စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကံေကာင္းျခင္းလက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္

oilprice.com
၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေရနံတစ္စည္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ခန္႔ရွိရာမွ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးမွာ တစ္စည္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရနံေစ်းကြက္ပ်က္ေတာ့ ေရနံကုမၸဏီေတြမွာ ပ်က္သူပ်က္၊ ေလ်ာ့သူေလ်ာ့။ ေရနံလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူေတြမွာလည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာေၾကာင့္ ကမၻာမွာဘယ္ေနရာ လုပ္ငန္းရွိေနသလဲ ေျခရာခံခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ ျမန္မာျပည္ ေရနံလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ကေတာ့ အရွိန္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ။

၂၀၁၃ မွာ ကုန္းတြင္းကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ တင္ဒါေခၚခဲ့သည္။ ယခင္ကာလမ်ားက နီးစပ္ရာအဆင္ေျပသလို လုပ္ကြက္ေတြခ်ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ တကယ္လုပ္သူေတြရွိသလို အျမတ္ရရင္ ျပန္ေရာင္းစားခ်င္တဲ့ ပြဲစားသာသာ ေရနံကုမၸဏီေပါက္ စေတြကလည္း ပိုင္ရာဆိုင္ရာႏွင့္ဝင္ၿပီး ေနရာယူခဲ့ၾကသည္။ တကယ္တူးခိုင္းေတာ့ ေငြမတတ္ႏိုင္လို႔ ဟိုေရွာင္ဒီေရွာင္ အခ်ိန္ဆြဲရင္း စာခ်ဳပ္ျပည့္ေတာ့ ရပ္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၃ ႏိုင္ငံတကာ တင္ဒါေအာင္ခဲ့သည့္ ေရနံကုမၸဏီေတြကေတာ့ ခက္ခက္ခဲခဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရတာေၾကာင့္ ရလာသည့္ အခြင့္အေရးကို မဆံုးေစရန္ ProductionSharing Contract ေတြကို ၂၀၁၄၊၂၀၁၅ ႏွစ္မ်ား အတြင္း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္းပိုင္း ၁၆ ကြက္၊ ကမ္းလြန္ ၂၀ ကြက္ စာခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ့ေရနံသမိုင္းအတြက္ ထူးျခားေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္လည္း စြမ္းအင္က႑မွာ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရနံကုမၸဏီမ်ားကလည္း စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA/SIA) လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။ ကမ္းလြန္ပိုင္းတြင္ အခက္အခဲမရွိလွေသာ္လည္း ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ အခက္အခဲေတြ႕ၾကရသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနအေနျဖင့္လည္း ဌာနသစ္ဖြဲ႕စည္းခါစ အထုိင္မက်ေသးေပမယ့္ ဌာနေပါင္းစံုက တင္ျပလာေသာ အလုပ္ေတြက မ်ားလြန္းလွသည္။ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီေတြကလည္း အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသျဖင့္ အလုပ္ေတြစႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေရနံကုမၸဏီေတြကေတာ့ EIA/SIA ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးတာ အေၾကာင္းျပၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းက ေရနံေစ်းတက္လိုတက္ျငား အခ်ိန္ေစာင့္ၾကသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကမ္းလြန္ေရနံရွာေဖြေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေရနံေစ်းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တိုင္းတာေရး၊ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ပါးေနျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ လုပ္ငန္းေတြ အျမန္စၾကသည္။

 ၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ Ophir ေရနံကုမၸဏီက လုပ္ကြက္ AD-3 တြင္ သံုးဘက္ျမင္ ဆိုက္စမစ္တိုင္းတာေရး အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ ရွာေဖြေရးတြင္းတူးႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ BG, Shell, Woodside, UNOCAL Chevron တို႔က ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ က်န္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ၂၀၁၆ အတြင္း ဆိုက္စမစ္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္။ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ရွာေဖြေရးအတြက္ တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မို႔ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ႏွစ္မ်ားက ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္အမ်ားဆံုး ကာလမ်ားျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

လာျခင္းေကာင္းေသာ Woodside
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကား ျမန္မာ့ကမ္းလြန္အတြက္ ထူးျခားေသာ ကံေကာင္းျခင္း လက္ေဆာင္မ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာသည့္ႏွစ္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ လုပ္ကြက္ A-6 ဆိုသည္မွာ ယခင္က မည္သူမွ် စိတ္မဝင္စားသျဖင့္ မယူခဲ့သည့္ ေရနံလုပ္ကြက္။ MPRL က စြန္႔စားကာ A-6 လုပ္ကြက္ကို ယူခဲ့ၿပီး ရွာေဖြေရးတြင္း ျပည္သာ-၁ ႏွင့္ ေဘးထြက္တြင္း ျပည္သာ-၁ (က) ကို ေရတိမ္ပိုင္းမွာ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ ျပည္သာ-၁ (က) တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တည္ရွိမႈကို တုိင္းတာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

 ႀကီးႀကီးမားမား မဟုတ္ေသာ္လည္း အလားအလာ ေကာင္းျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္၊ ေငြလိုအပ္သည္မို႔ ဝန္ႀကီးဌာနက စာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္တုိးေပးခဲ့သည္။
နည္းပညာႏွင့္ေငြအတြက္ စိတ္ဝင္စားသည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ Woodside ႏွင့္ Total ေရနံ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက MPRL ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေရအနက္မီတာ ၂,၀၀၀ ခန္႔၌ ေရႊရည္ထြန္း-၁ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးတြင္ သတ္မွတ္ အနက္မီတာ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ တူးေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မီတာ ၄,၃၀၀ ခန္႔တြင္ အလားအလာေကာင္းေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ MPRL,Woodside ႏွင့္ Total ေရနံကုမၸဏီႀကီးမ်ားက A-6 ၏ အတိတ္က ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မရွိႏုိင္ဟု ယူဆခဲ့သည့္ ရာဇဝင္ကို အၿပီးျမႇဳပ္ႏွံကာ သမိုင္းသစ္ေရးထုိးေပးခဲ့ေလသည္။

 ၾသစေၾတးလ်အေျခစိုက္ Woodside ေရနံကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေရနံလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳရင့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ကိုယ့္တုိင္းျပည္ထဲသို႔ ယံုၾကည္စြာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ႀကိဳဆိုရေပလိမ့္မည္။ ၂၀၁၃ တြင္ Woodside ေရနံကုမၸဏီသည္ ဦးစြာေဒဝူးေရနံကုမၸဏီမွ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ AD-7 တြင္ အစုဝင္အျဖစ္ စတင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

http://www.7daydaily.com/story/59838

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...