စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အူက်ေရာဂါဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

                              
ဆက္စပ္တစ္သွ်ဴး (သို႔မဟုတ္) ၀န္းရံထားသည့္ ႂကြက္သားမ်ား ရိွ အားေပ်ာ့ေသာေနရာကို ကိုယ္တြင္းအဂၤါတစ္ခု (သိ႔ုမဟုတ္) အဆီတစ္သွ်ဴးတစ္ခုက ညႇစ္ထြက္သည့္အေျခအေနကို အူက်သည္ဟု ေခၚသည္။

အျဖစ္အမ်ားဆံုးအူက်ေရာဂါအမ်ိဳးအစားမွာ ေပါင္ၿခံအတြင္း ပုိင္းအူက်ေရာဂါ၊ ခ်က္ေၾကာဆုိင္ရာအူကြၽံျခင္း၊ ခဲြစိတ္ကုသမႈႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အူက်ေရာဂါ၊ ေပါင္ၿခံအျပင္ဘက္တြင္ အူက်ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းဗုိက္အေပၚပုိင္းတြင္ အူကြၽံျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

အူသိမ္(သို႔မဟုတ္) ဆီးအိမ္က ၀မ္းဗုိက္နံရံ (သုိ႔မဟုတ္) ေပါင္ၿခံအေပၚပုိင္းေနရာကုိ ထုိးထြက္ေသာအခါ ေပါင္ၿခံအတြင္းပုိင္း အူ က်ျခင္းျဖစ္ေပၚသည္။ ေပါင္ၿခံတြင္းအူက်ျခင္းအားလံုး၏ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေပါင္ၿခံအတြင္းပုိင္းအူက်ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၌ အျဖစ္မ်ား သည္။

ခဲြစိတ္ကုသမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အူက်ေရာဂါမွာ ယခင္ခဲြစိတ္ကုသ ထားေသာ ေနရာ၌ ၀မ္းဗိုက္ပုိင္းနံရံကုိ အူသိမ္က တြန္းထြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအူက်ေရာဂါအမ်ိဳးအစားကုိ ၀မ္းဗိုက္ပုိင္းခြဲစိတ္ကု သမႈ ခံယူၿပီးေနာက္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရိွသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ မ်ား (သို႔မဟုတ္) ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ပုိမ်ားလာသူမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ား သည္။

ေပါင္ၿခံအျပင္ဘက္ အူက်ေရာဂါမွာ အူသိမ္က ေပါင္ၿခံေသြး ေၾကာမ ေပါင္အေပၚပုိင္း ၀င္ေရာက္ရာေနရာသုိ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအူက်ေရာဂါအမ်ိဳးအစားကို အ၀လြန္ (သိ႔ုမဟုတ္) ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမႈမ်ားသည္။
ခ်က္အနီး ၀မ္းဗိုက္ပုိင္းနံရံကုိ အူသိမ္အူမႊားက ထိုးထြက္ျခင္း အေျခအေနကို ခ်က္ေၾကာဆုိင္ရာ အူက်ေရာဂါဟု ေခၚသည္။ ယင္း အေျခအေနမ်ိဳးကုိ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးအမ်ားႀကီးေမြးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သို႔မဟုတ္) အ၀လြန္ေသာ အမ်ဳိး သမီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။

အစာအိမ္အေပၚပုိင္းေနရာက အစာႁပြန္ျဖတ္သန္းရာ ႂကြက္ သားရိွ ပြင့္ေနေသာ ေနရာကုိ ျဖတ္၍ ထိုးထြက္ျခင္းကုိ ၀မ္းဗိုက္ အေပၚပုိင္း အူကြၽံျခင္းဟု ေခၚသည္။             —Ref: Web Med

http://www.searchmyanmar.com/link/frame/sid/2771/domain/7daydaily.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...