စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...Facebook ရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေမြဆက္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Legacy Contacts

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...