စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေသြးအမ်ိဳးအစားက ေဖာ္ျပေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေန

            

 ေသြးအမ်ိဳးအစား ေအ၊ ဘီ၊ ေအဘီ (သို႔မဟုတ္) အို တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းေပၚ မူတည္၍ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ား ခံစားရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္နည္းပါးျခင္း (သို႔မ ဟုတ္) ပိုမ်ားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဦးေႏွာက္၏ အသိဉာဏ္ဆိုင္ ရာ အစိတ္အပိုင္း အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္တစ္ ရပ္အရ သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ ေအ ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အျခား ေသြးအုပ္စု ပိုင္ရွင္မ်ားထက္ သင္ ယူမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္းမ်ားစာရင္းတုိ႔ကို ျပန္စဥ္းစားရာတြင္ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ ေအဘီ ေသြးပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ဘ၀ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စဥ္းစားေတြး ေတာမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ပို၍ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ဘီ (သို႔မဟုတ္) အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားထက္ ေအဘီေသြးအုပ္စု ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အစာအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။ အကယ္၍ ေအေသြးပိုင္ရွင္ျဖစ္ပါက ဘီႏွင့္ အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားထက္ အစာအိမ္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုျမင့္မားသည္။

ေအ (သို႔မဟုတ္) ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားၾကား အစာအိမ္ကင္ ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အိုေသြးပိုင္ ရွင္မ်ားတြင္ ျပည္တည္နာ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ပိုျမင့္မား သည္။

အုိေသြးပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အျခားေသြးအုပ္စုပိုင္ရွင္မ်ားထက္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုေလ်ာ့နည္းသည္။ ေအဘီႏွင့္ ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အျခားေသြးအုပ္စုပိုင္ရွင္မ်ား ထက္ ပန္ကရိယကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုနည္း ပါးသည္။ အူမ်ားထဲတြင္ရွိေသာ H.pylori ဟုေခၚေသာ ဘက္တီးရီး ယားမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ အိုမဟုတ္ေသာ ေသြးအုပ္စုပိုင္ရွင္မ်ား ၾကား ႏွလံုးေရာဂါ အႏၲရာယ္ ပိုမ်ားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။ ေသြးအမ်ိဳးအစားမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ က႑တစ္ခုမွ ပါ၀င္ပံုရေသာ္လည္း ယင္း က႑၏ ႀကီးမားမႈ၊ ေသးငယ္မႈကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေပ။

မည္သည့္ေသြးအမ်ိဳးအစားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္ေစ က်န္း မာေရးႏွင့္ညီေသာ လူေနမႈဘ၀ပံုစံျဖင့္ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္း မာေရးႏွင့္ညီေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အခ်ိန္မွန္စားေသာက္ ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ကာ သင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္သာ စိုးရိမ္သင့္သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက အႀကံ ေပးထားသည္။
—Ref: Prevention
http://7daydaily.com/story/34260#.VTexiJMXW1k

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...