စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မိုးေရႏွင့္ ဆိုလာစြမ္းအင္ သိုေလွာင္ႏိုင္ေသာ ႐ြက္ဖ်င္တဲ
အမ်ိဳးသမီး ဗိသုကာ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား အတြက္ မိုးေရႏွင့္ ဆိုလာ စြမ္းအင္ စုေဆာင္းထားႏိုင္ေသာ ႐ြက္ဖ်င္တဲမ်ား တီထြင္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႐ြက္ဖ်င္တဲကို အလႊာ ႏွစ္ထပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး စိုစြတ္ ေအးျမသည့္ ရာသီဥတုတြင္ အေအးဒဏ္ ခံစားရျခင္းမွ ကင္းေဝးေစမည္ ျဖစ္ကာ ေႏြရာသီတြင္ ေလေအးမ်ား ဝင္ႏိုင္ေစမည္ဟု သိရသည္။

႐ြက္ဖ်င္တဲ ထိပ္မွ မိုးေရခံမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ မိုးေရကို ႐ြက္ဖ်င္တဲ နံရံသို႔ စီးဆင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရခ်ိဳးလိုပါက လွည့္လည္ စီးဆင္းမႈ စနစ္ အရ ႐ြက္ဖ်က္တဲ ေခါင္မိုးေပၚသို႔ ေရျပန္ တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႐ြက္ဖ်င္တဲ နံရံမွ စုပ္ယူထားသည့္ ဆိုလာ စြမ္းအင္ကို ဘက္ထရီ၌ သိုေလွာင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ညဘက္တြင္ မီးထြန္းရန္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ႐ြက္ဖ်င္တဲကို တီထြင္ခဲ့သည့္ ရွိတ္ကေလ ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးမွာ သဘာ၀ေဘး အန ၱရာယ္ ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Nz (႐ုိးရာေလး)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948518395191413&id=171647766211817

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...