စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သူ - သင့္ကို တကယ္ခ်စ္/မခ်စ္ ဘယ္လုိခြဲျခားသိႏုိင္မလဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...