စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခိုင္မႈေကာင္းေသာ လူမ်ား ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါး

အမ်ဳိးသားမ်ား ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခိုင္မႈ အဆင့္ျမင့္မားျခင္းမွာ အဆုတ္ကင္ဆာႏွင့္ အူမႀကီးကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။
ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခိုင္မႈ အဆင့္ျမင့္မားေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား အခ်ဳိ႕ ေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလွ်င္လည္း အသက္ရွင္ႏုိင္ေျခ ပိုျမင့္မားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေလ့လာမႈကို တကၠဆက္ႏွင့္  ဗားမြန္႔ျပည္နယ္တို႔မွ ဆရာ ၀န္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသက္(၄၆)ႏွစ္ႏွင့္ (၅၀)ႏွစ္ၾကား အမ်ဳိးသား ၁,၄၀၀ ေက်ာ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕မႈတုိ႔ကို ေလ့လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေလ့လာမႈအတြင္း ပါ၀င္သူမ်ားကို ကင္ဆာေရာဂါ စစ္ ေဆးရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္ႏုိင္မႈတို႔ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခုိင္မႈ ျမင့္မားေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား သည္ ႀကံ႕ခုိင္မႈမရွိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။

ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခိုင္မႈ ျမင့္မားေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အူမႀကီးကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုနည္းသည္။ သို႔ေသာ္ ခႏၶာကုိယ္ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈၾကား ဆက္စပ္မႈမရွိေပ။
ႏွလုံးေသြးေၾကာမ်ား က်န္းမာမႈႏွင့္ ႏွလုံးက်န္းမာေရးေကာင္း ျခင္းၾကား ဆက္စပ္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳမႈမ်ားစြာက ေဖာ္ျပထား ၿပီးျဖစ္ကာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္နည္းပါးေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားစြာက ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေလ့လာမႈက အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကုိ ေထာက္ျပေသာ ပထမဆုံးေလ့လာမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အသက္(၄၀)ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္တြင္ ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ ခိုင္မႈ အဆင့္ျမင့္မားေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ပါက အသက္(၆၅)ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ေသ ဆုံးႏုိင္ေျခ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုနည္းပါးေၾကာင္းလည္း ယခုေလ့လာမႈ က ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ႀကံ႕ခိုင္မႈမွာ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ႏုိင္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ယခုေလ့ လာမႈက ေထာက္ျပထားသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
—Ref: UPI

http://www.7daydaily.com/story/34724#.VSvoqy7dXLU

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...