စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ တံု႕ျပန္ပံုျခားနားခ်က္မ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...