စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ေဒါသျဖစ္လာရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆံုးမပံုမ်ား”


                

 

 ေဒါသျဖစ္လာရင္ ေအာက္ပါအဆံုးအမစကားေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆံုးမသင့္ပါတယ္။

(၁)။ ရန္သူက ဆင္းရဲေအာင္ ျပဳလုပ္ရင္ သင္ရဲ႕ကိုယ္မွာသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာပါ။သင့္ရဲ႕ “စိတ္” မွာေတာ့
မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ အဲဒီလိုျဖစ္ပါလ်က္ သင္က ရန္သူရဲ႕အရာမဟုတ္တဲ့ မိမိစိတ္မွာ ဆင္းရဲေအာင္ ဘာေၾကာင့္
ျပဳလုပ္ခ်င္ရတာလဲ။ (ရန္သူက မျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ဆင္းရဲကို ရန္သူ႕အၾကိဳက္ျဖစ္ေအာင္ ဘာေၾကာင့္ျပဳပါသလဲလို႔ ဆိုလိုပါတယ္။)

(၂)။ မိမိေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ သီလေတြရဲ႕ အျမစ္အရင္း(အရွက္၊ အေၾကာက္၊သည္းခံမွဳ၊ေမတၱာ၊ကရုဏာ)ေတြကို ျဖတ္တတ္တဲ့ အမ်က္ေဒါသကို သင္ အလိုလိုက္လ်က္
လက္ခံထားဘိတယ္။ သင့္လိုလူမိုက္ဟာ အဘယ္မွာ ရွိေတာ့မလဲ။ (ကိုယ့္သီလရဲ႕ အျပစ္ေတြကို ျဖတ္တတ္တဲ့ ေဒါသကို လက္ခံထားတဲ့ အတြက္
“အမိုက္ဆံုး” ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္။

(၃)။ သူတစ္ပါးက ယုတ္မာတဲ့ ျပစ္မွားမႈကို ျပဳေနတယ္လို႔ သင္ အမ်က္ထြက္ေနတယ္။ အဲဒီလို အမ်က္ထြက္ေနတဲ့ သင္ဟာ အလားတူျပစ္မွားမႈကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ၾကံေနတယ္ မဟုတ္လား။

(၄)။ သူတစ္ပါးက သင့္အား မႏွစ္သက္ဖြယ္အမႈကို ျပဳတာဟာ သင့္မွာ ေဒါသျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး
ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္မယ္။ ဒိလိုဆိုရင္ သင္က အမ်က္ထြက္ေနျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါးရဲ႕အလိုကို ျဖည့္ေပးရာ
မေရာက္ေပဘူးလား။

(၅)။ အမ်က္ထြက္ေနတဲ့သင္က သင့္ရန္သူအား ဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစနိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ေတာ့ မေသခ်ာပါ။
မိမိကိုယ္ကိုေတာ့ အခုပဲ အမ်က္ေဒါသဆင္းရဲနဲ႔ ႏွိပ္စက္ေနျပီ မဟုတ္ပါလား။

(၆)။ ရန္သူေတြက အမ်က္ေဒါသနဲ႔ မိုက္ကန္းၾကလို႔ အက်ိဳးမဲ့လမ္းကို သြားၾက၊ ျပဳလုပ္ၾကတယ္ဆိုရင္
သင္ဟာလည္း အမ်က္ေဒါသထြက္လ်က္ အဲဒီရန္သူေတြကို အတုလိုက္ကာ ဘာေၾကာင့္ျပဳက်င့္ပါသလဲ။

(၇)။ ရန္သူက ေဒါသကိုမွီၿပီး သင့္အား မႏွစ္သက္ဖြယ္ကို ျပဳတယ္ဆိုရင္ အဲဒီေဒါသကိုသာ ျဖတ္ပါ။
စိတ္ဆိုးသင့္တဲ့ အရာမဟုတ္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္မွာ အမ်က္ထြက္ကာ ဘာေၾကာင့္ ပင္ပန္းေနပါသလဲ။
(ေဒါသကခိုင္းလို႔ ရန္သူက သင့္အား ျပစ္မွားရရွာတယ္။အဲဒီ ေဒါသကို ပယ္သင့္ပါတယ္။ေဒါသရဲ႕ အေစခံပုဂၢိဳလ္မွာ အမ်က္မထြက္သင့္ပါလို႔ ဆိုလိုတယ္။

(၈)။ ရုပ္နာမ္တရားေတြဟာ တစ္ခဏမွ်သာ တည္လ်က္ပ်က္သြားၾကတယ္။ သင့္အေပၚ ျပစ္မွားခဲ့တယ္လို႔
ထင္ရတဲ့ အဲဒီရုပ္နာမ္ေတြဟာ အဲဒီခဏမွာပဲ ခ်ဳပ္ပ်က္သြားၾကျပီ။ ယခုအခါ အဲဒီျပစ္မွားတဲ့ ရုပ္နာမ္ေတြ
မရွိေတာ့ၿပီ။ ယခုအခါ သင္က ရန္သူရဲ႕သႏၲာန္က အဘယ္ရုပ္နာမ္ကို အမ်က္ထြက္ေနပါသလဲ။
(ျပစ္မွားတဲ့ရုပ္နာမ္ေတြက မရွိေတာ့ၿပီ။ ရန္သူလို႔ ထင္ရတဲ့ ရုပ္နာမ္အစဥ္ထဲမွာ
ယခုရွိေနတဲ့ ရုပ္နာမ္အသစ္ေတြက သင့္အားျပစ္မွားၾကတာ မဟုတ္၊ ဒါေၾကာင့္ အဘယ္ရုပ္နာမ္ကို အမ်က္ထြက္ေနသလဲ။အမ်က္ထြက္စရာ ရုပ္နာမ္မရွိေတာ့ျပီလို႔ ဆိုလိုတယ္။)

(၉)။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ဆင္းရဲကိုျပဳရင္ ျပဳသူ၊ အျပဳခံရသူႏွစ္ဦးစလံုးပဲ ဆင္းရဲျပဳျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိမိကိုယ္တိုင္လည္
ဆင္းရဲကို ျပဳျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းျဖစ္ပါလ်က္ ျပဳသူကို ဘာေၾကာင့္အမ်က္ထြက္ေနပါသလဲ။
-【ဝိသုဒၶိမဂ္၊ ပ၊ ၂၉၃】

အဲဒီအတိုင္းဆင္ျခင္ျပီး အမ်က္ေဒါသကို ျငိမ္းေစရပါတယ္။ အဲဒီဆင္ျခင္ရပံု ေတြက အလြန္ပဲ နက္နဲလွပါတယ္။

ေအာက္ပါဥပမာ၊ ၾသဝါဒစသည္ေတြကို ႏွလံုးသြင္းဆင္ျခင္ၿပီး အမ်က္ေဒါသကို ၿငိမ္းေစရပါတယ္။
ဆင္ျခင္ပံုကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်က္ေဒါသထြက္ေနတဲ့ အိုလူသား...ျမတ္စြာဘုရားက ဒီလိုအဆံုးအမ ၾသဝါဒေပးေတာ္မူခဲ့တယ္
မဟုတ္ပါလား။

❖“ရဟန္းတို႔.. ခိုးသူ၊ ဓားျပ၊ လူဆိုးေတြက လက္၊ ေျခစတဲ့ ကိုယ္အဂၤါေတြကိုႏွစ္ဖက္အစြန္းမွာ
အရိုးတပ္ထားတဲ့ ငမန္းအစြယ္လႊနဲ႔ တိုက္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ၾကေပမယ့္အဲဒီႏွိပ္စက္သူေတြအေပၚမွာေတာင္မွ အမ်က္ထြက္ျပစ္မွားရင္ အဲဒီ ရဟန္းဟာ ငါဘုရားရဲ႕ အဆံုးအမကို လိုက္နာသူမမည္။”

❖“ပထမ စျပီးအမ်က္ထြက္သူကို တံု႔ျပန္ၿပီးအမ်က္ထြက္ရင္ အဲဒီတံု႔ျပန္ျပီး အမ်က္ထြက္တာကသာ
ပထမစျပီး အမ်က္ထြက္တာထက္ ယုတ္မာဆိုးဝါးလွတယ္။ (ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပထမအမ်က္ထြက္သူရဲ႕ အမ်က္ထြက္တာကို မေကာင္းမွန္းသိပါလ်က္ မိမိကလည္း အဲဒီမေကာင္းတဲ့လမ္းကို လိုက္သြားလို႔ပဲ ဆိုလိုပါတယ္။) အမ်က္ထြက္ေနသူကို အမ်က္မထြက္ဘဲ၊
သည္းခံႏိုင္သူဟာ ေအာင္ႏိုင္ခဲတဲ့ စစ္ပြဲကိုေအာင္ႏုိင္တယ္။”

❖“သူတစ္ပါး အမ်က္ထြက္ေနတယ္လို႔ သိေနရင္ သတိရလ်က္ စိတ္မဆိုးဘဲ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ပါက
အဲဒီလိုပုဂၢိဳလ္ဟာ မိမိရဲ႕အက်ိုး၊ သူတစ္ပါးရဲ႕အက်ိုး ၂ မ်ိဳးလံုးအတြက္ က်င့္သူမည္တယ္။

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“ရန္သူက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာ(၇)မ်ိဳး”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ရန္သူက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာ(၇)မ်ိဳး ရွိပါတယ္။
(၁)။ အမ်က္ထြက္သူမွာ မ်က္ႏွာအေျခအေနပ်က္ျပီး၊အရုပ္ဆိုးသြားတယ္။ အဲဒါဟာ ရန္သူ႔အႀကိဳက္တစ္ခုပါပဲ။

(၂)။ အမ်က္ထြက္ေနတဲ့သူဟာ ခ်မ္းသာစြာ မအိပ္ရဘူး။
အဲဒါလည္း ရန္သူ႔အၾကိဳက္တစ္ခုပါပဲ။

(၃)။ အမ်က္ထြက္ေနတဲ့သူမွာ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးတတ္တယ္။ အဲဒါလည္း ရန္သူ႔အႀကိဳက္တစ္ခုပဲ။

(၄)။ အမ်က္ထြက္ေနတဲ့သူမွာ စီးပြားဥစၥာ မျပည့္စံုဘဲ ရွိတတ္တယ္။ အဲဒါလည္း ရန္သူ႔အႀကိဳက္တစ္ခုပဲ။

(၅)။ အမ်က္ေဒါသၾကီးသူမွာ အေႁခြအရံမျပည့္စံုဘဲ ရွိတတ္တယ္။ အဲဒါလည္း ရန္သူ႔အႀကိဳက္တစ္ခုပဲ။

(၆)။ အမ်က္ေဒါသၾကီးသူမွာ မိတ္ေဆြနည္းပါးတတ္တယ္။အဲဒါလည္း ရန္သူ႔ အၾကိဳက္တစ္ခုပဲ။

(၇)။ အမ်က္ေဒါသၾကီးသူဟာ ေသသြားရင္ ဘဝေကာင္းမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒါလည္း ရန္သူ႕အၾကိဳက္တစ္ခုပဲ။

အဲဒီအဆံုးအမေတြကေတာ့ ရန္သူ႔အၾကိဳက္ မျဖစ္ရေအာင္၊အမ်က္မထြက္ဘဲ သည္းခံရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားတာပါပဲ။

“လူေသေကာင္ဖုတ္တဲ့ ထင္းကုလားတံုးပိုင္း(အစဘက္ နဲ႔ အဆံုးဘက္မွာ မီးေလာင္ထားၿပီး
အလယ္ပိုင္းမွာ က်င္ၾကီးေပေနတဲ့ ထင္းတံုးပိုင္း) ဟာၿမိဳ႕ရြာမွာလည္း အသံုးမက်၊ ေတာအရပ္မွာလည္း
အသံုးမက်သလိုပဲ။ လိုခ်င္မက္ေမာျခင္း၊စိတ္ဆိုးျပစ္မွားျခင္း ရွိေနတဲ့ ရဟန္းမွာ ကာမဂုဏ္
ခံစားရျခင္းနဲ႔ အက်င့္ျပည့္စံုျခင္း ဆိုတဲ့ အက်ိဳး ၂ ပါးလံုးကို မရလို႔ ျမိဳ႕ရြာမွာလည္း အသံုးမက်။
ရဟန္းအျဖစ္မွာလည္း အသံုးမက်။”

“အခုအခါ သင္ဟာ ဒီလိုအမ်က္ထြက္ စိတ္ဆိုးေနရင္ ဘုရားအဆံုးအမကို မလိုက္နာသူလည္း ျဖစ္လိမ့္မယ္။ တံု႔ျပန္ျပီး အမ်က္ထြက္ေနရင္ ပထမစၿပီး
အမ်က္ထြက္သူေအာက္ ယုတ္မာသူျဖစ္ကာ ေအာင္ႏုိင္ခဲတဲ့စစ္ပြဲကို မေအာင္နိုင္သူလည္း ျဖစ္လိမ့္မယ္။
ရန္သူကျပဳရမယ့္ ရန္သူ႔အၾကိဳက္ေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳရာလည္း ေရာက္လိမ့္မယ္။ ထင္းကုလားတံုးပိုင္းလို ဘယ္မွာမွ အသံုးမက်သူလည္း ျဖစ္လိမ့္မယ္။”

ဒီလို မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမျပီး အမ်က္ေဒါသကို ျငိမ္းေစရပါတယ္။
-【ဝိသုဒၶိမဂ္၊ ပ၊ ၂၉၀】
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“ေဒါသသမားရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးမ်ား”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(၁)။ကုိယ့္ရဲ႕ရန္သူက ကုိယ္ရုပ္လွတာကုိ သေဘာမက်။ရုပ္မလွရင္ေကာင္းမွာပဲလုိ႔ ရန္သူက ေတာင့္တတယ္။ေဒါသျဖစ္လာရင္ ေကာင္းေကာင္းေရခ်ဳိး၊ေကာင္းေကာင္းဝတ္ဆင္၊ဆံမုတ္ဆိတ္ရိတ္၊အဝတ္ျဖဴဝတ္ထားေပမယ့္ ရုပ္ဆုိးေနတာပဲ။

(၂)။ကုိယ့္ရန္သူက ကုိယ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ရတာကုိသေဘာမက်။ဆင္းဆင္းရဲရဲအိပ္ရပါေစလုိ႔
ရန္သူက ေတာင့္တတယ္။ေဒါသျဖစ္လာရင္အလြန္ေကာင္းတဲ့ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အိပ္ရာေတြမွာ
အိပ္ရေပမယ့္ ဆင္းဆင္းရဲရဲပဲ အိပ္ရတယ္။

(၃)။ကုိယ့္ရန္သူက ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြါးမ်ားျပားတာကုိသေဘာမက်။အက်ဳိးစီးပြါး မမ်ားျပားပါေစနဲ႔လုိ႔
ရန္သူက ေတာင့္တတယ္။ေဒါသျဖစ္လာရင္ အက်ဳိးမဲ့ကုိယူထားေပမယ့္ “အက်ဳိးကုိယူထားတယ္”လုိ႔ထင္တယ္။အက်ဳိးကုိယူထားေပမယ့္လည္း “အက်ဳိးမဲ့ကုိယူထားတယ္” လုိ႔ထင္တယ္။အဲဒီ ဆန္႔က်င္ဘက္
ယူထားတဲ့အရာေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာစီးပြါးမဲ့ဖုိ႔ ဆင္းရဲဖုိ႔ျဖစ္လာတယ္။

(၄)။ကုိယ့္ရန္သူက ကုိယ္ဥစၥာရွိတာကုိ သေဘာမက်။ဥစၥာမရွိပါေစနဲ႔လုိ႔ ရန္သူက ေတာင့္တတယ္။
ေဒါသျဖစ္လာရင္ ကုိယ္ႀကိဳးႀကိဳးစားစားတရားသျဖင့္ရွာေဖြထားတဲ့ ဥစၥာေတြဟာ ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ ဘ႑ာတုိက္ထဲေရာက္ကုန္တယ္။

(၅)။ကုိယ့္ရန္သူက ကုိယ္အေႁခြအရံရွိတာကုိ သေဘာမက်။အေႁခြအရံ မရွိပါေစနဲ႔လုိ႔ ရန္သူက ေတာင့္တတယ္။ေဒါသျဖစ္လာရင္ မေမ့မေလ်ာ့ ရထားတဲ့ အေႁခြအရံေတြဟာ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္တယ္။

(၆)။ကုိယ့္ရန္သူက ကုိယ္မိတ္ေဆြရွိတာကုိ သေဘာမက်။မိတ္ေဆြမရွိပါေစနဲ႔လုိ႔ ရန္သူက ေတာင့္တတယ္။
ေဒါသျဖစ္လာရင္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ေဆြမ်ဳိး ၊ ေသြးသားေတာ္စပ္သူေတြေတာင္ ေဝးေဝးက
ေရွာင္ၾကတယ္။

(၇)။ကုိယ့္ရန္သူက ကုိယ္ေနာက္ဘဝ ေကာင္းရာေရာက္မွာကုိသေဘာမက်။ ေသရင္ ငရဲေရာက္ပါေစလုိ႔ ရန္သူကေတာင့္တတယ္။ေဒါသျဖစ္လာရင္ အျပဳမွား၊အေျပာမွား၊စိတ္ထားမွားေတြကုိ ထားေတာ့တယ္။အမွားေတြလုပ္ၿပီးေသတဲ့အခါ ငရဲေရာက္တယ္။
-【အံ၊ပါဠိ၊ဒု၊၄၆၉】


-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist Association】
ကုိယ့္အက်ဳိးစီးပြါးကုိ လုိလားတတ္သူဟာ ရန္သူဝမ္းသာစရာ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳဖုိ႔၊ေျပာဖုိ႔၊စိတ္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။
-【သာမေဏေက်ာ္ဆရာေတာ္ဦးဓမၼိကာလကၤာရာဘိဝံသ-သာမေဏေက်ာ္ မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတုိက္】
Posted by►

https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.936

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...