စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကမာၻကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့သည့္ အာရွတိုက္မွ စစ္ဘုရင္ ဂ်င္ဂစ္ခန္ Genghis Khan


                 
မြန္ဂို စစ္ဘုရင္ေလာင္း ဂ်င္ဂစ္ခန္ကို ၁၁၆၂ခုႏွစ္တြင္ ကိုင္ယက္ခ္ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္ ေယစုကိုင္း ႏွင့္ ေမရကပ္ လူမ်ိဳး ေဟာလြန္း တို႔မွ ေမြးဖြားသည္။ ငယ္အမည္မွာ ေတမူဂ်င္း ျဖစ္ၿပီး သံမဏိ ဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။ ဇာတိေျမမွာ ဂိုဗီ သဲကႏၲာရရွိသည့္ မြန္ဂိုးလီးယား ေဒသ ျဖစ္သည္။

၁၃ႏွစ္သား အရြယ္တြင္ ဖခင္မွာ တာတာ လူမ်ိဳးတို႔၏ အဆိပ္ခတ္ လုပ္ၾကံျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္။ ေတမူဂ်င္းသည္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ "ခန္" အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတမူဂ်င္း၏ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ လူမမယ္ အရြယ္ ေခါင္းေဆာင္ လက္ေအာက္တြင္ ေနရသည္မွာ မလံုျခံဳ၍ အျခား အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္၏ လက္ေအာက္တြင္ ခိုလံႈခဲ့ၾကသည္။ မြန္ဂို သူရဲေကာင္း တားေဂါတိုင္မွာ အုပ္စုငယ္တို႔ အေပၚ စည္းရံုး၍ အင္အား စုေဆာင္းသည္။

ေတမူဂ်င္းအား ဖမ္းစီး ေခၚေဆာင္လာစဥ္ အေစာင့္ တပ္သားမွ ထြက္ေျပးႏိုင္ရန္ လ်ိဳ႕ဝွက္ ကူညီခဲ့သည္။ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အခါ ညီအကို တို႔အား ရွာေဖြၿပီး အင္အား စတင္ စုေဆာင္းသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေတမူဂ်င္းသည္ ေသသည္အထိ ျမင္းကုန္ႏွီးထက္မွ ေန၍ စစ္ပြဲမ်ား တစ္ပြဲၿပီး တစ္ပြဲ တိုက္ခိုက္ေနရေတာ့သည္။

၁၇ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ၁၃ႏွစ္သား အရြယ္ကတည္းက သေဘာက် ေစ့စပ္ထားေသာ ေဘာတိုင္းအား လက္ထက္ယူခဲ့သည္ (တခ်ိဳ႕စာအုပ္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္ ကြဲလြဲေနသည္)။ လက္ထက္ၿပီး မၾကာခင္ ဖခင္ႏွင့္ ရန္စရွိခဲ့ေသာ ေမရကပ္ လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ေဘာတိုင္းအား ဖမ္းစီး ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ေတမူဂ်င္းသည္ ဖခင္ႏွင့္ ေသြးေသာက္ မိတ္ေဆြ ဖြဲ႔ခဲ့ဖူးေသာ ကာရိတ္ အုပ္စု ဘုရင္ တိုဂ႐ူခန္ထံမွ စစ္ကူ ရယူၿပီး ေဘာတိုင္းအား ျပန္လည္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၂ရာစု အကုန္တြင္ တာတာ လူမ်ိဳးမ်ားမွ တိုဂ႐ူခန္၏ နယ္နိမိတ္ကို ထိပါးလာခဲ့သည္။ ေတမူဂ်င္းမွာ ဖခင္အား အဆိပ္ခတ္ လုပ္ၾကံခဲ့ေသာ တာတာလူမ်ိဳး (တရက္လူမ်ိဳး) တို႔အား ကလဲ့စားေခ်လို၍ တိုဂ႐ူခန္ ဘက္မွ စစ္ကူ တိုက္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။ တိုဂ႐ူခန္မွ ေတမူဂ်င္းအား ေမြးစားသား အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ၿပီး သံတမန္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို ခိုင္မာေစခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပြဲၿပီးေနာက္ အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေတမူဂ်င္း လက္ေအာက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။

တိုဂ႐ူခန္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေသာအခါ ၾသဇာက်၍ သားေတာ္ႏွင့္ ညီေတာ္မ်ားမွ ခ်ယ္လွယ္လာသည္။ ေတမူဂ်င္းကို လုပ္ၾကံရာ မေအာင္ျမင္ဘဲ ေတမူဂ်င္းမွ ကာရိတ္ အုပ္စု၏ သစၥာေဖာက္မႈ အတြက္ စစ္ပြဲျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပြဲတြင္ တိုဂ႐ူခန္ႏွင့္ သားေတာ္မွာ ဒဏ္ရာျဖင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရင္း ေသဆံုးခဲ့သည္။

မြန္ဂို အင္ပါယာကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ဂ်င္ဂစ္ခန္ အမည္ကို ယူၿပီး နယ္နိမိတ္ ခ်ဲ႕ထြင္လာရာ ၁၂၀၉ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ မဟာတံတိုင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ခါ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တာတာ လူမ်ိဳးတို႔အား လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ယင္ကင္းၿမိဳ႕ (ပီကင္းၿမိဳ႕) တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ကိုးရီးယား ႏိုင္ငံကိုပါ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ေအရယ္ ပင္လယ္ ေတာင္ဘက္ ခြာရစ္ဇံ ႏိုင္ငံမွ မြန္ဂို သူပုန္ ေခါင္းေဆာင္အား လက္ခံထားမႈမွ စတင္ၿပီး ရွားဘုရင္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႀကိမ္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မြန္ဂိုတို႔မွ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႐ုရွႏိုင္ငံ အသီးသီးသို႔ သံတမန္ ေစလႊတ္ရာ မြန္ဂို လူမ်ိဳးဆိုသည္ကို ၾကားပင္ မၾကားဖူးၾက၍ မေခ်မငံ ဆက္ဆံရာမွ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ မြန္ဂိုတို႔သည္ ႐ုရွရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာကို ျမင္ျမင္သမွ် မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ ေျခခဲ့သည္။ ထိုအခါမွ လက္ေဆာင္ ပဏၰာမ်ား ဆက္သၿပီး သစၥာခံၾကသည္။ ထြက္ေျပးသြားေသာ ရွားဘုရင္၏ သားဂ်လားလြတ္ဒင္မွ တဖန္ထိပါး၍ လိုက္လံ တိုုက္ခိုက္ရင္း အိႏၵိယ ျမစ္ကမ္းတြင္ တပ္လံုးျပဳတ္ကာ ဂ်လားလြတ္ဒင္မွာ ေဒလီ ၿမိဳ႕သို႔ ပုန္းေရွာင္ရသည္။

ထို႔ေနာက္ မိမိ၏ နန္းေတာ္ရွိရာ အျပန္လမ္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းကို ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ ေအာင္ပြဲခံလိုက္ေသးသည္။ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ သားမ်ား၊ ေျမးမ်ား တခ်ိဳ႕ က်ဆံုးခဲ့သည္။ ၁၂၂၇ ခုႏွစ္ အသက္ ၆၅ ေလာက္တြင္ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သည္။

သူသိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေရွ႕ဖက္ ပင္လယ္ဝါမွ အေနာက္ဖက္ ပင္လယ္နက္ အထိ က်ယ္ျပန္႔ခဲ့ၿပီး ဂရိဘုရင္ အလက္ဇႏၵား စစ္ဘုရင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ နယ္နိမိတ္ထက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ခဲ့သည္။ ကိုးကြယ္မႈမွာ Tengrism (Tengri = Sky) ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလမ္ဘာသာ ႏွင့္ တာအို အယူအဆ မ်ားကိုလည္း ေလ့လာခဲ့သည္ဟု စာေပတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဂ်င္ဂစ္ခန္ ေပၚေသာေခတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂံ မင္းဆက္ေခတ္ ျဖစ္သည္။ ဂ်င္ဂစ္ခန္၏ ေျမးေတာ္ ကုဗေလခန္ လက္ထက္တြင္ ၾသဇာ ႀကီးထြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပါ ႐ိုက္ခတ္လုနီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပုဂံမွ သွ်င္ဒိသာ ပါေမာကၡ ဆရာေတာ္မွ သံတမန္ အျဖစ္ ကုဗေလဟန္၏ နန္းေတာ္သို႔ ႂကြေရာက္ခါ အေမး၊ အေျဖ၊ အေဟာ၊ အေျပာ ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး စစ္မက္မွ ေရွာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Ref: Harold Lamb ၏ Genghis Khan
Ref: တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ႀကီး ၏ မြန္ဂိုစစ္ဘုရင္ ဂ်င္ဂစ္ခန္
Ref: Wikipedia
Stacy Chan (႐ိုးရာေလး)

https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/photos/pb.171647766211817.-2207520000.143

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...