စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ကပ္သံုးပါး ကင္းေဝးလုိလွ်င္…”(၁)။ သူတကာ ေလာဘႀကီးေသာ္လည္း မိမိက ေလာဘ မႀကီးေအာင္ေန။
ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာေခါင္းပါးျခင္း(ဒုဗ႓ိကၡအႏၲရာယ္)ေဘးသင့္ေရာက္ေသာ္လည္း မိမိမွာ
ထိုေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္။

(၂)။ သူတကာ ေဒါသႀကီးေသာ္လည္း မိမိက ေဒါသမႀကီးေအာင္ေန။
ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာ လက္နက္ေဘးဆိုး (သတၱႏၲရကပ္)ဆိုက္ေရာက္ေသာ္လည္း
မိမိမွာ ထိုေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္။

(၃)။ သူတကာ ေမာဟႀကီးေသာ္လည္း မိမိက ေမာဟမႀကီးေအာင္ေန။
ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာ ေရာဂါေဘးဆိုး(ေရာဂႏၲရကပ္)ဆိုက္ေရာက္ေသာ္လည္း
မိမိမွာ ထိုကပ္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္။

ဤကား ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အၿမဲမျပတ္ ဆိုဆံုးမေလ့ရွိေသာ ၾသဝါဒ ျဖစ္သည္။
ယေန႔သည္ ထိုၾသဝါဒအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္၍ …
 
(၁)။ ေလာဘမႀကီးရန္ မိမိတတ္ႏုိင္သမွ် စြန္႔ႀကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းပါ။
(၂)။ ေဒါသမႀကီးရန္ သတၱဝါအားလံုးတို႔အား ေမတၱာတရား ပြားမ်ားပို႔သပါ။
(၃)။ ေမာဟမႀကီးရန္ ရုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတို႔၏ အနိစၥ ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ သေဘာကို
အခ်ိန္ရသမွ် ဆင္ျခင္ပါ။

-【တိပိဋကဓရ၊တိပိဋကေကာဝိဒ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး】
  

“ကပ္သံုးပါး ကင္းေဝးလုိလွ်င္…”

❦ေလာဘထြန္းကားလာသျဖင့္ ဆန္ေရစပါး ရွားပါး၍ အစားအစာ ငတ္မြတ္ျခင္းအား “ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္”၊
❦ေဒါသလြန္ကဲသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကသည့္ လက္နက္ ေဘးသင့္ျခင္း “သတၱႏၲရကပ္”၊
❦ေမာဟ လြန္ကဲသျဖင့္ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးကပ္ေရာက္ျခင္း “ေရာဂႏၲရကပ္”ဆိုေသာ
ကပ္ႀကီးသုံးပါး က်ေရာက္ရ၏။

●ေလာဘေၾကာင့္ မီးေဘး၊
●ေဒါသေၾကာင့္ ေရေဘး၊
●ေမာဟေၾကာင့္ ေလေဘးမ်ား သင့္ရ၏။

“သီလႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူ”မွာ ျပဆိုအပ္ၿပီးေသာ ေဘးဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ၾက၏။

-နတ္ျပည္သို႔ တက္ရာတြင္ သီလတည္းဟူေသာ ေစာင္းတန္း ေလွကားျဖင့္ တက္ၾကရ၏။
-နိဗၺာန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသို႔ဝင္ရာ၌လည္း သီလ တည္းဟူေသာ တံခါးမွသာလွ်င္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္၏။

သီလႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာသူကား လူ႔ျပည္ခ်မ္းသာ၊ နတ္ျပည္ခ်မ္းသာဟူေသာ ေဝဒယိတသုခ
ေလာကီခ်မ္းသာမ်ဳိးကို မဆုိထားဘိ၊ ေလာကီခ်မ္းသာထက္ မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္
သာလြန္ထူးျမတ္ေသာ သႏၲိသုခ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာႀကီးကိုပင္ ရရွိႏုိင္ပါေပ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ပစၥကၡဘဝ၌ပင္လွ်င္ ကပ္ႀကီးသုံးပါးတို႔မွ လြန္ေျမာက္လ်က္ ေနာင္တမလြန္ဘဝ၌
နတ္ျပည္ခ်မ္းသာ စေသာ ေလာကီ ခ်မ္းသာႏွင့္ အဆုံးဘဝ၌လည္း သႏၲိသုခနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို
ရရွိလိုၾကေသာ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အရင္းမူလ ပဓာနျဖစ္ေသာ
“သီလတရား” ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ ။
 

-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist's Association】
-【အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုစံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး】 

https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.936

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...