စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အၾကီးမားဆံုးေသာ အသိတရားမ်ား


၁။ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရန္သူသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ ပင္ျဖစ္သည္။

၂။ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆံုးရံႈးျခင္းသည္ မိမိဧ။္ မာနေၾကာင့္ျဖစ္သ ည္။

၃။ အႀကီးမားဆံုးေသာ အသိမဲ့ျခင္းသည္ မိမိ ကိုယ္ကို မိမိ လိမ္လည္ ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ အႀကီးမားဆံုးေသာ ၀မ္းနည္းရျခင္းသည္ မိမိဧ။္ မနာလို ၀န္တိုေသာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၅။ အႀကီးမားဆံုးေသာ မွားယြင္းမႈ လုပ္ရပ္သည္ မိမိဧ။္ စိတ္ဓာတ္က် ဆင္း ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၆။ အႀကီးမားဆံုးေသာ ျပစ္မႈျပဳျခင္းသည္ မိမိဧ။္ အႏုိင္က်င့္လုိေသာ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၇။ အၾကီးမားဆံုးေသာ သနားစရာေကာင္းျခင္းသည္ မိမိဧ။္ စိတ္အား ငယ္မႈ ျဖစ္သည္။

၈။ အႀကီးမားဆံုးေလးစားခံရျခင္း သည္ မိမိဧ။္ ၾကံ့ခိုင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ သည္။

၉။ အႀကီးမားဆံုး စီးပြားပ်က္ ရျခင္းသည္ မိမိဧ။္ကိုယ္ပိုင္အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၁၀။ အႀကီးမားဆံုးေသာ ခ်မ္းသာရျခင္းသည္ မိမိဧ။္ က်န္းမာေရး ေကာင္း မြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၁။ အႀကီးမားဆံုးေသာ အေၾကြးသံသရာ ျဖစ္ျခင္းသည္ လူမႈေရး အေၾကြး သံသရာျဖစ္သည္။

၁၂။ အႀကီးမားဆံုးေသာ လက္ေဆာင္မြန္သည္ မိမိဧ။္ သည္းခံနိုင္စြမ္းရွိေသာ စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည္။

၁၃။ အႀကီးမားဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္သည္ မိမိဧ။္ အၾကင္နာတရား ေမတၱာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။

၁၄။ အႀကီးမားဆံုးေသာ ပီတိသည္ အလွဴဒါန ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

( ဗုဒၶ စာေပ…မွ )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...