စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံအမ်ိဳဳးမ်ိဳး

                     Leadership style

မဟတၱမဂႏၵီ နဲ႔ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီကို ယွဥ္ၾကည့္ပါ။ မာတင္လူသာကင္း၊ စတိေဂ်ာ့ကိုလည္း ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ အားလံုး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကေပမယ္လို႔ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံေတြမတူညီၾကပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ လူအမ်ားကို ဦးေဆာင္ရာမွာ က်င့္သံုးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဆို သင့္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ က်င့္သံုးဖို႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုစံေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ပထမဆံုးအေနနဲ႔ စိတ္ပညာရွင္ Lewin ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံ သံုးခုရွိပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့
(၁) အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ေခါင္းေဆာင္မႈ။     ။ လက္ေအာင္ငယ္သားေတြရဲ႕ စကားကို နားမေထာင္ဘဲ နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္က သူ႕တစ္ဦးတည္းအလိုက် ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အလွ်င္အျမန္ခ်ဖို႔ လိုတဲ့အခါနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ ကိုယ့္အဖြဲ႕ရဲ႕အၾကံေပးမႈေတြ မလိုတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အသံုးတည့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးက လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ စိတ္ဓာတ္က်ေစႏိုင္ၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းထြက္ႏႈန္း (Staff turnover) မ်ားေစႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ဒီမိုကေရစီက်က် ေခါင္းေဆာင္မႈ။     ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကိုယ့္အဖြဲ႕ လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈက ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို အားေပးသလို သူတို႔ကိုလည္း လုပ္ငန္းေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ခံစားမႈ ရွိေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ေပၚမွာ ေက်နပ္မႈရရွိေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အလွ်င္အျမန္လိုတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာဆိုရင္ေတာ့ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံဟာ အျမဲတမ္းေကာင္းမေနပါဘူး။

(၃) Laissez-faire ပံုစံ။      ။ ေခါင္းေဆာင္းေတြဟာ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို လြတ္လပ္ခြင့္အျပည့္အေ၀ေပးထား ပါတယ္။ အလုပ္ဘယ္လိုလုပ္မယ္၊ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္္ဆိုတာက အဖြဲ႕၀င္ေတြကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ သူတို႕လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အကူအညီေပးတာကလြဲလို႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္ျခင္း မရွိပါ။ ဒီေခါင္းေဆာင္မႈဟာ အလုပ္ေပၚေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ရေစေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ိဳးအတြက္ေတာ့ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ေခါင္းဆံုးမႈပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ အလုပ္ဗဟိုျပဳ နဲ႔ လူဗဟိုျပဳပဲျဖစ္ပါတယ္။
အလုပ္ဗဟိုျပဳတဲ့ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအလုပ္ကို ေပးထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ၿပီးရမယ္ ဆိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးပါပဲ။ လူဗဟိုျပဳကေတာ့ အတူတကြ အလုပ္ကိုျပင္ဆင္တယ္၊ ေခါင္းေဆာင္က လိုအပ္တဲ့ ေနရာမွာ ၀င္ကူညီေပးတယ္၊ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းရည္တိုးတက္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ team work ကို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွစ္ခုဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေပမယ္လို႔ ေကာင္းတာကေတာ့ အလုပ္ေကာ လူေကာကို ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးက ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

http://www.entrepreneurs-mm.com/tools/leadership/%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...