စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ျမန္မာေဖာင့္ ကို ကြန္ပ်ဴတာ မွာ ရိုက္နည္း
ေတြ႕၊ ေကြ႕၊ ေစြ႕၊ ေပြ႕၊ ေမြ႕၊ ေရြ႕၊ ေရႊ႕၊ ရဲ႕ (shift+U)

႐ုိက္၊ ႐ုိ၊ ႐ုပ္၊ ႐ုန္း၊ ႐ူ၊ ႐ူး၊ ႐ုတ္၊ ႐ႈ၊ ႐ႈပ္ (~ key+shift+ရ) - ရေကာက္အျပတ္ကုိ သုံးၿပီး ႐ုိက္မယ္။

ၿပီ၊ ၿပိဳ၊ ၿပိဳင္၊ ၿပီး၊ ၿငိ၊ ၿငီး (Shift+N)

ႀကိ၊ ႀကီး၊ ႀကိဳ၊ ႀကိဳက္၊ ႀကိဳင္ (Shift+B)

တုိ႔၊ စုိ႔၊ ဖုိ႔၊ မုိ႔၊ ပုိ႔၊ နဲ႔၊ န္႔၊ မွဲ႔ (shift+Y)

တဲ့၊ မဲ့၊ ပဲ့၊ ဖဲ့၊ ကဲ့၊ င့္၊ ဆံ့၊ တံ့၊ ငံ့ (h key)

ေႁမြ၊ ႁပြမ္း၊ ႁပြန္၊ ႁပြတ္ (~ key+shift+N)

မွဴးႀကီးမတ္ရာ၊ အလွဴ၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး၊ တုိင္းမွဴး (shift+S and shift+L)

ေကာင္းမႈ၊ မႈခင္း၊ မႈတ္ (shift+I)

ႂကြ၊ ေႂကြ၊ ႂကြက္၊ ႂကြမ္း၊ ႂကြယ္ (~ key+shift+M)

ခၽြန္၊ ကၽြန္၊ ခၽြတ္၊ ကၽြတ္၊ ကၽြဲ၊ ခၽြဲ (shift+R)

မွ်၊ မွ်င္၊ မွ်စ္၊ ေမွ်ာ္ (shift+Q)

ဉာဏ္ (~ key+N)

ပၪၥမ၊ ပၪၨင္း (~ key+shift+O)

မႏၲေလး၊ မႏၲန္ (shift+~ key+W)

အတၱ၊ အနတၱ (~ key+W)

အဇၩတၱ၊ ေဗာဇၩင္ (~ key+shift+>)

ဒႆန၊ ျပႆနာ (~ key+O>)

က႑၊ ဘ႑ာ (shift+2)
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...