စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အလြန္အကြၽံအိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား

 

လူတစ္ဦး အိပ္စက္ရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ပမာဏအတိအက် ကို ေဖာ္ျပရန္ အခက္အခဲရိွေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ားစုသည္ တစ္ညလွ်င္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီၾကာသည္အထိ အိပ္စက္ရန္ လိုအပ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ တစ္ညလွ်င္၉ နာရီထက္ပုိ၍ အိပ္စက္ျခင္းမွာ ေဆး၀ါးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္သံုးထားျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ အိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။

၂၀၁၄ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အလြန္ၾကာျမင့္စြာ အိပ္စက္ျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းလကၡဏာရပ္မ်ားပိုမ်ားလာေၾကာင္း သု ေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ တစ္ညလွ်င္ ၇ နာရီႏွင့္ ၉ နာရီ ၾကား အိပ္စက္ခ်ိန္ၾကာျမင့္သူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္က်မႈလကၡဏာ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျပသၿပီး ၉ နာရီ(သို႔မဟုတ္) ယင္းထက္ပို၍ ၾကာျမင့္ စြာ အိပ္စက္သူမ်ားမွာ စိတ္ဓာတ္က်သည့္ လကၡဏာ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပသေၾကာင္း သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။ ၂၀၁၂ က ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ အိပ္စက္ခ်ိန္အလြန္နည္းေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အလြန္မ်ားေသာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျခာက္ႏွစ္တာအတြင္း ဦးေႏွာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပုိမုိဆုိးရြားလာ ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

တစ္ညလွ်င္ ၈ နာရီထက္ပုိ၍ အိပ္စက္သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးအ စား (၂) ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွစ္ဆပုိမ်ားသည္ဟုလည္း သုေတ သီမ်ားက ေျပာသည္။
တစ္ညလွ်င္ ၇ နာရီမွ ၈ နာရီၾကာသည္အထိ အိပ္စက္သူမ်ား ထက္ အလြန္အကြၽံအိပ္စက္သူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္သာ အိပ္ စက္သူမ်ားသည္ ေျခာက္ႏွစ္တာအတြင္း ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ပုိမ်ားလာႏုိင္သည္။ အစားအစာစားသံုးမႈႏွင့္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလွ်င္ပင္ ၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီၾကာသည္အထိ အိပ္စက္သူမ်ား သည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ငါးကီလိုပုိမ်ားလာႏုိင္ေျခ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္ မားေၾကာင္း သိရသည္။

၈ နာရီ(သုိ႔မဟုတ္) ယင္းထက္ပုိ၍ အိပ္စက္သူမ်ားသည္ ႏွလံုးျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေျခ ပုိျမင့္မားေၾကာင္း အေမရိကန္ႏွလံုးေရာဂါဆုိင္ရာ ေကာလိပ္၏ ၂၀၁၂ ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ညလွ်င္ ၈ နာရီႏွင့္အထက္ အိပ္စက္သူမ်ားသည္ ေသဆံုးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၁ ဒသမ ၃ ဆပုိျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။                             
—Ref:TOI

http://www.7daydaily.com/story/35977#.VUNYlpMXW1k

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...