စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ငယ္ရြယ္စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အူလမ္းေၾကာင္း အားေကာင္းေစၿပီး က်န္းမာေရး ပိုေကာင္းႏိုင္

ငယ္ရြယ္စဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ အူလမ္းေၾကာင္းရွိ ေသးငယ္ ေသာ ပုိးမႊားမ်ားကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ပိုေကာင္းၿပီး တစ္သက္တာအတြင္း ခႏၶာကိုယ္ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈကို အား ေကာင္းေစႏုိင္ေၾကာင္း ေကာ္လိုရာဒို-ဘိုလ္ဒါတကၠသိုလ္မွ သုေတ သီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

လူသားမ်ား၏ အူလမ္းေၾကာင္းထဲတြင္ ေသးငယ္ေသာ ပိုးမႊား မ်ား ၁၀၀ ထရီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းပိုးမႊားမ်ားအနက္ အမ်ားအျပားသည္ ေမြးဖြားၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း လူတုိ႔၏ အူလမ္းေၾကာင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ ယင္းေသးငယ္ေသာ ပိုးမႊားမ်ားသည္ ကိုယ္ခံ အားစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါၿပီး တစ္ကုိယ္လံုးရွိ မ်ိဳးဗီဇမ်ားသို႔ မ်ိဳးဗီဇငါးသန္းအထိ ထပ္တိုးျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။

အူလမ္းေၾကာင္းထဲရွိ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ေသာ ဘက္ တီးရီးယားမ်ားက သဘာဝအေလ်ာက္ အကာအကြယ္ျဖစ္ေပၚေစ ၿပီး ေရာဂါပိုး ဝင္ေရာက္မႈေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးကာ အစာေခ်ဖ်က္မႈဆုိင္ရာ အင္ဇိုင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပိုမိုအားေကာင္း လာေစႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဘက္တီးရီးမ်ားက အာဟာရဓာတ္စုပ္ယူမႈပိုမ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ၿပီး ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈႏွင့္ အူမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အာ႐ံုေၾကာစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

လူမ်ား၏ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အာ႐ံုေၾကာစနစ္က ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ဆုိင္ ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။
မိခင္ဝမ္းတြင္ သေႏၶစတည္ခ်ိန္၌ သေႏၶသား၏ တစ္ဖက္တြင္ စအိုစတင္ျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္မွ ပါးစပ္ျဖစ္ေပၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စတင္ျဖစ္ေပၚေသာ ပထမဆံုး အဓိကစနစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ပါးစပ္ေပါက္ႏွင့္ စအိုကို ဆက္သြယ္ထားေသာ အစာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းေၾကာင့္ လူသား၏ အလံုးစံုက်န္းမာေရးအတြက္ အူလမ္း ေၾကာင္း အေရးပါျခင္းမွာ အံ့ဩစရာမဟုတ္ေပ။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ လူသားမ်ား၏ ဘဝတြင္ ေစာလ်င္စြာေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေလ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေလျဖစ္ၿပီး ဇီဝျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွစ္ခုအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။
—Ref: MNT
http://www.7daydaily.com/story/54641

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...