စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စူပါစက္ျဖင္.ေပါင္ၾကြက္သားကစားျခင္း


ေပါင္ၾကြက္သားအတြက္ေလ.က်င္.ခန္းမ်ားကစားရာတြင္ေပါင္ေလ.က်င္.နည္းအမ်ိဴးစံုေအာင္(၃)ပတ္(၄)
ပတ္ခန္.လွ်င္တစ္ၾကိမ္ခန္.အေျပာင္းအလဲေလ.က်င္.နည္းမ်ားျဖင္.ကစားေပးသင္.ေၾကာင္းစမ္းသပ္ေလ.က်င္
.မွဳမ်ားအရေတြ.ရွိရပါသည္။ေနာက္ထပ္သတိျပဳသင္.သည္.အခ်က္မွာအေလးျဖင္.ေလ.က်င္.ေနစဥ္ဒူးဒါဏ္၇ာ
မရေစ၇န္ဂရုစိုက္ျပီးကစားရပါမည္။ေပါင္ေလ.က်င္.ခန္းမ်ားတြင္ပံုမွန္ထိုင္ထႏွင္.အေလးကို ညွပ္ရိုးေပၚတင္ေသာထိုင္ထ (FRONT SQUAT)ကိုလည္းရံဖန္ရံခါ ေလ.က်င္.သင္.ပါသည္။

ထို.အျပင္နာက်င္ကိုက္ခဲတတ္ေသာDROPSET ျဖင္.လည္းအေျပာင္းအလဲအေနျဖင္..ေလ.က်င္.ကစားသင္.
ပါသည္။ယခုေဖာ္ျပမည္.ေပါင္ေလ.က်င္.ခန္းမ်ားမွာSUPERSETႏွင္. ေပါင္ၾကြက္သား ေလ.က်င္.နည္းျဖစ္ပါ
သည္။ထိုေလ.က်င္.ခန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေနေသာSUPER SETS အတြဲမ်ားမွာ- (1)-ေပါင္အျပည္.ထိုင္(FULL SQUAT) 15ၾကိမ္ ကစားျပီးတာႏွင္.ေပါင္ေရွ.သားဆန္.(LEG EXTENSION) 15ၾကိမ္ ဆက္ကစားပါမည္။ ၄င္းကဲ.သို.အေက်ာ.ေပါင္း (၃)ေက်ာ.

(2)-အေလးကို ညွပ္ရိုးေပၚတင္ေသာထိုင္ထ (FRONT SQUAT)၁၅ၾကိမ္ ကစားျပီးဆက္ကစားရမည္မွာ
ေပါင္ေနာက္သားဆြဲ(LEG CURL) 15ၾကိမ္ ထိုကဲ.သို.အေက်ာ.ေပါင္း(၃)ေက်ာ.

(3)-ေျခစု၊ဒူးႏွစ္ဘက္စုျပီးေပါင္တစ္၀က္ထိုင္(HACK SQUAT) 15ၾကိမ္ကစားျပီး
ဘားတို(သို.)ုဘားရွည္ကိုင္ေျခခြဲလမ္းေလွ်ာက္(DUMBBELL LUNGS)ေျခလွမ္း (၃၀)+ ၃ေက်ာ.စသည္.အတြဲမ်ားျဖစ္သည္။


ေဖာ္ျပပါေလ.က်င္.ခန္းမ်ားကစားျပီးပါက စက္ဘီးနင္း(၂၀)မိနစ္မွ(၃၀)မိနစ္နင္းရပါမည္။ျပီးမွအေၾကာဆန္.ျခင္းေလ.က်င္.ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီးေပါင္ေလ.
က်င္.ခန္းမ်ားေလ.က်င္.ျခင္းကိုအဆံုးသတ္ပါမည္။ေဖာ္ျပခဲ.ေသာေပါင္စူပါစက္ကစားနည္းသည္
ေပါင္ေလ.က်င္.နည္းမ်ားစြာအနက္ေလ.က်င္.သင္.ေသာေပါင္ေလ.က်င္.နည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းေရး
သားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Ref:  super sets of Thigh By Joe weider’s Training Principle

ကာယဗလႏွင္.ကာယအလွေလ.လာလိုက္စားသူမ်ားကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္-

 စိုင္းသီဟေက်ာ္စန္း


email---thihakyawsan@gmail.com
phone----၀၉-၅၂၄၀၁၄၅
http://www.facebook.com/thihakyawsan
http://muscleprofessor.blogspot.com/2014/04/blog-post_5839.html?spref=f

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...