စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္းႏွင့္အတူ မတ္လသမုိင္း

ေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ မတ္လသည္ထူးျခားေသာ လ တစ္လပင္ျဖစ္သည္။  ရာစု ႏွစ္၀က္ေက်ာ္ကာလတြင္ လူထု ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက သမၼတကုိ  ပထမဆုံးေရြးခ်ယ္တင္  ေျမႇာက္မည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ စိတ္ လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ကာလသည္လည္း မတ္လ၏ေန႔ရက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိဒီမိုကေရစီအ ေျပာင္းအလဲမ်ား၏  ကနဦးအစ သည္ မတ္လေန႔ရက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲသည္ ဗေလာင္းဗလဲသက္ သက္သာ ျဖစ္ေနဆဲဟု မွတ္ေက်ာက္ တင္ခဲ့သည္မွာလည္း မတ္လေန႔ရက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ မတ္လ သမုိင္းသစ္သည္ကား ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္း၊ ေတာ္လွန္ ေရး ၀ိညာဥ္တို႔ ပူးကပ္ေနဥိီးမည္ မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼ တမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအ ဖဲြ႕အလုိက္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို  က်င္းပမည္ျဖစ္သျဖင့္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအမည္စာရင္း ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ လူ ထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ယုံၾကည္မႈကိုအျ ပည့္ အ၀ရရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သစ္ကို ျမန္မာျပည္သူလူထုတစ္ ရပ္လုံးသာမက ကမၻာကပါ စိတ္ ၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၁၆ မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးသာမက  ကမၻာကပါ ဒုတိယသမၼတအမည္မ်ားကို နားစြင့္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ငါးႏွစ္တာကာလ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အ က်ဳိး စြမ္းစြမ္းတမံသယ္ပိုးမည့္ သမၼတသစ္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ကို  ပုံ ေဖာ္မည့္ ကနဦးေျခလွမ္းအစျဖစ္ သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံသစ္အ တြက္ မဂၤလာရွိေသာ ေျခလွမ္း ပင္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ အဆင္းရဲ အမဲြေတဆုံး၊ အာရွတုိက္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ အဆင္းရဲ အမဲြေတဆုံးႏုိင္ငံကို ဘက္စုံ ေထာင္စုံမွ ျပန္ အဖတ္ဆယ္ႏုိင္ေရး ေရွ႕ေျပးေျခလွမ္းမ်ားက ဟန္ခ်က္ညီရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသစ္အေပၚ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု သာမက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ယုံၾကည္ေထာက္ခံမႈကို ထိန္းညႇိထားႏုိင္ေရးသည္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္သည္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို အုံ ႏွင့္က်င္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရႏုိင္ ဖြယ္ရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ ေက်ာ္ အဆုိးသံသရာထဲတြင္ တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအဖုိ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖြယ္ရာ
မ်ားက ဒုႏွင့္ေဒးပင္ ျဖစ္သည္။  ကမၻာေပၚတြင္ အ႐ႈပ္ေထြးဆုံး၊ အခက္ခဲဆုံး အေျပာင္းအလဲကာလကုိ ဦးေဆာင္ေမာင္းႏွင္ရေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္။ အ႐ႈပ္တကာ့ အ႐ႈပ္ဆုံး အပိုင္းအစမ်ားကို မည္ သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္မသိ။

ခ်ီတုံ ခ်တုံျဖစ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းစေပၚေျခခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ၀ဲဂယက္ထဲမွ ႐ုန္းထြက္ ႏုိင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးဦးမည္ျဖစ္သည္။ မည္မွ်ခက္ခဲ က်ပ္တည္း  က်ဥ္းေျမာင္း ႐ႈပ္ေထြးေစကာမူ ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္အၾကား အေကာင္းဆုံး ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳကာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ႏံြထဲ၌  ကြၽံေနဆဲ ဒီမိုကေရစီလွည္းဘီးႀကီးကို ၀ိုင္းတြန္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။
မတ္လကို ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတြင္ အလွည့္အေျပာင္းမ်ား ျဖစ္ေစခ့ဲေသာလဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။

၁၉၄၅ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ သည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္
ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာသုံးရပ္ကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကမကထျပဳေရးဆဲြခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အသက္မဲ့ေစခဲ့ သည္။ ၁၉၈၈ မတ္လ ၁၃ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား
ကိုဖုန္းေမာ္၊ ကိုစုိး ႏုိင္တို႔ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ က် ဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိ ကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးဆီ ဦး တည္သည့္ မတ္လေမာ္ကြန္းသစ္ ကို ေရးထုိးခဲ့သည္။ အကယ္စင္ စစ္ မတ္လသည္ ေတာ္လွန္ေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ ေရးလျဖစ္သကဲ့သို႔ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီး၏ နိဒါန္း အစေတာ္လွန္ေရးလလည္း ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၅ မတ္လ ၁၀ရက္တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လက္ပံတန္း ၿမိဳ႕၌ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံ ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ နင္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ဆႏၵ ျပ လ်က္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ခ့ဲေသာ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးသပိတ္စစ္ ေၾကာင္းကို လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ပိတ္ဆို႔ အၾကမ္းဖက္ လူစုခဲြ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အ ေရးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားမ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ အရက္စက္ဆုံးၿဖိဳခဲြခဲ့သည့္ မတ္ လ ၁၀ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူမ်ားကိုအျပင္းထန္ဆုံး လူစုခဲြ ႏွိမ္နင္း အၾကမ္းဖက္ခဲ့မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္ေသာ၊ ဘက္မလုိက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားက ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္ အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ ဆႏၵဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပ  ေနစဥ္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ အ ၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ ေတာ္ထဲရွိေနခ်ိန္တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အျပင္းထန္ဆုံး အၾကမ္းဖက္ ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ မတ္လတြင္ အာ ဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္အ တူ မတ္လသမုိင္းေျပာင္ေျမာက္ ခဲ့သည့္နည္းတူ ၂၀၁၅ မတ္လ တြင္လည္း အာဏာရွင္လက္သစ္ စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဒီမုိကေရ စီပညာေရးသပိတ္တိုက္ပဲြႏွင့္အ တူ မတ္လသမုိင္းသည္ ေတာ္လွန္ ေရးမီးရွဴးတန္ေဆာင္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။

 တစ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ ေျမာက္သည့္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၁၀ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ေသာ၊ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရ ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူမ်ားသည္
အက်ဥ္းေထာင္သံတုိင္မ်ား ေနာက္ထိန္းသိမ္းခံေန ရဆဲ  ျဖစ္သည္။ အရွည္ၾကာဆုံး ႏွင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး အပိဆုံးတရား ႐ုံး ေန႔ရက္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ ရေသာ ေက်ာင္းသားႏွင့္  ၀န္းရံျပည္သူမ်ားသည္အမႈရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ မတ္လ ၁၀ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းသူမ်ားက လြတ္ေျမာက္ေန ဆဲ ျဖစ္သည္။ အကယ္စင္စစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈက ယေန႔တုိင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီပညာေရးစစ္ေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခဲြခဲ့မႈႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသစ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တို႔ အ ေနျဖင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စုံ စမ္းစစ္ေဆးမႈကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ေရး ၀ါယမစိုက္ထုတ္ ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္၊  ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံ မွ ခ်ဥ္းကပ္ေကာက္ခ်က္ျပဳသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို လူသိ ရွင္ၾကားထုတ္ျ ပန္ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ သား သမီးမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အစိုးရသစ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူ လ်က္ ျပည္သူကို အမိ၊ အဖသ ဖြယ္ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ အေလးထားမည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံျပည္သူမ်ား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခဲြခံရမႈကို တရား နည္းလမ္းက်က် ခ်ဥ္းကပ္ဆန္း စစ္ သုံးသပ္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ေနာင္လာမည့္အနာဂတ္ တြင္ အလားတူ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ ခဲြမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚႏုိင္ေရးကို  အေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။

သာယာ၀တီအက်ဥ္းေထာင္ ၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း အမႈရင္ ဆုိင္ေနရဆဲ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္းရံျပည္သူမ်ား၊  ပုဒ္မ ၁၈ အ ပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား အပါအ ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ ဆုံးျ ပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖဲြ႕အား တုိက္တြန္းေတာင္းဆို ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီ မိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳ ပ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဦးေဆာင္ တင္သြင္း အတည္ျပဳႏုိင္ေရးကို အစိုးရသစ္မ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ လာႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား၊ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား အားလုံးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးလာႏုိင္မည္ဆို လွ်င္ အစိုးရသစ္၏ သမုိင္းနိဒါန္း  အစသည္ ခမ္းနားထည္၀ါမည္ သာ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာ္လွန္းေရးလႈိင္းႏွင့္အတူ မတ္လသမုိင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ ျမတ္ခမ္းနားေနဦးမည္မွာ ဧကန္ မုခ် ျဖစ္သည္။ ကိုဖုန္းေမာ္၊ ကိုစိုး ႏုိင္ အပါအ၀င္ အသက္ေပးခဲ့ရ ေသာ ဒီမုိကေရစီသူရဲေကာင္းေပါင္း
ေျမာက္ျမားစြာ တို႔ကို မတ္ လသမုိင္းႏွင့္အတူ ဦးၫႊတ္အ ေလးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အမႈရင္ ဆုိင္ေနရဆဲ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ၀န္းရံျပည္သူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းအက်ဥ္းက်ခံ
  ေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေပ ါင္းတုိ႔ကို ဦးၫႊတ္အေလးျပဳ ရမည္ ျဖစ္သည္။ မတ္လသမုိင္း သည္ မ႐ိုင္းပါ။ ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိ ကေရစီသမုိင္းသည္ မ႐ိုင္းပါ။ အမ်ဳိးသားပညာေရးသပိတ္ သမုိင္းသည္ မ႐ိုင္းပါ။ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းသည္ မ႐ိုင္း  ပါ။ မတ္လေတာ္လွန္ေရးလႈိင္း သည္ ခမ္းနားထည္၀ါေသာ သမုိင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ေနဦးမည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလဲြပင္
  ျဖစ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိး တင္ျပလုိက္ရပါသည္။  ။

http://www.7daydaily.com/story/59874

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...