စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဦးေခါင္းေပၚ ေဗ်ာက္အိုးတင္ေဖာက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ခ်က္ခ်င္းေသဆံုး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...