စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“မခြဲမခြာ ဘဝဆက္တိုင္းေတြ႕လိုတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးကုိ ျမတ္စြာဘုရားက ေပးတဲ့နည္း”
10612949_855187104568301_1745590922188794840_n

✧ သဒၶါ-သီလ-စာဂ-ပညာ ေၾကာင္းေလးျဖာ တူညီပါေစ ✧

✧ နကုလပိတာႏွင့္ နကုလမာတာ၊ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔က ဘုရားရွင္ရဲ႕ မိဘအျဖစ္
နဲ႔ ဘ၀ေပါင္းငါးရာ, မိႀကီး, မိေထြး, ဘႀကီး, ဘေထြးအျဖစ္နဲ႔ ဘ၀ေပါင္း ငါးရာ
စီဆိုေတာ့ ဘ၀ေပါင္း တစ္ေထာင့္ငါးရာစီေလာက္ ေဆြမ်ဳိး ဆက္တုိက္ ေတာ္စပ္
ခဲ့ဖူးၾကပါတယ္။

✧ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား သုသုမာရဂိရိေတာင္ေျခ ေဘသကဠာ၀နအမည္
ရေနတဲ့ ရြာနိဂံုးႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ နကုလပိတာ နကုလမာတာ
ေခၚတဲ့ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးက ဘုရားရွင္ကုိ ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း သားဟူေသာ ခ်စ္
ျခင္းျဖင့္ အလြန္အမင္း ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတဲ့အတြက္ ေျခဖက္ၿပီးငိုၾကတယ္၊ သားလုိ႔
ပဲ ေခၚၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အတြင္းေရး အိမ္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေတြကို
လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။

သူတို႔က ဘာေလွ်ာက္သလဲ? —

✧ တစ္ခ်ိန္မွာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆြမ္းပင့္ၿပီး ကပ္လွဴတယ္၊ ဆြမ္းစားျခင္းကိစၥ ၿပီး
တဲ့အခ်ိန္အခါမွာ နကုလပိတာအမည္ရွိတဲ့ ဒါယကာႀကီးက ဘာေလွ်ာက္သလဲ? -

✧ “ျမတ္စြာဘုရား …တပည့္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္အရြယ္ကတည္းက နကုလ
မာတာအမ်ဳိးသမီးကို တပည့္ေတာ္အိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္၊ ထုိအခ်ိန္အခါ
က စၿပီးေတာ့ ယေန႔တုိင္ေအာင္ နကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကလဲြလွ်င္ အျခားအမ်ဳိး
သမီးေတြ အေပၚ၌ စိတ္ျဖင့္ေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္တစ္ခါမွ ေဖာက္ျပားခဲ့
တယ္လုိ႔ မရွိခဲ့စဖူးပါဘူး၊ ကာယကံေျမာက္ ၀စီကံေျမာက္ လြန္က်ဴးဖုိ႔ဆိုတာ အ
ဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာရွိပါမလဲ ျမတ္စြာဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဒီဘ၀မွာလည္း
နကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကုိပဲ အျမဲတမ္းျမင္ခ်င္ ေတြ႕ခ်င္ေနပါတယ္၊ ေနာင္ သံ
သရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း ဒီနကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကုိ ျမင္ခ်င္ ေတြ႕ခ်င္
ေနပါတယ္ ျမတ္စြာဘုရား …” ဆိုၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

✧ အဲဒီစကားကုိ ၾကားလုိက္ေတာ့ နကုလမာတာ ဒါယိကာမႀကီးကလည္း အား
က်မခံ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ေလွ်ာက္ထားသလဲ?

✧ “ျမတ္စြာဘုရား …တပည့္ေတာ္မကို ဒီနကုလပိတာအမ်ဳိးေကာင္းသားက ငယ္
ရြယ္စဥ္အခါကတည္းက လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး အိမ္ကိုေခၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္၊ ထုိ
အခ်ိန္အခါမွ စၿပီး တပည့္ေတာ္မသည္ တျခားတျခားေသာ ေယာက္်ားတို႔အေပၚ
၌ စိတ္ျဖင့္ ေဖာက္ျပားျခင္းကုိ အမွတ္မရစဖူးပါ ျမတ္စြာဘုရား၊ကာယကံေျမာက္
၀စီကံေျမာက္ လြန္က်ဴးဖို႔ဆိုတာ အဘယ္မွာ ေျပာဆုိဖြယ္ရာ ရွိပါမလဲ ျမတ္စြာဘု
ရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္ ဒီဘ၀မွာလည္း ဒီနကုလပိတာ အမ်ဳိးေကာင္းသားကို
ျမင္ေတြ႕လုိပါတယ္၊ ေနာင္သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း ဒီနကုလပိတာအမ်ဳိး
ေကာင္းသားကုိ ျမင္ေတြ႕လိုပါတယ္” ဆိုၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

အဲဒီလို ေလွ်ာက္ထားလိုက္တဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ -

✧ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးကုိ ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႔ရဲ႕ လိုလားေတာင့္တခ်က္ေတြ
ကုိ ျပည့္၀လာေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္ အျပည့္အ၀ ရွိေနတဲ့ နည္း
လမ္းေကာင္း (၄)ခ်က္ကို ေဟာၾကားေပးေတာ္မူပါတယ္။

✧ အဲဒီနည္းလမ္းေကာင္း က်င့္စဥ္(၄)ခ်က္ကုိေတာ့ ဒီေန႔ တရားနာပရိသတ္ေတြ
ႏွစ္ၿခိဳက္မယ္ဆုိလွ်င္လည္း လက္ခံၾကေပါ့။ မႏွစ္ၿခိဳက္လွ်င္လည္း ပယ္လွန္ႏိုင္
တဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။

ဘယ္လုိ နည္းေပးထားသလဲ? —

✧ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့နည္းက ဘာလဲ? ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးတုိ႔က ဒီဘ၀မွာလည္း
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျမင္ခ်င္ၾကတယ္၊ ေနာက္ေနာင္ဘ၀မွာလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ျမင္ခ်င္ၾကတယ္ဆိုလွ်င္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးသားတုိ႔ဟာ —

နံပါတ္ (၁) သဒၶါတရားခ်င္း တူညီရမယ္၊

နံပါတ္ (၂) ကိုယ္က်င့္သီလခ်င္း တူညီရမယ္၊

နံပါတ္ (၃) ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း စာဂတရားခ်င္း တူညီရမယ္၊

နံပါတ္ (၄) ဉာဏ္ပညာခ်င္း တူညီရမယ္၊

✧ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးလံုးကေတာ့ ဘုရားရွင္ကုိ ေခါင္ဆံုး ဖူးေတြ႕ရတဲ့ အခ်ိန္အ
ခါက စၿပီး ေသာတာပတိၱမဂ္ၸဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္တုိင္ေအာင္ ဉာဏ္ပညာေတြ ရင့္
က်က္ထားၿပီးတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

✧ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးက သဒၶါတရားခ်င္းလည္း တူတယ္၊ ကိုယ္
က်င့္သီလခ်င္းလည္း တူတယ္၊ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း စာဂတရားခ်င္းလည္း တူ
တယ္၊ ဒါယကာႀကီးက လွဴလွ်င္ ဒါယိကာမႀကီးက ၾကည္ျဖဴတယ္၊ ဒါယိကာမႀကီး
က လွဴျပန္လွ်င္လည္း ဒါယကာႀကီးက ၾကည္ျဖဴတယ္၊ ပညာခ်င္း ၾကည့္လုိက္ျပန္
ေတာ့လည္း ေသာတာပတိၱမဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ဆိုက္ေနတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း
ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္၊ ၀ိပႆနာပညာ မဂ္ပညာ ဖိုလ္ပညာခ်င္းလည္း အားလံုး တူ
ညီေနၾကတယ္၊

✧ အဲဒီလို တူညီခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဒီဘ၀မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္
တယ္၊ ေနာင္သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကပါ
တယ္လုိ႔ ဒီလုိ နည္းေပးတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ? —

✧ ဒီသူေတာ္ေကာင္းေတြကေတာ့ ခုနက တဏွာျဖင့္ ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားတာ
မဟုတ္ဘူးလားလို႔ ေမးစရာရွိတယ္။ တစ္ဖက္ကေန ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ တဏွာျဖင့္
ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖဲြ႕တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရား ရွိတန္သေလာက္ ရွိေသာ္လည္း
အားမေကာင္းပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ အားမေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာရသလဲ?

✧ ဒီသူေတာ္ေကာင္းေတြက တစ္ဦး နိဗၺာန္ရရွိေရးအတြက္ တစ္ဦးက ၀ိုင္းၿပီး
ေတာ့ ပါရမီျဖည့္ေပးခ်င္တဲ့ ကုသိုလ္ဆႏၵဓာတ္ေတြ သူတုိ႔မွာ ကိန္း၀ပ္ေနပါ
တယ္။ တစ္ဦးေကာင္းစားေရးအတြက္ တစ္ဦးက လုိလားေတာင့္တေနတဲ့ စိတ္
ထားသာ ျဖစ္တယ္။ ကာမဂုဏ္ ခံစားဖုိ႔ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔က ေတြ႕ၾက
ျမင္ၾက လုိတာမဟုတ္ၾကပါဘူး။

✧ ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ✧
✧ (ဣျႏၵိယဇာတ္ တရားေဒသနာေတာ္) ✧
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/50836

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...