စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အရက္ျဖတ္ရန္ သိထားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

http://www.health-e.org.za/wp-content/uploads/2013/08/alcohol3.jpgအရက္စြဲျခင္းမွာ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး အျခားျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားကဲ့သို႔ပင္ မကုသဘဲ ထားပါက ျပင္းထန္ေသာ၊ အ သက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားရွိလာႏိုင္ သည္။

ကံေကာင္းသည္မွာ အရက္စြဲျခင္းအတြက္ အစြမ္းထက္သည့္ ကုသေရးစီမံကိန္းမ်ားရွိၿပီး အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ကြဲျပားမႈရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားမွာ စီမံကိန္းအားလံုးတြင္ ပါဝင္ေနသည္။
အရက္ျဖတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းမွာ အရက္စြဲေနျခင္းကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးေသာ ပဏာမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ အရက္ျဖတ္ရာတြင္ ေဆးပညာအရ ႀကီးၾကပ္မႈကို ခံယူရေလ့ရွိၿပီး ယင္းအခ်ိန္ အတြင္း ဆရာဝန္မ်ားၫႊန္ၾကားသည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေရာဂါလကၡဏာမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ေသာက္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ လူနာတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ ေသခ်ာေစေရး က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ကာ ေဆးဝါးမ်ားအျပင္ အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ကုသမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို ပညာေပးေလ့ရွိသည္။

အရက္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ေရာဂါလကၡ ဏာမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သျဖင့္ အရက္စြဲေနသူအဖို႔ အရက္ျဖတ္ ရန္ ေဆးဝါးမ်ားအသံုးျပဳေရး လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလကၡဏာ မ်ားတြင္ ေဇာေခြၽးျပန္ျခင္း၊ မူးေမာ္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ တုန္တုန္ယင္ယင္ျဖစ္ျခင္း၊ စိုးရိမ္စိိတ္ႀကီးျခင္း၊ စိတ္တိုတတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအေပၚ သံသယစိတ္ႀကီးျခင္း၊ စိတ္ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တက္ျခင္း စေသာလကၡဏာမ်ားပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ အရက္စြဲေနသူသည္ ယင္းလကၡဏာမ်ားအားလံုး ျပသေလ့မရွိဘဲ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ အတန္အသင့္မွေန၍ ျပင္းထန္ေလ့ရွိသည္။
အစဥ္သျဖင့္ အရက္ျဖတ္လွ်င္ ေဆး႐ံုတက္၍ ျဖတ္ရေလ့ရွိၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ေနအိမ္တြင္ အရက္ျဖတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေဆး႐ံု၌ အရက္ျဖတ္ျခင္းထက္ ပိုၾကာရွည္ေလ့ရွိသည္။
—Ref: WebMed

http://www.7daydaily.com/story/49257

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...