စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“သတိပဲ လုိတယ္”

●တခါတစ္ရံ . . .
ပုိင္ဆုုိင္မႈေတြ ရရွိဖုိ႔ထက္၊ပုိင္ဆုိင္ျပီးသား ဆုံးရွံဳးမသြားေအာင္ထိန္းသိမ္းရတာ ပုိပင္ပန္းတယ္။

●တစ္ခါတစ္ရံ... ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အားထုတ္ရတာထက္၊
ေအာင္ျမင္ျပီးသား က်ဆံုးမသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရတာ ပုိပင္ပန္းတယ္။

●တစ္ခါတစ္ရံ... ေမတၱာရဖုိ႔ထက္၊ရၿပီးသား ေမတၱာေတြ ဆံုးရွံဳးမသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရတာ
ပုိပင္ပန္းတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရတဲ့ အခါမွာလည္းမျမဲဘူးဆုိတဲ့ သတိ၊ ရရွိသမွ် ဆုံးရွံဳးတတ္တယ္ဆိုတဲ့ သတိေလး ရွိေနရင္
ရလာတဲ့အခါလည္းသတိေလးနဲ႔ေပ်ာ္ရတာမုိ႔အႏွစ္သာရရွိတယ္။
ဆုံးရွံဳးသြားတဲ့ အခါလည္း ျပင္ဆင္ၿပီးသားမုိ႔ အလြန္အကံြၽ ဝမ္းမနည္းရေတာ့ဘူးေပါ့။
 
-【အရွင္ေတဇာနႏၵ- “ေစတနာပန္းခင္း ဆရာေတာ္”】
Posted by►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...