စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔ က်င္းပရျခင္းအေၾကာင္း ႏွင့္ နယုန္လျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား”နယုန္လျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔အဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတ္တုိင္ကုိ စုိက္ထူႏုိင္ေသာ သမုိင္းဝင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ျမတ္စြာဘုရားသည္ထုိေန႔၌ ကပိလဝတ္ျပည္
မဟာဝုန္ေတာႀကီးအတြင္း မဟာသမယသုတ္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍
နယုန္လျပည့္ေန႔၌ “မဟာသမယအခါေတာ္ပြဲ” က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

နယုန္လျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(၁)။ ေရလုပြဲ ဆင္ႏႊဲၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔ ျငင္းခုံ ခုိက္ရန္ေဘးမွကင္းေဝးျခင္း။
(၂)။ ကပိလဝတ္ ႏွင့္ ေကာလိယ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ စစ္ခင္းေတာ့မည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မွကင္းေဝးၿပီး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
(၃)။ နတ္၊ျဗဟၼာ၊အသူရာ ႏွင့္ ဂဠဳန္၊နဂါးမ်ား၊ရဟန္းေတာ္မ်ား ဤ-တစ္ႀကိမ္တည္းသာစုရုံးမိေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း။
(၄)။မင္းသားငါးရာ သာ့သနာေဘာင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
(၅)။ရဟန္းေတာ္ ငါးရာလံုး ရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
(၆)။ “နိမၼိတဘုရား” ကေမး၍ “ပကတိဘုရား” ကေျဖဆုိသည္ကုိ နာရေသာေၾကာင့္ ထူးျခားျခင္း။
(၇)။မဟာသမယကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဂဠဳန္ႏွင့္နဂါးတုိ႔ခုိက္ရန္မဖက္ ေမတၱာသက္ဝင္ေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း၊
(၈)။မဟာသမယဆုိင္ရာ သုတၱန္ ၇မ်ဳိးကုိ ေဟာၾကားေသာ ေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
(၉)။ဘိကၡဳနီသာသနာ လမ္းစေပၚေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။
 

ဤထူးျခားမႈမ်ားကုိ အာရံုျပဳ၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔က နယုန္လျပည့္ေန႔ကုိ မဟာသမယ အခါေတာ္ေန႔
အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 

-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist's Association】
 

-【အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲပညာသာမိ(မာဂဓီ-သာစည္) ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “အခါေတာ္ေန႔မ်ားမွ”-】
https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.936

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...