စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာဖို႔ ဗီဇနွင့္မဆိုင္၊ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္သာ ဆိုင္သည္
လူတစ္ဦးၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာနိုင္ေျခ ရိွမရိွသည္ မိ်ဳးဗီဇနွင့္ မဆိုင္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ခုအရ သိရသည္။ဥစၥာစည္းစိမ္ ေပါမ်ားေရး ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ မိ်ဳးရိုးထက္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားက ပိုမိုအေရးပါေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။

”ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈမွာ ဗီဇက သိပ္အေရးမပါပါဘူး” ဟု ဆီြဒင္နိုင္ငံ လန္႔တကၠသိုလ္မွ ေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡကာဗာ မာယလီဆီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈနွင့္ ဆိုင္ေသာ မိ်ဳးဗီဇရိွမရိွနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈနွင့္ ဆိုင္ေသာ မိ်ဳးဗီဇသည္ ဘိုးေဘးမ်ားမွ သားသမီးေျမးျမစ္မ်ားသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း ရိွမရိွကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာခဲ့သည္။

ဆီြဒင္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေမြးစားခံခဲ့ရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား အေျခအေနကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္ ၁၉၅၀ မွ ၁၉၇၀ ခုနွစ္အတြင္း ေမြးစားခံခဲ့ရသည့္ ကေလးငယ္ ၂၅၁၉ ဦးတို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလတ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္ အေမြးစားခံမ်ား၏ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈ ပမာဏကို မိဘအရင္းနွင့္ ေမြးစားမိဘမ်ား၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ပမာဏမ်ားနွင့္ နိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာခဲ့သည္။

မိဘအရင္းမ်ားသည္ ေမြးစား မိဘမ်ားနွင့္ နိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုငယ္ရြယ္၊ ပိုမိုဆင္းရဲျပီး ပညာလည္း ေကာင္းစြာ မတတ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ ေမြးစား မိဘမ်ားသည္ မိဘအရင္းနွင့္ နိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ကေလးငယ္ ၾကီးျပင္းလာလွ်င္ ရိွလာမည့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ပမာဏအေပၚ (၁ ဒသမ ၇) မွ (၂ ဒသမ ၄) ဆအထိ ပိုမိုသက္ေရာက္မႈ ရိွခဲ့ေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။

ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈဆိုင္ရာ မိ်ဳးဗီဇ ဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္မႈ ျဖစ္ျပီး ကေလးငယ္ တစ္ဦးသည္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာသည့္ မိသားစုတြင္ ေနထိုင္ရပါက ေငြရွာျခင္း သေဘာကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ျပီး ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာနိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္ကို ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း မာယလီဆီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Credit : messenger

http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/53485

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...