ္။ ေဒသတြင္းရွိ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာတစ္စီး၊ႏွစ္စီးကို အားကိုး႐ုံမွ်ျဖင့္လည္း မိမိအလွည့္ကိုေစာင့္ရင္း ရာသီဥတုႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ခ်ိန္ကိုက္မျဖစ္ႏိုင္။ မိမိလယ္ေျမကို မိမိပိုင္စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕ စဥ္းစားျပန္ေတာ့လည္း အေသးငယ္ဆံုးလက္တြန္း ထြန္စက္တစ္စီး၏ တန္ဖိုးသည္ပင္လွ်င္ အနည္းဆံုးက်ပ္သိန္း ၂ဝ ခန္႕၊ လယ္ထြန္စက္အၾကီး၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ားဆိုလွ်င္ က်ပ္သိန္းသံုးရာ ေက်ာ္ခန္႔ အထိတန္ဖိုးရွိသည္။ သာမန္ေတာင္သူလယ္သမားတစ္ဦးအတြက္ မေမွ်ာ္မွန္းရဲစရာကိစၥျဖစ္ေနသည္။ လက္ငင္း ဝယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ဖို႕ အလြန္အလွမ္း ေဝးေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ ရသမွ်ႏွင့္ေက်နပ္ရေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိ သည့္ အဆိုးသံသရာကို အျမန္လြန္ေျမာက္လိုၾကျပီျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကို ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားက တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက မည္သို႔မည္ပံု ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္၊ ေပးေနသည္ကို စိတ္ဝင္စားမိပါသည္။ သိခ်င္မိပါသည္။ သို႔ပါ၍ ေမလကုန္ပိုင္းေလာက္ က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝျမႇင့္တင္ေရး အခမ္းအနားသို႕ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ သမဝါယမဝန္ၾကီး ဌာနက တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျပီး သိလိုသမွ်ေမးျမန္းစပ္စုခဲ့မိသည္။

ဒီအခမ္းအနားက်င္းပရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကို နည္းနည္းေလာက္ရွင္းျပပါလို႕ေမးေတာ့ ''ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရာသီအခ်ိန္မီ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႕ဆိုရင္ ေရ၊ ေျမ၊ ဥတု၊ မ်ဳိး၊ သြင္းအားစုမ်ား အျပင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးနဲ႕ စက္ကိရိယာအျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏုိင္မႈလည္းလိုအပ္ပါတယ္။ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာေတြကို လက္ငင္း ေငြေခ်ၿပီး ကိုယ္ပုိင္ဝယ္ယူႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ သူတို႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲပါတယ္။ ဒီအခက္အခဲကို သမဝါယမက ကူညီေျဖရွင္းေပးေန တာျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိး စရိတ္ အရင္းအႏွီးေငြေၾကးအတြက္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးတယ္။အတုိးႏႈန္းက တစ္က်ပ္ တစ္ဆယ့္ငါးျပားျဖစ္လို႕ အျပင္က သံုးက်ပ္တိုး၊ ငါးက်ပ္တိုး၊ တစ္ဆယ္တိုး၊ တစ္ဆယ့္ငါးက်ပ္တိုး၊ ႏွစ္ဆယ္တိုး၊ သံုးဆယ္တိုးထက္ အမ်ားၾကီး သက္သာပါတယ္။

‘ဒီေန႔အထိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ သမဝါယမအသင္းသား ၂ဝ၉၁၇ဝ၃ ဦးကို ေခ်းေငြက်ပ္ ၂၂၄ ဒသမ ၅၅၁ ဘီလီယံေက်ာ္ထုတ္ေခ်းေပး ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ စက္ကိရိယာေတြကို ကိုယ္ပိုင္ဝယ္ယူ အသံုး ျပဳဖုိ႕ဆႏၵရွိတဲ့ သမဝါယမအသင္းသား ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ အတြက္ လည္း သူတို႕စိတ္ၾကိဳက္စက္ပစၥည္းကို စိတ္ၾကိဳက္ေနရာကဝယ္၊ သမ ဝါယမက ၾကားခံၿပီး က်သင့္တန္ဖိုးကိုေပးေခ်ေပးမယ္။ အသင္းသားက အရစ္က်ေငြေခ် စနစ္နဲ႕ျပန္ဆပ္၊ ဒီစနစ္နဲ႔ပံ့ပိုးေပးတယ္။ လယ္ယာသံုး စက္ ကိရိယာမ်ားသာမက လုပ္ငန္းသံုး၊ ေရလုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္း ကိရိယာ ေတြ ကိုလည္း အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ သမဝါယမက ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပး ေန ပါတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ လယ္ယာသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး၊ ေရလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္း စုစုေပါင္းအစီး ၁၆၆၇ဝ၊ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္သန္း ၁၃၉၃၄ဒသမ ၃၄ဝ၈ သန္းကို သမဝါယမအသင္းသား ၁၁၉၃၅ ဦးသို႕ အရစ္က်ေငြေခ် စနစ္နဲ႕ ေရာင္းခ်ေပးထားၿပီးေတာ့ အဲဒီအထဲက ေငြအေျပအေက်ေပးေခ်ျပီးလို႕ စက္ကိရိယာ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္သြားသူစုစုေပါင္း ၁၉၃၄ဦး ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ရွင္းျပသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္းမွာရွိတဲ့ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအနက္ သမဝါယမ အသင္းသားျပည္သူမ်ား ၎တို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ပံ့ပိုးေပးျခင္းအျပင္ အခမ္းအနားတြင္ ဝယ္ယူသူေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲကာ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံထုတ္ ီေနိသညါ စက္ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေတာ့ ခုလိုဆက္ရွင္းျပပါသည္။

''သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔က သမဝါယမအသင္းသားပိုင္၊ အသင္းပို္င္ေငြေၾကးေတြနဲ႔ စက္ကိရိယာမ်ားကို အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ နဲ႔ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ပံ့ပိုးေပးေနေပမယ့္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးပါဘူး။ စက္ ကိရိယာေတြကို အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ဝယ္လိုတဲ့ေတာင္သူ လယ္သမားေတြကို ဒီထက္ပိုမိုပံ့ပိုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ျပီး ေလ့လာတာ၊ ေဆြးေႏြးတာ ၊ နည္းလမ္း ရွာေဖြတာေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံအစိုးရ ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ တန္ဖိုးရွိတဲ့Daedong Industrial Co., Ltd. . ထုတ္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူ၊ ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔လမ္းစရရွိခဲ့ပါတယ္''။

''အဲဒီလိုေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ Daedong ကုမၸဏီထုတ္ လယ္ထြန္စက္မ်ား၊ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕စက္မ်ားရဲ႕ စက္စြမ္းရည္ေမာင္းႏွင္ သ႐ုပ္ျပ တာ၊ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနည္းပညာေတြကိုရွင္းလင္းတာ၊ အရစ္က် ေငြေခ် စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ မူဝါဒ၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္းခ်ျပတာေတြ ကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ တယ္။ သ႐ုပ္ျပပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ဝယ္ယူလိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ (Demand) ေတြကို လည္း ေကာက္ယူခဲ့ျပီး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္''။

''ဒီလိုဆန္းစစ္မႈေတြေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္Daedong ကုမၸဏီ၊ အျခားဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္း မႈေတြ ျပဳလုပ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ ၊ အတည္ျပဳခ်က္တို႔ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ တန္ဖိုးရွိတဲ့ 13 HP လက္တြန္းထြန္စက္ ၂ဝ၂၃ စီး၊ 28 HP ထြန္စက္ ၆၇၅ စီး၊ 35 HPထြန္စက္ ၄၈၁ စီး၊ 41 HP ထြန္စက္အစီး ၁၂ဝ၊ 50 HP ထြန္စက္ ၃၁၂ စီး၊ 50HP ထြန္စက္ ၉၄၆စီး၊60 HP ထြန္စက္အစီး ၁၃၇ဝ၊ 90 HP ထြန္စက္ ၂၆၇ စီး ၊62 HP ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕စက္ ၂၄၅ စီး၊ 72 HP ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕စက္ ၂၈၄ စီး စုစုေပါင္းစက္အေရအတြက္ ၆၇၂၃ စီးကို မွာယူတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အေရအတြက္ကိုလည္း စက္စြမ္းရည္ သ႐ုပ္ျပပြဲမ်ားမွာ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြရဲ႕ ဝယ္ယူလိုမႈ (Demand) အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ အခ်ိဳးက်တြက္ခ်က္ကာ အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ မွာယူတင္သြင္း ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ '' ဟု ရွင္းျပသည္။

Daedong စက္ကိရိယာမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသို႔ အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ''ဒီပစၥည္းေတြကို မဝယ္မေနရ အတင္းေရာင္းေပးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မွ ဝယ္ယူၾကတာပါ။ ဝယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔အညီ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖည့္စြက္ျပီး လက္ငင္း (Down Payment) အျဖစ္ စက္ကိရိယာတန္ဖိုးရဲ႕ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေပးသြင္းျပီး စက္ကိုယူသြား႐ံုပါ။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ရင္ေတာ့ စက္တန္ဖိုးရဲ႕ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ က်သင့္ အတိုးကိုေပးသြင္း ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 13 HP လက္တြန္းထြန္စက္ ဆိုရင္ အာမခံကာလ သုံးႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ငါးႏွစ္၊50 HP ေအာက္ လယ္ထြန္စက္ေတြဆိုရင္ အာမခံကာလ တစ္ႏွစ္ ၊ ျပန္ဆပ္ကာလေျခာက္ႏွစ္၊ 60 HP ၊ 90 HP လယ္ထြန္စက္ေတြဆိုရင္ အာမခံကာလ တစ္ႏွစ္ ၊ ျပန္ဆပ္ ကာလ ခုနစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ျပန္ဆပ္ရာမွာလည္း မိမိဘက္က အဆင္ေျပရင္ေျပ သလို စာခ်ဳပ္သတ္မွတ္ကာလအထိ မေစာင့္ဘဲ ေပးသြင္း ႏိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ထို႕အတူ အာမခံကာလအတြင္းမွာ မူလနည္းပညာ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက အခမဲ့ပစၥည္းလဲလွယ္၊ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္''။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

https://www.facebook.com/mwdmedia/photos/a.280237205426758.63709.246

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...