စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးမွာ အိမ္ေထာင္သက္ ပွ်မ္းမွ်ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...