စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဆိုလာ တပ္ၾကမယ္ (Home Solar System)

Solar Power System For Home
        
      ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဘာသာရပ္/အတတ္ပညာကို စိတ္၀င္စားေဆာင္ရြက္လာၾကေသာ ယခုေခတ္
ကာလတြင္ ေျမေအာက္သယံဇာတမွထုတ္ယူေသာ ေလာင္စာႏွင့္ေမာင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အစား ေနနွင့္ ေလတို႔မွ ထုတ္ယူမွဳနည္းပညာမ်ားကို လူတိုိ႕စိတ္၀င္စား လာခဲ့ၾကသည္။ ေနရာင္ခ်ည္မွ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ေသာ နည္းပညာမ်ာလည္းအလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာၾကသည္။ ေန၏စြမ္းအင္သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လည္ျဖည့္တင္းနိဳင္ေသာ စြမ္းအင္( renewable energy/ sustainable energy) ျဖစ္ေပသည္။ ေနသည္ သဘာ၀ကေပးထားေသာ မကုန္ခမ္းနိဳင္ေသာ အႀကီးမား ဆံုးေသာပင္မ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။တိုးတက္ေသာနိဳင္ငံမ်ားတြင္ solar power ကို လုပ္ငန္းဌာနအမ်ားအျပားတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲေန ၾကပါၿပီ။  
           
          ကၽြန္ေတာ္တို႕နိဳင္ငံတြင္လည္း Solar PV Module မ်ားလည္း ေစ်းကြက္တြင္ စေတြ႕ေနရၿပီး လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ရွားပါးေသာ၊ခက္ခဲေသာ ေနရာေဒသ မ်ားတြင္ စတင္သံုးစြဲေန ၾကပါၿပီ။ Solar Power System တည္ ေဆာက္ရန္ ကနဦးမတည္စရိတ္ႀကီးျမင့္ ေသာ ေၾကာင့္ လူတို႕၏ စိတ္၀င္စားမွဳအားနည္းေနေသးေပသည္။ မည္သို႕ဆိုေစ မၾကာမီကာလအတြင္းလူတို႕သည္ Solar Power System ကိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာၾကေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ ။
      ရြာကအေမ႕အိမ္မွာဆိုလာတပ္ေပးဘို႕ႀကိဳးစားရင္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာမိခဲ့တယ္။ တြက္ခ်က္ပံုကအစ-တပ္ဆင္ပံုအဆံုးနည္းပညာကိုေမးခဲ့ေပမဲ့လည္း စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြက အေျဖမေပးနိဳင္ခဲ့ၾကဘူးေလ ...
သို.အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ မိမိအိမ္သံုး Solar Power System တစ္ခုတည္ေဆာက္နိဳင္ရန္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာ၊ တြက္ခ်က္မွဳမ်ားကို ကိုက္တိုင္ကိုယ္က် စနစ္တက် တြက္ခ်က္နိဳင္ရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာ ထားသေလာက္ကို တင္ျပ/ေ၀ငွ ခ်င္ ပါသည္ ။
                      
Solar Power System တခုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပါ၀င္ေသာပစည္း၊ အစိတ္ပိုင္းမ်ားမွာ ေဆာင္ရြက္မည့္ အိမ္/ေနရာေဒသ  ေဆာင္ရြက္မည့္စနစ္ႏွင့္ အသံုးခ်မည့္အေျခအေနတို႕ေပးမူတည္ၿပီး ကြဲျပားျခားနား နိဳင္ေပသည္။ သိုကေသာ္လည္းSolar System တခုအတြက္ မရွိမျဖစ္ပါ၀င္ရမည့္ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

                                    General configuration of Solar Power System
(၁)- ဆိုလာျပား ( Solar Photovoltaic Module or PV module)        ။ ေနေရာင္ခ်ည္ကို DC လွ်ပ္စစ္သို႔ ေျပာင္း လဲေပးသည္။ ထုတ္လုပ္မွဳနည္းပညာႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ semiconductor တို႕ေပးအေျခခံၿပီး၃)မ်ဳိးခြဲျခား ထားသည္။
            
(က) Crystalline Silicon PV Module( c-Si )
                   ၄င္းတြင္ Single Crystalline(monocrystalline) ႏွင့္ Multi-Crystalline(Polycrystalline) ဟူ၍(၂)မ်ုိးထပ္ခြဲထားသည္။ polycrystalline သည္ စြမ္းအင္ေျပာင္းလဲေပးမွဳမွာmonocrystalline ေလာက္မ ေကာင္းေပ။သို.ေသာ္လည္း စြမ္းအင္ေျပာင္းလဲေပးမွဳ(Conversion Efficiency) မွာျမင့္မားၿပီး ပွ်မ္ူမွ်အားျဖင့္ 10 – 12% ရွိသည္။
(ခ) Amorphous Silicon PV Module( a-Si)
                   ပါးလႊာၿပီး c-Si ထက္အလင္းစုပ္ယူမွဳပိုမ်ားသည္။ကုန္က်စရိတ္ေခၽြတာရေသာ၊ စြမ္းထုတ္ ေပးမွဳ မ်ားစြာမလိုအပ္ေသာ အသံုးခ်မည့္ေနရာမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။ Conversion Efficiency မွာ 6% ျဖစ္သည္။
(ဂ) Hybird Silicon PV Mopdule
                    c-Si Monocrystalline ကို a-Si ျဖင့္ပတ္လည္မွရံၿပီး တည္ေဆာက္ထားေသာ အတြဲျဖစ္ သည္။ အလင္းအနည္းအက်ဥ္း(သို႕)တိုက္ရုိက္ထိေတြ႕စရာမလိုဘဲႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္ေပးနိဳင္စြမ္းရွိသည္။ Hybird Silicon PV module သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး Conversion Efficiency မွာ 17% ျဖစ္သည္။
(၂)-Solar Charge Controller ။               ။ ဆိုလာျပားမွထုတ္ေပးေသာလွ်ပ္စစ္(voltage & current) ကို ဘက္ထရီအိုး ထဲသို႕သိုေလွာင္ရာတြင္ ညီညြတ္မွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ solar charge controller ကိုသံုုးျခင္းျဖင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္းႏွင့္ over charge မျဖစ္ေစရန္ထိန္းသိမ္းေပးသည္။
(၃)-Inverter ။                   ။ ဘက္ထရီအိုးထဲရွိ DC လွ်ပ္စစ္ကို ACလွ်ပ္စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးသည္။
(၄)- Battery ။             ။ဆိုလာျပားမွထုတ္ေပးေသာ DC လွ်ပ္စစ္ကိုသိုေလ်ာင္ထားရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည္။
(5)-Load(Appliances ။               ။ မိမိတို့အသုံးျပဳမည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအားလံုး (ဥပမာ -မီးလံုး၊မီးေခ်ာင္း TV Computer )
  Solar PV System တခုတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါတို႕ကိုစဥ္းစား တြက္ခ်က္ရပါမည္။
                  
မွတ္ခ်က္ --- ပံုေရာ၊စာေရာ၊တြက္ခ်က္ပံုေရာဆိုရင္ post ကအေတာ္ရွည္သြားမယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဆိုလာကိုစိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္
attached file ထဲ့ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေဒါင္းၿပီးလိုသလိုသံုးၾကပါဗ်ာ.. upload ကအဆင္မေျပလို႕ Google Buzz က link ကိုထဲ့ေပးလိုက္တယ္။ A4-24ရြက္ .jpeg ေျပာင္းတင္ထားတယ္။ အဆင္မေျပခဲ့ရင္ျပန္ေျပာၾကပါအံုး ......
https://profiles.google.com/myoaunghtun/buzz/VbMx1jRDfyA


အားလံုးခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ
kokomg

8 comments:

 1. လင့္လည္းရွိဘူး။ လင့္ေလးျပန္တင္ေပးရင္ေကာင္းမယ္။
  ပုိ႔စ္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 2. လင့္က This post could not be found.
  Your URL may be incorrect, the post may have been deleted, or this account may not have access to the post. ျပေနတယ္...ျပန္တင္ေပးပါဦးဗ်ာ...mail နဲ႔ ပို႕ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ winnaing.eng@gmail.com ပါ...ပုိ႔စ္အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 3. ပို႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ လင့္ကေသေနလို႔ အသစ္ျပန္တင္ေပးပါလား ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ့ mail ထဲပို႔ေပးပါလား
  heinminlatt2013@gmail.com ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  ReplyDelete
 4. လင့္ေသေနပါတယ္

  ReplyDelete
 5. ဘာေဖာင့္ေတြမွန္းလည္းမသိဘူး။ ဖတ္လို႕လည္း မရဘူး။ ဘယ္လိုမွကို ဖတ္လို႕ အဆင္မေျပဘူး ဆရာေရ...။

  ReplyDelete
 6. ဖတ္လို႕မရလို႔ပါ ဆရာ ပို႕စ္ေလးတင္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါ

  ReplyDelete
 7. အဆင္ေၿပရင္ ၿပန္တင္ေပးပါဦးဗ်ာ အိမ္အတြက္ လက္ေတြ႔ solar တပ္ခ်င္လို႔ပါ ပို႕ေပးႏိုင္ရင္ေတာ႔ kosoeko35@gmail.com ကို ပို႔ေပးပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  ReplyDelete
 8. sopyayoo25@gmail.com rainbowsky285@gmail.com

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...