စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ ဦးေဏွာက္တို႔ဧ။္ ကြာျခားခ်က္မ်ား


၁။ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုလုပ္ကိုင္ျခင္း

မိန္းမဦးေဏွာက္သည္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစုံကို တျပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

မိန္းမမ်ားသည္ တီဗြီၾကည့္ရင္း ဖုန္းေျပာလ်က္ ဟင္းခ်က္ႏိုင္သည္။

ေယာက်္ားဦးေဏွာက္သည္ တၾကိမ္တြင္ လုပ္ငန္းတခုသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ေယာက်္ားမ်ားသည္ တီဗြီၾကည့္ေနစဥ္ ဖုန္းမေျပာႏိုင္။ စကားေျပာေနစဥ္ တီဗြီကိုပိတ္ထားသည္။

၂။ ဘာသာစကား

မိန္းမမ်ားသည္ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုကို တတ္ကြ်မ္းလြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပသနာမ်ားကို အေျဖမရွာႏုိင္။ ေယာက်္ားမ်ားသည္ ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ယူမလြယ္တတ္။ ျပသနာမ်ားကိုမူ လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၃ ႏွစ္သမီးေလးသည္ ၃ ႏွစ္သားေလးထက္ ၃ ဆခန္႔ ေ၀ါဟာရၾကြယ္သည္။

၃။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္ျခင္း

ေယာက်္ားမ်ားဧ။္ ဦးေဏွာက္တြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားစြာပါရွိသည္။ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည္။ အေျဖရွာသည္။ အေဆာက္အဦးေျမပံုမ်ား လြယ္ကူစြာဆြဲႏိုင္သည္။

မိန္းမမ်ားသည္ ရွဴပ္ေထြးေသာ ေျမပံုတခုကို လြယ္ကူစြာ နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။ ေျမပံုဧ။္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို နားမလည္ႏိုင္။ သူတို႔အတြက္ ေျမပံုဆိုသည္မွာ စာရြက္ေပၚမွာ ျပြတ္သိပ္ေနေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။

၄။ ကားေမာင္းျခင္း

ကားေမာင္းေနစဥ္ ေယာက်္ားဧ။္ ဦးေဏွာက္မွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳရသည္။ ကားကိုလွ်င္ျမန္စြာ ေမာင္းႏိုင္သည္။ အတန္ေ၀းကြာေသာေနရာမွ တစံုတရာကို ျမင္လွွ်င္ သူဧ။္ဦးေဏွာက္သည္ ထိုအရာဧ။္ အမ်ဳိးအစား ( ဥပမာ – ဘတ္စကား၊ ထရပ္ကား၊ ကားေသး )၊ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္း၊ အျမန္ႏွဳန္း တို႔ကို ခ်က္ခ်င္းခြဲျခားလ်က္ ကားကို ဆက္ေမာင္းသည္။ ကားေမာင္းလွ်င္ ကက္ဆက္ကိုပိတ္၍ ကားကိုသာ အာရုံစိုက္ေမာင္းသည္။

မိန္းမမ်ားသည္ အေ၀းမွ တစံုတရာဧ။္ အမ်ဳိးအစား၊ ဦးတည္ရာ၊ အျမန္ႏွဳန္းတို႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္္ အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာသည္။

၅။ လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္း

မိန္းမမ်ားသည္ ေယာက်္ားမ်ားက မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လိမ္ေျပာလွ်င္ အလြယ္တကူသိသည္။ မိန္းမတို႔ဧ။္ သဘာ၀လြန္ ဦးေဏွာက္သည္ ေယာက်္ားတို႔ဧ။္ မ်က္ႏွာအမူအရာကို ၇၀%၊ ကိုယ္လက္အမူအရာ ၂၀% ႏွင့္ စကားလံုး ၁၀% တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ႏိုင္သည္။ ေယာက်္ားမ်ားဧ။္ ဦးေဏွာက္သည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ႏိုင္။ မိန္းမမ်ားသည္ ေယာက်္ားမ်ားကို အလြယ္တကူ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လ်က္ လိမ္ေျပာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာမ်ား လိမ္ေျပာမည္ၾကံလွ်င္ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆိုင္ၾကႏွင့္။

၆။ ျပသနာေျဖရွင္းျခင္း

ေယာက်္ားတဦးတြင္ ျပသနာမ်ားစြာရွိေနပါက သူဧ။္ ဦးေဏွာက္သည္ ျပသနာမ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲသည္။ ဦးေဏွာက္ဧ။္ သက္ဆိုင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ တခုစီ တခုစီ အေျဖရွာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေယာက်္ားမ်ား မိုးေကာင္းကင္ကို ၾကာျမင့္စြာၾကည့္ရင္း အေျဖထုတ္ေနတတ္သည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

မိန္းမတဦးတြင္ ျပသနာမ်ားစြာရွိေနပါက သူမဧ။္ဦးေဏွာက္က အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းမရွိ။ တစံုတဦးအား သြားေရာက္တိုင္တည္လိုသည္။ အလံုးစံုအိတ္သြန္ဖာေမွာက္ ေျပာျပျပီးေနာက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အိပ္ရာ၀င္သည္။ သူမသည္ ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းျပီးသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပီးသည္ျဖစ္ေစ စိတ္မပူတတ္။

၇။ လိုခ်င္ေတာင့္တ ဆႏၵမ်ား

ေယာက်္ားမ်ားသည္ အဆင့္အတန္း၊ ေအာင္ျမင္မွဳ၊ အေျဖမ်ား၊ ၾကီးက်ယ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကိုလိုလားသည္။

မိန္းမမ်ားသည္ လူမွဳဆက္ဆံေရး၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ မိသားစု စသည္တို႔ကို လိုခ်င္သည္။

၈။ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔မွဳ

မိန္းမမ်ားသည္ ခ်စ္သူ၊ ခင္ပြန္းတို႔ႏွင့္ အဆင္မေျပလွွ်င္ အလုပ္ထဲတြင္ အာရုံစိုက္ႏိုင္စြမ္းမရွိ။

ေယာက်္ားမ်ားသည္ အလုပ္ထဲတြင္ အဆင္မေျပလွွ်င္ ခ်စ္သူ၊ ဇနီးတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အာရုံမျပဳႏိုင္။

၉။ စကားေျပာပံု

မိန္းမမ်ားသည္ သြယ္၀ိုက္ေျပာတတ္သည္။

ေယာက်္ားမ်ားသည္ တည့္တည့္ေျပာတတ္သည္။

၁၀။ စိတ္သက္သာေအာင္ လုပ္ျခင္း

မိန္းမမ်ားသည္ စိတ္လွဳပ္ရွားေနပါက မစဥ္းစားပဲ စကားအလြန္ေျပာသည္။

ေယာက်္ားမ်ားသည္ စိတ္လွဳပ္ရွားေနစဥ္ မစဥ္းစားပဲ လက္ေရာက္တုန္႔ျပန္တတ္သည္။

ဘာသာျပန္သူ — သႏၱာ၀င္း

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.12

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...