စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးအားဝန္ခ်ကန္ေတာ့ရန္ - (အက်ဥ္း)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...