စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...နည္းၿပဆရာ+ တပည္႔ = ေအာင္ၿမင္မႈ


ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္မႈ အားကစားသည္ မိမိ တည္ေဆာက္လိုေသာ ၾကြက္သား အစိ္တ္အပိုင္းမွ ၾကြက္သားစမ်ားကို အေလးၿဖင္. ေကြးခ်ီ ဆန္.ခ်ီ ၿပဳလုပ္ ေလ.က်င္.ေပးၿခင္းၿဖင္. ၾကြက္သားမ်ား ရံုးကန္ တြန္းလွန္ ေပၚထြက္လာၿခင္းကို ၾကြက္သားဆိုင္မ်ား ရံႈႏိုင္မႈမွ ေပၚထြက္လာၿခင္း ဟု ဆိုေပသည္။ ၾကြက္သားဆိုင္ တစ္ခုရွိ အစြန္းႏွစ္ဘက္ကို အနီးဆံုး ၿဖစ္ေအာင္ ရံႈႏိုင္ေလ ၾကြက္သား အရည္အေသြး အစြမ္းတက္ လာေလၿဖစ္သည္။ သို.ေသာ္ မွန္ကန္ေသာ ေလ.က်င္.နည္းကို အသံုးၿပဳတတ္ရန္ လိုေပသည္။ 

နည္းစနစ္ မွန္ကန္မႈ မရွိပါက အစြန္းထြက္မႈလည္း ေကာင္းမြန္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အိုလံပစ္ အေလးမနည္းသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ မနည္းႏွစ္မ်ိဳး (အၿမန္မ ႏွစ္ဆင္.မ) ကို အမ်ားဆံုး မႏိုင္ရန္ ခြန္အား သန္စြမ္းမႈရွိရန္ ေလ.က်င္ေပးၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္မႈ အားကစားသည္ ခြန္အား သန္စြမ္းမႈထက္ ၾကြက္သားမ်ား ၾကီးထြား မို.ေမာက္ ေဖါင္းၾကြ ေပါက္ကြဲ ရုန္းကန္ေပၚထြက္မႈ ကို အဓိကထားၿခင္း ၿဖစ္သည္ႏွင္. အညီ ၿပင္းထန္ေသာ ၾကြက္သား ရံႈႏိုင္မႈၿဖင္. ေလ.က်င္. တည္ေဆာက္ၿခင္း ၿဖစ္ေလသည္။ ကာယဗလ တည္ေဆာက္မႈ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကိုယ္ခႏၶာရွိ ၾကြက္သားမ်ား အားလံုး သူ.ေနရာႏွင္.သူ ညီညြတ္ ၾကီးထြားေရးပင္ ၿဖစ္သည္။ ကာယဗလ ေလ.က်င္နည္းေပါင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

၁။ ကိုယ္ခႏၶာ အထက္ပိုင္း (တစ္ေန.) ေအာက္ပိုင္း (တစ္ေန.) The Split System

၂။ ကိုယ္ခႏၶာ အထက္ ေအာက္ပိုင္းကို (၄၅)မိနစ္ ေလ.က်င္.ၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး (၆/၈) နာရီ နားၿပီး အၿခား ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို (၄၅)မိနစ္ ေလ.က်င္.ေပးၿခင္း။ The double Split System

၃။ မရပ္မနားပဲ ေလ.က်င္.ခန္း တစ္ေၾကာ. ၿပီးသည္ႏွင္. တဆက္တည္း ေနာက္ထပ္ ေလ.က်င္.ခန္း တစ္ခု ကို ဆက္တိုက္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း။ A Superset

၄။ (၃)ရက္ ကစား (၁)ရက္နား Three on one off

၅။ (၂)ရက္ကစား (၁)ရက္နား Two on one off

၆။ (၁)ရက္ကစား (၁)ရက္နား One on one off

၇။ ေလ.က်င္.ခန္း ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္တြင္ အတင္းအၾကပ္ အားထုတ္ ေလ.က်င္.ၿခင္း။ Force reps

၈။ ေလ.က်င္.ရာတြင္ သက္ေတာင္. သက္သာၿဖစ္ေစရန္ မိမိကိုယ္ကို လြဲၿပီး လႈပ္ရွား လိမ္ညာ ေလ.က်င္.ၿခင္း Cheating reps

အထက္ ေဖာ္ၿပပါ ေလ.က်င္.နည္းမ်ားကို အေၿခခံလ်က္ နည္းၿပဆရာတို.သည္ one to one traning တစ္ေယာက္ၿခင္း ေလ.က်င္. ေပးၿခင္းႏွင္. one to all အမ်ား အဖြဲ.အစည္းကို ေလ.က်င္.ေပးၿခင္းစသည္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ ၾကေပသည္။

ကာယဗလ ေလ.က်င္.သူ တို.သည္ မိမိႏွင္. သင္.ေတာ္ေသာ ေလ.က်င္.ခန္းကို ေရြးခ်ယ္ ေလ.က်င္.တတ္ ရမည္။ မည္သည့္ ေလ.က်င္.ခန္း၊ မည္သည္. ေလ.က်င္.နည္းစနစ္ သည္ မိမိအတြက္ အသင္.ေတာ္ဆံုး ၿဖစ္သည္ကို ေတြးေတာ ဆင္ၿခင္၍ နည္းၿပဆရာေကာင္း ထံခ်ဥ္းကပ္ ေလ.လာ သင္ၾကားရန္ အထူး လိုအပ္ေပသည္။ နည္းၿပဆရာ တို.၏ ညႊန္ၾကားၿပသမႈ အေတြ.အၾကံဳ ကိုဆန္းစစ္၍ လိုက္ဖက္ ေကာင္းမြန္ရာမ်ားကို ေ၇ြးခ်ယ္ ေလ.က်င္.ၿခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၿခင္း ၊စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြ ခိုင္မာၿခင္းတို.သည္ ထူးခြ်န္ေသာ အားကစားသမား တစ္ဦးၿဖစ္ေရး အတြက္ ရွိသင္. ရွိထိုက္ေသာ အေၿခခံ အခ်က္မ်ားပင္ ၿဖစ္သည္။ ေလ.က်င္.ခန္း ေလ.က်င္.နည္း တို.ကို အၿမဲတန္း ပံုေသထား ေလ.က်င္.ပါက ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ. လာတတ္သည္။ စိတ္မပါပဲ ေလ.က်င္.လ်င္ တိုးတက္မႈ မရွိသည္.အၿပင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္း အက်ိဳးယုတ္ေသာ ရလဒ္မ်ားသာ အသားတင္ရမည္ ၿဖစ္သည္။

ဆန္းသစ္ေသာ ေလ.က်င္.ခန္းမ်ား၊ အေထာက္အကူ ၿပဳ ေလ.က်င္.ခန္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာ ေလ.က်င္.ခန္းမ်ား၊ စသည္ၿဖင္. ေလ.က်င္.မႈ အစီအစဥ္ (Traning Programme) ကို အေၿခအေနႏွင္. လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ေၿပာင္းလဲေပးရမည္။

မိမိ၏ ၾကြက္သားမ်ား တိုးတက္ ေၿပာင္းလဲ ၿဖစ္ေပၚမႈကို ရႈေထာင္. အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၾကည္.ၿပီး မွန္ကန္ စနစ္က်ေသာ ေလ.က်င္.နည္း မ်ားကို စီစဥ္ ေရးဆြဲႏိုင္ေသာ ဆရာေကာင္း တစ္ေယာက္အၿမဲရွိဖို. လိုအပ္သည္။ နည္းၿပဆရာသည္ မိမိ ေလ.က်င္.ေပးေသာ တပည္.မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ တိုးတက္မႈ အေၿခအေနကို အစဥ္မၿပတ္ ေလ.လာ သံုးသပ္ရေပမည္။ ေလ.က်င္. တည္ေဆာက္မႈ တိုးတက္ေစရန္ ဆရာႏွင္. တပည္. ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပႊင္.ပႊင္. လင္းလင္း ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသလို နည္းၿပဆရာ အေနႏွင္.လည္း ဟိတ္ဟန္ ၿပၿခင္း၊ မာန္မာန ထားၿခင္း၊ မရွိသင္.ေပ။ တပည္.မ်ား အေနႏွင္.လည္း ဆရာကို အထင္ေသး ေလးစားမႈ မရွိသည္. အၿဖစ္မ်ိဳး ဘယ္ေတာ.မွ မၿဖစ္သင္.ဘူးလို. ထင္ပါတယ္။

အားကစားသမား တစ္ေယာက္သည္ ဆရာထံမွ အသိပညာရပ္မ်ား တိုးပြားရရွိ၍ လာသည္ႏွင္. အမွ် ကိုယ္.ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုရရွိလာၿပီး ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵ တင္ၿပခြင္.ရရွိ၍ စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြခိုင္မာၿပီး ေအာင္ၿမင္မႈ ပန္းတိုင္ သို. မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ တက္လွမ္းလိုေသာ ဆႏၵၿပင္းၿပ လာေစသည္။ ယင္းသည္ ဆရာႏွင္. တပည္.တို.၏ ရင္းႏွီး ေလးစားမႈ ရလဒ္ပင္ ၿဖစ္သည္။
ကာယဗလ အားကစားနည္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း ကစားနည္း ၿဖစ္သည္.အၿပင္ တစ္ဦးၿခင္း ယွဥ္ၿပိုင္ရေသာ အားကစားနည္း ၿဖစ္သည္ႏွင္. အညီ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ ေလ.က်င္.ေပးလ်င္ လ်င္ၿမန္စြာ တိုးတက္ၿပီး အရည္အေသြး ၿပည္.၀ေစ၍ ပိုမို ထိေရာက္သည္ကို ေတြ.ရသည္။ ပုဂၢလိက စီမံကိန္းႏွင္. က်စ္လစ္ သိပ္သည္းေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ တို.ေၾကာင္. ခ်န္ပီယံဘြဲ. ကို ၾကာရွည္ ထိိန္းထားႏိုင္ၿပိး နည္းၿပဆရာ၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေလ.က်င္.လ်င္ အားကစားသမား၏ အေၿခအေနမွန္ကို သိၿမင္ေနရမည္ ၿဖစ္သည္။

ထို.အၿပင္ နည္းၿပဆရာႏွင္. တပည္.တို.သည္ ေန.စဥ္ ေလ.က်င္.မႈ မွတ္တမ္း ထားရွိၿပီး တိက် မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းႏိုင္၇မည္။ ေန.စဥ္ မွတ္တမ္းတြင္ ေလ.က်င္.ခန္းမ်ား၊ ေလ.က်င္.မႈ အေက်ာ.အၾကိမ္၊ ေလ.က်င္.မႈ ခံစားရ၍ စိတ္အား ထက္သန္မႈ၊ ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္မႈႏွင္. ထိခိုက္ နာက်င္မႈ တို.အၿပင္ အိပ္စက္၍ ေပ်ာ္မေပ်ာ္၊ အစားအေသာက္ ခံတြင္း ေတြ.မေတြ.စသည္. အခ်က္မ်ား ကိုလည္း မကြယ္ မ၀ွက္ ထည္.သြင္း ေရးသား သင္.ေပသည္။

 ဤသို. ေရးသားၿခင္းသည္ အားကစားသမား တစ္ေယာက္ အတြက္သာမက အၿခားသူမ်ား ဖို.လည္း အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ.အက်င္. တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ေလ.က်င္.ေရး မွတ္တမ္းစာအုပ္ သည္ နည္းၿပဆရာ အတြက္ အထူး လိုအပ္ေပသည္။ တပည္.တိုင္း၏ အေၿခအေန ကိုစိတ္ၿဖင္. မွတ္သား၍ မရႏိုင္ေပ။ မိမိတပည္.မ်ား၏ နည္းစနစ္ မွန္ကန္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပဳၿပင္ေပးၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ေပးရာ၌လည္း ထိေရာက္မႈ အေၿခအေန စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြမႈႏွင္. အၿခား စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ား စသည္. အားကစားသမား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ သံုးသပ္ မွတ္တမ္း ၿပဳစုထားရမည္ ၿဖစ္သည္။

ေလ.က်င္.မႈ ပရိုဂရမ္ ေရးဆြဲတတ္ၿခင္းႏွင္. ေန.စဥ္ မွတ္တမ္း ေရးမွတ္ထားၿခင္း တို.သည္ နည္းၿပဆရာေကာင္း တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ေရးအတြက္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ ၿဖစ္သလို ထိပ္တန္းေရာက္ အားကစားသမား တစ္ဦး ၿဖစ္ေ၇းအတြက္လည္း အထူး လိုအပ္သည္။အားကစားနည္း ပညာရပ္ တစ္ခု တိုးတက္ ၿမင္.မား လာဖို.ရန္ ေလ.က်င္.ေရး နည္းပညာရပ္မ်ား ေခတ္ႏွင္.အညီ တိုးတက္ တီထြင္ ဆန္းသစ္လာၿခင္း၊ နည္းၿပဆရာ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာၿခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ မ်ားကို လံု့လ ၀ရီယ ဇြဲသတၱိတို.ၿဖင္. ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္လိုသည္. ထူးခြ်န္ေသာ အားကစားသမား မ်ိုးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာၿခင္း၊ လိုအပ္သည္. အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးေပးၿခင္း တို.သည္ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္သည္။

 သို.ၿဖစ္၍ ကာယဗလ ကာယအလွ အားကစား ႏိုင္ငံတကာ အဆင္.မွီ တိုးတက္ ၿဖစ္ထြန္း လာေစရန္ နည္းၿပဆရာႏွင္. အားကစားသမား တို.သည္ သဟဇာတ စြမ္းအားၿဖင္. ေခတ္မွီ တိုးတက္ေသာ ေလ.က်င္.ေရး နည္းပညာ လိုအပ္သလို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွလည္း လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား အသံုးၿပဳႏိုင္၇န္ အေရးၾကီးေၾကာင္း တင္ၿပ လိုက္ရပါသည္။( ေနာက္ပိုင္းအလ်ဥ္းသင္႔ပါက နည္းၿပဆရာတို႔ ေလ႔လာသင္႔ သိထားသင္႔သည္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေရးသားေပးပါမည္။)
တင္ဆက္သူ။ ။ ေအာင္ေအာင္(လိႈင္)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1188785014481687&id=885104638183061 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...