စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကမၻာ့စက္႐ုံႀကီးအမည္ကို တ႐ုတ္ထံမွ အာဆီယံက လႊဲေျပာင္းရယူမည္လုပ္ခလစာေစ်းေပါျခင္း၊ လုပ္သား အင္အားအလံုအေလာက္ရွိျခင္းအျပင္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏိုင္ငံတုိ႔ သည္ ပထ၀ီအေနအထားရ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ေနရာတြင္ တည္ရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသက ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိရာ“ကမၻာ့ စက္႐ုံႀကီး”ဟုေခၚတြင္ေသာ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ သူ၏လက္ရွိ ေနရာမွ ဖယ္ထုတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕အစည္းအင္အား ေတာင့္တင္းလာၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏ္ၵိယၿပီး လွ်င္ အာဆီယံသည္ ေဒသတြင္း၌ တတိယမ႑ဳိင္သဖြယ္ျဖစ္လာမည္။ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ စုစုေပါင္းလူဦးေရသန္း ၆၅၀ ၏ ထက္၀က္ခန္႔သည္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၃၀ ေအာက္ ငယ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး လူလတ္တန္းစား လူဦးေရတိုးပြားလာ၍ သံုးစြဲမႈႏႈန္းလည္း ျမင့္မားလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
““ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ အတြင္းမွာ လုပ္ခေပါေပါ၊ လုပ္သား အင္အား ေဖာေဖာသီသီရွိတဲ့ မဲေခါင္လို ေနရာေတြကို စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြ ေရႊ႕ ေျပာင္းလာမွာျဖစ္လို႔ အာဆီယံက ကမၻာ့ စက္႐ုံႀကီးဆိုတဲ့ နာမည္ကို တ႐ုတ္ဆီက လႊဲေျပာင္းယူသြားလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ တယ္””ဟုANZ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုတုိ႔ရွိ စရိတ္သက္သာသည့္လုပ္အား၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္နွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တုိ႔ရွိ စြမ္းရည္ျမင့္ လုပ္သားအင္အား၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွား တုိ႔ရွိ အဆင့္ျမင့္ လုပ္သားအင္အားတုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈက အဆိုပါအေျပာင္းအလဲကို အေထာက္အပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ တနည္း အားျဖင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း၌ ေဖာ္ျပပါ လုပ္သားအင္အား ၃ ရပ္တည္ရွိေနျခင္း သည္ အားသာခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ မည့္ AEC ေခၚ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းထူေထာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္း လ်က္ရွိသည္။

၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စုစုေပါင္းကုန္သြယ္ မႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၁ ထရီလီယံခန္႔ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားမွ အာဆီယံေဒသတြင္ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးမႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၁၀၅ ဘီလီယံခန္႔ရွိမည္ဟု ANZ က ခန္႔မွန္း သည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားစုသည္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵယာႏွင့္ အိႏ္ၵိယသမုဒၵယာ ဆံုမွတ္ ၀န္းက်င္တြင္ တည္ရွိျခင္း၊ ကုန္းတြင္းႏိုင္ငံ မ်ားသည္လည္း စားသံုးမႈပမာဏျမင့္မား သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏ္ၵိယေစ်းကြက္ႀကီး ႏွစ္ခုအၾကား တည္ရွိေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၎င္းတုိ႔အေနႏွင့္ ႀကီးထြားလာေနေသာ အာရွ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကြန္ရက္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္။

Bloomberg

https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/photos/a.343944972309977.69916.343551

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...