စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကမၻာတစ္ဖက္စီမွ တူညီမႈမ်ား


ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ပထ၀ီ အေနအထား အရ ကမၻာႀကီး၏ သီးျခားတစ္ဖက္ စီတြင္ တည္ရွိေနၾကသည္ကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားမိၾကေပမည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေသအခ်ာဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက တူညီ မႈမ်ားကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ရ ေပမည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုစလံုးတို႔၌ မတူကြဲျပား ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာ စကားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးစုမ်ားကိုယ္စီရွိေနၾကသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား သည္ ယေန႔ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ရွိေနၾကသည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းႏွင့္ ဆင္တူယိုးမွားမ်ားစြာရွိေန သည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားမဟုတ္ၾက ေပ။ ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာကို ခ်န္ထား ခဲ့သည့္ ကမၻာစစ္ႀကီးႏွစ္ ႀကိမ္ျဖင့္အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ယေန႔ ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားသည္  ဥေရာပဆိုသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရိပ္အမိုးေအာက္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပင္ ေနထိုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ေမလ ၉ ရက္ေန႔ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Ro-bert Schuman ၏ ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားအား စည္းလံုးညီၫြတ္ၾကရန္ ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္တစ္ခြင္၌ စစ္ မက္ျဖစ္ပြားမႈ ထပ္မံမႀကံဳေစရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့မႈ၏ ရလဒ္ဟု ဆိုရမည္ ပင္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္ၾကာၿပီး ေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအမီွသဟဲျပဳလ်က္ စည္းလံုးညီၫြတ္သူမ်ားသည္ အတိတ္ တစ္ခ်ိန္က မည္မွ်ထိခါးခါးသီးသီး တကြဲတျပား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကို နားလည္ရန္ပင္ ခက္လွ၏။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းမႈ၏ ထူးျခားသည့္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျဖစ္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပေန႔အျဖစ္ဤသို႔ အသိအမွတ္ျပဳက်င္းပရျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈျဖင့္ အစားထိုးေအာင္ႏိုင္ခဲ့ ျခင္း၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမွတစ္ ဆင့္ ရရွိလာသည့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းမႈႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈ၊ ဒီမိုက ေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥ ေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္သစ္ တစ္ခုကို အတူတကြလက္တြဲပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု သႏၷိ ႒ာန္ခ်မွတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္သာလွ်င္ ဤေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုကို ခ်ီး ျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။

ဥေရာပေန႔သည္ အထိမ္းအ မွတ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လြဲ ေခ်ာ္ခဲ့သည့္ ေျခလွမ္းမ်ား၊ ရရွိခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ဤအ ေျခအေနအထိ မည္သို႔မည္ပံု ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကရသည္ကို ျပန္လည္ ထင္ဟပ္ခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အေရး ႀကီးသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္ အခါတို႔ကို လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ရင္ဆိုင္ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီး အနာဂတ္တြင္ လည္း အေသအခ်ာပင္ႀကံဳေတြ႕ရ ေပဦးမည္။ ဤကဲ့သို႔ အဆံုးအ ျဖတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္အခါမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားသင္ယူရရွိခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား အေျခခံ က်သည့္အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ပို၍ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး လက္တြဲမႈမွာ လည္း ခိုင္မာလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ဥေရာပႏိုင္ငံ မ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေရးပါ ေသာ သမိုင္းအခ်ဳိးအေကြ႕မ်ဳိးႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည္။ ဤအေျခအေန သည္ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို အဆံုး အျဖတ္ေပးမည့္ အရာလည္း ျဖစ္ သည္။ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ႀကိဳး စား အားထုတ္ေနၾကသည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဥေရာပသမဂၢမွ အသိ အမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္  အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ႏွင့္ ယခင္ကထက္ပို၍ နီးစပ္ေန ေပၿပီ။

ဤသေဘာတူညီမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ႏွင့္ အနာဂတ္သာယာ၀ေျပာမႈ မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ေရ ရွည္ခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ ေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပး လိမ့္မည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာစီ မံကိန္းမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ပံ့ပိုးကူညီသူ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္အလို႔ငွာ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အလြန္ကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တစိုက္မတ္မတ္ျဖင့္၊ ခိုင္မာသည့္ ပံ့ ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲသည္လည္း ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အ ေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္သို႔ ဦးတည္ေရာက္ရွိေစႏိုင္ မည့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ မႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနၿပီး ယခုအခ်ိန္အခါသမယသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးတို႔၏ ကံၾကမၼာ ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္ အခါပင္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သည္လည္း ျမန္မာျပည္သူလူထု အတြက္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္မည့္ အေျခအ ေနသာမက ျမန္မာျပည္သူလူထု ႏွင့္ ထိုက္တန္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးေပၚေပါက္လာ မည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား လည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ သ ေဘာထားႀကီးမႈ၊ ညႇိႏိႈင္းသေဘာ တူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လူမ်ဳိးအသီး သီးမွ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မႈစသည့္ တန္ဖိုးမ်ားအားေကာင္းသည့္ ဒီမိုက ေရစီစနစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးထိုက္တန္ပါ သည္။

 ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရရွိခဲ့သည့္ အေရးႀကီးသည့္ သမိုင္းသင္ခန္းစာအရ ဤအရာမ်ားသည္ပင္လွ်င္ မတူ ကြဲျပားမႈအမ်ားအၾကား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ သည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္ သည္။
ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ မတူ ကြဲျပားမႈကို အားသာခ်က္တစ္ခု အျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ မတူညီေသာ ကိုးကြယ္ယံု ၾကည္မႈမ်ား၊ မ်ားျပားေသာ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ဥေရာပတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဘာသာစကားေပါင္း ၂၄ မ်ဳိးႏွင့္ အျခားမ်ားျပားေသာ ဘာသာ စကားခြဲမ်ားစြာတို႔သည္ ဥေရာပ တိုက္၏ ႀကီးမားေသာ အသြင္ကြဲ ျပားမႈမ်ား၏ လကၡဏာရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

  သို႔ရာတြင္ ဤအသြင္ကြဲ ျပားမႈမ်ားသည္ အားနည္းခ်က္ မဟုတ္သလို တင္းမာမႈမ်ား၏ အ ရင္းအျမစ္လည္း မဟုတ္ဘဲ အ ႀကီးမားဆံုးအားသာခ်က္မ်ားထဲမွ  အားသာခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။တစ္ခ်ိန္က စိတ္၀မ္းကြဲမႈကို ျဖစ္ ေစခဲ့သည့္ အသြင္ကြဲျပားမႈမ်ား သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္း အၾကားထားရွိၾကသည့္ စာနာ လက္ခံႏိုင္မႈ၊ နားလည္သေဘာ ေပါက္မႈႏွင့္ ခိုင္မာေသာ စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈတို႔၏ ပင္မေက်ာ႐ိုးျဖစ္ လာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမရွိဟု ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ပါ။

 လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ မ်ားစြာကြာဟမႈမရွိသည့္ အ ေရးႀကီးေသာ လူ၀င္မႈဆိုင္ရာျပ ႆနာမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ယေန႔ထိ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။ ရင္ဆိုင္ႀကံဳလာရသည့္ အ ခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အမွားမ်ားႏွင့္  စိန္ေခၚမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ယူ လ်က္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပို၍ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ခိုင္မာမႈပိုရွိလာၾက သည္။ ဥေရာပေန႔ကို က်င္းပ လ်က္ သမိုင္းမွ ရရွိသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ အတြက္သာမက အျခားကမၻာ့ႏိုင္ ငံမ်ားအတြက္လည္း ေထာက္႐ႈ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳသည္။ အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲ မ်ားကို ယခုျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ရင္ ဆိုင္ေနရၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ျဖစ္လာရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားပံ့ပိုးေပးသြားမည္။

ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး တို႔သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ေပးဆပ္ ရသည့္ ႀကီးမားေသာ တန္ဖိုးကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမို ကေရစီစနစ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စီး ပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္စသည္ျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အ ႀကံဳမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ခ်ဥ္း ကပ္မႈနည္းစဥ္ကို အင္အားျဖည့္ ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤအ ေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့သမိုင္း၏ အေရးပါသည့္ အခ်ဳိးအေကြ႕၌ ကူညီပံ့ပိုးေပးရာ တြင္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေက်ာ ႐ိုးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆၅ ႏွစ္ ကာလက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာ ေရး၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တို႔ကို အေျချပဳသည့္ အနာဂတ္ တစ္ခုကို စတင္တည္ေထာင္ႏိုင္ ရန္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ တ စိုက္မတ္မတ္ပံ့ပိုးကူညီေပးသြား မည္ ျဖစ္သည္။

(မစၥတာ ႐ိုလန္ကိုဘီးယားသည္ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ႀကီး ျဖစ္သည္)

http://7daydaily.com/story/36823#.VU2WjZOZHIU

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...