စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အမုန္းမပြားပဲ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကေန သင္ ရရွိခံစားႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး (၇)မ်ိဳး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...