စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အအိပ္လြန္လွ်င္ ေလျဖတ္ႏုိင္

ေလျဖတ္ျခင္းေရာဂါေဝဒနာမျဖစ္မီ ေရာဂါလကၡာဏာကုိ ရွာေဖြရန္နည္းလမ္းမရွိေခ်။ သုိ႔ရာတြင္ ေလ ျဖတ္ေရာဂါေဝဒနာခံစာရဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္ ဆရာဝန္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳ မည့္ သဲလြန္စကုိမူ သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိထားသည္။ ယင္းကားအျခားမဟုတ္ ညအခါအိပ္ေသာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာပင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ညလွ်င္ ရွစ္နာရီေက်ာ္သည္အထိ အိပ္ေသာအသက္ႀကီးသူမ်ားအနက္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေလ ျဖတ္ရန္ အလားအလာပုိမ်ားသည္ဆုိသည္ကုိ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရသိရ၏။ သု ေတသီမ်ားသည္ သူတို႔၏ေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ထုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုိဆုိးသည္မွာ တစ္ညလွ်င္ေျခာက္နာရီျပည့္သည္အထိ မအိပ္သူသည္တစ္ေန႔လွ်င္ ေျခာက္နာရီမွ ရွစ္ နာရီအထိ ပုံမွန္အိပ္သူထက္ေလျဖတ္ရန္ အလားအလာေလးဆပုိမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္သည္ အိပ္စက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းဆက္စပ္မႈရွိသည္ဆုိသည္ မွာထင္ရွားသည္ဟုဆုိႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပလိမ့္မည္။ အိပ္စက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းဆက္စပ္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသီမ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိးေလ့လာခဲ့သည္။ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရလဒ္မွတစ္သ မတ္တည္း မရွိေသးေခ်။

သုိ႔ျဖစ္၍ အဂၤလန္ရွိ ကင္းဘရစ္တကၠသုိလ္ႏွင့္ ဂါဝစ္ခ္တကၠသုိလ္တုိ႔မွ သုေတသီမ်ားက အိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ေလျဖတ္ျခင္း ဆက္စပ္မႈအေျဖကုိ တိတိက်က်ရရွိႏုိင္ရန္ ကင္ဆာေရာဂါကုိ ေလ့လာရာ၌သတိေပး ၍ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ အလားအလာေကာင္းေသာ ဥေရာပကင္ဆာ ေလ့လာစုံ စမ္းေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ေနာ္ေဖာ့လ္ခ္မွ လူေပါင္း ၉၆၉၂ တုိ႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ သုေတသီမ်ားက ကင္ဆာေရာဂါ ေလ့လာစုံ စမ္းစစ္ေဆးျခင္းကုိ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူတို႔၏ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ စာရင္းေပးခဲ့ၾကသည့္ လူ ၉၆၉၂ ဦးတို႔သည္ ထုိစဥ္ကအသက္ ၄၀ ႏွင့္ ၇၀ အတြင္းရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ ၏ပ်မ္းမွ်အသက္ကြာဟခ်က္မွာ ၉ ဒသမ ၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။

တစ္ညတြင္ အခ်ိန္မည္မွ်အိပ္၍ အိပ္ရာတြင္လည္း ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ရွိ၊ မရွိဆုိသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစမ္းသပ္ခံတုိ႔အား ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း၌လည္းေကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သုေတသီတုိ႔သည္ ဖြား၊ ေသစာရင္းႏွင့္ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ့ရာ၌ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အသက္၊ ပညာအရည္အခ်င္း ေဆးလိပ္ေသာက္၊ မေသာက္၊ အရက္ေသာက္၊ မေသာက္၊ ခႏၶာကုိယ္ ႀကီးထြားမႈ အညႊန္းကိန္း၊ ေသြးဖိအားႏွင့္ ေလျဖတ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မိသားစုေနာက္ခံသမုိင္း တုိ႔ကုိပါထည့္သြင္းေလ့လာရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစမ္းသပ္ခံ ၉၆၉၂ ဦးတုိ႔အနက္ ၃၄၆ ဦးတို႔ုသည္ ထုိေလ့လာေနေသာ ကာလအတြင္း ေလျဖတ္ေဝဒနာခံစားရမႈ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၆၇ ဦးတုိ႔မွာ ေလျဖတ္ ျခင္းကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြားခံစားခဲ့ၾကရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ေလ့လာေနသည့္ ကာလအတြင္းေလျဖတ္ခဲ့သူမ်ား သည္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေပ။ ေလျဖတ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ တျခားေသာအေၾကာင္း ျခင္းရာမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ တစ္ညလွ်င္ရွစ္နာရီေက်ာ္သည္အထိ အိပ္သူမ်ားသည္ ေျခာက္နာရီ မွရွစ္နာရီအထိ ပုံမွန္အိပ္သူမ်ားထက္ေလျဖတ္ရန္ အလားအလာထူးထူးျခားျခားပုိ၍ရွိသည္ကုိေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ညလွ်င္ေျခာက္နာရီျပည့္သည္အထိပင္ မအိပ္သူမ်ားသည္လည္း ေလျဖတ္ရန္အလားအလာ ပုိမ်ားသည္ကုိ သုေတသီတုိ႔ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ အအိပ္နည္းသူတုိ႔၏ေလျဖတ္ႏုိင္ေျခမွာ ပုံမွန္အိပ္သူတို႔ ၏ေလျဖတ္ႏုိင္ေျခမွာ ပုံမွန္အိပ္သူတို႔ထက္ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိ၍ရွိသည္။

အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ေလျဖတ္ျခင္း ဆက္စပ္မႈရွိရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အလားအ လာပုိမ်ားသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေလျဖတ္လွ်င္လည္းဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္သည္ကုိလည္းေကာင္း သုေတသီတုိ႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစမ္းသပ္ခံမ်ားကုိ အသက္အပုိင္းအျခားအလုိက္ ေလ့လာစစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါ တစ္ညလွ်င္ရွစ္နာရီထက္ပုိ၍ အိပ္သည့္အသက္ ၆၃ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ လူႀကီးမ်ားတြင္သာ ေလျဖတ္ရန္ အလားအလာပုိမ်ားသည္ကုိ သုေတသီတုိ႔ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ တစ္ညလွ်င္ ေျခာက္နာရီျပည့္သည္ အထိပင္ မအိပ္သူမ်ားအနက္ လူငယ္မ်ားကလူႀကီးမ်ားထက္ပုိ၍ ေလျဖတ္ရန္အလားအလာမ်ားသည္ ကုိလည္း သုေတသီတုိ႔ေတြ႕ရွိၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ အိပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းအိပ္သူမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ဆုိ႔ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ ေသာ ေလျဖတ္ျခင္း (ischemic stroke) အမ်ဳိးအစားျဖစ္ႏုိင္ေျခပိုမ်ားၿပီး အိပ္ခ်ိန္ပုိလြန္၍ အိပ္သူမ်ား သည္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္၍ျဖစ္ေသာ ေလျဖတ္ျခင္း (hemorrhagic stroke) အမ်ဳိးအစားျဖစ္ ႏိုင္ေျခပုိမ်ားသည္ဆုိသည္ကုိ သုေတသီတုိ႔ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

အိပ္ျခင္းႏွင့္ေလျဖတ္ျခင္းတုိ႔ မည္သုိ႔မည္ပုံႏွင့္ မည္မွ်ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဆုိသည္ကုိ ဆက္လက္၍ ေလ့လာရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီတုိ႔က ဆုိသည္။

Democracy Today Daily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...