စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေက်ာင္းေကာင္းဆိုတာ


- ေက်ာင္းေကာင္းဆိုတာ ကိုယ့္ေက်ာင္းသားေတြကို ဂ႐ုစိုက္တဲ့ ေက်ာင္းမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဘာေတြလိုအပ္ေနသလဲ၊ ဘာေတြ သင္ေပးဖို႔လိုမလဲဆိုတာ သိရမယ္။ ကိုယ့္ ေက်ာင္းကို လာတက္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြကို သင္ယူမႈမွာ စိတ္၀င္စားေအာင္၊ အားထုတ္မႈမွာ ျမင့္မား လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္အားေပးႏိုင္တဲ့ေနရာမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။

- ေက်ာင္းေကာင္းဆိုတာ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္၊ အေတြး၊ အလုပ္၊ အက်င့္၊ အေျပာ အားလံုးေကာင္း ေအာင္ နည္းေပးလမ္းျပ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ရမယ္။

- ေက်ာင္းေကာင္းဆိုတာ ေက်ာင္းသားတိုင္းကို အေကာင္းျမင္စိတ္ထား ပြားမ်ားႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳး ေထာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ရမယ္။ ပညာေရးဆိုတာ အတန္းတစ္တန္းတက္သြားတိုင္း က်န္ခဲ့တဲ့အတန္းဟာ လမ္းဆံုးျဖစ္သြားၿပီဆိုတဲ့ အယူအဆအေတြးမ်ိဳးေတြ ေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ရမယ္။ ဘ၀တစ္သက္တာ ပညာရွာဖို႔လိုတယ္။ ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းဆိုတာ မၿပီးဆံုးႏိုင္တဲ့ ခရီးရွည္ ႀကီးကို စိတ္ရွည္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ရမယ္။

- ေက်ာင္းေကာင္းဆိုတာ ဆရာေတြက အၿမဲႏိုးၾကားတက္ႂကြၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကို ထက္သန္၊ စိန္ေခၚမႈ ေတြကို လက္ကမ္းေနတဲ့ ေနရာမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ ကုိယ့္ပညာနဲ႔ ကိုယ့္အလုပ္ကို တန္ဖိုးထားၿပီး မေဖာက္ျပန္တဲ့ တည္ၾကည္ေလးျမတ္ ေလးစားအပ္သူေတြ ရွိေနတဲ့ေနရာျဖစ္ရမယ္။

- ေက်ာင္းေကာင္းဆိုတာ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားပူးေပါင္း လက္တြဲၿပီး ကေလးေတြကို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ရမယ္။

- ေက်ာင္းေကာင္းဆိုတာ မိဘက ဘယ္လိုအဆင့္အတန္း၊ အေျခအေန၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး ကြဲျပားေနသည္ျဖစ္ေစ တစ္ေသြးတည္း၊ တစ္သားတည္း အားလံုးကို ကိုယ့္ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ အဖိုးတန္ရတနာမ်ားလို႔ မွတ္ယူ ေထြးေပြ႔ ဘ၀ေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္တဲ့ေနရာ တစ္ေနရာျဖစ္ရမယ္။

(စင္ကာပူႏိုင္ငံက ေက်ာင္းေကာင္းဆိုတာ ဘယ္လိုေက်ာင္းမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး ခံယူထားခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။)


Maukkha

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.1206

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...