စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...







အူအတက္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

 http://cnx.org/resources/8246b3f90d64a99884aa6e6586a19b2916934642/Picture%2014.png

ႀကီးမားေသာ အူလမ္းေၾကာင္းအဆံုးသတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထား ေသာ လက္ေခ်ာင္းပံုသဏၭာန္အူအတက္သုိ႔ ေရာဂါပုိး၀င္ေရာက္ျခင္း ေၾကာင့္ အူအတက္ေရာင္ရမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။

အူအတက္ေရာင္ရမ္းျခင္း၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ ခ်က္နားတစ္၀ုိက္မွစတင္၍ ၀မ္းဗုိက္နာက်င္မႈပါ၀င္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ နာက်င္သည့္ ဒဏ္ကုိ ၀မ္းဗုိက္ေအာက္ပုိင္းညာဘက္သုိ႔ ေရြ႕လ်ားသြားၿပီး ခံစား ရတတ္သည္။ အူအတက္ေရာင္ျခင္းေၾကာင့္ အူအတက္ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ၀မ္းဗိုက္ကုိ အေရးေပၚခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူရေလ့ရိွၿပီးအသက္ (၁၀) ႏွစ္ ႏွင့္ (၃၀) ႏွစ္ၾကားအရြယ္မ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြား ေလ့ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္အူအတက္ေရာင္ျခင္းမွာ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။

အူအတက္ေရာင္ရမ္းေနပါက ၀မ္းဗုိက္ေအာက္ပုိင္းညာဘက္ ေနရာတြင္ နာက်င္မႈကုိ ခံစားရေလ့ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ပထမဆံုးေရာဂါ လကၡဏာမွာ ခ်က္နားတြင္ မသက္မသာခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေ၀ဒနာမ်ား ၀မ္းဗုိက္ေအာက္ပုိင္းသို႔ ေရြ႕လ်ားသြားေလ့ရိွသည္။

ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အူအ တက္ေရာင္ပါက ၎တုိ႔၏ ၀မ္းဗုိက္တြင္ မတူညီေသာ ေနရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ခႏၶာကုိယ္ေဘးဘက္တြင္ နာက်င္မႈကုိ ခံစားရေလ့ရိွ သည္။ ေျခေထာက္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ၀မ္းဗုိက္ေနရာကို လႈပ္လုိက္ လွ်င္ နာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာပုိဆုိးလာေလ့ရိွၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း(သုိ႔ မဟုတ္) ႏွာေခ်ျခင္း၊ ကားေဆာင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း နာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာပုိဆုိးလာႏုိင္သည္။

အူအတက္ေရာင္ရမ္းပါက နာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာကုိ နာရီပုိင္း အတြင္း ျပင္းထန္စြာ ခံစားရေလ့ရိွၿပီး ယခင္ခံစားဖူးေသာ နာက်င္မႈ မ်ား အားလံုးထက္ပုိမုိနာက်င္သည္ဟု ႀကံဳေတြ႕ဖူးသူမ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။                                        
—Ref:Health.com

http://www.7daydaily.com/story/46917

http://course.jnu.edu.cn/jnujpx/jpzyk/ziyuan/ywjj/ywfb/vermiform%20appendix&caecum(in%20situ).jpg
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...