စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မ်က္မျမင္ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ပဲရွိေပမယ့္ မႈခင္းလံုးဝမျဖစ္တဲ့ၿမိဳ႕

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...