စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အသက္ ၃၀ မတုိင္ခင္ သိသင့္ေသာ အရာမ်ား (ေယာက်ား္ေလးမ်ားအတြက္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...